ПЕТРЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

ПЕТРЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

Researcher ID V-38332017 (PUBLONS)

ORCID ID: 0000-0002-7604-7273

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.ru/citations?user=0PPZXEEAAAAJ&hl=ru

ResearchGate (9) Larysa Petrenko (researchgate.net)

LinkedIn (5) Лариса Петренко | LinkedIn

Додаткові відомості

Освіта вища (Криворізький державний педагогічний інститут (1975 р.), нині – Криворізький державний педагогічний університет; докторантура Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2013 р.).

Досвід роботи

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 51 рік. Працювала директором загальноосвітніх шкіл (м. Кривий Ріг) (1987-2001 рр.), заступником директора Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України (2002-2003 рр.); старшим викладачем Криворізького державного педагогічного університету, старшим викладачем, доцентом Національного університету державної податкової служби України (2003-2007 рр.); старшим і провідним науковим співробітником, ученим секретарем Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2007-2018 рр.); ученим секретарем Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (2018-2019 рр.), професор кафедри професійної і вищої освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2019 р. – по теперішній час).

Теми дисертацій (захищених)

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів основної школи» захистила в 2006 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності теорія і методика професійної освіти присвоєне в 2009 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (2014) захистила з теми: «Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вчене звання професора кафедри професійної і вищої освіти присвоєне в 2020 р.

Є автором більше 200 наукових праць.

Нагороди:

Знак «Відмінник народної освіти УРСР» (1992); Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2012); Диплом НАПН України ІІІ ступеня за монографію «Децентралізація управління професійно-технічною освітою» (2013); знак Національної академії педагогічних наук «Ушинський К. Д.» (2016); медаль Національної академії педагогічних наук «Григорій Сковорода» (2021); Диплом НАПН України ІІ ступеня за методичний посібник «Технології дистанційного професійного навчання» (2019). 

Наукова діяльність

1. Участь у виконанні теми НДР «Трансформація професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (РК 0120U104637).

2. Член редакційних колегій (Категорія Б):

наукового видання «Професійна педагогіка». Внесено до «Переліку наукових фахових видань України» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1411 від 10.10.2013). Включено до наукометричної бази даних Index CopernicusInternational (від12.07.2018); Індексуєтьсябазою даних CrossRef (від22.11.2018). Індексується базою даних Ulrich’sPeriodicalsDirectory (від25.08.2014). Індексується базою даних ERIHPLUS (від 20.01.2020); Індексується базою даних PKP index (від09.07.2019) Індексується пошуковою системою GoogleScholar (від 25.08.2014).Представлено в рейтингу Бібліометрики української науки (від 01.01.2019). Індексується в AcadenicResourceIndex: ReserchBib (01.01.2019);

наукового видання «Вісник післядипломної освіти. «Серія «Педагогічні науки»». Внесено до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643 (додаток 4) Серія «Педагогічні науки» (Категорія Б). Індексується: Academic Resource Index, Іnfobaseindex, SJIF, CiteFactor, Google Scholar, ERIH PLUS;

наукового видання «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка». Внесено до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 р. № 420 (Категорія Б). Індексується: Public Knowledge Project (PKP), Index CopernicusНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, International Institute of Organized Research (I2OR).

3. Член програмних комітетів:

The International Conference on History, Theory and Methodology of learneng (ICHTML 2020) First conference https://ichtml.org/2020/

XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020), яка відбулася 15-17 жовтня 2020 р. https://ichtml.org/icon-masted/2020/#dates

Advances in Educational Technology (AET 2020) AET 2020: Symposium on Advances in Educational Technology (easyscience.education)

PDDig 2021: ІI Conference on Professional Development in the Digitized Society: Current Trends (https://aet.easyscience.education/2020/pddig2021.html)

Перелік продукції (за останні 5 років)

Монографії (одноосібні, колективні))

 1. Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія/ за заг. редакціею Л.Л. Сушенцевої, Л.М. Петренко, Н.В. Житник. Павлоград: ІМА-прес, 2018. 276 с. Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія. Книга 2 - (iitta.gov.ua).
 2. Problems of the formation and development of knowledge economy and information society [Monograph] / In 2 books. Book 2. Social-humanities and philosophical bases of knowledge economy and information society / by H.Y.Kucherova, D.S. Pylevych, Zh.V. Kozhukhar, E.V. Karanfilova, A.A. Ovchatova-Redko, N.S. Mushynska, L.G. Yarenchuk, N.M. Rybka, L.M. Petrenko, O.A. Pilevich, O.M. Bukatova, I.A. Dolgolenko. Varna: International Academy of Information Science, 2018. 110 – 115 p.
 3. Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти : монографія / авт. кол. В. В. Ягупов, Л. М. Петренко, С. Г. Кравець та ін. / За наук. ред. В. В. Ягупова. Житомир: «Полісся», 2019. 234 с. Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти : монографія - (iitta.gov.ua)

Посібники (одноосібні, колективні))

 1. Технології дистанційного професійного навчання. Методичний посібник / [О. В. Базелюк, О. М. Спірін, Л. М. Петренко, А. А. Каленський Л. А. Майборода]. Житомир: «Полісся», 2018. 160 с. Технології дистанційного професійного навчання - (iitta.gov.ua)
 2. Розвиток маркетингової компетентності керівника закладу освіти / В.І. Свистун, Петренко Л.М., Проценко Н.Д. Харків : Вид. група «Основа», 2018. 80 с. (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 12 (191).
 3. Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах. Методичний посібник / [О.В. Базелюк, Л.М. Петренко, С. Г. Кравець, І.І. Голуб та ін.]. Житомир: «Полісся», 2019. 204 с. Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах - (iitta.gov.ua)

Методичні рекомендації (одноосібні, колективні):

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітня практика: метод.реком. / авт.кол.: Л.М. Петренко, Л.Ю. Султанова, П.С. Олешко, В.О. Купрієвич та ін. / за наук. ред. Л.М. Петренко. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 92 с. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: методичні рекомендації - (iitta.gov.ua)

Статті у виданнях категорії А:

 1. Петренко Л. М., Шевченко В.П., Зеліковська О.А. Використання педагогічних крауд-технологій у професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Том 76. №2. С. 213-235. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/105
 2. Petrenko L., Kravets S., Bazeliuk O.,  Liudmyla Maiborodaand Ivan Muzyka. Analysis of the current state of distance learning in professional (vocational) educational establishments. E3S Web of Conferences. Volume 166, Article Numbe 7. 2020. URL:
  https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10010/e3sconf_icsf2020_10010.html (Використання педагогічних крауд-технологій у професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей - (iitta.gov.ua))
 1. Petrenko L. M., Varava I. P., Pikilnyak A. V. Motivation readiness of future software engineer’s professional self-improvement and prospects of its formation in college cloud environment. CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol 2643. P. 626-647. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2643/ (Мотиваційна готовність майбутніх техніків-програмістів до професійного самовдосконалення та перспективи її формування у хмарному середовищі коледжу - (iitta.gov.ua))
 2. Leila Yu. Sultanova, Oksana P. Tsiuniak, Liudmyla O. Milto, Maryna O. Zheludenko, Lyudmyla M. Lyktei, Larysa M. Petrenko,Aleksandr D. Uchitel. The potential of Google Classroom web service for lecturers of higher educational establishments under pandemic conditions. Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020) at CEUR Workshop Proceedings, vol. 2879, p. 346-365. URL: CEUR-WS.org/Vol-2879 - 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020) Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216846529 (Потенціал веб-служби Google Classroom для викладачів вищих навчальних закладів під час пандемії - (iitta.gov.ua))

Статті у виданнях категорії Б:

 1. Петренко Л., Михайлов В. Педагогічні умови вдосконалення підготовки фахівців з питань  цивільної безпеки в процесі підвищення кваліфікації. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2021. Вип. 3(128). 134 с. (Вісник КрНУ імені Остроградського (kdu.edu.ua)).
 2. Демків А., Петренко Л. Правові основи професійного розвитку педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова), Аніщенко О.В. (заступник голови) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2021. Вип. 1 (19). С. 52-63. DOI: https://doi.org/10.35387/od.1(19).2021.52-63 (Правові основи професійного розвитку педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності - (iitta.gov.ua)).
 3. Петренко Л. М. Стратегічні орієнтири професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовахвідкритої освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 13(42). С. 170-184. DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2020‐13(42)‐170‐184. (Стратегічні орієнтири професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти - (iitta.gov.ua)).
 4. Петренко Л.М.Теоретико-методологічні підходи до забезпечення дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. № 2 (37). 2018. С. 90-96. (Теоретико-методологічні підходи до забезпечення дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти - (iitta.gov.ua)).
 5. Петренко Л.М. Організаційні методи дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. № 50. 2018. С. 151-156. (Організаційні методи дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти - (iitta.gov.ua)).
 6. Петренко Л.М. Методи активного навчання: нові можливості дистанційної професійної освіти. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. № 14. 2017. С. 30-36. (Методи активного навчання: нові можливості дистанційної професійної освіти - (iitta.gov.ua)).

Інші праці

 1. Петренко Л.М. Підвищення кваліфікації фахівців сфери цивільного захисту у вимірі сучасних реалій. Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. 2019. №1. С. 95-104 (Підвищення кваліфікації фахівців сфери цивільного захисту у вимірі сучасних реалій - (iitta.gov.ua)).
 2. Петренко Л. М., Романова Г.М., Пуховська Л.П., Султанова Л.Ю., Олешко П.С. Models of continuous professional development of pedagogical and scientific-pedagogical specialists within the context of an open education. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди, 12-13 листопада 2020, м. Київ, Україна. С. 243-250 (Моделі неперервного професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників у контексті відкритої освіти - (iitta.gov.ua)).
 3. Петренко Л. М. Використання інформації у професійному розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. 2021. № 2. С.11-15 (Використання інформації у професійному розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти - (iitta.gov.ua)).

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

 1. Петренко Л.М. Використання цифрових сервісів у післядипломній освіті фахівців сфери цивільного захисту. Наукове забезпечення освітньої діяльності у сфері цивільного захисту: зб. матеріалів ІІ науково-практичної конференції (за міжнародною участю). (Київ, 16 травня 2019 р.) / Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. К.: ІДУЦЗ. С. 40. URL: https://iducz.dsns.gov.ua/files/2019/NAUKA/material%202019.pdf (Використання цифрових сервісів у післядипломній освіті фахівців сфери цивільного захисту - (iitta.gov.ua)).
 2. Петренко Л.М. Сучасний викладач закладу вищої освіти: виклики епохи цифровізації. Формування професійно-мобільного фахівця: європейський вимір: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 квітня 2019 р.) / Мін-во внутрішніх справ, Дніпропетровський ун-т внутр. справ; за ред. Л.Л. Сушенцевої, Т.С. Сулими, О.В. Тарасової; заг. ред. Л.Л. Сушенцевої. Дніпро: Видавництво «Літограф», 2019. С. 30-32 (Сучасний викладач закладу вищої освіти: виклики епохи цифровізації - (iitta.gov.ua)).
 3. Петренко Л.М. Академічна свобода як фундаментальна цінність. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики. досвід, стратегії і перспективи. Тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ-Ірпінь, 23 травня 2019 р.). Київ-Ірпінь, 2019. С. 107–110 (Академічна свобода як фундаментальна цінність - (iitta.gov.ua)).
 4. Петренко Л.М. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників у системі безперервної освіти: до постановки проблеми. Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м.Біла Церква, 27 листопада 2019 р.). БІНПО ДВНЗ УМО, 2019. С. 431-434 (Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників у системі безперервної освіти: до постановки проблеми - (iitta.gov.ua)).
 5. Петренко Л. Індивідуалізація професійного розвитку викладачів професійної школи : Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти : електронний зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Біла Церква, 11 грудня 2019 р. / за заг. ред. С.В. Соболєвої, С.С. Шевчук, І.В. Арестової. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. С. 167-172. https://lib.iitta.gov.ua/719552/ (Індивідуалізація професійного розвитку викладачів професійної школи - (iitta.gov.ua)).
 6. Петренко Л. Віртуальний простір формування конкурентоздатного фахівця: до постановки проблеми. Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (за іноз. уч.). Кривий Ріг, 31 жовтня - 1 листопада 2019 р./ за наук. ред. Л.М. Сергеєвої, Т.І. Стойчик; Кривий Ріг: КПГТЛ, 2019. Том 2. С. 375-377 (Віртуальний простір формування конкурентоздатного фахівця: до постановки проблеми - (iitta.gov.ua)).
 7. Петренко Л. М. Трансформація професійного розвитку науково-педагогічних працівників: цивілізаційний поступ. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи : IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.). Ірпінь, 2020. С. 241-242 (Трансформація професійного розвитку науково-педагогічних працівників: цивілізаційний поступ - (iitta.gov.ua)).
 8. Петренко Л. М. Функціональна грамотність у контексті трансформації професійного розвитку фахівців. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти : тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 14 трав. 2020 р.). Глухів, 2020. С. 56–58 (Функціональна грамотність у контексті трансформації професійного розвитку фахівців - (iitta.gov.ua)).
 9. Петренко Л. М. Шляхи подолання наслідків пандемії covid-19 у системі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільств: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 185-річчю Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). С. 83-86 (Шляхи подолання наслідків пандемії COVID-19 у системі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників - (iitta.gov.ua)).
 10. Петренко Л. Професійний розвиток науково-педагогічного працівника: сучасні виклики. Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (наукове видання), 17-18 листопада 2020 р.: у 2 ч. Київ: НТУ, 2020. Ч.2. С.122-125 (Професійний розвиток науково-педагогічного працівника: сучасні виклики - (iitta.gov.ua)).
 11.  Петренко Л. М. Диверсифікація провайдерів освітніх послуг у неформальній освіті: досвід Німеччини. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О.І.Локшиної. Тернопіль : Крок, 2021. С. 144-146. DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2021-322 (Диверсифікація провайдерів освітніх послуг у неформальній освіті: досвід Німеччини - (iitta.gov.ua)).
 12. Петренко Л. М. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників: теоретичні засади. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 40-43 (Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників: теоретичні засади - (iitta.gov.ua)).

Науково-організаційна діяльність

Участь в роботі організаційного комітету ІІ, ІІІ та IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (2017, 2019, 2020 рр.).

Заступник завідувача кафедри професійної і вищої освіти (квітень 2019-серпень 2021 рр.).

Учений секретар вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

Демків А.М. Тема дисертації: «Професійний розвиток викладачів навчально-методичних центрів цивільного захисту в процесі підвищення кваліфікації» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Наукова школа:

Смирнова І.М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.04; 13.00.02).

Гириловська І.В. «Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.04).

Паржницький О.В. «Формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04).

Кононенко А.Г. «Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічних навчальних закладах» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04).

Пілевич О.А. «Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04).

Масліч С.В. «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04).

Гермак О.Л. «Педагогічні умови застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04).

Романов Л.А. «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій» дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації та стажування в Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски» (г. Шумен, г. Варна, Болгарія) за програмою «Инновации в образованието» – 4 кваліфікаційні кредити (посвідчення № 0265/02.10.2017 європейського зразку);

Участь і стажування у рамках Проекту програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018) (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP;

Підвищення кваліфікації за програмою «Проектний менеджмент» (72 г.) в Навчально-науковому інституті магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету «КРОК» (Сертифікат № П-19/2294, виданий 25 травня 2019 р.);

Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за категорією «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів». (2020 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 210 год / 7 кр. (свідоцтво  державного зразка СП № 358360447/2321-20).