ЗІНЧУК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

ЗІНЧУК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент
Інформація

Researcher ID: 
http://www.researcherid.com/rid/F-2397-2019

ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0001-9888-0410

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wt5mG78AAAAJ&hl=ru

 

Додаткові відомості

Освіта

Закінчила Національний аграрний університет України:

 • у 1999 р. – освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, спеціальність за дипломом – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – «менеджер-економіст»;
 • у 2000 р. освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціальність за дипломом – «Менеджмент організацій», кваліфікація – «Магістр з менеджменту організацій».

Досвід роботи у вищих закладах освіти 18 років.

Тема кандидатської дисертації «Формування аналітичної компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах», спеціальність «Теорія та методика професійної освіти». 

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії 

 1. Зінчук Н.А., Дмитренко Г.А. Орієнтація ВНЗ на підготовку конкурентоздатних випускників завдяки розвитку аналітично-пізнавальної активності студентів / Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст : кол. моногр. / О.Л. Ануфрієва, Т.І. Бурлаєнко, Г.А. Дмитренко та ін.; за заг. ред. Г.А. Дмитренка, В.В. Олійника. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 412 с. - С.272-289.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Зінчук Н.А. Фінансово-економічна компетентність керівника навчального закладу та її значення в управлінській діяльності // Scientific Journal “ScienceRise”. Том 4 «Педагогічні науки». – 2015. - №5(9). – С. 36-40.

Інші праці

 1. Зінчук Н.А. Маркетингові комунікації як фактор успіху навчального закладу на ринку освітніх послуг // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами» (28 квітня 2015 року). – Житомир : ФО-П Левковець, 2015. – С. 145-151.
 2. Зінчук Н.А. Розвиток економічної компетентності майбутніх державних службовців у вищих навчальних закладах засобами воркшопу / Н.А. Зінчук // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03. – С. 325-329.
 3. Зінчук Н.А. Воркшоп як сучасна форма розвитку фінансово-економічної компетентності керівних кадрів освіти на курсах підвищення кваліфікації / Н.А. Зінчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. - №1. – С. 63-66.
 4. Зінчук Н.А. Формування фінансово-економічної компетентності керівників навчальних закладів як вимога сьогодення / Н.А. Зінчук // Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 28 жовтня 2016 р. / за заг. ред.  В.В. Олійника. − К. : УМО НАПН України, 2016. − 601 с. – С. 213-216.
 5. Зінчук Н.А. Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації керівних кадрів ЗНЗ в умовах реалізації Концепції Нової української школи / Н.А.Зінчук // Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи : Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 6 квітня 2017 р. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. – С.17-20.
 6. Зінчук Н.А. Особливості формування та розвитку маркетингової компетентності сучасних керівників закладів освіти / Н.А. Зінчук // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С.385-387. 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» 30 березня 2016 р. , Київ. Тема доповіді: Розвиток економічної компетентності майбутніх державних службовців у вищих навчальних закладах засобами воркшопу.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір відкритої освіти» 28 квітня 2016 р. (м. Біла Церква). Тема доповіді: Застосування інформаційних технологій у процесі формування маркетингової компетентності керівних кадрів освіти на курсах підвищення кваліфікації.
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» 18-20 травня 2016 р. (Мала Білозерка Запорізької обл.). Тема доповіді: Застосування інформаційних технологій у процесі формування маркетингової компетентності керівних кадрів освіти на курсах підвищення кваліфікації.
 4. Круглий стіл «Нова українська школа у вимірі територіальної політики забезпечення якості життя населення» 7 жовтня 2016 р. (м. Буча).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» 28 жовтня 2016 р., Київ. Тема доповіді: Формування фінансово-економічної компетентності керівників навчальних закладів як вимога сьогодення.
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» 6 квітня 2017 р., Харків-Київ. Тема доповіді: Компетентнісний підхід у професійному розвитку сучасного освітнього менеджера в умовах реалізації Концепції Нової української школи
 7. Інтернет-форум XI Всеукраїнської школи новаторства  керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови Нової української школи» 20 червня 2017 р. Тема доповіді: Підготовка директорів шкіл до оцінювання конкурентоспроможності освітнього закладу засобами бенчмаркінгу.
 8. І Міжародна науково-практична конференція «Маркетинг майбутнього: виклики та реалії» 25 жовтня 2017 р., Київ, Держ.ун-т телекомунікацій. Тема доповіді: Особливості формування та розвитку маркетингової компетентності сучасних керівників закладів освіти

Науково-організаційна діяльність

 • З грудня 2017 р. є заступником завідувача кафедри з наукової роботи.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

 • Учасник Українсько-австрійського проекту «Формування компетентностей з проектного менеджменту для інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України»

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (за професійною програмою підготовки підвищення кваліфікації працівників органів державної влади в галузі знань 1501 «Державне управління»)», 19 травня 2014 – 12 грудня 2014 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації від 12 грудня 2014 р.
 2. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів ППО» 1 вересня 2015 – 12 вересня 2015 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації від 12 вересня 2015 р.