Євтушенко Ірина Володимирівна

Євтушенко Ірина Володимирівна

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук, доцент
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-1242-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-5145-7332

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1ybNFu8AAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

Освіта

біологічний факультет Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького  (1997 р.), спеціальність «біологія та хімія», кваліфікація «вчитель біології та хімії»

Досвід роботи

 • З 1997 року працювала на посаді старшого лаборанта  на кафедрі психології Черкаського педагогічного університету.
 • З 2000 по 2004 роки ‑  на посаді викладача кафедри практичної психології Черкаського національного університету. В 2001 році вступила до аспірантури зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».
 • З 2005 року по 2012 рік – завідувач кафедрою психології Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького.
 • 2006-2011 рр. - декан психологічного факультету Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького.
 • 2011-2014 рр. – докторант кафедри педагогіки і психології Інституту психології та педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема докторської дисертації: «Архетип в глибинному пізнанні цілісної психіки».
 • З 2005 року по 2013 рік – старший науковий співробітник Центру глибинної психології при РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта.
 • З 2015 року – доцент кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти».

Тема дисертації
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему: «Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей (на основі дослідження міфів, казок та психомалюнків)».

Громадська активність
Має досвід консультативної роботи з людьми, що мають особливі потреби, зокрема з учасники АТО, що отримали інвалідність.

Наукова діяльність
НДР кафедри психології управління «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772).

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

 1. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 49 с. (2 др. арк.).
 2. Архетипічна символіка та її використання у діагностико-кореційній діяльності практичного психолога системи освіти: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / І. В. Євтушенко. ‑  К. НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2017. – 36 с.
 3. Використання проективних методів у роботі психолога в умовах освітньо-виховного процесу: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / І. В. Євтушенко. ‑  К. НАПН України, Ун-т менедж. освіти, 2017. – 36 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Yevtushenko Iryna (WSEI) Wybrane cechy osobowości studentów z niepełnosprawnością a ich adaptacja społeczna (Соціальна адаптація людей з інвалідністю або психічні особливості студентів, які мають інвалідність). / Iryna Yevtushenko // V Międzynarodowa Zagraniczna Konferencja Naukowa «Wielowymiarowe Ujęcie Niepełnosprawności Program» 6 grudnia 2016 roku  (м. Люблін, Польща, 6 грудня 2016 р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/konferencje-naukowe/news-V miedzynarodowa-konferencja-naukowa-wielowymiarowe-ujecie-niepelnosprawnosci (1 др. арк.)

Матеріали та тези конференцій

 1. Євтушенко І. В. Страх як деструктивний прояв психіки / І. В. Євтушенко // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – с. 39–41. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari (0,1 др. арк.).
 2. Євтушенко І. В. Психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій / І. В. Євтушенко // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол. : В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна та ін.]– ч. 1. – к. : нац. Акад.. Внутр. Справ, 2016. – с. 130–131 (0,2 др. арк.).
 3. Євтушенко І. В. Особливості психологічної підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми, які постраждали внаслідок військового конфлікту / І. В. Євтушенко // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. – С. 46–47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji (0,1 др. арк.)
 4. Євтушенко І. В. Розвиток особистості практичного психолога засобами психокорекції / Т. І. Білуха, І. В. Євтушенко // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 326-328 (0,1 др. арк.).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки) 

 1. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти (м. Київ, 18 березня 2016 р.). Тема виступу: Психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам як чинник оптимізації процесу їхньої ресоціалізації.
 2. Міжвідомча науково-практична конференція «психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції» (м. Київ, 30 березня 2016 р.). Тема виступу: Психологічна допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій
 3. Всеукраїнська науково-практична конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (м. Черкаси, 6 квітня 2016 р.) Тема виступу: Архетип в пізнанні цілісного змісту психіки осіб, які повернулися з зони бойових дій всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих учених
 4. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, 22 квітня 2016 р.). Тема виступу: Архетипна символіка у пізнанні внутрішніх суперечностей психіки суб’єкта
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет–конференція «Європейський вимір відкритої освіти» (м. Київ, 28 квітня 2016 р.). Тема виступу: Інтерактивні форми навчання  у підготовці практичних психологів
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (Мала Білозірка, Україна, 18-20 травня 2016 р.) Тема виступу: Інтерактивні форми навчання у підготовці вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси, 26-27 травня 2016 р.) Тема виступу: Пізнання цілісного змісту психіки у процесі казкотерапії
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 27 травня 2016 р.). Тема виступу: Використання неавторських малюнків у процесі надання психологічної допомоги особам, які пережили травмуючи події
 9. ХІ міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (Мелітополь 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу: Чинники оптимізації процесу ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу:Психологічні умовирозвитку здоров’язбережувальної компетентності внутрішньо переміщених осіб
 11. Тренінг у рамках ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», який проводився Національним агентством України з питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (м. Київ, УМО, 11 жовтня 2016 р.). Тема тренінгу: Лідерство. Проективний менеджмент та особистісний лідерський потенціал.
 12. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України», присвячена 70-й річниці заснування Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, (м. Ужгород, 10-11 листопада 2016 р.). Тема виступу:Психологічна готовність практичних психологів системи освіти до оптимізації процесу ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб: сутність і складові
 13. Науково-методичний семінар ««Психологічна підтримка суб’єктів освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій та військового конфлікту»» у межах виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016 р.» (м. Київ, 17 листопада 2016 р.). Тема виступу: Особливості надання психологічної допомоги суб’єктам освітнього процесу, які пережили стрес унаслідок військового конфлікту
 14. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» (м. Харків, 24 листопада 2016 р.) Тема виступу: Критерії та показники психологічної готовності освітян до оптимізації процесу ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб
 15. Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (м. Київ,17 березня 2017 р.). Тема виступу:Соціально-психологічні чинники ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти (м. Київ – Рівне, 30-31 березня 2017 р.). Тема виступу:Особливості підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми, які постраждали внаслідок військового конфлікту
 17. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). Тема виступу:Зміст і показники психологічної компетентності практичних психологів системи освіти у контексті ресоціалізації внутрішньо переміщених осіб
 18. IІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). Тема виступу:Розвиток особистості практичного психолога засобами психокорекції
 19. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р.) Тема виступу:Психологічне забезпечення професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти
 20. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.). Тема виступу: Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник попередження емоційного вигорання
 21. Тренінг-семінар «Інноваційні інструменти навчання фінансової грамотності на основі компетентнісного підходу (м. Київ, 24травня.2017 р.).
 22. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (м. Херсон, 22-23 вересня 2017 р.). 
 23. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 вересня 2017 р.).
 24. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р.) Тема виступу:Психологічне забезпечення ресоціалізації суб’єктів освітнього процесу, постраждалих внаслідок військової агресії
 25. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.).
 26. Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання (м. Чернігів, 06 листопада 2017 р.). Тема виступу:Соціально-психологічний аспект підтримки суб’єктів освітнього процесу, які постраждали внаслідок військової агресії.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами

1. Прошукало Ігор Леонідович «Організаційна культура як чинник в забезпеченні психологічного здоров’я працівників сервісних організацій», на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

2. Шаповалов Михайло Іванович «Психологічні чинники (фактори) суб’єктивного благополуччя педагогічних працівників закладів середньої освіти, які постраждали внаслідок військового конфлікту», зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія