Атестація докторів філософії

У Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» атестація здобувачів наукового ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» та «Положення про порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії в разових спеціалізованих учений радах ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

  

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ

І - Вимоги до рівня підготовки дисертації і наукової кваліфікації здобувача

1.1.

Дисертаційні роботи приймаються до розгляду за умови дотримання здобувачем  академічної доброчесності, відповідно до «Положення про академічну доброчесність у ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  (технічна перевірка дисертації здійснюється за допомогою системи Unichek).

1.2.

Дисертація на правах рукопису оформлюється відповідно до чинних вимог МОН України (Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»).

1.3.

Основні результати дисертаційного дослідження повинні бути висвітлені щонайменше у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, у числі яких має бути:

ü не менше однієї статті в періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача. До такої публікації може прирівнюватися публікація у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії “А”, або в закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

у статті в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії “Б” (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

1.4.

Здобувач у відділі аспірантури отримує академічну довідку (зразок 1)

1.5.

Науковий керівник готує висновок з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання індивідуальних планів навчальної і наукової роботи, який засвідчує ступінь готовності дисертації аспіранта  до захисту, а також оформлення дисертації та результати перевірки роботи на дотримання академічної доброчесності, що особисто засвідчує у наданому висновку. Висновок наукового керівника завіряється, з обов’язковим проставленням дати (здобувачеві видається висновок наукового керівника у 2-х примірниках) (зразок 2)

ІІ - Подання дисертації для попередньої експертизи 

2.1.

Здобувач ініціює проведення попередньої експертизи дисертації, звернувшись із письмовою заявою щодо підготовки висновку на ім'я голови вченої ради Університету, де виконувалась дисертаційна робота (зразок 3).

2.2.

Вчена рада Університету призначає двох рецензентів для підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та визначає фахову кафедру (кафедри) для проведення фахового (міжкафедрального) семінару (зразок 4).

2.3.

Експертиза дисертації проводиться упродовж двох місяців із дня надходження заяви здобувача до Вченої ради Університету.

2.4.  

Рецензенти розглядають дисертацію та наукові публікації здобувача і за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, в якому також зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам п.10 Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у співавторстві (2 примірники з обов’язковим проставленням дати ) (зразок 5).

ІІІ - Утворення та затвердження разової спеціалізованої вченої ради 

3.1.  

Здобувач подає заяву  на ім'я голови Вченої ради Університету щодо утворення разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації за наявності позитивних висновків наукового керівника та фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (зразок 6).

3.2.

Вчені, які пропонуються до складу Ради, повинні мати не менше трьох публікацій, опублікованих упродовж останніх п'яти років за науковим напрямом здобувача, з яких щонайменше одна – у виданнях, розміщених у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та/ або Web of Science Core Collection.

3.3.

Склад Ради – голова, два рецензенти, два опоненти – визначається Вченою радою Університету та на підставі клопотання Університету затверджується МОН України.

3.4.

Ступінь доктора наук у складі Ради повинні мати щонайменше троє вчених (голова ради, один із рецензентів, один з опонентів).

3.5.

Для утворення ради Учений секретар Університету ,на підставі рішення Вченої ради Університету, висновків наукового керівника і фахового семінару подає до МОН України:

  • клопотання Університету про утворення Ради (зразок 7)
  • відомості про персональний склад Ради із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових публікацій (зразок 8);
  • копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів Ради;
  • на електронну адресу phdaspirant@ukr.net надсилається для перевірки заповнений файл ) phd.xlsx (зразок 9), клопотання та відомості про персональний склад Ради;
  • пластиковий швидкозшивач;

3.6.

МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення щодо утворення і затвердження складу Ради, про що видається та оприлюднюється на сайті МОН України відповідний наказ (розділ «Атестація кадрів» https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi).

IV. Подання документів до разової спеціалізованої вченої ради, проведення захисту дисертації 

4.1.

Здобувач подає Ученому секретарю пакет документів, відповідно до  п.16 Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»:

1) Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради щодо проведення атестації здобувача в одному примірнику (зразок 10);

2) Копія першої сторінки паспорта громадянина України та закордонний паспорт (за наявності) або паспортного документа іноземця у двох примірниках;

3) Копія диплома магістра (спеціаліста). У разі, коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту у двох примірниках;

4) Копія свідоцтва про зміну прізвища або імені здобувача (у разі потреби) у двох примірниках;

5) Витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку у двох примірниках;

6) Академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми (оригінал);

7) Висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;

8) Висновок фахового семінару про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;

9) Дисертація в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;

10) Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Копії зазначених публікацій засвідчуються в установленому порядку.
 

Оригінали документів, що подаються до спеціалізованої Ради відповідно до підпунктів 2-4 цього пункту, надаються Раді і після прийняття заяви повертаються здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому порядку.

4.2.

Голова спеціалізованої ради приймає документи до розгляду, наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис.

4.3.

У тижневий строк після прийняття документів до розгляду на офіційному веб-сайті Університету http://umo.edu.ua розміщуються:

4.4.

Упродовж тижня після прийняття документів до розгляду, голова спеціалізованої ради надає дисертацію та наукові публікації здобувача для вивчення опонентам.

4.5.

У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають голові спеціалізованої ради підписані ними відгуки (у двох екземплярах).

4.6.

Після надходження до спеціалізованої ради відгуків опонентів члени ради у робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації, яка призначається не пізніше ніж у тритижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента головою Ради.

4.7.

Протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення прилюдного захисту дисертації наукова громадськість інформується про дату проведення захисту дисертації.

Інформація розміщується на офіційному веб-сайті Університету http://umo.edu.ua

4.8.

Не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації відповідальний працівник Науково-консультаційного центру розміщує на офіційному веб-сайті Університету http://umo.edu.ua в електронному вигляді:

  • примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних);
  • висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;
  • відгуки офіційних опонентів

4.9.

Під час проведення захисту дисертації забезпечується аудіо- та відеофіксація. Запис засідання Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету http://umo.edu.ua не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання.

На засідання спеціалізованої ради дисертант готує:

4.10.

Після затвердження рішення Ради здобувач протягом 15 робочих днів готує пакет документів у двох примірниках (відповідний перелік подається у п.27 Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»). 

Один примірник атестаційної справи здобувача зберігається в Університеті, другий примірник – надсилається до МОН України протягом місяця з дня захисту дисертації.

V- Видача диплома доктора філософії

5.1.

Після набрання чинності наказу МОН України про затвердження рішення разової спеціалізованої вченої ради Університету про присудження ступеня доктора філософії (розміщується на офіційному веб-сайті МОН України Наказ про затвердження рішення):

  • Учений секретар Університету, на підставі Наказу МОН України, готує документи про видачу диплома доктора філософії на Вчену раду Університету.

5.2.

Вчена рада Університету приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується наказом ректора Університету та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету.

5.3.

Університет видає диплом доктора філософії державного зразка