РОМАНОВ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

РОМАНОВ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Доцент кафедри

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-1297-3331

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9HFW0CoAAAAJ

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта вища (Київський інститут Військово-повітряних сил; (1995 р.), аспірантура Інституту професійно-технічної освіти НАПН України зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2018 р.).

Досвід роботи

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (лютий 2020 р. – по теперішній час), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (2014-2020 рр.), Національний авіаційний університет (2012-2014 рр.). ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2009-2010 рр. ), служба у Збройних силах (1985-1998 рр.).

Тема дисертації

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій» захищено у квітні 2021 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Є автором 30 наукових праць.

Перелік продукції (за останні 5 років)

Монографії (одноосібні, колективні)

Романов Л. А. Методика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах автотранспортної галузі. Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах : монографія / Аніщенко В. М., Артюшина М. В., Герлянд Т. М., Кулалаєва Н. В., Пащенко Т. М. та ін.; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. Житомир: Полісся, 2019. 208 с.

Довідкова література 

Романов Л. А., Глущенко О. В., Пащенко Т. М., Пятничук Т. В., Шимановський М. М. Проектні технології навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів: довідник. Житомир : Полісся, 2019. 128 с.

Статті у фахових виданнях, що затверджені МОН України та входять до наукометричних баз даних

 1. Романов Л. А. Педагогічні умови формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: збірник наук. праць. Вип. 15. ЖККГВ «Полісся» ЖОР, 2018. С.147 – 153.
 2. Романов Л. А. Теоретичні основи формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: збірник наук. праць. Вип. 16. ЖККГВ «Полісся» ЖОР, 2018. С.33  – 39.

Наукові праці у періодичних виданнях іноземних держав

 1. Романов Л. А. Модель формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій. Znanstvena misel journa. Slovenia. №49/2020. С. 38 – 42.

Інші праці

 1. Бахтіярова Х.Ш., Голубєва М.О., Романов Л.А. Психолого-педагогічний супровід дистанційного навчання здобувачів освіти спеціальності «Професійна освіта (Транспорт) у Національному транспортному університеті. Програма і матеріали науково-практичної конференції «Особистість у просторі проблем ХХІ століття. Київ : ПП «Дірект Лайн», 2021. С. 5-7.
 2.  Романов Л. А., Герлянд Т. М., Кулалаєва Н. В., Пащенко Т. М., Романова Г. М. Веб-квест у професійному навчанні: методичні рекомендації для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів. Житомир : Полісся, 2019. 132 с.
 3. Романов Л. А. Застосування проектних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІI звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18–28 березня 2019 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2019. С. 274 – 277.
 4. Романов Л. А. Методичні рекомендації з формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій. Київ : Наукова столиця, 2020. 72 с.
 5. Романов Л. А. Етапи формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Ірпінь,
  7 квітня 2020 р. / за наук. ред. Л. М. Петренко, О. А.  Пілевич. Київ: Університет ДФС України, 2020. C. 111 – 113.
 6. Романов Л. А. Методичні основи створення освітніх веб-квестів. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім.  О. Довженка, 2020. С. 218 – 220.
 7. Романов Л. А., Бахтіярова Х. Ш., Середіна І. А. Особливості підготовки майбутніх педагогів професійного навчання зі спеціальності «професійна освіта (транспорт) в умовах карантину, викликаного covid-19. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій : матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2020 р.). Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 32 – 36.
 8. Халідахон Бахтіярова, Інна Середіна, Леонід Романов. Застосування SMART-технологій у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання для автотранспортної галузі. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021.

Міжнародні та Всеукраїнські конференції, читання:

 • ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (м. Київ, 18-28 березня 2019 року). Тема доповіді: «Застосування проектних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників автотраспортної галузі».
 • Міжнародна Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах ринку праці» (м. Глухів, 3 квітня 2019 року, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка).
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи» (Київ-Ірпінь, 23 травня 2019 р.). Організатори: Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний авіаційний університет, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Ірпінський державний коледж економіки та права. Обговорювалися питання: актуальні проблеми сучасної професійної освіти, теоретико-методичні основи розвитку професійної культури, формування культурно-освітнього середовища закладів професійної освіти, професійне становлення особистості в контексті гармонізації освітніх програм ЄС, використання інноваційних технологій у формуванні професійної культури фахівців ЗВО, психологічні аспекти формування професійної культури майбутніх фахівців. Романов Л.А. «Модель формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій»
 • Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (м. Хмельницький, 8-9 листопада 2019 року, Хмельницький національний університет).
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти» (м. Київ, 5-6 травня 2020 р.). Проведено майстер-клас,  отримано сертифікат учасника.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.). Тема виступу: «Етапи формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій».
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). Тема виступу: «Методичні основи створення освітніх веб-квестів».
 • Науково-практична конференція за міжнародною участю Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди (м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти, 12 – 13 листопада 2020 р.). Тема виступу: «Застосування SMART-технологій у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання для автотранспортної галузі».
 • Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» (25 лютого 2021 р., онлайн).Тема виступу: «Психолого-педагогічний супровід дистанційного навчання здобувачів освіти спеціальності «Професійна освіта (Транспорт) у Національному транспортному університеті».

Круглі столи, конкурси:

 • Круглий стіл «Доброчесність а академічному середовищі: правові й технологічні аспекти». (3 квітня 2019 р., м. Київ). Отримано сертифікат учасника.
 • Круглий стіл «Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону» (2 липня 2019 р., м. Ромни).

Семінари, тренінги:

 • ІV Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (м. Глухів, 05 листопада 2020 року). Тема виступу: «Особливості підготовки майбутніх педагогів професійного навчання зі спеціальності «професійна освіта (транспорт) в умовах карантину, викликаного covid-19».

Виставки:

 • Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» (м. Київ, 14-16 березня 2019 року). У рамках виставки відбулася Експертна дискусія «Ефективне навчання через STEM освіту».
 • Одинадцята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті  – 2019» (м. Київ, 22-24 жовтня 2019 року,) – перемога у конкурсі «Національне визнання наукових досягнень» (номінація «Монографія» – за монографію «Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах» авторського колективу під науковим керівництвом Н.В. Кулалаєвої, завідувача лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата хімічних наук, доцента).

Наукова діяльність

Співвиконавець науково-дослідних робіт лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті»  (РК 0113U003045); «Методичні засади розроблення проєктних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної, автотранспортної галузей» (РК №0116U004143); «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування» (РК №0119U001097); член робочої групи з виконання експериментальної роботи всеукраїнського рівня: «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» (наказ Міністерства освіти і науки України № 113 від 12.02.2016 р.) на базі Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України  (січня 2016 р. – грудень 2018 р.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

Аспірантура Інституту професійно-технічної освіти НАПН України зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2015- 2018 рр.).