Левченко Вікторія Володимирівна

Левченко Вікторія Володимирівна

Доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат філософських наук, доцент
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-7851-2019

ORCID iD  
https://orcid.org/ 0000-0003-4691-9445

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=MRabQpEAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=3365

 

Додаткові відомості

Освіта:  

 • 2011 – Атестат доцента кафедри психології; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 • 2009 – Кандидат філософських наук зі спеціальності естетика.            
 • 2003 – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; магістр зі спеціальності «Педагогіка вищої школи»;
 • 1987-1992  – Луганський державний педагогічний інститут; вчитель біології і хімії.

Досвід роботи:

 • 2015 – дотепер – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; доцент кафедри філософії і освіти дорослих.
 • 2001-2014 – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; доцент (з 2009р.) кафедри психології;
 • 1992-2001 – НВК школа-гімназія №52, м. Луганськ.

Тема кандидатської дисертації
«Художньо-образна система Григорія Сковороди»

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів

 1. Психолого-педагогічні умови функціонування особистості в сучасному просторі.
 2.  Філософсько-психологічний вимір проблеми професійного розвитку особистості в умовах змін.

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники (колективні):

 1. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково-методичний комплекс: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т.М.Сорочан. – К.: «Агроосвіта», 2017. – 950с.
 2. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта / загальна ред.. Т. М. Сорочан; наукова ред.., упорядкування В.В.Сидоренко, М. І. Скрипник. К.: ЦІППО, 2017. – 437с.
 3. Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник / упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.- метод. посіб.; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016. – 231 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Левченко В. В. Особистісна ідентичність у процесі адаптації в ситуації життєвих змін / В.В. Левченко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол. Редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 1 (70). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2016. – С. 78-86.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

 1. Левченко В.В. Особливості професійного розвитку особистості в ситуації невизначеності / В.В. Левченко // Вісник КІБіТ. Психологія. – К. : видавництво КІБіт, 2018.
 2. Левченко В.В. Ситуація невизначеності: трансформація особистісно-професійного розвитку / В.В. Левченко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017.
 3. Левченко В.В. Актуалізація ресурсів у процесі професійно-особистісної адаптації в ситуації життєвих змін / В.В. Левченко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2016.

Інші праці:

 1. Левченко В.В. Соціально-психологічні чинники формування професійної мобільності особистості педагога в ситуаціях змін / В.В. Левченко // Методист. – К.: Шкільний світ, 2018. 

Участь у науково-практичних заходах  (за останні два роки)

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості»; тема доповіді: «Особливості прояву ресурсів в системі професійно-особистісної адаптації», Київ, 2017.
 2. ІІ Всеукраїнська науково-практична  Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», тема доповіді: «Особливості особистісно-професійного становлення в умовах невизначеності», Київ, 2017.
 3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», тема доповіді: «Професійне становлення особистості як ресурс в період життєвих змін», київ, 2017.

Науково-організаційна діяльність

 1. Круглий стіл з онлайн-трансляцією «Нова українська школа: виклики для професійного розвитку педагогічних працівників», тема доповіді: «Соціально-психологічні чинники формування професійної мобільності особистості педагога в ситуаціях змін»; 22 лютого 2018р.
 2. Форум неформальної освіти дорослих «Освіта дорослих і розвиток громадянського суспільства», Київ, 2017.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах:

«Психологічна допомога населенню, постраждалому внаслідок конфлікту» (7-8 грудня 2017р.); Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Координатор проектів в Україні.

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності:

«Вступ до освіти дорослих» (19-21 жовтня 2017р.); Представництво DVV International в Україні за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

 1. «Has attended the workshop on computational technologies for digital learning» - Fulbright program in Ukraine , 2018.
 2. «Викладачі-тьютори (організатори дистанційного навчання закладів ППО)» - Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2016.