Надрага Василь Іванович

Надрага Василь Іванович

Професор кафедри
доктор економічних наук, професор

Orcid ID:     http://orcid.org/0000-0002-7396-6442

Scopus Author ID:     56446991600

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=iRmc93oAAAAJ&hl=ru&citsig=AMD79oqNWYIesTEa4E-TP4NWZaahKTRMbg

Додаткові відомості

Освіта

 • вища, Харківський філіал Української Академії державного управління при Президентові України, 1999 р.;
 • вища, Регіональний інститут менеджменту, 1995 р.;
 • вища, Ворошиловградський державний педагогічний  інститут, 1981 р.;
 • вища, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2020

Досвід роботи

 • організатор позакласної та позашкільної роботи, вчитель історії, організатор навчально-виховної роботи середньої школи № 17, м. Ворошиловград;
 • заступник голови, голова Кам'янобрідської районної ради народних депутатів, м. Луганськ;
 • заступник голови Луганської облдержадміністрації, м. Луганськ;
 • начальник обласного управління Пенсійного фонду України Луганського обласного управління Пенсійного фонду  України, м. Луганськ;
 • народний депутат Верховної Ради України четвертого скликання 104 виборчого округу, член комітету, голова підкомітету у справах пенсіонерів та пенсійного забезпечення Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, м. Київ;
 • генеральний директор  Федерації роботодавців України,  м. Київ;
 • Міністр, перший заступник   Міністра соціальної політики України, м.Київ;
 • провідний науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України, м.Київ;
 • професор кафедри управління персоналом та економіки праці інституту підготовки  кадрів Державної служби занятості України,  м.Київ;
 • професор кафедри менеджменту освіти та права Центрального  інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м.Київ

Теми дисертацій 

 • Тема кандидатської дисертації: «Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні» (спеціальність 25.00.02 - «Механізми державного управління»).  
 • Тема докторської дисертації: «Соціальні  ризики в трудовій сфері» (спеціальності 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»)

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії 

Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с.

Посібники

Соціальні ризики у трудовій сфері: навчальний посібник / В. І. Надрага. А.Ю.Пекін.– К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Nadraga, V. Professional risks in the system of social risks: the causal aspect. Actual Problems of Economics. – 2014. - №8(158). - С. 272-277. ISSN: 1993-6788. Scopus
 2. Nadraga, V. Social risks in the context of eurointegration strategies of Ukraine. Actual Problems of Economics. – 2014. - №9(159). - С. 325-332. ISSN: 1993-6788.  Scopus
 3. Nadraga, V. Modernization of healthcare system of Ukraine in the context of risks during transformation of demographic structures. Actual Problems of Economics. – 2015. - №2(164), 295-302. ISSN: 1993-6788. Scopus
 4. Nadraga, V. I. Theoretical bases of risk management of social-labor sphere. Scientific Bulletin of Polissia [Text]. – Chernihiv : ChNUT, 2017. - № 4 (12). Р. 2. – 200, [2] p., 8-15. ISSN 2410-9576. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)   Web of Science
 5. Vasiliy Nadraga, Anatolii Balanda. Budget Financing of Social Risks in Ukraine: Current State and Macro-level Model of Development. TEM Journal, 8(2), 477-485, May 2019. eISSN:  2217-8333.  DOI: 10.18421/TEM82-22, May 2019. Scopus
 6. Iryna Markina, Vasiliy Nadraga, Nikolai Somych, Olena Illiashenko, Tymur Ishcheikin. The Peculiarities of Implementing the World Experience in the Process of Un shadowing the Economy of Ukraine. International Journal of Management and Business Research, 9 (4), 145-156, December 2019. - ISSN 2228-7027. Scopus
 7. Надрага В.І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку.- Регіональна економіка. – 2018. - №3 (89). – С. 21-28.( Index Copernicus)
 8. Vasiliy Nadraga, Anatoliy Balanda. Macro-level modeling of budget support for social risk management (in English) / Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2019, вип. 2(35). – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 234с. -  С. 144-151 (Index Copernicus та ін.) 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 • Nadraga V.I.  Charter of fundamental rights of the European Union and social budgeting in Ukraine: the problem of protecting the basic principles-values in the financial crisis. - Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019. - №1-2. – С.55-61
 • Nadraga, Vasil (2019). Social dialogue as a condition of multivariate development of the social and labour relations in ukraine: institutional aspects. Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(21). Електронний ресурс: https://sp-sciences.io.ua/
 • Надрага В.І. Базові орієнтири міграційної політики в умовах демографічної кризи в Україні. - Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - №4. – C. 63-70.
 • Надрага В.І. Проблеми підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах становлення інформаційної економіки в Україні. - Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. - №3. – С. 57-65

Участь та опубліковані тези конференцій:

 • Надрага В.І. Завдання та проблеми реформування управління соціальною сферою в умовах децентралізації. -  Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони.– К: ІПК ДСЗУ, 2018. – 360 с. – C.128-130
 • Надрага В.І. Розробка макрорівневої моделі фінансування управління соціальними ризиками. -  Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.) - К.: НАУ, 2018. – 265 с. – C. 163-165
 • Надрага В.І. Соціальне підприємництво як стратегічний напрямок надання соціальних  послуг на рівні територіальних громад. - Форум прямої демократії: матеріалів доповідей та тез всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 4 грудня 2018 року / За заг. Ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. – Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 405 с. – С. 258-260
 • Надрага В.І. Орієнтири міграційної політики в умовах демографічної кризи в Україні. - Круглий стіл “Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для  України”, 12 грудня  2018 року, м.Київ,  ІПК ДСЗУ.
 • Надрага В.І. Проблеми модернізації професійної підготовки та післядипломної освіти управлінських кадрів місцевого самоврядування. - Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.). – Мукачево: МДУ, 2019. – 361 с.
 • Надрага В.І. Соціальне бюджетування в умовах фінансової кризи. - Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 травня 2019 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2019. – 104 с. (Секція: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).
 • Надрага В.І. Особливості прояву ризиків соціально-трудової сфери в інформаційній економіці. - Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез  доповідей учасників Мінар. Наук.-практ. Конф. 23-24 жовт. 2019 р. – К.: КНЕУ, 2019 р. – 327 с. – С.34-37.
 • Nadraga V.I.  Migration behaviour of the Ukrainian population. - Modern problems of economy: materials of the IX International scientific and practical conference (Kyiv, October 16, 2019 y.) – К.: NAU, 2019. – 265 p. – P. 152-154.
 • Надрага В.І. Проблеми соціально-економічної безпеки територіальних громад. - Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. 329 с. (Секція (№ та назва): 4. Організаційно-управлінські, соціально-економічні та фінансові механізми забезпечення трансформацій ринку праці.)

Участь та доповідь на конференціях:

 • Надрага В.І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет  територіального  розвитку //  Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ: матеріали  міжнар. наук.-практ. конф., Волинська обл., с.Світязь, 6-8 червня 2018 р.
 • Сіверські наукові слухання: «Інформаційна економіка: проблеми становлення та перспективи розвитку в Україні». Напрям наукової дискусії: Конкурентоспроможна вища освіта в умовах інформаційної економіки України. Назва доповіді: «Проблеми підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах становлення інформаційної економіки в Україні», 6-8 листопада 2018 р., Чернігів.
 • Міжнародна науково-практична конференція «100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть», 27 листопада 2018 року, Київ, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України спільно з Представництвом польської Академії наук у Києві.
 • Надрага В.І. Хартия Европейского Союза об основных правах и социальное бюджетирование в Украине: проблема защиты базовых принципов-ценностей в условиях финансового кризиса. - XI Міжнародна наукова  конференція: «Захист прав людини під час кризи ліберальної демократії. З нагоди 70-річчя Ради Європи, 10-річчя з дня набрання чинності Лісабонського договору і 15-річчя членства Польщі в Європейському Союзі », 15-16 квітня 2019 року, м. Варшава, Сейм республіки Польща.
 • Міжнародна наукова конференція «Бачення прийдешніх людей», Польша, Варшава,  Вища школа менеджменту у Варшаві. Варшавський університет менеджменту.  17 квітня 2019 року.

Науково-організаційна діяльність

 • Робота у спеціалізованій раді із захисту дисертацій Д 26.006.03 (член ради) ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • Робота у спеціалізованій раді із захисту дисертацій  Д 26.891.01 (член ради) Інституту підготовки  кадрів Державної служби занятості України
 • Член редакційної колегії  журналу «Ринок праці та зайнятість населення» Інституту підготовки  кадрів Державної служби занятості України

Науково-педагогічна діяльність

 • Голова екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,      2019 р.,  2020р.
 • Голова екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії, Таврійський національний університету імені В. І. Вернадського, 2019 р.,  2020р.
 • Член екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії Інституту підготовки  кадрів Державної служби занятості України, 2019 р.,  2020р.

Наукова школа

«Соціальні ризики в трудовій сфері», авторський спецкурс

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

 • Участь у роботі ООН та її агенцій (Міжнародна Організація Праці, ЮНІСЕФ, Міжнародна організація з питань міграції;
 • Участь у роботі Міжнародного Валютного Фонду;
 • Участь у роботі Всесвітнього Банку
 • Участь в міжнародних проектах: програма Ради Європи «Децентралізація та територіальна консолідація в Україні», 2016-2017 роки, експертна робота з питань децентралізації сфери соціального захисту населення.

Підвищення кваліфікації

 • Сертифікат про стажування у Варшавському Університеті Менеджменту, період з 14 по 27 квітня  2019 року, науково-педагогічне стажування на тему: "Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його застосування у навчанні економіці та менеджменту за спеціальністю 073. «Менеджмент» (профіль: 6.030505 «Управління людськими ресурсами та економіка праці» в обсязі 5 кредитів ECTS (150 годин)»
 • Підвищення кваліфікації (стажування) в Полтавській державній аграрній академії, період 29 листопада – 28 грудня 2018 року, оволодіння сучасними передовими методиками ведення занять; застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, (108 годин)
 • Стажування в Київському міському центрі зайнятості, період з 20 по 31 березня 2017 року.