ПЕТРЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

ПЕТРЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

Професор кафедри, заступник завідувача кафедри
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

Researcher ID V-38332017

ORCID ID: 0000-0002-7604-7273

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0PPZXEEAAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

Освіта вища (Криворізький державний педагогічний інститут (1975 р.), нині – Криворізький державний педагогічний університет; докторантура Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2013 р.).

Досвід роботи 

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 50 років. Працювала директором загальноосвітніх шкіл (м. Кривий Ріг) (1987-2001 рр.), заступником директора Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України (2002-2003 рр.); старшим викладачем Криворізького державного педагогічного університету, старшим викладачем, доцентом Національного університету державної податкової служби України (2003-2007 рр.); старшим і провідним науковим співробітником, ученим секретарем Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2007-2018 рр.); ученим секретарем Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (2018-2019 рр.), професор кафедри професійної і вищої освіти та права ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2019 р. – по теперішній час).

Теми дисертацій (захищених)

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів основної школи» захистила в 2006 р. (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності теорія і методика професійної освіти присвоєне в 2009 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (2014) захистила з теми: «Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Є автором понад 180 наукових праць.

Нагороди:

Знак «Відмінник народної освіти УРСР» (1992); Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2012); Диплом НАПН України ІІІ ступеня за монографію «Децентралізація управління професійно-технічною освітою» (2013); знак Національної академії педагогічних наук «Ушинський К. Д.» (2016); Диплом НАПН України ІІ ступеня за методичний посібник «Технології дистанційного професійного навчання» (2019). 

Наукова діяльність

Участь у редакційній колегії: Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка; Професійна освіта: проблеми і перспективи (заст. голови).

Перелік продукції (за останні 2 роки)

Монографії (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Petrenko L.M., Pilevich O.A. Peculiarities of formation of professional culture of future financists in the conditions of development of the information society / Problems of the formation and development of knowledge economy and information society [Monograph] / In 2 books. Book 2. Social-humanities and philosophical bases of knowledge economy and information society / by H.Y.Kucherova, D.S. Pylevych, Zh.V. Kozhukhar, E.V. Karanfilova, A.A. Ovchatova-Redko, N.S. Mushynska, L.G. Yarenchuk, N.M. Rybka, L.M. Petrenko, O.A. Pilevich, O.M. Bukatova, I.A. Dolgolenko – Varna: International Academy of Information Science, 2018. – 110 – 115 p.
 2. Петренко Л. М. Управління сучасною професійною освітою в регіоні в умовах децентралізації. Управління якістю освіти: досвід та інновації: монографія. Кн. 2 / за заг. ред. Л.Л. Сушенцевої, Л.М. Петренко, Н.В. Житник. Павлоград: ІМА-прес, 2018. С.18-36.

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Петренко Л.М. Активні методи та інтерактивні технології: нові можливості використання в дистанційному професійному навчанні. Технології дистанційного професійного навчання. Методичний посібник. О.В. Базелюк, О.М. Спірін, Л.М. Петренко, А.А. Каленський, Л.А. Майборода. – Житомир: «Полісся», 2018. С. 11 – 27.
 2. Петренко Л.М. Теоретичні засади створення інформаційної системи забезпечення управління маркетингом професійно-технічної освіти в регіоні. Розвиток маркетингової компетентності керівника закладу освіти / В.І. Свистун, Л.М. Петренко, Н.Д. Проценко. Харків: Вид. група «Основа», 2018. С. 57-66. (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 12 (191)).

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (назва, рік)

 1. Петренко Л. М. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 2(37). Ч.2. 2018. С. 90-96 (DOI 10.31376/2410-0897-2018-2-37-90-96)
 2. Петренко Л. М. Методи активного навчання: нові можливості дистанційної професійної освіти. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 14 / Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін. ]. –Вид. Євенок О. О, 2017. – С. 30-36. 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік)

 1. Петренко Л.М. Інформаційно-аналітична діяльність як основа професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечення. Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2017. – № 13. – С. 42-46.
 2. Петренко Л. М. Організаційні методи дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2018. № 50. С. 151-156.

Інші праці (назва, рік)

 1. Петренко Л.М. Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів. Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України). Зб. наук. праць. — К.: Видавничий дім «Сам», 2017. – С. 320-327.
 2. Petrenko L.M. Prospects of introduction of technologies of remote training in vocational schools. FormationofKnowlendgeEconomyastheBasisforInformationSociety [Collected Works] / by M/ V/ Yermoschenko, S. V. Onyshko, A. A. Oleshko, I.Y. Shtuler ets. – Athens-Kiev: International Academy of Internation Science. – 2017. – P. 114-118. (Перспективи запровадження технологій дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах).
 3. Петренко Л.М. Управління сучасною професійною освітою в регіоні в контексті концептуальних ідей В. С. Пікельної. Післядипломна освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 72-75.
 4. Петренко Л.М. Підвищення кваліфікації фахівців сфери цивільного захисту у вимірі сучасних реалій. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2019. №1. С. 94-98.

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

 1. Петренко Л.М. Теоретичні основи моделювання технологій дистанційного професійного навчання. Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: зб. матеріалів І Всеукраїнської веб-конф. (м. Київ, 28 лютого 2017 р.). за заг ред. Петренко Л. М.; Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України. К.: ТОВ «СІЛ ГРУП УКРАЇНА», 2017. С. 105-109.
 2. Петренко Л.М. Стан організаційно-педагогічного забезпечення дистанційного професійного навчання в професійно-технічних навчальних закладах. Современные достижения в науке и образовании: сб. тр. ХІІ Междунар. науч. конф. (г. Нетания (Ізраїль). – Хмельницкий, 17-24 сент. 2017г.). ХНУ, 2017. С. 139-136 (укр., рус., анг.).
 3. Петренко Л.М. Методи активного навчання: можливості використання в дистанційній освіті. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: зб. матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 9-10 листопада 2017 р.). ХНУ, 2017. С. 194-196.
 4. Петренко Л.М. Організація підготовки педагогів до впровадження дистанційного навчання на основі діагностування. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: зб. матеріалів ХІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (звітної), присвяченої 25-річчю НАПН України (м. Київ, 29 березня - 13 квітня 2017 р.) за заг. ред. В. О. Радкевич; Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України. К.: ІПТО НАПН України, 2017. С. 236-239.
 5. Петренко Л. М. Зміст підготовки викладачів до впровадження дистанційного професійного навчання. Проектні технології навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників: зб. матеріалів наук.-практ. семінару. ІХ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті-2017» (м. Київ, 25 жовт. 2017 р.) за заг. ред. Д. В. Гоменюка; Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України, Навч.-наук. центр проф.-тех. освіти НАПН України. К.: ІПТО НАПН України, 2017. С. 55-57.
 6. Петренко Л. М. Управління навчанням у дистанційній системі MOODLE: можливості для викладача. Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської веб-конференції (м. Київ, 28 лютого 2018 року) ред. кол.: Петренко Л. М. та ін.; Ін-т проф.-тех. освіти НАПН України. К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. С.97-99.
 7. Петренко Л.М. Вплив організаційно-педагогічних методів на якість управління навчальним закладом у науковій спадщині В. С. Пікельної. Управління якістю освіти: досвід та інновації: зб. матеріалів других Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 80-річчю від дня народження доктора педагогічних наук, професора В.С. Пікельної (м. Павлоград, 19 квітня 2018 року). Палоград: ІМА-прес, 2018. С.11-14.
 8. Петренко Л.М. Еволюція інформаційних технологій у цифрове навчання: виклики для вітчизняної професійної освіти. Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 25 – 26 квітня 2018 р.) за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І. Стойчик. Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. Т. 1.  182-183 с.
 9. Петренко Л. М. Інваріантне моделювання для розроблення стратегії розвитку інклюзивного середовища. Перспективи розвитку соціальної педагогіки: зб. матеріалів круглого столу Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (м. Київ, 24 травня 2018 р.) URL: http://www.psy.univ.kiev.ua/ua/scientificpublications/perspektyvy-rozvytku-sotsialnoi-pedahohiky-v-ukraini. Дата звернення: 26.08.2018.

Науково-організаційна діяльність

Участь в організаційному комітеті ІІ та ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (2017, 2019 рр.).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

 • Гириловська І. В. «Теоретичні та методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти);
 • Романов Л.А. «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти);
 • Гермак О.Л. «Педагогічні умови застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).
 • Пилип Т.Я. «Розвиток міжкультурної компетентності лікарів-терапевтів у системі післядипломної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).

Наукова школа / школи

 1. Наукова школа доктора педагогічних наук, професора В.С. Пікельної, член наукової школи.
 2. Наукова школа доктора педагогічних наук, професора В.І. Свистун, член наукової школи.
 3. За наукового керівництва доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника Л.М. Петренко захищено кандидатські дисертації:

Паржницький О.В. «Формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі» (13.00.04).

Кононенко А.Г. «Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічних навчальних закладах» (13.00.04).

Пілевич О.А. «Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах» (13.00.04).

Масліч С.В. «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах) (13.00.04).

Смирнова І.М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (13.00.04; 13.00.02).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації та стажування в Шуменському університеті «Епископ Константин Преславски» (г. Шумен, г. Варна, Болгарія) за програмою «Инновации в образованието» – 4 кваліфікаційні кредити (посвідчення № 0265/02.10.2017 європейського зразку).

Курси англійської мови рівня Upper-Intermediate (The Europe Development Center), (Свідоцтво СВ № 1705299, видано 31.05. 2017 р.).