ЛУШИН Павло Володимирович

ЛУШИН Павло Володимирович

Професор кафедри психологiї управління
lоктор психологічних наук, професор

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-6247-2019

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7Qe1MnoAAAAJ&hl=uk&authuser=2

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
https://oai.org.ua/index.php/user

 

Додаткові відомості

Освіта: 
вища, Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, 1978 р.

Досвід роботи: 40 років.

Теми захищених дисертацій:

 • кандидатської – «Психологічні особливості міжмовної інтерференції при вивченні іноземної мови (на прикладі англійської мови)» (м. Київ,1983 р.);
 • докторської – «Психологія особистісного змінювання» (м. Київ, 2003 р.).

Громадська активність: 
голова ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги» (м. Київ).

Наукова діяльність

 1. Голова наукового колективу кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, тема НДР «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377, 2017–2021 рр.)
 2. Голова експериментальної групи з дослідження та впровадження інноваційної психологічної та педагогічної практики надання психологічної допомоги «Екофасилітація» на базі ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги» 

Перелік продукції (за останні два роки):

Монографії:

 1. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / П. В. Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.
 2. Лушин П. В. Два измерения принципа «не навреди» и кодекс экологичности / П. В. Лушин // Практична психологія в системі вищої школи : монографія / за ред. Т. В. Бушуєвої, С. О. Ставицької // Авт. кол. кафедри практичної психології та психотерапії. – К. : КНПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 38-53.
 3. Лушин П. В. Экологичная помощь личности в переходный период: экофасилитация [Текст]: Монография / П. В. Лушин. – Киев, 2013. – 296 с. – (Серия «Живая книга»; Т. 2).
 4. Лушин П. В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию [Текст] : Монография / П. В. Лушин. – Киев, 2017. – 144 с. (Серия «Живая книга» ; Т. 4).
 5. Лушин П. В. Деформація і де формалізація освітнього простору в умовах відкритої післядипломної освіти: екофасилітативний підхід/ П. В. Лушин// Відкрита освіта: інноваційні технології та інноваційний менеджмент: кол. моногр. / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – К. : Ін-т обдарованої дитини, 2018. – 440 с. – С. 192–197.

Методичні, навчальні, навчально-методичні праці::

 1. Лушин П. В. О психологии человека в переходной период (Как выживать, когда все рушиться?)/ П. В. Лушин. – Кировоград: КОД, 1999. – 208 с.
 2. Лушин П. В. О психологии человека в переходный период (Как выживать, когда все рушится) / Лушин П. В. – Киев : «Науковий світ», 2007. – 207 с.
 3. Живая книга. Личные алгоритмы экофасилитации [Текст]. Т. 1 / [Антонова Е. В., Болычева Е. В., Бричник В. А. и др.] ; под ред. П. В. Лушина, Я. В. Сухенко. – Киев, 2012. – 204 с.
 4. Экофасилитация: самоучитель для взрослых [Текст] / [Гусев А. И., Догадов Я. А., Зернова Н. В., Олифира С. А., Шевченко С. В., Хилько С. А. и др.] : под ред. П. В. Лушина, Я. В. Сухенко. – Киев, 2013. – 220 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 3).
 5. Лушин П. В. Гибридная жизнь: как выживать, когда все рушится? : [текст] / П. В. Лушин. – Киев, 2014. – 20 с. – 1,0 друк. арк.
 6. Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованої підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : метод. реком. / П. В. Лушин, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв [та ін.]; за наук. ред. П. В. Лушина. – К., 2014. – 250 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8360/ – Назва з екрану.
 7. Особистісно-орієнтована підготовка майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : посібник / П. В. Лушин, Н. Ю. Волянюк, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв, Я. Л. Катюк, В. І. Карамушка, Л. А. Інжиєвська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – 369 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8318/ – Назва з екрану.
 8. Лушин П. В. Гибридная жизнь: как выживать, когда все рушится? : [текст] / П. В. Лушин. –2-е изд., дораб. и дополн.– Киев, 2015. – 28 с. – 1,2 друк. арк.
 9. Лушин П. В. Гибридная помощь в переходом периоде: когда психолог не эксперт : [текст] / П. В. Лушин. – Киев, 2016. – 32 с. – 1,33 друк. арк
 10. Лушин П. В. Экопсихологические голограммы и лушинизмы: [текст] / П. В. Лушин. – 2-е изд., дораб.и дополн. – Киев, 2016. – 56 с.  – 2,33 друк. арк.
 11. Вступ до психологічної допомоги (екофасилітативний підхід): навчальна програма для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: навч. програма / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко // ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ННІМП. – К., 2017. – 66 с. – 2,8 друк. арк. (1,4 друк. арк.).
 12. Лушин П. В. 100 запитань для оцінювання та проектування індивідуальних траєкторій психолога-консультанта в його навчальній та професійній діяльності: екофасилітативні картки / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко: карткове видання //ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ННІМП. – Київ ; 2017. – 108 с. –0,7 друк. арк. (0,35 друк. арк.).
 13. Лушин П. В. Введение в ЭкоПсихоИммунологию : материалы к учебному курсу / П. В. Лушин– Киев, 2018. – 96 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 5).– 5 друк. арк.
 14. Лушин П.В. Принцип «не зашкодь» в психологічній допомозі й кодекс екологічності / П. В. Лушин // Екологічна психологія : хрестоматія / за ред. Ю.М. Швалба. – К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. – С. 167–173.

Статті у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Lushyn, P. and Kennedy, D. The psychodynamics of community of inquiry and educational reform: A cross-cultural perspective // Thinking. – 2000. – Vol. 15. –P. 9-16.
 2. Lushyn, P.A few psychological projections into the Philosophy for Children // Analytical Teaching. – 2001. – Р. 39-44.
 3. Lushyn, P. The paradoxical nature of ecofacilitation in the community of inquiry // Thinking. – 2002. – № 16 (1). – Р. 8-17.
 4. Lushyn, P. Some Reflection on the Ecology of Pedagogical Space// Thinking.  – 2003. – Vol.16 (3). – P. 4-11.
 5. Lushyn, P., Kennedy, D. Ambiguous control // Analytic teaching. – 2003. – Vol. 23. – №2. – Р. 103-110.
 6. Lushyn, P., & Borrelli, S. [2003] Rediscovery of EMDR: In search of a rationale. // The EMDR Practitioner. – Retrieved from : http://www.emdr-practitioner.net. 12/27/2008.
 7. Lushyn, P. The Problem of Pedagogical Transfer of Critical Thinking Curriculum within Global and Ecopsychological Perspectives // Children Philoso-phize Worldwide : Theoretical and Practical Concepts. – Eds. Eva Marshal / Takara Dobashi / Barabar Weber. – Berlin : Peter Lang. – 2009. – P. 179-184. 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України/категорія Б:

 1. Лушин П. В. Экологичность влияния: проблема и пути ее решения в экопсихологической перспективе / П. В. Лушин // Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Т. ІІ (15) . – № 3. – 2009. – С. 199-205.
 2. Лушин П. В. Об экологичности психологического воздействия: экофасилитативная логика / П. В. Лушин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 6. – С. 7-9.
 3. Лушин П. В. Толерирование неопределенности как способ экологичного управления / П. В. Лушин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 20-23.
 4. Лушин П. В. До проблеми проектування підручника для дорослих / П. В. Лушин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія № 12. Психологічні науки : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 43 (67). – С. 32-37.
 5. Лушин П. В. Невизначеність і типи ставлення до неї: ситуація психологічної допомоги / П. В. Лушин // Теоретичні та методологічні проблеми психологічного консультування та психотерапії. – Том 1. – № 5. – 2016. – С. 33-40.
 6. Лушин П. В. Посттравматический рост и условия экологичного сопровождения травматических переживаний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016.– Вип. 4(49). – С. 11–24. – (Серія 12: Психологічні науки).
 7. P. Lushyn. Rediscovery of EMDR: integration into an ecopsychological perspective // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; редкол. :О. Л. Ануфрієва [та ін.] / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 1 (30).– 132 с. – С. 80–84. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»)
 8. Лушин П. В. Екофасилітативні картки: «мануал» до супроводу індивідуальних освітніх траєкторій психолога-консультанта / Лушин П. В., Сухенко Я. В. //  Проблеми сучасної психології. – 2018. – №1(13). – С. 84-90. – 0,7 друк. арк. 

Інші праці:

 1. Лушин П. В. Екофасилітація, позитивна і традиційна психологія: співвідношення / П. В. Лушин // Простір арт-терапії: ресурси зцілення: матеріали XI міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 3–4 квітня 2014 р.) / За наук. ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.А. Бреусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар. – К. : Золоті ворота, 2014. – С.59–61. – 0,2 друк. арк.
 2. Лушин П. В. Проектирование ученика по образованию взрослых: «Фасилитативная андрагогика» / Лушин П. В. // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали II-ої  Всеукраїнської науково-практичної конференції  (м. Хмельницький, 24-25 квітня 2014 р.) / [ред. колегія: Є.М. Потапчук (голов. ред.), О.В. Кулешова, Л.О. Подкоритова, В.К. Гаврилькевич, Л.Г. Параскевич] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педаг. – Хмельницький: ХНУ, 2014. – С. 164–165. – 0,3 друк. арк.
 3. Лушин П. В. Самоорганизация самообразования взрослых: о перспективах интеграции спонтанных изменений / П.В. Лушин // Теория и практика психотерапии. – М. – 2014. – № 2 (2). – С. 10–14. ¬ 0,5 друк. арк.
 4. Лушин П. В. Социальный психоиммунитет, самоорганизация, психическое здоровье и содержание VUCA-помощи в «гибридной жизни» / П. В. Лушин //Теория и практика психотерапии. – №2.12. –2015. – С. 2–17. – 0,5 друк. арк.
 5. Лушин П. В. Неопределенность, которую не толерируют / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. –2016. – Том 3. – № 5. – 2016. – С. 2-6.
 6. Лушин П. В. Экофасилитация в психотерапевтическом и образовательном контекстах: «Буферная зона развития», коллективно генерируемый инсайд и неопределенность / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. – 2016. – Том 3. – № 12. – С. 28–33.
 7. Лушин П. В. Экология травмы и условия ее недефицитарного сопровождения / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. – 2016. – Т. 3. – № 4. – С. 2–10.
 8. Лушин П. В. Ecology of Pedagogical Space in the Framework of Educational Reform / П. В. Лушин // Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 15–20.
 9. Лушин П. В. «Новая украинская школа» – четвертая волна гуманизации в образовании: взгляд психолога-фасилитатора / П. В. Лушин // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 25 травня 2018 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2018. – С. 60–62. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji. – 0,3 друк. арк.
 10. Лушин П. В. Холістична парадигма в підготовці професіонала в сфері освіти / П. В. Лушин // Збірник тез Всеукраїнської інтернет-конференції «Психолого-педагогічні засади розвитку професіоналізму освітян в умовах реалізації концепції нової української школи», м. Рівне, 29 березня 2018 р. – 0,1 друк. арк. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=d3C_yR_fMNo&feature=share.40. Лушин П. В. Vuca-світ як простір, школа і «індустрія невизначенності»: зі сфери психологічної футурології // Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 травня 2019 р.). – К. : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019. – С. 67–72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji
 11. Лушин П. «Культура дефицита» как переходная форма к новому витку развития личности клиента // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2019: Тези IІІ міжнародної науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року, м. Київ) / Відп. ред. О.В. Дробот; Національний авіаційний університет, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій – м. Київ, 2019. – С. 164–168. 

Участь у науково-практичних заходах (за два останні роки)

Міжнародні:

Виступ з доповіддю

 1. Доповідь на тему: «Шляхи розвитку міжнародної науково-педагогічної співпраці з сучасних проблем психологічної освіти та науки» на Презентаційній зустрічі у рамках візиту делегації педагогічного факультету Університету Матея Бела (Банська Бистриця, Словацька Республіка), 11–12 жовтня 2018 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»
 2. Доповідь на тему: «Дитячі труднощі як сфера розвитку їх батьків», Міжнародна науково-практична конференція «Псі Фактор» на тему: «Дитяча психологія», 27-28 жовтня 2018 р., м. Київ
 3. Доповідь на тему: «Екофасилітативний супровід в роботі психолога з обдарованими дітьми», Х Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді», 20 грудня 2018 р., м. Київ, Інститут обдарованої дитини НАПН України:
 4. Доповідь на пленарному засіданні на тему: «Психологічні особливості прогнозування особистісних подій в період змін», Чотирнадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми», 15 березня 2019 р., м. Київ, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 5. Доповідь на тему: «Психологічні особливості прогнозування особистісних трансформацій в найближчій перспективі», ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-20 березня 2019 р., м. Київ, м. Запоріжжя (Україна), м. Нітра (Республіка Словаччина)
 6. Доповідь на пленарному засіданні на тему: «Індустрія ПТСР проти індустрії посттравматичного зростання: досвід та результати», ІV Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (MPDWPPEP) Дата проведення, 5-6 квітня 2019 року, м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченко
 7. Доповідь на тему: «Культура дефіциту як перехідна форми к новому витку розвитку особистості клієнта», ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень», 21 листопада 2019 р., м. Київ

Участь

 1. II International conference on mental health care: “Global challenges of XXI century”, 25-26 of October, 2018
 2. Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті та VIII Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu», 23–25 жовтня 2018 року, м. Київ
 3. XXХІV Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2018», 15–17 листопада 2018 р., м. Київ
 4. Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019»), 14-16 березні 2019, м. Київ
 5. MIND-лекція професора Джо Гі Юн, директора, голови комісії з питань освіти Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) (Республіка Корея), 26 березня 2019 р., м. Київ, НАПН України
 6. XXXIII Міжнародна спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019», 12 квітня 2019 р., м. Київ, м. Київ
 7. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти (м. Київ, 1 жовтня 2019 р.).
 8. Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», 22–24 жовтня 2019 р., м. Київ
 9. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2019» проводилась 15–16 листопада 2019 р., м. Київ

Участь у міжнародних заходах за кордоном:

 1. Доповідь на тему: «Психологічна допомога в Україні: особливості та загальні тенденції» («Psychological services in a changing Ukraine: specifics and general trends») на Conference «Guilt–Pain–Repentance», the Hayes Conference Centre Swanwick, DE55 1AU, Scunthorpe (England), UK, Thursday, July 12th, – Friday July 13th, 2018
 2. Main speaker at the Conference of Christian Psychotherapists «Living in an Uncertain and Changing World and its Psychological and Spiritual Consequences», July 18/19th 2019, The Hayes Centre, Swanwick, Derbyshire DE 55 1AU.

Всеукраїнські:

 1. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю: «Кращі практики з подолання наслідків військових конфліктів. Український та міжнародний досвід», 7–8 липня 2018 р., м. Київ
 2. Науково-практичний семінар «Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: інформаційні послуги та електронні ресурси» , 26 вересня 2018 р., м. Київ
 3. Доповідь на тему: «Сучасний світ як школа майбутнього: психологічна футурологія», Восьмий всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея» на тему «Психологічна футурологія : проекти майбутнього та реальність сучасної людини» м. Київ, 1-2 червня 2019 р.

Круглі столи та дискусійні платформи

 1. Круглий стіл-презентація колективної монографії «Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент» у межах V Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (23 жовтня 2018 р.)
 2. Доповідь на тему: «Особливості підготовки кризового психолога з християнським світоглядом», Дискусійна платформа: «Перспективи розвитку України: Християнський погляд», 28 травня 2019 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»

Семінари та презентації

 1. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання і освіти в комп’ютерно орієнтованому середовищі» за тематикою «Цифрові відкриті системи для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників», 17 вересня 2018 р., м. Київ, Відділення загальної середньої освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання, Рада молодих вчених ІІТЗН Національної академії педагогічних наук України.
 2. Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи», НАПН України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих, м. Київ, 15 листопада 2018 р.
 3. Презентація книги директора Інституту археографії та джерелознавства, доктора історичних наук Георгія Папакіна «Гетьман Скоропадський – засновник Української академії наук», 21 грудня 2018 р., НАПН України, м. Київ
 4. Доповідь на тему: «Конкурентоспроможна особистість в умовах постійних змін», Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 20 лютого 2019 р., м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
 5. Семінар «Деліберативна освіта: амеріканські підходи та можливості їх застосування в Україні» (Доповідач Пилинський Я.М, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України), 28 лютого 2019 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»
 6. Семінар з міжнародною участю «Бізнес коучинг: перші кроки», 8 лютого 2019 р., м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
 7. Інтерактивний семінар «Коучинг і нейробіологія в управлінні 4.0», за участю Павла Міонсека (ВШОУП, Польща), 19 листопада 2019, ДЗВО «УМО», м. Київ

Науково-організаційна діяльність

Член експертної ради з психології ВАК МОН України

Член вченої ради ДВНЗ «УМО» НАПНУ

Член вченої ради ННІМП ДВНЗ «УМО» НАПНУ

Завідуючий кафедрою психології та особистісного розвитку.

Організація та проведення масових заходів:

Міжнародні:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 24 травня 2019 р.), спільно з кафедрою психології управління ЦІПО, психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології
 2. Організація он-лайн участі студентів групи КПМ-18-Г1 у міжнародному семінарі: VII international seminar:“Political and economic self-constitution: Media, citizenship activity and political polarization”, on June 10th, 2019 in Padua, Italy

Всеукраїнські:

 1. Член організаційного комітету, організатор секції 2 «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах», Всеукраїнська науково-практична конференція  здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2018: пріоритетні напрямки глобалізаційних змін», ДВНЗ «УМО», м. Київ, 18 травня 2018 р.
 2. Член організаційного комітету, керівник секції 5 «Соціальна психологія та психотерапія в контексті надання психологічної допомоги. Інноваційні технології психотерапії в підготовці фахівців-психологів», ІІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології загальної і соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства», 18-19 травня 2018 р.
 3. Керівник секції 1 «Психолого-педагогічний супровід особистісного розвитку фахівця в сучасних умовах», ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», ДВНЗ «УМО», м. Київ, 25 травня 2018 р.
 4. Голова програмного та організаційного комітету, VІІ Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея-2018» на тему: «Соціальне конструювання психологічної та педагогічної допомоги в епоху змін», ДВНЗ «УМО», м. Київ, 26-27 травня 2018 р.

Лекції та семінари

 1. Організація Наукового семінару «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО», ДВНЗ «УМО», 15 лютого 2018 р.
 2. Організація та проведення відкритого семінару за участі психотерапевта з Данії Birgitte Bjerregaard Nielsen на тему: «Чую голос в собі» 19 жовтня 2018 р.
 3. Організація та проведення семінару-майстер-класу «Як відкрити в собі кращого порадника або про парадоксальну експертність», 15–16 грудня 2018 р., ДВНЗ «УМО», м. Київ
 4. Проведення лекції на тему «Особливості управління в умовах змін в системі освіти і в Україні в цілому», 17 січня 2019 р.
 5. Організація міжкафедрального семінару «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 20 лютого 2019 р., ДВНЗ «УМО», м. Київ
 6. Організація міжкафедрального семінару «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 24 лютого 2020 р., ДЗВО «УМО», м. Київ  

Круглі столи та дискусії

 1. Круглий стіл «Психологія професійної освіти» 12 квітня 2019 р. у ході роботи XXXIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2019», м. Київ
 2. Круглого стіл «Екопсихея: стан та перспективи розвитку проекту» (робоча зустріч членів ГО «УАЕПД»), 2 червня 2019 р., ДВНЗ «УМО, м. Київ
 3. Наукова дискусія співробітників ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 25 вересня 2019 р., м. Київ (П. В. Лушин, Л. Я. Мухіна)

Тренінги та майстер-класи

 1. Співорганізатор тренінгу «Якісна комунікація як запорука успіху соціальної адаптації ветеранів до умов мирного життя» за сприяння ГО «Фундація Пуселіка», ДВНЗ «УМО»,  12.06.18 р. – 15.06.18 р.
 2. Майстер-клас на тему: «Дитячі труднощі як сфера розвитку їх батьків», Міжнародна науково-практична конференція «Псі Фактор» на тему: «Дитяча психологія», 27-28 жовтня 2018 р., м. Київ
 3. Майстер-клас на тему: «Психологічні ресурси особистості в перехідний період», Полтавський обласний Інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, 9–10 листопада 2018 р., м. Полтава
 4. Майстер-клас на тему: «Як відкрити в собі кращого порадника або про парадоксальну експертність», 15–16 грудня 2018 р., ДВНЗ «УМО», м. Київ
 5. Майстер-клас на тему: «Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід», VIII Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 24 травня 2019 р., м. Київ, ДВНЗ «УМО»
 6. Майстер-клас на тему: «Темпоральні характеристики у прийнятті рішень клієнтом під час екосесій» (демонстрація екофасилітації як методу психологічної допомоги у виконанні її автора), Восьмий всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея» на тему «Психологічна футурологія : проекти майбутнього та реальність сучасної людини» м. Київ, 1-2 червня 2019 р.
 7. Майстер-клас на тему «Духовні та психологічні принципи успіху: це вже працює в нас», 19 жовтня 2019 р., ДЗВО «УМО», м. Київ
 8. Майстер-клас на тему: від страждання і боротьби - до повноцінного життя», 14-15 грудня 2019 р., м. Київ

Міжнародний візит і курс лекцій з організаційної психології

 1. Організація візиту італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро Де Карло для викладання курсу лекцій з організаційної психології (спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку і кафедрою психології управління)

Організація і проведення культурно-пізнавальних заходів (лекцій, зустрічей тощо):

 1. Зустріч з американським дослідником у сфері кримінальної психології Джиммі Хіллом на тему: «Психологічна теорія і практика: питання та відповіді», ДВНЗ «УМО», м. Київ, 25 січня 2018 р.
 2. Проведення зустрічі студентів магістерських груп КПМ-17-Г1, КПМ-17-Х1, ПБМ-17-Г1, КПМ-16-Г1, КПМ-16-Х1, ПМБ-16-Г1 з ізраїльським психологом Олександром Гершановим (Gershanoff Alexander), психотерапевтом СВТ, директором освітніх програм «Міжнародні Психолого-Освітні Проекти» (International Psycho-Educational Projects) (м. Петах Тіква, Ізраїль), членом громадської організації СЕЛА («Коаліція травми», Ізраїль), що працює з людьми, які постраждали в результаті терористичних атак, та їх сім’ями, ДВНЗ «УМО», м. Київ, 15 лютого 2018 р.

Науково-педагогічна діяльність

Кадровий склад наукової школи, захищені дисертації:

 1. Ржевська-Штефан З. О. «Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки» (19.00.01, 2007 р.).
 2. Варбан Є. О. «Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці» (19.00.07, 2009 р.).
 3. Гусєв А. І. «Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості» (19.00.01, 2009 р.).
 4. Гельбак А. М. «Розвиток комунікативних навичок підлітків засобами фасилітаційного впливу» (19.00.01, 2010 р.).
 5. Перегончук Н. В. «Професійне вигорання» як фактор розвитку особистості педагога» (19.00.07, 2011 р.).
 6. Сухенко Я. В. «Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції» (19.00.07, 2012 р.).
 7. Кідалова М. М. «Психологічні особливості емоційних бар'єрів у підлітковому віці» (19.00.01, 2013 р.).
 8. Шевякова Н. Л. «Особливості емоційно-вольової регуляції особистості в перехідний період від підліткового до юнацького віку» (19.00.07, 2013 р.).
 9. Божко К. В. «Психологічні особливості професійного вигорання юристів» (19.00.07, 2014 р.).
 10. Лук’янчук Н. В. «Фасилітативний супровід розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці» (19.00.07, 2015 р.).
 11. Боличева О. В. «Персоніфікація професійних знань як чинник розвитку особистості студента-психолога» (19.00.07, 2016 р.).
 12. Давидова О. В. «Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя» (19.00.07, 2017 р.).
 13. Інжиєвська Л. А. «Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти» (19.00.07, 2017 р.).
 14. Хілько С. О. «Психологічні умови формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів» (19.00.07, 2018 р.).
 15. Близнюкова О. М. «Соціально-психологічні чинники фасилітації розвитку особистості підліткового віку» (19.00.05, 2018 р.).

Заплановано захист дисертацій кадрового складу  наукової школи:

Докторські (наукове керівництво докторантами (здобувачами)):

 1. Перегончук Н. В. «Теорія і практика формування професійної компетенції майбутніх психологів» (19.00.07).
 2. Сухенко Я. В. «Психологія супроводу індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника у післядипломній освіті» (19.00.07).

Кандидатські (наукове керівництво аспірантами (здобувачами)):

 1. Решетник О. А. «Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник розвитку життєстійкості особистості в юнацькому віці» (053 «психологія», спеціалізація – педагогічна та вікова психологія).
 2. Кравець Н. А. «Психологічні особливості формування резильєнтності в дорослих у період життєвої кризи» (053 «психологія», спеціалізація – педагогічна та вікова психологія).
 3. Кошель Н. А. «Психологічні особливості смислоутворення в підлітковому та дорослому віці» (053 «психологія», спеціалізація – педагогічна та вікова психологія).
 4. Кримлова Ю. М. «Психологічна готовність юнаків до кризових ситуацій життя» (19.00.07- педагогічна та вікова психологія), закінчила навчання в аспірантурі
 5. Мухіна Л. Я. «Феномен прощення як чинник особистісного розвитку людей з християнським світоглядом» (053 «Психологія», спеціалізація – педагогічна та вікова психологія).
 6. Григорян Р. Ф. – 1 курс аспірантури, тема на етапі розробки.

Наукові школи

 1. Науково-практична школа екофасилітації як інноваційного наукового напрямку психологічної та педагогічної допомоги «Екологічна психологічна допомога та фасилітативний супровід розвитку особистості майбутнього фахівця»
 2. Школа підготовки фахівців «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах».
 3. Наукове керівництво інноваційним напрямом підготовки християнських психологів в умовах формальної та неформальної освіти.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах:

 1. Член редколегій журналів «Thinking» (США) i «Chilhood and Philosophy» (Бразилія), 2000-2008рр.
 2. Член Північноамериканської асоціації «Спільнота дослідників» (2002-тепрш. час)
 3. Редактор українського видання та член редколегії канадського наукового журналу «Теория и практика психотерапии» (з 2016 р.)
 4. Співпраця з міжнародною організацією «DVV International Ukraine», що спеціалізується в галузі освіти дорослих, в якості наукового консультанта з психології, представника ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ (2012-2015 рр.)
 5. Член міжнародного американо-українського проекту з реабілітації ветеранів бойових дій спільно із «Combined Arms», США(з2017 р.)

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

 1. Наукове стажування в Уейнському державному університеті, штат Мічиган, США, 1996 р., запрошений професор, дослідник.
 2. Науково практичне стажування в EMDR інституті, Каліфорнія, США, під керівництвом Ф. Шапіро, 1996 р., запрошений професор, дослідник.
 3. Спільний проект з Монтклерським державним університетом, штат Нью-Джерсі США під керівництвом М. Ліпмана, 2000-2002 рр., співробітник спільного дослідницького проекту.

Робота у редакційних колегіях наукових і науково-методичних видань

 1. Спів-редактор канадського журналу «Теорія та практика психотерапії» (http://www.psychotherapy.ruspsy.net/)
 2. Член редакційної колегії (редакційної ради) збірника наукових статей «Психологічні науки: проблеми і здобутки» (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»)
 3. Член редакційної ради міжгалузевого науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні» (http://umo.edu.ua/zhurnal-pisljadiplomna-osvita-v-ukrajini-1)
 4. Робота з видання періодичного наукового видання «Простір арт-терапії» (Головний редактор)
 5. Робота з видання збірника наук. праць «Вісник післядипломної освіти», випуски 6(35) 2018, 7(36) 2019 (http://umo.edu.ua/redakcijna-koleghija-social) (Заступник головного редактора)

Зв’язки з громадськістю

 1. Інтерв’ю на телеканалі «Еспресо ТВ» на тему «Політпсихологія: Особистість в українській кризі», 29 березня 2015 р. – Режим доступу: https://m.youtube.com/watch?v=2__LaEZ3khE&feature=youtu.be
 2. Публіцистична стаття в Інтернет-виданні «Platfor.ma» на тему: «Криза – це перехід на новий рівень для людини і суспільства» (6 травня 2015 р.). – Режим доступу: http://projects.platfor.ma/pavel-lushin/
 3. Бесіда в телепередачі на тему: «Інноваціі в педагогіці Украіни: історія, сьогодення, перспективи» в межах проекту Є. Даннікової на тему: «Іновації в педагогиці, а також цікаві майстри, які роблять вироби власними руками» школи відео виробництва «POLO TV» (м. Київ, 23 травня 2018 р.). – Режим доступу: https://youtu.be/WmYsRMxt1IQ
 4. Участь у радіопередачі на тему: «Життя та освіта в сучасних змінюваних умовах життя» (м. Київ, 26 грудня 2019 р.)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІППО УМО НАПНУ, «Державне управління» «Гібридні процеси в управлінні освітою» (12СПВ 111973, 2014 р.)
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІППО УМО НАПНУ, «Викладачі-тьютори», «Краудсорсинг-інтернет платформа: перспективи розвитку» (СП 3583044/2793-16, 2016 р.)

Опанування міжнародного досвіду наукової та науково-педагогічної діяльності

 1. Курс лекцій італійського професора, президента Венеціанської асоціації психологів Алессандро 4. Де Карло з організаційної психології «Organizational well-being / disease and performance» (м.Київ, 4-5 березня 2019 р.).

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50541 «Экологичная помощь личности в переходный период: экофасилитация» Автор: Лушин Павло Володимирович. Дата реєстрації 02.08.2013. Голова Державної служби інтелектуальної власності України М. В. Ковіня.

Державні й відомчі нагороди:

1. Медаль «Народна шана українським науковцям 1918–2018» «Золота фортуна» Мартіс , Диплом № 471 (2019)

2. Грамота від Верховної ради України за заслуги перед Українським народом (30 жовтня 2018 р., № 756-к)

3. Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) за сумлінну працю, досягнення високої майстерності у професійній діяльності та з нагоди 65-річчя Університету (2018 р.)

4. Диплом Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України за активну участь у семінарах і виставки і представлення освітніх інноваційних технологій (13–15 листопада 2014 р., міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2014»)

5. Подяка Національного агентства України з питань державної служби, Школа вищого корпусу державної служби за плідну співпрацю у реалізації Програми розвитку лідерства–2014, вагомий особистий внесок у розвиток керівних кадрів, високий професіоналізм та відданість справі (2014)

6. Диплом Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес (10–12 квітня 2014 р., міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2014»)

7. Диплом Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес (14–16 листопада  2013 р., міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2013»)

8. Почесний диплом Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, за розробку і презентацію інноваційних освітніх проектів (22–24 жовтня  2013 р., П’ята національна виставка «Інноватика в сучасній освіті»)

9. Диплом Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес (11–13 квітня 2013 р., міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2013»)

10. Почесний диплом Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, виставкової фірми «КАРШЕ» за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу (25–27 лютого 2013 р., XVI  Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні –2013»)

11. Подяка Прем’єр-міністра України за особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки, сумлінну працю і значні досягнення у професійній діяльності (17 травня 2012 р., № 14576)

12. Почесний диплом Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Компанії «Виставковий світ» за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти (1–3 березня  2012 р., Третя міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти –2012»)

13. Диплом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Компанії «Виставковий світ»» за активну науково-методичну діяльність по удосконаленню процесу навчання і виховання (17–19 березня  2010 р., Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади –2010»)

14. Диплом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, виставкової фірми «КАРШЕ» за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу (15–17 лютого 2007 р., Десята Ювілейна міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні –2007»)

Інші відзнаки

1. Диплом Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за активну участь у семінарах і виставки і представлення освітніх інноваційних технологій (12–13 квітня 2019 р., міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2019»)

2. Премія Української психологічної асоціації у номінації «Кращий психолог 2018 року» за пропаганду наукових знань і цикл наукових праць у галузі психології (Рішення Комітету з присудження премій Української психологічної асоціації від 27 жовтня 2018 р.)

3. Подяка колективу кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за екофасилітативний супровід процесу підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за профілем діяльності кафедри (2018 р.)

4. Грамота ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за високий професіоналізм, впровадженні інноваційних підходів у наданні психологічної допомоги, вагомий внесок у розвиток Інституту та з нагоди Дня працівників освіти (2017)

5. Грамота ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за сумлінну, творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2017)

6. Грамота Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова у зв’язку з 5-ою річницею Інституту та за високі досягнення у керівництві науково-дослідною роботою аспірантів (2012)

Актуальні наукові інтереси та результати науково-практичної діяльності П. В. Лушина пов’язані з розробкою особливостей психологічної допомоги і особистісного розвитку в умовах, так званого, VUCA - світу, малої передбачуваності, неочікуваності та мінливості основ життя. Особливу увагу приділяє різним аспектам екологічного впливу на особистість та, зокрема, на недирективні технології надання допомоги та супроводу індивідуальних траєкторій професійної та учбово-професійної діяльності майбутніх професіоналів-психологів.