РОМАНОВ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

РОМАНОВ ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ

Доцент кафедри
Кандидат педагогічних наук

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1297-3331

 

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9HFW0CoAAAAJ

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта вища (Київський інститут Військово-повітряних сил; (1995 р.), аспірантура Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2018 р.).

Досвід роботи

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (лютий 2020 р. – по теперішній час),

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (2014–2020 рр.), Національний авіаційний університет (2012–2014 рр.).

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2009–2010 рр. ),

служба у Збройних силах (1985–1998 рр.).

Тема дисертації

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій» захищено у квітні 2021 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Є автором 35 наукових праць.

Перелік продукції (за останні 2 роки)

Технології верстатних робіт: підручник. / авт. кол.: Д. В. Гоменюк, Л. А. Романов, М. М. Шимановський /Житомир: Полісся, 2021. – 402 с.

 

Статті у наукових виданнях категорії А:

 • Mykhailov V., Kupriyevych V., Romanov L., Demkiv A., Petrenko L., Shevchenko V., Bakhtiyarova Kh., Khyzhnyak V. Aviation search and rescue personnel training by the means of the information educational environment of the establishment of postgraduate education. AD ALTA: Journalof International Scope (August, 2021). Specialissueno.: 11/02/XXI. (Vol. 11, Issue 2, SpecialIssue XXIP).181-185. URL: 11/02-XXI. - Магнанимитас (magnanimitas.cz)

11/02-XXI. - Magnanimitas. AD ALTA: JournalofInterdisciplinary Research - Magnanimitas (Web of Science, Q 3).

 • Romanova, G., Petrenko, L., Romanov, L., Kupriyevych, V., & Antoniuk, L. (2022). Digital technologies as a driver of professional development of teachers of vocational education establishments, Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice Journal Vol. IV pp. 67-80. ISBN(ONLINE): 978-1-911634-60-7 (Scopus).

 

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

Романов Л.А. Інноваційні виробничі технології як тренд професійної підготовки майбутніх слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Професійна педагогіка. 2022. Вип. /1(24). С. 277‒288. URL: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/782/981

 

Наукові праці у періодичних виданнях іноземних держав

Романов Л. А. Модель формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій. Znanstve namisel journa. Slovenia. №49/2020. С. 38 – 42.

Інші праці

 • Бахтіярова Х.Ш., Голубєва М.О., Романов Л.А. Психолого-педагогічний супровід дистанційного навчання здобувачів освіти спеціальності «Професійна освіта (Транспорт) у Національному транспортному університеті. Програма і матеріали науково-практичної конференції «Особистість у просторі проблем ХХІ століття. Київ : ПП «Дірект Лайн», 2021. С. 5 – 7.
 • Романов Л. А. Методичні рекомендації з формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій. Київ : Наукова столиця, 2020. 72 с.
 • Романов Л. А. Етапи формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій. Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Ірпінь, 7 квітня 2020 р. / за наук. ред. Л. М. Петренко, О. А.  Пілевич. Київ: Університет ДФС України, 2020. C. 111 – 113.
 • Романов Л. А. Методичні основи створення освітніх веб-квестів. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім.  О. Довженка, 2020. С. 218 – 220.
 • Романов Л. А., Особливості підготовки майбутніх педагогів професійного навчання зі спеціальності «професійна освіта (транспорт) в умовах карантину, викликаного covid-19. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2020 р.). Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 32 – 36.
 • Халідахон Бахтіярова, Інна Середіна, Леонід Романов. Застосування SMART-технологій у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання для автотранспортної галузі. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю: Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021.
 • Романов Л.А.  Організація групової взаємодії як умова змішаного навчання майбутніх фахівців. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 2. червень, 2022. Чернівці. С. 17–22.
 • Романов Л.А. Створення сучасного візуального контенту для онлайн-навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (онлайн,17 листопада 2022 р.).С. 193‒196.

http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/Збірник_тез_15.12.2022_логістика.pdf

 • Романов Л.А. Розвиток інноваційності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2021 р.). Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021. С. 109 – 112.
 • Романова Г.М., Романов Л.А. Майстер-клас як сучасний тренд практико-орієнтованої професійної підготовки фахівців. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (4 листопада 2022 р.) / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Глухів, 2022. URL: https://drive.google.com/drive/folders/14kdutcXQ933g9KhwA1zieo6XSz4XvY7F

Міжнародні та Всеукраїнські конференції, читання:

 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти» (м. Київ, 5‒6 травня 2020 р.). Проведено майстер-клас, отримано сертифікат учасника.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.). Тема виступу: «Етапи формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі до застосування інноваційних виробничих технологій».
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). Тема виступу: «Методичні основи створення освітніх веб-квестів».
 • Науково-практична конференція за міжнародною участю Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди (м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти, 12 – 13 листопада 2020 р.). Тема виступу: «Застосування SMART-технологій у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання для автотранспортної галузі».
 • Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття» (25 лютого 2021 р., онлайн). Темавиступу: «Психолого-педагогічний супровід дистанційного навчання здобувачів освіти спеціальності «Професійна освіта (Транспорт) у Національному транспортному університеті».
 • ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (спільна доповідь на тему «Цифрові технології як драйвер професійного розвитку педагогів закладів професійної освіти» (11‒12 листопада 2021 р., м. Київ).
 • XІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. відновлення: виклики, підходи та інструменти» (онлайн, 8 листопада 2022).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійнаосвіта в умовах сталого розвитку суспільства» (м. Київ, 20 жовтня 2022 р.). Доповідь на тему: «Проактивне викладання: індивідуально-стильове проектування освітнього процесу».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (м. Київ, 22 квітня 2022 р.). ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м. Київ, 13 травня 2022 р.). Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів.
 • ІІІ Науково-практична конференція «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (спільна доповідь на тему «Цифрові технології як драйвер професійного розвитку педагогів закладів професійної освіти» (Київ, 10-11 листопада 2022 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (онлайн,17 листопада 2022 р.). Доповідь на тему: «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти».
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (онлайн, 24-25 листопада 2022 р.).
 • Макаренківські педагогічні читання «Феномен педагогіки Антона Макаренка» (м. Київ, 16 березня 2022 р.) (сертифікат, 6 год, (0, 2 кредити)) http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop/materiajy

Семінари, тренінги:

 • ІV Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (м. Глухів, 05 листопада 2020 року). Тема виступу: «Особливості підготовки майбутніх педагогів професійного навчання зі спеціальності «професійна освіта (транспорт) в умовах карантину, викликаного covid-19».
 • V Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальність і сучасна потреба ринку праці». 05 листоп. 2021 р., м. Глухів, 2021.
 • ІV Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (онлайн, 26.05.2022 р.).
 • Науково-практичний семінар «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів» (онлайн, 31 жовтня 2022 р.).
 • Панорамний вебінар «ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙ» ІІ-й (формувальний) етап педагогічного експерименту регіонального рівня «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (12.05.2022 р.). Тема доповіді: «Актуальність інноваційної діяльності у сучасному закладі професійної (професійно-технічної) освіти». (http://surl.li/ceebf)

 

Наукова діяльність

Співвиконавець науково-дослідної роботи Центрального інституту післядипломної освіти: «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти»(РК 0120U104637, 2020-2025 рр.). Підтема наукового дослідження кафедри: «Методична система трансформації професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти». Є науковим керівником експериментального майданчика (ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти») експерименту регіонального рівня «Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (жовтень 2021 р. – грудень 2024 р.)  (наказ ДОН Київської ОДА від 10.12.2021 р. № 265).

 

Міжнародна діяльність

Участь в українсько-австрійському проєкті "Цифровізація викладання" (2021‒2023 рр.).

 

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за освітньо-професіною програмою «Розбудова системи забезпечення якості освіти в закладах дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти» (2021 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 150 год / 5 кр. (свідоцтво державного зразка СП № 35830447/3181-21).

Міжнародне стажування: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Краків, Польща). Захищено проєкт на тему «Тренерська школа «Аксіологія ІТ-освіти». Термін стажування: з 12.02 по 20.03 2022 року. СертифікатSZFL-001830 Certificate issuedate: March 20, 2022 (180 год.).

Вдосконалив професійно-педагогічну і цифрову компетентності в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» згідно з програмою спецкурсу «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання» (1 кредит ECTS / 30 годин) (сертифікат № 5871/22Д).