ФІЛЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

ФІЛЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук, доцент.
Інформація

Освіта: психолого-педагогічний факультет Брестського державного педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна (1993 р.), спеціальність «педагогіка і психологія (дошкільна), кваліфікація «викладач педагогіки і психології (дошкільної); магістратура «Державної академії керівних кадрів освіти», яка була перейменована у «Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України», кваліфікація «магістр психології» (2001р.).

Трудовий шлях. У 90-х роках працювала в системі дошкільної та початкової освіти. З 2001 р розпочала наукову діяльність від молодшого до старшого наукового  співробітника лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. З 2003 року розпочала викладацьку діяльність в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України, а далі - в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на посаді старшого викладача, а далі – доцента кафедри психології управління. У 2015 році почала працювати старшим науковим співробітником, а далі - головним науковим співробітником, в.о. завідуючого лабораторії проблем педагогіки та психології післядипломної педагогічної освіти НДІ ДВНЗ "Університет менеджменту освіти". З 2016 р. працює доцентом кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Наукові ступені, вчені звання. У жовтні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію з проблем психології формування конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації за спеціальністю 19.00.10.- організаційна психологія; економічна психологія, а 3 2012 року розпочала підготовку докторської дисертації з психології розвитку конкурентоздатності соціальних систем. У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри психології управління.

Наукові інтереси. Фахівець у сфері HR-менеджменту, конкурентології, соціальної та організаційної психології, державного управління. Здійснює багаторічну (понад 15 років) менеджерську, викладацьку, наукову, тренерську, консалтингову діяльність щодо психологічного забезпечення управління персоналом сучасних організацій.

Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищені 2 кандидатські дисертації зі спеціальностей 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. Була членом спеціалізованої вченої ради К 26.055.04 по захисту кандидатських дисертацій з організаційної та економічної психології. (2012 р. – 2014 р.), Київський національний торгівельно-економічний університет.

Відзнаки.Під час професійної діяльності отримувала Подяки від Київського міського голови та ін.

Праці. Автор понад 270 праць, основні з них:

Монографії, розділи в монографії

  1. Філь О.А. Формування конкурентоздатної управлінської команди на матеріалі діяльності освітніх організацій: [монографія] / Л. М. Карамушка, О. А. Філь. – К. : ІНКОС, 2007. – 268 с.
  2. Філь О.А.  Особливості розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в контексті організаційного розвитку / Психологічні засади організаційного розвитку: монографія / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. –  С. 96-117.

Посібники, розділи в посібниках

1. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів та слухачів інститутів післядипл. освіти ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004. – С. 64 – 77; С. 90 – 98 (Гриф МОН України).

2. Філь О.А. Технологія формування конкурентоздатної команди // Карамушка Л.М., Філь О.А. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 85-110.

3. Філь О.А. Технологія психологічного забезпечення ефективності підприємницької діяльності // Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Філь О.А. // Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 308-344.

4. Філь О.А. Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді Карамушка Л.М., Філь О.А., Левковець В.В., Альохіна О.І., Михайленко В.О /.: навч. посб. – К.: Наук. світ, 2008. – 182 с.

5. Філь О.А. Технологія формування управлінської команди освітньої організації Карамушка Л.М., Клокар Н.І., Філь О.А. /: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 64 с.

6. Філь О.А. Технологія розвитку конкурентоздатності персоналу освітньої організації: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 52 с.

7. Філь О.А. Технологія формування  команд  в організаціях: навч.посіб. / [Карамушка Л.М., Романовский О.Г., Філь О.А. та ін.]. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 184 с. (10,6 д.а.) (Гриф МОН України).

8. Філь О.А. Психологічна культура конкуренції державних службовців: Методичні рекомендації / Філь О.А., Мечинський Б.М., Бабічева З.І. // Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств установ і організацій, 2014. – 40 с.

9. Філь О.А. Тренінгова сесія 14  // Технологія підготовки персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін: навчально-методичний посібник ; за ред. Л. М.  Карамушки. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008.

10. Управління командою: 5 завдань і інструментів лідера: методичний посібник / О. І. Бондарчук, О. А. Філь, В. В. Ковальчук, Л. В. Жабенко ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової / Ун-т менеджменту освіти НАПН України – К., 2015. – 116 с.

Програми, навчально-методичні комплекси

13. Філь О.А. Формування конкурентноздатної команди сучасної організації: Навчальна програма для підготовки менеджерів організацій та організаційних психологів // Карамушка Л.М., Філь О.А - К.: Міленіум, 2004. – 36 с.

14. Філь О.А. Формування конкурентноздатної управлінської команди  освітньої організації: Навчальна програма для підготовки менеджерів освітніх організацій та практичних психологів / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2004. – 40 с.

Статті у фахових виданнях (за останні 3 роки)

15. Філь О. А. Теоретична модель розвитку конкурентоздатності організацій та комплекс психологічних методик «Аналіз розвитку конкурентоздатності організацій» (АРКО) / О. А. Філь // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Алчевськ, 2013. – Вип. 38. – C. 105–111.

16. Філь О. А. Психологічні проблеми конкуренції та конкурентоздатності викладацького персоналу ВНЗ приватної форми власності / Л. М. Карамушка, О. А. Філь, В. В. Корсакевич // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К.–Алчевськ. – 2013. – Вип. 38. – C. 41–52.

17. Філь О. А. Психологічна готовність керівників до забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін: когнітивна складова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]; – Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія, ч. 38. – К.-Алчевськ : ЛАДО, 2013 – С. 295–300.

18. Филь Е.А. Психологические закономерности, профиль развития и типы конкурентоспособности безработных-будущих предпринимателей // Филь Е.А., Галаган Л.В. Психологический журнал – №1–2 (35–36) 2013 – Минск, Республиканский центр проблем человека, 2013 г. С. 61-67.

19. Філь О.А. Технологія психологічної підготовки керівників до забезпечення конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін / О. А. Філь  // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 12 (25) / голов. ред. В. В. Олійник. –– К., АТОПОЛ, 2014. – С. 248–259.

20. Філь О.А. Психологічна культура конкуренції фахівця // Філь О.А. // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 14 (27) / голов. ред. В. В. Олійник. –– К., АТОПОЛ, 2015. – С. 250–259. (0,8 д.а.).

21. Філь О.А. Розвиваюча гра «Садиба» для учнів молодших класів як технологія формування їх конкурентоздатності як майбутніх фахівців// журнал "Директор школи, ліцею, гімназії"  - 2015 р. – № 1-3. – С. 127-135. (0,8 д.а.).

22. Філь О.А. Система психологічного забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності // О.І. Алексеєва, О.А. Філь / Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2015. – № 3 (9). – Режим доступу: fund-issled-intern.esrae.ru/9-134.(включений до міжнародних науковометричних баз).

23. Філь О.А. Система психологічного забезпечення управління персоналом на залізничному транспорті: основні складові, здобутки, перспективні напрями» /С.Д. Максименко, О. А. Філь, Л. В Ванченко // Залізничний транспорт України / Науково-практичний журнал.,№ 6 (115). 2015 р. -  С. 55-65. (включений до міжнародних науковометричних баз)