БОНДАРЕВСЬКА ІРИНА ОЛЕГІВНА

БОНДАРЕВСЬКА ІРИНА ОЛЕГІВНА

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук, доцент

ResearcherID 
http://www.researcherid.com/rid/E-1218-2019

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0002-7006-0979

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=EXjvzQoAAAAJ&hl=en

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/ea90d9848aab197599eca98c8fc258c5/

Додаткові відомості

Освіта
диплом спеціаліста за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)», кваліфікація філолога, викладача англійської та німецької мов і літератури 

Досвід роботи

 • 01.2018 – по теперішній час доцент кафедри психології управління Університету менеджменту освіти
 • 2015 – по теперішній час старший науковий співробітник лабораторії масової комунікації та медіа освіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
 • 10.2013 – 01.2016 науковий кореспондент лабораторії соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка
 • 02.2010 – 03.2013 доцент кафедри соціальної психології та психології управління Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара
 • 10.2008 – 02.2010 старший лаборант лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка
 • 09.2002 – 08.2008 викладач англійської мови Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

Тема дисертації
«Психологічні особливості гендерної ідентичності жінок-майбутніх менеджерів»

Наукова діяльність

 1. Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Громадянська ідентичність як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій
 2. 2017 – 2019 відповідальний виконавець теми «Медіапсихологічні засоби профілактики та подолання наслідків деструктивних інформаційних впливів на дітей та молодь» (державний реєстраційний номер теми 0117U000195). Індивідуальна тема «Медіапсихологічні засоби збереження громадянської ідентичності молоді в умовах деструктивних впливів новинних медіа»

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Спецкурси

 1. Психологія економічної поведінки сучасного фахівця / І. О. Бондаревська : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019. – 16 с. https://drive.google.com/file/d/1dmIOfFHVucsgejJxOy_Nmp_XzTim6kRP/preview

Статті у зарубіжних фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз

 1. Бондаревская И. О. Гражданская идентичность личности в новостном медиа пространстве / И. О. Бондаревская // Studia Universitatis Moldaviae. Seria «Ştiinţeale educaţiei». – 2018. – № 9 (119) – Р. 104–108. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 (0,5 др. арк.).

Матеріали і тези конференцій

 1. Бондаревська І. О. Соціальна ідентичність та довіра як соціально-психологічні чинники формування консолідованої громадської думки щодо інновацій в освіті / І. О. Бондаревська // Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації Концепції Нової української школи: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (м. Київ – Рівне, 29 березня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»; Рівне: РОІППО, 2018. – 130 с. – С. 12–14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – (0,2 др. арк.).

У тому числі, за кордоном:

 1. Bondarevskaya I. Citizenship identity of a person in news media space: Training program / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 6th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: citizenship identity and education (Olsztyn, 5th June, 2018). – P. 44 – 49.
 2. Bondarevskaya I. Psychology of economic behavior of a modern specialist / I. Bondarevskaya // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 2019) (0,3 др. арк).
 3. Bondarevskaya I. Trust in news media, citizenship activity of resistance and national identity of Ukrainian adolescents / I. Bondarevskaya, V. Mykhaylenko // Proceedings of the 7th international scientific and practical seminar: Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization (Padua, 10th June, 2019). – P. 18 – 24. 
 4. De Carlo A. “The wise man prevents”: Active listening as a tool of health prevention and protection at work / A. De Carlo, M. Scarcella, A. Falco, I. Bondarevskaya, E. Iordanescu, F. Vicente // Abstract book of 19 EAWOP Congress “Working for the greater good inspiring people, designing jobs and leading organizations for a more inclusive society (Turin, 29 May – 1 June, 2019). – P. 2114.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Бондаревская И.О. Гражданская активность: роль социальных медиа / И.О. Бондаревская, В.А. Михайленко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – Вип. 46. – С. 40 – 58. (Copernicus)
 2. Бондаревська І.О. Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків / І.О. Бондаревська, В.О. Михайленко // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 1 (15). – С. 16 – 22. (Copernicus)
 3. 10.  Бондаревская И. О. Психологический анализ доверия освещению проблем мигрантов новостными медиа / И. О. Бондаревская, В. А. Михайленко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія: Психологічні науки – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 7(52). – С. 15 – 24.          

Членство в редколегіях наукових журналів:

 1. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology (Італія, Scopus);
 2. Вісник післядипломної освіти. Серія Соціальні та поведінкові науки (Україна)

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

Міжнародні:

 1. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 16 березня 2018 р.)
 2. Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 15 березня 2019 р.)
 3. Symposium «Current Social Transformations: Challenges and Resources for Adaptation» (м. Київ, 8 листопада 2019 р.).

У тому числі, за кордоном:

 1. International Conference on Participatory Budgeting Strengthening Civic Involvement in Rural and Urban Areas (м. Берлін 26-27 листопада 2018 р.).
 2. International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova, 29-30 листопада, 2018 р.).
 3. 19th EAWOP Congress «Working for the greater good» (м. Турін, Італія, 29 травня-1 червня 2019 р.).
 4. Конференція Ради психологів Венеціанського регіону. Identity and politics: Psychological and social analysis of consensus building. (м. Падуя, 11 червня 2019р.)

Круглі столи

У тому числі, за кордоном:

 1. Workshop. How are we teaching citizenship? – Inclusion of disadvantaged groups: reality and token (Марсель, Франція, 7 вересня 2018 р.).

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів

Міжнародні:

 1. International conference of applied psychology «Current Affairs and Perspectives in Psychological Research» (Chişinău, State University of Moldova, 29-30 листопада, 2018 р.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології стрес-менеджменту (спільно з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, кафедрою прикладної психології) (м. Черкаси, 26 квітня 2019 р.)
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології

Семінари

У тому числі, за кордоном:

 1. 6th International seminar «Political and economic self-constitution: citizenship activity and education» (м. Ольштин, Польща, 5 червня 2018 р.).
 2. 7th International seminar «Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization» (м. Падуя, 10 червня 2019 р.,

Міжнародні візити і лекції

 1. Лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі та проф. Лавінії Бетеї 2018 р.
 2. Організація візиту італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло для викладання курсу лекцій з організаційної психології (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку) 2019 р.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

1. Юдіна Аліна Валеріївна 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи «Психологічні чинники мотивації успіху у працівників виробничих колективів»

2. Єфимова Анна Андріївна, здобувач Phd 053 «Психологія»

Міжнародна діяльність

Ініціювання підписання меморандумів про співпрацю з:

 1. Університет Араду ім. Ауреля Влаіку (2018 р.)
 2. Молдавський державний університет (2018 р.)

Засновник, координатор з організації та редактор збірника тез щорічного міжнародного семінару (9 країн співорганізаторів, 2013 – по теперішній час)

1. IV семінар  Psychology of political and economic self-constitution, Kyiv (Ukraine), 20.05.2016

2.VсемінарPolitical and economic self-constitution: Citizenship identity and education, Corinth (Greece), 26.05.2017

3.VI семінар Political and economic self-constitution: Citizenship activity and education, Olsztyn (Poland), 5.06.2018

4 VIІ семінар «Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization» (м. Падуя, Італія,10.06.2019).

Редактор збірника тез щорічного міжнародного семінару:

1.   Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization. Proceedings of the VII international scientific and practical seminar (Padua, 10th June, 2019). – TPM-Edizioni, 2019. / Eds. I. Bondarevskaya, A. De Carlo. – 157 p. (ISBN 978-88-97598-19-0)

2.   Political and economic self-constitution: Citizenship activity and education. Proceedings of the VI international scientific and practical seminar (Olsztyn, 5th June, 2018). – TPM-Edizioni, 2018. / Eds. I. Bondarevskaya, B. Krzywosz-Rynkiewicz. – 94 p. (ISBN 978-88-97598-15-2)  

Експертна робота в міжнародних групах:

 1. Focus group “Hard-to-Reach learners” meetings organized by Federal Agency for Civic Education (Germany): 20 – 21 October 2015 in Thessaloniki and 8 – 9 November 2016 in Zagreb.
 2. Project “Media Competence for Young People” within the framework of the program “Development of Cooperation with Civil Society Initiatives in the Eastern Partnership Countries and Russia”. Goethe-Institute Ukraine and Schwarzkopf-Stiftung organized two conceptual workshops: 15 – 16 May 2017 in Munich and 16 September 2017 in Kyiv.
 3. Robert Bosch Stiftung Jury Judge for 35 projects evaluation, Education on Europe program, 25 – 26 February 2019 in Stuttgart.
 4. All=In Pathfinder tool kit project development meetings organized by Federal Agency for Civic Education (Germany), School Development Support Agency (UK) on 16 – 17 April 2018 in Lisbon and on 5 - 7 September 2018 in Marseille. http://allinnetwork.eu/pathfinder/
 5. Symposium “IRRESISTIBLE? A symposium on the phenomenon of CORRUPTION” organized by Federal Agency for Civic Education (Germany) on 16 – 18 June 2017 in Berlin.

Професійний розвиток

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

Лекція ректора Університету Арад ім. Аурель Влаіку проф. Рамони Лілі на тему: «Polemic Social Representations: Interwar Romania and Romania in the Post-Communist Media. In the memories of Serge Moscovici» (м. Київ, 18 червня 2018 р.).

Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).

 1. 18 – 20 січня 2018, Київ. Тренінг «Кількісні та якісні методи аналізу публічної політики», Київська Школа Економіки.
 2. 25 – 27 січня 2018, Київ. Тренінг «Оцінювання та моніторинг впровадження політики», Київська Школа Економіки.
 3. 2 – 3 лютого 2018, Київ. Тренінг «Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ спільноти», Батьківська Ініціатива ТЕРГО.  
 4. 15 лютого 2018, Київ. Семінар-практикум «Інноваційна діяльність та трансфер технологій в системі вищої освіти. Правова охорона інтелектуальної власності». Президія НАПН України.
 5. 22 лютого 2018, Київ. Talk by US Fulbright Specialist Ben Moses “Truth to Power: The Importance of an Independent Press for a Successful Democracy. Fulbright Office.
 6. 15 березня 2018, Київ. Презентація книги “Constructing a Political Nation". Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС.
 7. 22 березня 2018, Київ. Talk by US journalist and Fulbright Scholar 2017 - 2018 Ian Bateson “Ukraine's Identity and Heroes post-Maidan: From Stepan Bandera to Serhiy Nigoyan ”. Fulbright Office.
 8. 28 березня 2018, Київ. Семінар-презентація «Огляд і методика використання колекції баз даних фірми EBSCO в наукових установах і закладах освіти». Президія НАПН України.
 9.  28 березня, 2018, Київ. Круглий стіл-дискусія «Напруга між глобальним і локальним в публічному управлінні», Київська Школа Економіки.
 10. 7 травня 2018, Київ. Talk "Changing Social Identities in Ukraine?  Lviv and Donetsk, 1994-2015" by U.S. Fulbright Scholar Dr. Oksana Malanchuk. Fulbright Office.
 11. 18 травня 2018, Київ. Презентація інформаційної кампанії «Євроінтеграція: сила можливостей». Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
 12. 24 травня 2018, Київ. Панельна дискусія «Кібербезпека та дезінформація в Україні та на Заході». Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС.
 13. 1 серпня 2018, Київ. Круглий стіл: «Громадянське суспільство в Україні: нові виклики, нові завдання». Українське інформаційне агентство «Укрінформ».
 14. 17 вересня 2018, Київ. Зустріч з ВахтангомКіпіані. Тема для обговорення: “Українська ідентичність в контексті історичної правди”. Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС.
 15. 6 листопада 2018, Київ. "The Ongoing Revolution in Foreign, Security and Defense Policy Analysis" дискусія з Stephan De Spiegeleire. Київська Школа Економіки.
 16. 19 листопада 2018, Київ. Європейський вибір України: прогрес та перспективи. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
 17. 22 січня 2019, Київ. Вступ до обчислювального мислення. Міжнародний семінар. НАПН, Офіс Програми Фулбрайт в Україні.
 18. 30 січня 2019, Київ. Seminar "Armed conflict and humanitarian response: gender, age vulnerabilities". Київська школа економіки.
 19. 5 лютого 2019, Київ. US Embassy Grants Programs – Project proposals writing tips. America House.
 20. 9 лютого 2019, Київ. Вступний курс з прав людини. Центр громадянських свобод.
 21. 12 лютого 2019, Київ. Антикорупційна система: навіщо нам НАБУ, САП, АРМА та НАЗК. Transparency International, Рада громадського контролю НАБУ.
 22. 15 квітня 2019, Київ. Медіапсихологія: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни. НПУ ім. М.П. Драгоманова
 23. 18 квітня 2019, Київ. Круглий стіл. Українське націєтворення: між конфліктом і консенсусом. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.
 24. 20 червня 2019, Київ. Публічна лекція «Україна та майбутнє Європи» Тімоті Снайдера. Фонд Віктора Пінчука.
 25. 4 – 5 липня 2019, Київ. Conference on corruption and anti-corruption policies. KSE & European Bank for Reconstruction and Development.
 26. 29 серпня 2019, Київ. Лекція «Як досягнути гуманізації людства через історію» Яни Барінової. Фонд Олени Пінчук.
 27. 13 вересня 2019, Київ. Розмова з Керсті Кальюлайд з нагоди 16-ї Щорічної зустрічі YES at Mystetskyi Arsenal. Фонд Віктора Пінчука. 
 28. 13 вересня 2019, Київ.  Публічна лекція Фаріда Закарії з нагоди 16 Щорічної зустрічі YES at Mystetskyi Arsenal. Фонд Віктора Пінчука. 
 29. 25 вересня 2019, Київ. Публічна лекція Максима Єлігулашвілі та Олесі Геращенко «Інструменти сучасного мистецтва у процесі деескалації конфліктів і миробудівництві». Центр досліджень медіації та діалогу. Національний університет «Києво-Могилянська академія».
 30. 26 вересня 2019, Київ. Семінар Ольги Верхогляд "Пріоритетність національного людського капіталу чи національних інституцій у національному економічному розвитку: підхід Багаторівневої теорії." Київська школа економіки.
 31. 26 вересня 2019. Get published – your how to guide. Вебінар видавництва Wiley.
 32. 1 – 2 жовтня 2019, Київ. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти. Університет менеджменту освіти.
 33. 16 жовтня 2019, Київ. «Combatting Impunity: Decoding Russian “Hybrid Warfare” and Malign Legal Operations in the Context of Peacebuilding» talk by Brad Fisher. Центр досліджень медіації та діалогу. Національний університет «Києво-Могилянська академія». 
 34. 28 жовтня 2019, Київ. «How to deal with different future Russias?». Київська школа економіки.
 35. 31 жовтня 2019, Київ. Науково-методичний семінар «Діяльність психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення психологічного благополуччя вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Університет менеджменту освіти, НАПН України.
 36. 1 листопада 2019, Київ. 5 years of corruption counteraction: Values and practices. Transparency International Ukraine.
 37. 24 листопада 2019, Київ. Відкрита лекція Романа Назаренка «Релігія у 2050 році».
 38. 30 листопада 2019, Київ. Семінар «EuroPsy сертифікація в психології».
 39. 14 січня 2020, Київ. Open lecture by Paul Gregory “A growth agenda for Ukraine”. Київська школа економіки. 
 40. 30 січня 2020, Київ. Соціологія в журналістиці: як інтерпретувати результати опитувань. Фонд "Демократичні Ініціативи", Укрінформ.
 41. 6 лютого 2020, Київ. Public Talk: “Transnational responsibility for corruption in Ukraine” by Philip M. Nichols. America House.
 42. 5 березня 2020, Київ. Відкрита лекція Наталії Мазаракі «Медіація як доступ до справедливості: реально чи сумнівно?».  Києво-Могилянська академія. 
 43. 12 березня 2020, Київ. COMPACT – Round table “Fake news and validation of information in social networks”. Media Center Press Club.