Рожнова Тетяна Євгенівна

Рожнова Тетяна Євгенівна

Доцент кафедри
Кандидат педагогічних наук
E-mail
rognova_te65@ukr.net
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/F-2472-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3608-8943

Профіль ученого в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=bfBf5q8AAAAJ&=uk

 

Додаткові відомості

Освіта вища: Луцький державний  педагогічнийінститут імені Лесі Українки  (нині -  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), спеціальність: «Математика і фізика» (1989р.).

Школа резерву керівного складу при МОН України (2007).

Центральний інститут  післядипломної педагогічної освіти НАПН України  магістратура зі спеціальності: «Управління навчальним закладом», кваліфікація: «Керівник навчального закладу» (2008).

 

Досвід роботи:

2018 р. – по теперішній час - доцент кафедри публічного управління та менеджменту освіти ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, начальник відділу ліцензування та акредитації  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

2012 - 2018р. - доцент кафедри педагогіки, психології  та управління навчальними закладами та з 20013 по 2018р. – завідувач Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка;

2008 – 2012р. – заступник директора з навчально-виробничої роботи  ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»  (нині ДНЗ «Центру сфери обслуговування м. Житомира»;

2006 - 2008р. – заступник директора з навчальної роботи ДПТНЗ Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

1994 - 2006р. – вчитель фізики Романівської ЗОШ І-ІІІ ст..№2  Житомирської області;

1992-1994р. – вихователь ГПД Дзержинської ЗОШ І-ІІІ ст..№1 (нині Романівської гімназії) Житомирської області;

1989-1992р. – вчитель математики Коднянської середньої школи Житомирського р-ну.

 

Тема дисертації: «Управління професійно-технічним навчальним закладом на засадах інноваційних технологій» за спеціальністю13.00.06 – теорія і методика управління освітою (захист відбувся у 2012р.).

Наукова діяльність:

 1. Член вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка (з 2013 по 2018р.);
 2. Член навчально-методичної ради навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (з 2017 року);

Науково-організаційна діяльність (за останні два роки):

Участь в організації та проведенні:

 •  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент у закладах освіти» (ЖДУ ім.. Івана Франка 21 березня 2017 року);
 • Всеукраїнська науково-практична  конференція «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» (ЖДУ ім.. Івана Франка 16 березня 2018 року);
 • ХІ науково-практична конференція студентів, магістрантів та викладачів «Науковий пошук молодих дослідників» (ЖДУ ім.. Івана Франка 24 квітня 2018 року),
 • Співпраця з міським науково-методичним центром (МНМЦ) м. Маріуполя (робота в дискусійному клубі (2017 рік);
 • Робота у складі журі обласного конкурсу «Заступник директора ПТНЗ – 2016» (14 грудня 2016 рік, м. Житомир);
 • Керівництво  проблемною групою «Управління формуванням професійної компетентності у магістрів» студентів, які навчаються за спеціальністю «Менеджмент», освітньою програмою «Управління навчальним закладом» (схвалено Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка від 01 листопада 2016 р. протокол № 4; від 24" листопада 2017 р. протокол № 5).

Науково-педагогічна діяльність:

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами:

 1.  Ковалюк О. М.-  тема дисертаційного дослідження: «Управління діяльністю керівників дошкільних навчальних закладів на засадах здоров’язбережувальних технологій», спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою).
 2. Вербовський І. А. – тема дисертаційного дослідження: «Інформатизація управління плануванням освітнього процесу у вищому навчальному закладі»,  спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою).
 3. Гавриловський С. О. - тема дисертаційного дослідження: «Управління науково-дослідною діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури», спеціальність 13.00.06  – теорія і методика управління освітою).

Наукова школа

-  Захищена дисертаційна робота на тему: «Педагогічні умови використання маркетингових технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом» здобувачем Мосюрою А. І. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Захист відбувся «22» грудня 2017 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України м. Київ. (затверджено наказом МОНУ від 20.03.2018 року №262, диплом кандидата педагогічних наук ДК № 046595).

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента

- Офіційний опонент   на дисертаційне дослідження Бажана Сергія Петровича «Управління процесом практичної підготовки молодших спеціалістів технічних спеціальностей в умовах навчально-науково-виробничого комплексу», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою. Захист відбувся «27» квітня 2017 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України м. Київ.

 

Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Рожнова Т. Є. Особливості моделювання управління професійно- технічним навчальним закладом в умовах інноваційних процесів [Електронний ресурс] / Тетяна  Євгенівна Рожнова // Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». – 2010. – Вип. 3 (2010). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo /2010_3/index.htm.
 2. Рожнова Т. Є. Особливості застосування інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом [Електронний ресурс]            / Тетяна Євгенівна Рожнова  // Теорія та методика управління освітою: електронне наукове фахове видання ДВНЗ: «Університет менеджменту освіти». – 2010. – Вип. 4 (2010). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2010_4/index.htm.  – Назва з екрана.
 3. Рожнова Т. Є. Використання інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом / Тетяна Євгенівна Рожнова // Наукові записки : [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова : укл. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. LXXXVI (86). – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 148–156.
 4. Рожнова Т. Є. Організаційно-педагогічні засади використання інноваційних технологій в управлінні професійно-технічним навчальним закладом / Тетяна Євгенівна Рожнова // Імідж сучасного педагога : [Наук-практ. освітньо-популярний часопис] Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка; Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Островського. – 2010. – № 2 (101). – С. 67–70.
 5. Рожнова Т. Є. Науково-методичні рекомендації щодо впровадження моделі управління ПТНЗ на засадах інноваційних технологій / Тетяна Євгенівна Рожнова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 16 (69). – С. 234 – 242.
 6. Рожнова Т.Є. Теоретичні і практичні засади управління ВНЗ з використанням інноваційних технологій /Т.Є. Рожнова// Післядипломна освіта в Україні №2’2013 (23)- C. 88-91.
 7. Рожнова Т.Є. Модель управління вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка №3 (69).с. 145-150, 2013р.
 8. Рожнова Т.Є. Критерії та показники оцінювання результативності управління ВНЗ на засадах інноваційних технологій. Витоки педагогічної майстерності: [Збір. наукових праць] (11).с. 289-295, 2013р.
 9. Рожнова Т.Є. Формування професійної компетентності у підготовці керівників навчальних закладів. (за результатами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору» (20-22 листопада, 2014р., м. Київ), Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав –Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 Вип. 5, Том ІІ (53): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гносис, 2014. – 518 с., С. 483 – 492.
 10. Рожнова Т.Є. «Формування управлінської компетентності у підготовці керівників ЗНЗ» Нові технології навчання: науково-методичний збірник/Інститут інноваційних технологій змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – випуск 89. – частина 2. – С. 146 – 149.
 11. Рожнова Т. Є. Інноваційні підходи до управління ПТНЗ / Тетяна Євгенівна Рожнова // Проф.-тех.освіта. – 2009. – № 10. – С. 11 – 14.
 12. Рожнова Т. Модель управління ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну» / Тетяна Рожнова // Проф.-тех.освіта. – 2010. – № 3 (15). – С. 10–13.
 13. Рожнова Т. Компетентнісний підхід до організації навчально-виробничого процесу / Тетяна Рожнова // Проф.-тех.освіта. – 2011. – № 2 (26). – С. 10–13.
 14. Рожнова Т. Є. Модель управління ПТНЗ на засадах інноваційних технологій / Тетяна Євгенівна Рожнова // Сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.-практ. конф. «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2010». Т. 27. Педагогика, психология и социология. – Одесса : Черноморье, 2010. – С. 9–13.
 15. Рожнова Т. Є. Експериментальна апробація системи управління ПТНЗ на засадах інноваційних технологій та її результати / Тетяна Євгенівна Рожнова // Сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.-практ. конф. «Современные направления теоретических и прикладных исследований’ 2011». Т. 23. Педагогика, психология и социология. – Одесса : Черноморье, 2011. – С. 16–25.
 16. Рожнова Т.Є. Значення інноваційних технологій для організації професійного навчання / Т.Є. Рожнова // Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичного семінару «Андрогогіка в професійному навчанні безробітних» (20 вересня 2012р., м. Київ). – Уклад.: Л.М. Капченко, Л.Й. Літвінчук, Н.В. Савченко та ін.. – К.: ІПК ДСЗУ, 2012.- С. 74 – 85.
 17. Рожнова Т.Є. Інноваційні технології в управлінні вищим навчальним закладом. Сборник научных трудов SWorld. РИНЦ SCIENCE INDEX Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2012». – Выпуск 4. Том 24. Педагогика, психология и социология. – Одесса: Куприенко, 2012. – С. 72 – 80.
 18. Рожнова Т.Є.Управлінські технології - засіб оптимізації управління вищим навчальним закладом. Материалы IX Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", том №3. с.400-402, спец. Выпуск международного научного журнала Acta Universitatis, Варна, Болгарія, 2013р.
 19. Рожнова Т.Є. Інноваційний аспект в управлінні вищим навчальним закладом на засадах інноваційних технологій. / Т.Є. Рожнова // Зб. матеріалів наук.-практ.. конференції «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами» (16 квітня 2013 р.). – С. 108-116.
 20. Рожнова Т.Є. Використанням управлінських інноваційних технологій в організації професійного навчання: андрагогічний підхід. / Т.Є.Рожнова // Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичного семінару за міжнародною участю «Андрогогічні підходи у професійному навчанні безробітних» (15 травня 2013р., м. Київ). С. 97-101.
 21. Рожнова Т.Є. Організація професійного навчання дорослих з використанням інноваційних технологій / Т.Є. Рожнова // Науковий електронний журнал: Андрагогічний вісник.- №4. Житомир. – Вид-во: ЖДУ ім. І. Франка – 2013. – С. 74 – 81.
 22. Рожнова Т.Є.Управлінські технології - засіб оптимізації управління вищим навчальним закладом. Материалы IX Международной конференции "Стратегия качества в промышленности и образовании", том №3. с.400-402, спец. Выпуск международного научного журнала Acta Universitatis, Варна, Болгарія, 2013р.
 23. Рожнова Т.Є.  Управлінські інноваційні технології в контексті практичної діяльності освітніх закладів  /Т.Є. Рожнова // За результатами міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІ Каришинські читання). Вид-во: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка – 2014. –  м. Полтава – С. 210-213.
 24. Рожнова Т.Є.  Вивчення управлінських інноваційних технологій  у системі післядипломної педагогічної освіти /Т.Є. Рожнова //За матеріалами науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів» (23.04.2014 р., м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України), с. 70-71.
 25. Рожнова Т.Є. Роль інноваційних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом /Т.Є. Рожнова// Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічних реформ».- За наук.  ред. Л.М. Ващенко. – Чернівці: Наші книги, 2014. – С. 88-90.
 26. Рожнова Т.Є. Використання управлінських інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти // Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ.. конференції «Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами» (10 квітня 2014 р.). – С. 171-174.
 27. Рожнова Т.Є. Роль управлінської компетентності у підготовці керівників  закладів освіти. Всеукраїнська інтернет-конференція  «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах» http://umo.wedes.com.ua/images/content/ institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf (12 лютого 2015 р..
 28. Рожнова Т. Є. Формування лідерських якостей у процесі професійної діяльності керівників навчальних закладів// Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ.. конференції «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами» (28 квітня 2015 р.). – С. 384-391.
 29. Рожнова Т. Є. Інноваційні аспекти формування особистості керівника навчального закладу. Витоки педагогічної майстерності: [Збір. наукових праць]/Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 15. – 386 с.. – С.271 – 275.
 30. Рожнова Т. Є. Значення системного підходу в управлінні ВНЗ// Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ.. конференції «Теоретико- методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів» (29 березня 2016 р.). – С. 395-399.
 31. Рожнова Т. Є. Значення формування управлінської компетентності у майбутніх кеівників закладів освіти. // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання) (19-20 травня 2016 року), м. Полтава. Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016.  – 531 с.. – С.356 - 358.
 32. Рожнова Т. Є. Управлінський аспект збереження здоров’я в освітньому процесі. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія,психологія» (16-17 вересня 2016р. Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»).
 33. Рожнова Т. Є. Значення інноваційного менеджменту в управлінні ДНЗ// Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ.. конференції «Теоретико- методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів» (21 березня 2017 р.). – С. 395-399.
 34. Рожнова Т. Є. Значення проектних технологій для управління якістю закладівосвіти. // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХV Каришинські читання) (29-30 травня 2018 року), м. Полтава. Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка.

 

Міжнародна діяльність

Участь  в освітньому воркшопі «Навчання в Австрії», (11.05.2014, Львів – Зальцбург - Відень).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель. (14.02-17.02.2012р. Інститут економічних досліджень. Сертифікат ЖЛН – 407)
 2. Стажування на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з 12.03.2015р. по12.04. 2015р., посвідчення з реєстраційним номером 9/01-60/33, від 14.04. 2015р.).