НЕЖИНСЬКА Олена Олександрівна

НЕЖИНСЬКА Олена Олександрівна

Доцент кафедри психології управління
кандидат психологічних наук, доцент
Інформація

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0800-356X

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1nEwgZYAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Items

 

Додаткові відомості

Освіта

 • У 2007 р. закінчила Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України факультет «менеджменту та психології» за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію «магістр психології, викладач психології».
 • З 2008 по 2011 рр. – здобувач кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • З 2015 р. сертифікований коуч рівню ACC, акредитований ICF. Освіта коучингова: Leader Business Institute (авторська школа Анни Цивінської, Польща).
 • З жовтня 2015 р. по червень 2017 р. навчалася у Вищій Лінгвістичній Школі м. Ченстохова, Польща (Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie, Polska) та по закінченню здобула кваліфікацію «магістр педагогіки» зі спеціальності «pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna».

Досвід роботи

 • З травня 2008 р. – старший викладач кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, а з березня 2012 р. по даний час – доцент кафедри психології управління.
 • З жовтня 2016 р. – член-кореспондент Української Академії Акмеології.

Тема дисертації
«Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів» у спеціалізованій вченій раді К 26.455.02 Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю 19.00.07 – «педагогічна та вікова психологія» (червень, 2011 р.).
Учений ступень «кандидат психологічних наук», 2011 р.

Вчене звання «доцент» кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2014 

Громадська активність

З квітня 2017 р. вчений секретар вченої ради ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Наукова діяльність

Відповідальний виконавець НДР кафедри «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772). Підтема: Коучинг як засіб досягнення суб’єктивного благополуччя персоналу освітньої організації

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

 1. Нежинська О. О. Основи коучингу : навч. посіб. / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с. (9,2 др. арк.)

Програми спецкурсів

 1. Нежинська О. О. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко., А. С. Москальова , О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2016. – 49 с. (2 др. арк.)
 2. Нежинська О. О. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2016. – 36 с. (1,5 др. арк.)
 3. Нежинська О. О. Основи коучингу в управлінні персоналом : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2018. – 48 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Нежинська О. О. Коучингові технології як засіб підвищення якості вищої освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференції «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 вересня 2017 р.) (International scientific and practical conference «Management of higher education quality: problems and prospects») / [collection of scientific papers ; edited Victor Oliynyk]. – К. : Інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», London : LASHE, 2017. – S. 101-102 (0,2 др. арк.)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Нежинська О. О. Коучинг як технологія розвитку лідерства у сфері освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» ; 2017, № 2 (додаток 1) ; Тематичний випуск «Університет і лідерство». – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – C. 65–68 (0,5 др. арк.)

Статті в інших виданнях

 1. Нежинська О. О. Вимоги до особистості коуча у вимірі професійних стандартів ICF / О. О Нежинська, В. М. Тименко  // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 73–76. (0,4 др. арк.)

Матеріали та тези конференцій

 1.  Нежинська О. О. Коучингові технології в особистісному зростанні керівників освітніх організацій / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» [Україна, м. Житомир, на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка, 22 квітня 2016 р.] : За ред. Л. П. Журавльової, Н. Ф. Портницької, Ю. Ю. Дем’янчук. – Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2016. – С. 48–51 (0,3 др. арк.)
 2. Нежинська О. О. Коучингові технології в процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти / О. О. Нежинська // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» [Україна, м. Київ, 27 травня 2016 р.]. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 68–69 (0,4 др. арк.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari
 3. Нежинская Е. А. Коучинговый подход в высшей школе как основа конкурентноспособного специалиста / В. Н. Тименко , Е. А. Нежинская // Конкурентнологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 71–74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (0,1 др. арк.).
 4. Nieżyńska Helena Coaching jak innowacyjna technologia pedagogicznego współdziałania w systemie wyższej edukacji Ukrainy / Nieżyńska Helena, Tymenko Wołodymyr : Pracy IV Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej «Dylematy współczesnej edukacji. Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi» (12 lipca 2016 r., WSL, Częstochowa, Polska) // Problemy nowoczesnej edukacji ; Pod red. Edyty Sadowskiej, Wieslawa Sztumskiego. – Częstochowa : WSL, 2016. – T. VI. – S. 139–146 (0,5 др. арк.)
 5. Нежинська О. О. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017. – 38 с. (1,5 др. арк.)
 6. Нежинська О. О. Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Вип. 23: збірн. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 182–187 (0,4 др. арк.)
 7. Нежинська О. О. Коучингові технології у психологічній підготовці персоналу освітніх організацій до професійної діяльності на засадах гендерної рівності / О. О. Нежинська // Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти» (м. Рівне, 30-31 березня 2017 р.) : тематичний збірник праць / упоряд. : А. А. Волосюк ; за заг. редакцією А. Л. Черній. – Рівне : РОІППО, 2017. – С. 173–175. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/. (0,1 др. арк.)
 8. Нежинська О. О. Використання коучингових технологій як супровід професійного розвитку фахівців / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Мат-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 28 квітня 2017 р.) ; редкол.: В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Швень. – К. : ЦІППО, 2017. – C. 294–296. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-fod/nauk-diyalnist (0,2 др. арк.)
 9.  Нежинська О. О. Коучинг як технологія формування професійної компетентності освітянина / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (м. Мукачево, 17-18 травня 2017 р.) / Ред. кол. : Т. Д. Щербан (гол. ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. – С. 194–196 (0,1 др. арк.)
 10. Нежинська О. О. Коучинг як інструмент професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська // Мат-ли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р.). – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji – С. 83–85 (0,1 др. арк.)
 11. Нежинська О. О. Особливості суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій з різними рівнями професійно-сімейного конфлікту / А. С. Москальова, О. О. Нежинська, О. А. Прокопенко / Мат-ли ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 68–70 (0,1 др. арк.)

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

1. XI міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (в рамках наукових заходів, присвячених 70-річчю діяльності Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України) (м. Київ, 18 березня 2016 р.). Тема виступу: Особливості використання коучингових технологій у процесі психологічної підготовки керівників освітніх організацій.

2. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка, 22 квітня 2016 р.). Тема виступу: Коучингові технології в особистісному зростанні керівників освітніх організацій.

3. І-а Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 27 квітня 2016 р.). Тема виступу: Коучинг в діяльності практичного психолога закладу освіти.

4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Європейський вимір відкритої освіти» (м. Київ, 28 квітня 2016 р.). Тема виступу: Використання технологій коучингу в діяльності викладача вищої школи.

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителів спеціалізованих навчальних закладів художньо-естетичного профілю» (с. Мала Білозерка, Запорізька обл., 18-20 травня 2016 р.). Тема виступу: Технології коучингу як засіб саморозвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти.

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси, 26-27 травня 2016 р.). Тема виступу:Коучинг як технологія особистісного розвитку працівників освіти.

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 27 травня 2016 р.). Тема виступу: Коучингові технології в процесі підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти.

8. Науково-методичний семінар «Комунікація та взаємодія як пріоритет компетентності державного службовця» в рамках проведення другого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» між Апаратом Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, іншими державними органами у 2016 році (разом з Н. Г. Діденко та М. В. Пахомовою) (м. Київ, Адміністративний будинок Національної держслужби України, 21 червня 2016 р.). Тема тренінгу: Коучингові технології взаємодії.

9. Літня школа аспірантів (м. Українка, Київська обл., 30 червня 2016 р.) Тема тренінгу: Коучингові технології в діяльності молодого науковця.

10. IV Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa «Dylematy współczesnej edukacji. Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi» (Polska, Częstochowa, WSL, 12 lipca 2016 r.). Тема виступу: Coaching jak innowacyjna technologia pedagogicznego współdziałania w systemie wyższej edukacji Ukrainy.

11. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (м. Мелітополь, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу: Використання коучингових технологій у процесі підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій.

12. Всеукраїнська науково-практична конференція, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу: Профілактика гендерних стереотипів як чинник попередження стресових ситуацій у керівників освітніх організацій.

13. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України», присвяченої 70-й річниці заснування Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Ужгород, 10-11 листопада 2016 р.). Тема докладу: Особливості вдосконалення гендерної компетентності керівників освітніх організацій у процесі підвищення кваліфікації.

14. Проведення тренінгу в рамках ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», який проводився Національним агентством України з питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (м. Київ, УМО, 11 жовтня 2016 р.). Тема тренінгу: Лідерство. Проактивний менеджмент та особистісний лідерський потенціал.

15. Науково-методичний семінар «Психологічна підтримка суб’єктів освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій та військового конфлікту» у межах виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016 р.» (Київ, УМО, 17 листопада 2016 р.). Тема докладу: «Коучинг як технологія психологічної підтримки персоналу освітніх організацій».

16. Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2016» Український дім (Київ, 17-19 листопада 2016 р.).

17. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» (м. Харків, 24 листопада 2016 р.). Тема докладу: «Особливості оцінювання гендерної компетентності керівників освітніх організацій у процесі підвищення кваліфікації».

18. Зимова школа аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-25 листопада 2016 р.). Тема тренінгів: «Лідерський потенціал сучасного науковця», «Коучинг у діяльності науковця».

19. Международная заочная научно-практическая конференция «Трансформация содержания и технологий дополнительного педагогического образования в условиях реализации компетентностного подхода» (Беларусь, г. Минск, 29 ноября – 9 декабря 2016 г.). Тема докладу: Технология коучинга в процессе межличностного взаимодействия руководящих кадров в системе последипломного педагогического образования.

20. І Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти» (м. Київ, УМО, 08-09 грудня 2016 р.). Тема докладу: Коучинговый поход в высшей школе как основа подготовки конкурентноспособного специалиста

21. Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (м. Київ, 17 березня 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти» (м. Рівне, 30-31 березня 2017 р.). Тема виступу:КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ.

23. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

24. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). Тема виступу: ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ

25. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» (м. Мукачево, 17-18 травня 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСВІТЯНИНА

26. VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна профорієнтація: теорія і практика» (м. Київ, 22 травня 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

27. ІII Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» (м. Київ, 24 травня 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА У СФЕРІ ОСВІТИ

28. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (УМО, м. Київ, 26 травня 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

29. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.). Тема виступу: ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ПРОФЕСІЙНО-СІМЕЙНОГО КОНФЛІКТУ

30. Майстер-клас «Науковий пошук дослідника» (для аспірантів УМО з Томашем Кук та Томашем Валасеком, м. Ченстохова, Польща – УМО, м. Київ, 20 червня 2017 р.).

31. Тематичний короткостроковий семінар «Психологія ефективного управління» в рамках підвищення кваліфікації державних службовців 6-9 груп оплати праці (Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, Національне агентство України з питань державної служби, м. Київ, 29-30 червня 2017 р.). Тема виступів: КОУЧИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ; ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

32. V Międzynarodowa i Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa Dylematy Współczesnej Edukacji «Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowość – niepełnosprawność – wykluczenie / niedostosowanie społeczne» (Polska, m. Częstochowa, Wyższa Szkola Lingwistyczna WSL, 9 lipca 2017 r.). Тема виступу: COACHING W SYSTEMIE EDUKACJI UKRAINY

33. Multiplier Event «Education Strategies adult Education» (Poland, Czestochowa, 10 July 2017 r.).

34. Фестиваль освітнього лідерства «Clever» (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 23 вересня 2017 р.).

35. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 вересня 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

36. Науково-методичний семінар з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади нової української школи» (УМО, м. Київ, 18 жовтня 2017 р.).

37. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р.). Тема виступу: РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

38. Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» ІІІ тур (м. Київ, 23-31 жовтня 2017 р.). Тема тренінгу: УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ (24 жовтня 2017 р.) Тема ділової гри: УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ (30 жовтня 2017 р.)

39. Міжнародна науково-практична конференція «Коучинг в освіті: від реформ до еволюції» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, 1 листопада 2017 р.).

40. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (УМО, м. Київ, 1 листопада 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГОВИЙ ПІДХІД ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЩОДО ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ОСВІТІ

41. І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції» (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 02-03 листопада 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГОВИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

42. VI Міжнародна науково-практична конференція «Болонський процес: врядування у системі вищої освіти України в контексті  забезпечення якості» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 07 листопада 2017 р.). 

43. Методологічний семінар «Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психологічний аспект» (УМО, м. Київ, 16 листопада 2017 р.).

44. Форум андрогогів (УМО, м. Київ, 24 листопада 2017 р.)

45. Всеукраїнська наукова конференція «Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 06 грудня 2017 р.). Тема виступу: КОУЧИНГ ЯК ЗАСІБ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНХ ОРГАНІЗАЦІЙ

46. Семінар-практикум для викладачів коледжів та технікумів Львівщини (м. Львів, 6-7 грудня 2017 р.). Тема виступу: ПОПЕРЕДЖЕННЯ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» ТА УПРАВЛІННЯ СТРЕСАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

47. Науково-методичний семінар «Конкурентоспроможність персоналу: виклики сьогодення» (УМО, м. Київ, 14 лютого 2018 р.).

 

Науково-організаційна діяльність

1. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» спільно з кафедрою практичної та загальної психології НН ІМП ДВНЗ «УМО» спільно з кафедрою загальної та практичної психології УМО лабораторією організаційної та соціальної психології інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ, 27 травня 2016 р.).

2. Участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентологія та ринок праці: психолого-педагогічні аспекти» (м. Київ, 08-09 грудня 2016 р., спільно з республікою Білорусь, Білоруський держаний університет).

3.  Участь в організації та проведенні ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р., спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України) (програма, сертифікати, збірник матеріалів конференції [Електронний ресурс]).

4. Участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р., спільно з з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО» та лабораторією соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України) (програма, сертифікати, збірник матеріалів конференції [Електронний ресурс]).

5. Проведення семінару-практикуму «Попередження «професійного вигорання» та управління стресами в діяльності викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» для викладачів коледжів та технікумів Львівщини (м. Львів, 6-7 грудня 2017 р.).

 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами 

 1. Під науковим керівництвом відбувся захист дисертаційного дослідження аспірантки Вікторії Іванівни Зоріної «Ідеальний образ дорослого як чинник особистісного розвитку підлітка» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (31 травня 2017 р.).
 2. Під науковим керівництвом відбувся передзахист дисертаційного дослідження аспірантки Віталії Іванівни Полякової «Соціально-психологічні умови розвитку гендерної толерантності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (грудень, 2017 р.).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

 1. Учасник Міжнародного українсько-австрійського проекту Культур Контакт «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» (2017–2018 рр.).

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності 

 1. Тренер Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН (2010–2011 рр.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» за очно-дистанційною формою навчання (Свідоцтво СП 35830447/1310 - 16, реєстраційний № 1419/16Ц від 9 вересня 2016 р.).
 2. Certificate of completion / internship all requirements for the certified international scientific professional development course (October 20, 2017 – January 20, 2018) for the European educational project «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Professional Education. Social work and practical psychology, 180 hours) № KPK/18/197 20.01.2018 r. (Polska, Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie).