МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ЛІДЕРІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
«ВІДКРИТА ОСВІТА У СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ»

 

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ЛІДЕРІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

                             

ЗВЕРНЕННЯ
УЧАСНИКІВ  МІЖНАРОДНОГО  ФОРУМУ  ЛІДЕРІВ  ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ОСВІТИ
«ВІДКРИТА ОСВІТА  У  СУСПІЛЬСТВІ  ЗНАНЬ»
ДО  ОСВІТЯНСЬКОЇ  СПІЛЬНОТИ,  ГРОМАДСЬКИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ,
ВИЩИХ  ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАДИ  УКРАЇНИ

Ми, учасники Міжнародного форуму лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», обговоривши актуальні проблеми функціонування і розвитку відкритої післядипломної освіти у суспільстві знань, обмінявшись досвідом і кращими освітніми практиками, визначивши пріоритети наукового пошуку з питань цифровізації післядипломної освіти та освіти дорослих, визнаючи, що основною цінністю інформаційного суспільства є людина, висловлюємо підтримку реформам та звертаємося до освітянської спільноти України із закликом щодо об’єднання зусиль для вирішення таких питань:

1. Із метою підвищення якості післядипломної освіти та її інтеграції до європейського освітнього простору заклади післядипломної освіти України мають, ґрунтуючись на вітчизняному і світовому досвіді, задовольнити сучасні потреби педагогічних працівників та засновників закладів освіти, зумовлені загальносвітовими викликами: глобалізацією, інформатизацією, відкритістю системи освіти, вимогами академічної мобільності, зростанням конкуренції на ринку праці, необхідністю побудови єдиного освітнього інформаційного простору.

2. Світові процеси глобалізації, завдання розвитку цифрової економіки та інформаційного суспільства потребують цифрової трансформації усіх сфер суспільного життя в Україні, передусім освіти, широкого впровадження інформаційно-цифрових технологій, інтенсифікації комунікаційних зв’язків в контексті кіберсоціалізацїї, формування цінностей людини як найважливішої складової культури інформаційного суспільства.

3. Важливою умовою створення системи відкритої освіти є побудова єдиного освітнього інформаційного простору, який передбачає інтеграцію в єдину інформаційну мережу освітніх установ на адміністративному, навчально-методичному, технологічному рівнях із залученням зарубіжних партнерів. Побудова єдиного освітнього інформаційного простору створює умови для якісного управління освітою, розширення спектра освітніх програм різних рівнів на основі сучасних педагогічних та інформаційних технологій, поширення освітніх ресурсів, активізації контактів та встановлення партнерських зв’язків між закладами освіти, впровадження інновацій. У цьому напрямі подальшого розвитку потребує:

  • використання інтерактивних технологій, форм і методів суб’єкт-суб’єктної взаємодії на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • удосконалення  системи тренінгового навчання на курсах підвищення кваліфікації шляхом запровадження навчальних тренінгів різної тривалості (8, 16, 24 години);
  • розвиток дистанційного навчання в системі післядипломної освіти та вирішення комплексу проблем, пов’язаних із цією формою навчання (забезпечення матеріальної бази закладів освіти відповідним обладнанням для двостороннього якісного зв’язку тощо);
  • підвищення якості пропонованих освітніх програм та модулів за рахунок використання інформаційно-цифрових технологій;
  • організація курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників Нової української школи, зокрема,  на базі окремих закладів освіти;
  • посилення практичної складової підготовки керівників закладів освіти для ефективного вирішення управлінських завдань та розвитку професійних компетентностей;
  • організація системних соціологічних досліджень із метою виявлення нагальних потреб педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо змісту та форм підвищення кваліфікації;
  • залучення закладів освіти до участі в моніторингових дослідженнях щодо результатів підвищення кваліфікації;
  • сприяння науковому стажуванню викладачів закладів післядипломної освіти в країнах Європейського союзу;
  • внесення пропозицій до змісту проекту Закону України «Про освіту дорослих» щодо відновлення права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» присвоювати наукові звання доцента і професора викладачам кафедр регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти на засіданні вченої ради.

4. З огляду на національну значущість розвитку системи відкритої та дистанційної освіти акцентуємо увагу на необхідності постійної державної підтримки інформатизації освітньої сфери.

Прийнято  учасниками

Міжнародного  форуму  лідерів  післядипломної  освіти

«Відкрита  освіта  у  суспільстві  знань»  1-2  жовтня  2019  р., м Київ,

Державний  заклад  вищої  освіти  «Університет  менеджменту  освіти»

 

Пропозиції    Білик Н.І.

1. Організація курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників Нової української школи на базі окремого закладу освіти для педагогічного колективу.

5. Сприяти отриманню наукових звань доцента, професора викладачам кафедр закладів післядипломної педагогічної освіти.

6. Переглянути рейтингову систему на предмет включення педагогічних видань закладів післядипломної освіти з метою підвищення їхньої науковоємності.

7. Розвивати  систему тренінгового  навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Унормувати тренінги на 8, 16, 24 години у закладах післядипломної освіти.

8. Розвивати напрям наукового стажування викладачів закладів післядипломної освіти в країнах Європейського союзу.