для здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 28 «Публічне управління та адміністрування» Спеціальність - 281 «Публічне управління та адміністрування» 
Освітньо-професійна програма 

«Державна служба»