Наукова школа Олени Іванівни БОНДАРЧУК

Психологічні засади вдосконалення управління загальноосвітніми навчальними закладами

Очолює О.І. Бондарчук, доктор психологічних наук,професор

БОНДАРЧУК Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Автобіографія. Бондарчук Олена Іванівна, 1961 р. н. У 1983 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського, а в 1989 – аспірантуру денної форми навчання при НДІ психології МО України. Професійний шлях О.І. Бондарчук тісно пов’язаний з науково-педагогічною діяльністю та творчим пошуком у галузі психологічної науки. Вона пройшла шлях від асистента кафедри педагогіки та психології Центрального інституту вдосконалення вчителів до доцента і професора кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, а з 2004 року – завідувача кафедри психології, перейменованою згодом у кафедру психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (нині – Університет менеджменту освіти АПН України). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 1995-1996 рр. У 2003-2005 рр. брала активну участь у міжнародному проекті Українсько-Канадського ґендерного фонду щодо запровадження ґендерної рівності в управління загальноосвітніми навчальними закладами. У жовтні 2008 року успішно захистила докторську дисертацію на тему: «Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності». Бере активну участь у міжнародних семінарах та конференціях для науковців, зокрема, International Workshop Data-analyses in Work and Organizational Psychology using SPSS (October, 8, 2007, Kyiv, Ukraine), The XXIX International Congress of Psychology (20-25 July, 2008, Berlin), Work and Organizational psychology problems and challenges in Poland and Ukraine/ Polish-Ukrainian Workshop (24-27 September, 2009, Katowice, Poland, 11th European Congress of Psychology (7-12 July, 2009, Oslo, Norwegian) та ін.

Напрями наукових досліджень: психологічні засади вдосконалення управління загальноосвітніми навчальними закладами. О.І. Бондарчук керує експериментальною роботою з проблеми створення розвивального соціального середовища в освітньому просторі, що сприяє особистісному розвитку всіх суб’єктів навчально-виховного процесу, в тому числі, і в післядипломній педагогічній освіті. Мета експерименту – вироблення психологічної моделі особистісного та професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів як важливого чинника вдосконалення управління загальноосвітніми навчальними закладами.

Основні наукові праці за напрямами досліджень:

1. Монографія: Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності / О.І. Бондарчук. – К. : Науковий світ, 2008. – 318 с.

2. Навчальні, навчально-методичні та науково-методичні посібники й розділи в посібниках:

 • Бондарчук О.І. Методика діагностування ґендерної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу /  О.І. Бондарчук // Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: навч. посібник / [В.В. Олійник, Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушка та ін.]; заг. ред. В.В. Олійника, Л.І. Даниленко. – К. : Логос, 2004. – Розд. ІІІ. – С. 82–97.
 • Бондарчук О.І. Психолого-педагогічні особливості реалізації ґендерного підходу в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами / О.І. Бондарчук // Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: навч. посібник / [В.В. Олійник, Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушка та ін.]; заг. ред. В.В. Олійника, Л.І. Даниленко. – К. : Логос, 2004. – Розд. ІІ. – С. 60–74.
 • Бондарчук О.І. Ґендерні характеристики особистості та аналіз основних підходів до їх вивчення // Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій : ґендерні аспекти: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. та слухачів і-тів післядипл. освіти] / наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004. – С. 66–79.
 • Бондарчук О.І. Психологія праці : навч. посіб. / Н.П. Лукашевич, І.В. Сингаївська, О.І. Бондарчук. – 2 вид., доп. і перероб. – К. : МАУП, 2004. – Розд. 2. – С. 25–51. – Розд. 4. – С. 82–93.
 • Бондарчук О.І Експериментальна психологія : курс лекцій / О.І. Бондарчук. – К. : МАУП, 2003. – 168 с.
 • Бондарчук О.І. Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення особистості керівних кадрів освіти: наук.-метод. посібник / [М.Й. Боришевський, В.А. Семиченко, О.І. Бондарчук та ін.]. – К. : Логос, 2005. – Розд. 2. – С. 38–87.
 • Бондарчук О.І. Психологія управління в освіті: курс лекцій та завдання навчального практикуму для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / [О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський та ін.]. – К. : Валевіна, 2006. – Розд. 7, 8. – С. 120–159.
 • Бондарчук О.І. Психологічні умови забезпечення особистісного розвитку персоналу освітніх організацій в умовах змін / [Л.М. Карамушка, Н.І. Клокар, О.А. Філь та ін.] // Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін : навч.-метод. посіб. / наук. ред. Л.М. Карамушки. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – Розд. 2.11. – Тренінгова сесія 11. – С. 84–87.
 • Бондарчук О.І. Психологія управління в освіті : зб. практ. занять для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, А.С. Москальова [та ін.]. – К., 2009. – 76 с. – (АПН України, Ун-т менедж. освіти)/

3. Навчальні програми:

 • Бондарчук О.І. Навчально-методичний комплекс з підготовки тренерів програми «Підготовка резерву керівників ЗНЗ з урахуванням ґендерного підходу в управлінні» / [В.В. Олійник, Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушка та ін.] // Ґендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами : навч. посібник / [В.В. Олійник, Л.І. Даниленко, Л.М. Карамушка та ін.] ; заг. ред. В.В. Олійника, Л.І. Даниленко. – К. : Логос, 2004. – Розд. ІІІ. – С. 153–190.
 • Бондарчук О.І. Психологія професійної кар’єри працівників освітніх організацій : навч. прогр. / О.І. Бондарчук // Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій : ґендерні аспекти: навч. посіб. [для студ вищ. навч. зал. та слухачів ін-тів післядипломн. освіти] / [С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова та ін.] ; наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К. : Міленіум, 2006. – С. 277–294.

4. Статті у наукових фахових виданнях:

 • Бондарчук О.І. Зміст, форми і методи підвищення психологічної компетентності керівників шкіл / О.І. Бондарчук, Я.І. Шкурко // Педагогічний пошук: наук.-метод. вісник. – Вип. 2 (14). – Луцьк, 1997. – С. 26–28.
 • Бондарчук О.І. Психологічні умови становлення мотивації керівників загальноосвітніх шкіл до професійного вдосконалення / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2001. – Т. 1. – Випуск 1. – С. 111–114.
 • Бондарчук О.І. Професійна кар’єра керівників шкіл: психологічний аспект / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002. – Т. 1. – Ч. 16. – С. 86–89.
 • Бондарчук О.І. Психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення керівних кадрів освіти / О.І. Бондарчук, Л.М. Карамушка, В.М. Сич // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2002. – Т. 1. – Ч. 3. – С. 191–194.
 • Бондарчук О.І. Психологічний аспект ґендерної просвіти керівників освітніх організацій / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – Т. 1. – Ч. 11. –С. 33–37.
 • Бондарчук О.І. Психологічні проблеми підготовки менеджерів у системі післядипломної освіти до управління конфліктом в освітніх організаціях / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2003. – Т. 1. – Ч. 10. – С. 8–11.
 • Бондарчук О.І. Особливості вияву синдрому «професійного вигорання» у вчителів / Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикова, О.І. Бондарчук // Освіта і управління. – 2007. – № 11. – С. 57–66.
 • Бондарчук О.І Синдром «професійного вигорання» у вчителів : ґендерні аспекти / [Л.М. Карамушка, О.І. Бондарчук, О.В. Винославська та ін.] // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2004. – Т. 1. – Ч. 15. – С. 172–178.
 • Бондарчук О.І. Особливості психологічної підготовки керівників освітніх організацій до планування професійної кар’єри / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка. – К. : Міленіум, 2005. – Т. 1. – Ч. 15. – С. 13–16.
 • Бондарчук О.І Професійне становлення і особистісний розвиток керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.І. Бондарчук // Наук. записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 28. – С. 234–244.
 • Бондарчук О.І. Соціально-психологічні проблеми особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2006. – Т. 1. – Ч. 17. – С. 38–41.
 • Бондарчук О.І. Проблеми забезпечення ґендерної рівності в управлінні вищою школою: соціально-психологічний аспект / О.І. Бондарчук, В.І. Горчинська // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. – № 5(16). – 2006. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля. – С. 21–26.
 • Бондарчук О.І. Особистісний розвиток керівників загальноосвітніх навчальних закладів як підґрунтя їх духовного зростання / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ. – Ч. 6. – К., 2007. – С. 67–73.
 • Бондарчук О.І. Психологічні проблеми автентичної самопрезентації особистості керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка, М.-Л. А. Чепи. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2007. – Том  ІХ. – Ч. 2. – С. 263–270.
 • Бондарчук О.І Самоменеджмент як умова особистісного розвитку керівників освітніх організацій / О.І. Бондарчук // Вісник Нац. техн. університету України «Київський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – К. : Політехніка, 2007. – № 3 (21). – Ч. 1. – С. 128–133. – (Філософія. Психологія. Педагогіка).
 • Бондарчук О.І Соціально-психологічні та організаційні проблеми діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у контексті їх ресоціалізації // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка. – Т. ІХ. – Ч. 1. – К., 2007. – С. 50–58.
 • Бондарчук О.І. Особливості ціннісного ставлення керівників загальноосвітніх навчальних закладів до професійного та особистісного розвитку / О.І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / ред. кол. В.В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – Вип. 7. – К. : Геопринт, 2008. – С. 161–169.
 • Бондарчук О.І. Професійна деформація особистості керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі їх соціалізації / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка. – Т. Х. – Ч. 1. – К., 2008. – С. 27–33.
 • Бондарчук О.І Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / ред. кол. В.В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 8. – С. 220–229.
 • Бондарчук О.І. Соціально-психологічні умови особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2008. – Т. 1. – Ч. 20. – С. 78–82.
 • Бондарчук О.І. Психологічні проблеми соціалізації освітян в умовах соціально-економічних трансформацій / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка,. – К., 2009. – Т. ІХ, Ч. 2. – С. 35–44.
 • Бондарчук О.І. Модель сприяння особистісному розвитку керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти/ О.І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / ред. кол. В.В. Олійник (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Геопринт, 2009. – Вип. 11, Ч. 2. – С. 220–229.
 • Бондарчук О.І.  Основні тенденції особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник ефективного освітнього менеджменту/ О.І. Бондарчук // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Вип. 2. – К. : Гнозис, 2009. – С. 346–353.
 • Бондарчук О.І.  Соціально-психологічний зміст і показники особистісного розвитку керівників освітніх організацій у процесі їх професійної соціалізації / О.І. Бондарчук // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. – Вип. 447-448. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 60–65. – (Педагогіка та психологія).
 • Бондарчук О.І. Особливості управлінської ідентичності керівників освітніх організацій / О.І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К., 2009. – Т. І, Ч. 23. – С. 70–78.

Список захищених дисертацій під керівництвом науковця

 1. Я. І. Шкурко. Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності. – 2000, 19.00.05.
 2. В. І. Худякова. Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої загальноосвітньої школи. – 2003, 19.00.05.
 3. В. І. Фадєєв. Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності молодших школярів. – 2006, 19.00.07.
 4. Т. М. Вакуліч. Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків. – 2006, 19.00.07.
 5. Р. М. Ткач. Психологічна допомога підлітками, схильним до бродяжництва. – 2007, 19.00.07.
 6. О. П. Ткачишина. Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій. – 2008, 19.00.05.
 7. М. В. Фадєєва. Психологічна підготовка керівників до формування позитивного іміджу освітніх організацій. 2010,19.00.07
 8. С. А. Медвєдєва. Розвиток асертивності майбутніх психологів у процесі професійного становлення 2010,19.00.07
 9. О. М. Кажарська. Психологічна підготовка молодого вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти 2010,19.00.07