Панченко Любов Феліксівна

Панченко Любов Феліксівна

Професор кафедри філософії і освіти дорослих
Доктор педагогічних наук, професор
Телефон
(096) 3352397
E-mail
lubov.felixovna@gmail.com

ORCID iD  
https://orcid.org/0000-0002-9979-0625

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=g1abWiAAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/1136

 

Додаткові відомості

Освіта: Закінчила фізико-математичний факультет ВДПІ ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «математика»,  аспірантуру  Інституту кібернетики  ім. В. М. Глушкова АН України („Математичне забезпечення машин і систем”). Кандидат пед. наук (1995 р., Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди). Доктор пед. наук з  спеціальності 13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті (2012 р., ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»), професор (2013 р.).

Теми дисертацій: 

 • «Професіонально-педагогічна підготовка студентів педвузів до використання нових інформаційних технологій (1994);
 • «Теоретико-методологічні засади розвитку інформаційно-освітнього середовища університету» (2011).

Наукова діяльність

 1. Член спеціалізованої вченої ради  Д 29.053.01 з захисту кандидатських та докторських дисертацій з педагогічних наук «ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; спеціалізованої вченої ради Інституту інформаційних технологій та засобів навчання НАПН України (спеціальність 13.00.10).
 2. Асоційований редактор наукового журналу «Information Technologies and Learning Tools»  ІІТЗН НАПН України.
 3. Член української асоціації дослідників освіти UERA.

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники 

 1. Про актуальне в методичній діяльності (колективний),2017
 2. Курикулум підвищення кваліфікації (колективний), 2017

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Панченко Л. Ф. Масовий відкритий онлайн курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи / Л. Ф. Панченко  // Education and pedagogical sciences. – 2013.– №1(156). – С.19 – 28.
 2. Панченко Л.Ф. Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до здійснення навчальної аналітики /Л.Ф.Панченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія "Педагогічні науки". – 2015. – Вип. 1 (2). С. 8996.
 3. Панченко Л.Ф. Використання інфографіки в освіті  /Л.Ф.Панченко, М.В.Разорьонова  // Наукові записки. – вип.10. Серія: Проблеми методики математичної і технологічної освіти. Ч.2. – Кропивницький :РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С.122–126. (Google Scholar)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Панченко Л.Ф.Використання інфографіки в освіті  /Л.Ф.Панченко, М.В.Разорьонова  // Наукові записки. – вип.10. Серія: Проблеми методики математичної і технологічної освіти. Ч.2. – Кропивницький :РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С.122–126.
 2. Панченко Л.Ф. Моделювання структурними рівняннями як складник підготовки докторів філософії /Л.Ф.Панченко, М.В.Разорьонова // Науковий вісник Донбасу. – 2016. – № 1 ‒ 2. – Режим доступу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/5.PDF
 3. Панченко Л.Ф., Самовілова Н.О. Інформаційні технології  як фактор прозорих та відтворювальних досліджень // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ,  2017. 

Інші праці 

 1. Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих, ДВНЗ УМО, 2017.
 2. Панченко Л.Ф. Масові онлайн відкриті курси для розвитку педагога нової української школи, Методист, 2018.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників ВНЗ «Вплив інформаційного суспільства на якість вищої освіти» (Мicrosoft, Партнерство в навчанні, КДПУ імені Бориса Гринченка, 15 квітня, 2016)
 2. 1 Всеукраїнська  науково-практична Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології». Розвиток інформаційної компететності педагога (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 27.04.2016)/
 3. Міжнародна конференція «Відкрите освітнє e-середовищу університету” КДПУ імені Бориса Грінченка, 9 вересня, 2016.
 4. Семінар «Система управління знаннями, процесами, та e-документообігом. Захист інформації». Міжнародний виставковий центр, Київ, 9 листопада 2016.
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі», Використання інфографіки в освіті. Кропивницький, КДПУ, жовтень 2016.
 6. Держава та глобальні соціальні зміни: VII міжнародна науково-практична конференція. До питання інструментів відтворювальних досліджень. Київ, КПІ, 2016.
 7. 1Міжнародна  наукова конференція української асоціації дослідників освіти UERA «Емпіричні дослідження для реформування України», «Використання багатовимірних методів у педагогічних дослідженнях. 11.02.2017 Київ.
 8. I Всеукраїнська конференція  «Цифрові комунікації у глобальному просторі. Змішана освіта», Київ, КПІ, Лютий 2017.
 9. 2 Всеукраїнська  науково-практична Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології». Цифровий сторітеллінг в освіті дорослих  (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 28.04.2017).
 10. Капіталізм, популізм та модерн. VIII міжнародна науково-практична конференція. До питання вимірювання популізму. Київ, КПІ,18-19 травня, 2017.
 11. І Міжнародна наукова конференція «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях»,  «Використання в освіті дорослих  відкритих курсів платформи Future Learn”, 22-23 травня 2017, Київ.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

 1. Воронкін Олексій Сергійович “Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)” за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті, захистився у 2016 р.
 2. Цодікова Наталія Олександрівна, «Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізики до використання інформаційних технологій у професійній діяльності», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, захистилася у 2013 р.
 3. Величко Владислав Євгенович,  «Теоретико-методичні засади використання вільного програмного забезпечення у підготовці вчителів фізики, математики, інформатики», 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті, закінчив докторантуру.
 4. Самовілова Наталія Олександрівна, «Розвиток інформаційно-комунікаційного середовища виробничої практики майбутніх фахівців з інформаційних технологій», 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті, закінчила аспірантуру.

Наукова школа / школи 

 1. Доктора пед. наук, професора Адаменко О.В.
 2. Доктора пед. наук, професора Хрикова Є.М.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

 1. «Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor» в рамках проекту Швейцарського національного наукового фонду (ННІ ІтКТ Унiверситету «КРОК», м. Київ, Університет Анкари, Школа менеджмента і права Цюріхського університету прикладних наук) (2015-2016), навчання.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

Сертіфікати MOOCs:

1) Machine Learning, Stanford University (2013).

2) Model Thinking, University of Michigan (2013)

3) Social Network Analysis, University of Michigan (2013)

4) Big data in education, Columbia University (2013)

5) Computing for Data Analysis, Johns Hopkins University (2014)

6) The Data Scientist’s Toolbox, Johns Hopkins University (2014)

7)«Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor» в рамках проекту Швейцарського національного наукового фонду (ННІ ІтКТ Унiверситету «КРОК», м. Київ, Університет Анкари, Школа менеджмента і права Цюріхського університету прикладних наук) (2015)

8)Аналіз даних в R, Bioinformatics Institute (2016)

9) Основи програмування на R, Bioinformatics Institute (2016)

10) Візуалізація даних, PROMETHEUS (2016)

11) Як створити масовий відкритий он-лайн курс, PROMETHEUS (2016).

Науково-практичний семінар «Технологія створення персонального веб-ресурсу викладача» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, березень-квітень, 2016), сертифікат .