СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Монографії:

 1. Dei M. Problems and prospects of a grant policy in Ukraine Innovations in science and education: challenges of our time / [collection of scientific papers; еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko]. London, 2016. – 194 р. ,  135-137р.
 2. Отич О.М.  Kultura – Sztuka – Edukacja: Prace Monograficzne. Tom II. redakcja naukowa Barbara Kurowska Kinga Łapot-Dzierwa. 2016. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 297 s. S. 48-54.
 3. Отич О.М.Świat małego dziecka: Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa: Prace Monograficzne / Redakcja naukowa Hanna Krauze‐Sikorska i Michał Klichowskі; Recenzent  Urszula Szuścik. Poznań:  Wydawnictwo Naukowe UAM. 2016

Посібники:

 1. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-метод.посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп./ К.А. Бабенко, Н.Г. Діденко, М.В. Кондрашова, С.Ж. Лазаренко, О.Г. Хрімлі, Н.І. Яковець. – МП «Леся», 2016. – 235 с. ISBN 978-966-7166-38-0;
 2. Ніколаєнко С.М. Керівник навчального закладу : навч. посіб. / С.М. Ніколаєнко. – Київ : НУБіП України, 2016. – 172 с. (9,2 друк. арк.)

Брошура:

 1. Ніколаєнко С.М. Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот» / [Уклад. С. М. Ніколаєнко, В. Д. Шинкарук, Д. М. Рудень, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник, Г. В. Петрів, А. О. Кушнір, В. В. Мойсеєв, О. П. Давидова]. – Київ : ТОВ «Ай Си – Актив», 2016. – 76 с. – 5,1 друк. арк. (1 друк. арк., 0,5 друк. арк., 0,5 друк. арк., 0,6 друк. арк., 0,5 друк. арк., 0,5 друк. арк., 0,5 друк. арк., 0,5 друк. арк., 0,5 друк. арк.)

Статті в збірниках наукових праць:

 1. Василюк А. Проблеми та тенденції розвитку освіти дорослих в Україні // Післядипломна освіта: виклики сучасності із перспективи соціальної освіти: зб. наук. пр. /за ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: Вид. ПП Лисенко М.М., 2016. – С. 6.-15.
 2. Молчанова А. Закономірності та інновації післядипломної освіти: сучасні виклики // Післядипломна освіта: виклики сучасності  із перспективи соціальної освіти: збірник наукових праць / За ред. А. Василюк, А.Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 140 с. – С. 35 – 44.
 3.  Куценко В.І. Формування освітнього середовища – важливого драйвера соціально-економічного розвитку села / О.В Гаращук, В.І. Куценко // Управління розвитком. Збірник наукових праць. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – 2016. – № 1(183). – С. 14-20.
 4. Куценко В.І. Контент фахової освіти: аналіз, оцінка, перспективи розвитку / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет: редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 24. – № 7-15.
 5. Куценко В.І. Неперервна освіта – важлива домінанта розбудови економіки знань / В.І. Куценко // Післядипломна освіта: виклики сучасності із перспективи соціальної освіти: збірник наукових праць / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України / За ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – С. 26-34.
 6. Яковець Н.І. Підвищення кваліфікації керівників ВНЗ в умовах реформування системи вищої освіти України / Н.І. Яковець // Післядипломна освіта: виклики сучасності із перспективи соціальної освіти: збірник наукових праць / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України / За ред. А. Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – С. 26-34.

Статті у фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Базелюк В. Г. Особливості формування ключових компетентностей керівників педагогічних С.130-139. НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО: Електронне видання. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua
 2. Базелюк В.Г., Жихарєва А.Б. Розвиток професійної управлінської компетентності керівників коледжів на курсах підвищення кваліфікації. [Електронний ресурс] / В.Г. Базелюк, А.Б. Жихарєва // Теорія та методика управління освітою. Електронне наукове фахове видання. – Випуск 1 (11), 2016. – Режим доступу до журн.: http://umo.edu.ua/katalog/793-elektronne-naukove-fahove-vydannja-qteorija-ta-metodyka-upravlinnja-osvitojuq-vypusk-11-2016
 3. Дей М.О. Управління науковими проектами: особливості написання успішної заявки на грант / М. О. Дей // Міжнародний юридичний вісник : Зб. наук. праць НУДПСУ. - ­ 2016. - ­ 1 (3). 

Статті в інших наукових виданнях:

 1. Василюк А.В. Модель реформування освіти: теоретико-методологічні підходи // Перспективні напрями розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: Зб. тез міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 12-13 лютого 2016 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 25-29.
 2. Василюк А.В.  Моніторинг та евальвація освітніх реформ //«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : Матер. ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (28-29 лютого 2016 р.) // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2016. – С. 99-102. − Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/26/conference_28-29.2.2016.pdf − Дата звернення 07.03.2016
 3. Куценко В.І. Магістральний шлях здоров’язберігаючої парадигми розвитку освіти / Гаращук О.В., Куценко В.І. // Вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». – 2016. – № 1(13). – С. 87-93.
 4. Куценко В.І. Освіта в контексті екологічно безпечного розвитку / Гаращук О.В., Куценко В.І. // Економічний вісник Національного гірничого університету. Науковий журнал. – 2016. – №1(53). – С. 168-175
 5. Молчанова А.О. Організаційні засади педагогічної взаємодії викладача професійного навчального закладу з суб`єктами освітнього процесу // Післядипломна освіта в Україні, К., 2016.- № 1.- С.54-57.
 6. Яковець В. П., Прошкуратов О. М. Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах України в контексті нового Закону «Про вищу освіту»//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів», (м. Житомир, 29 березня 2016 року).- С.455-459.
 7. Соснін О.В. Про поточні проблеми та перспективи підготовки кадрів для міжнародного науково-технічного співробітництва / Соснін О.В., Гулай В.А. // Віче, громадсько-політичний і теоретичний журналВерховної Ради України, № 11-12 (415-416), червень 2016, с. 30-35.
 8. Соснін О.В. Про деякі аспекти розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва України / Соснін О.В. // Зовнішні справи, науковий журнал, 2016, № 6 , с. 52-57.
 9. Соснін О.В. Про вимір системи вищої технічної освіти в координатах проблем національної безпеки / Соснін О.В. // «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»: Збірник наукових праць / Під ред. В.Г.Воронкової. – Випуск 66. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2016. – 268 c. – С. 123-134.
 10. Отич О.М. Quality, Mobility, and Globalization in the Higher Education System: A Comparative Look at the Challenges of Academic Teaching / N. Davidovitch, Z. Gross, Y. Ribakov, A. Slobodianiuk, eds. – New York: Nova Sciense, 2016. – 317 p. – Chapter 5. - P. 31- 37.
 11. Отич О.М. Естетичні та етичні засади  формування національної управлінської еліти / О.М. Отич //Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. – К.: АТОПОЛГРУП, 2016.  – Вип. 16 (29). – 216 с. – СМ. 116 – 122.
 12. Отич О.М. Стилі управління: аналіз наукових підходів до визначення сутності і видів / О.М. Отич //Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. – Серія: Педагогічні науки –К.: АТОПОЛГРУП, 2016.  – Вип. 1 (30). – 216 с. – С. 86 – 97.