РОМАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

РОМАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Заступник завідувача кафедри, професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ORCIDiD:
ORCID: 0000-0002-2388-6997

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vgoKX-QAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта вища (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; (1994 р.), аспірантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1996 р.), докторантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1995-2014 р.).

Досвід роботи  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1995-2014 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (2013-2020рр.), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з лютого 2020 р.).

Теми дисертацій (захищених) 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів»» захистила в 2003  р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Вчене звання «доцент кафедри педагогіки та психології»  присвоєне у 2006 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми: «Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій» захистила у 2012 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Вчене звання «професор кафедри педагогіки та психології» присвоєне у 2014 р.

Є автором понад 140 наукових праць.

Нагороди:  знак Національної академії педагогічних наук «Ушинський  К.  Д.» (2016).

Наукова діяльність

 1. Член Наукової ради Міністерства освіти і науки України (Секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»). Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 року N 859.
 2. Участь у редакційних колегіях фахових збірників наукових праць «Професійна педагогіка», «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки».

Перелік продукції (за останні 2 роки)

Монографії (одноосібні, колективні) (назва, рік)

1. Романова Г.М. Розроблення та застосування проектних технологій у професійно-технічних навчальних закладах. Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах: колективна монографія: / М. В. Артюшина, Н. В. Кулалаєва, Г.М. Романова та ін.; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої, Житомир : Полісся, 2019. С. 95-106.

2.  Романова Г.М. Розвиток готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення і застосування проектних технологій професійного навчання. Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах: колективна монографія: / М. В. Артюшина, Н. В.  Кулалаєва, Г.М. Романова та ін.; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої, Житомир : Полісся, 2019. С. 116-126.

Підручники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

Сучасні технології кондитерського виробництва: підручник. / [Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А., Кулалаєва Н. В., Романова Г. М.].– К.: ІПТО НАПН України, 2020.  –  440 с.

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Романова Г.М. Планування проектного навчання. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг курс : навч.-метод. посібник / [Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський та ін.] ; за заг. ред. Г. М. Романової. – Київ : ІПТО НАПН України, 2019. – С. 6-29.
 2. Романова Г.М. Мотивація до проектного навчання. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг курс : навч.-метод. посібник / [Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський та ін.] ; за заг. ред. Г. М. Романової. – Київ : ІПТО НАПН України, 2019 – С. 30-48.
 3. Кулалаєва Н.В., Романова Г.М. Особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання. Організація дуальної форми навчання у закладах професійної  (професійно-технічної) освіти : практ. посіб. / І. А. Дрозіч, Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова та ін; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. – Житомир: Полісся, 2019. – С. 53-93.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (назва, рік)

 • Kseniia V. Tsytsiura, Ganna M. Romanova Analysis of the Efficiency of China’s Distance Economic Education in Force Majeure Circumstances. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No. 9, pp. 175-195, September 2020 https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9.10 (IJLTER is indexed in:Scopus, Scopus CiteScore: 0.25) (наукометричнабаза Scopus).
 • Kulalaieva, N., Gerliand, T., Kalenskyi, A., Romanova, H., & Miroshnichenko, V. (2020). Monitoring and Usage of Project Technologies in Vocational (VocationalTechnical) Education Institutions. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 230-242. https://doi.org/10.18662/brain/11.2/86(наукометричнабазаWeb of Science).
 • Sultanova, L., Hordiienko, V., Romanova, G., Tsytsiura, K. (2021). Development of soft skills of teachers of Physics and Mathematics. Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012038 (наукометричнабаза Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 • Бахтіярова Х., Романова Г. Дидактичне проектування як умова набуття педагогічного досвіду майбутніми інженерами-педагогами. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. 2020. Вип. 2 (12). С.  6-8.
 • Гао Ванчуен, Цицюра К.В., Романова Г.М. Цифровізація освіти як сучасна тенденція професійної підготовки бакалаврів із бізнес-економіки у Китайській народній республіці. Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. Видавничий дом «Гельветика». 2020. Вип. 21, Т.3. С. 201-204.

Інші праці

 1. Ганна Романова Розвиток готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування проектних технологій / Ганна Романова // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІI звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18–28 березня 2019 р.). Київ : ІПТО НАПН України, 2019. С. 229–232.
 2. Кулалаєва Наталя, Романова Ганна, Романов Леонід Організаційні засади дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 7-8 листоп. 2019 р.). Хмельницький : ХНУ, 2019. С. 147-148.
 3. Кулалаєва Н.В., Романова Г.М., Романов Л.А. та ін. Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей// Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта :  інформаційно-аналітичні матеріали / За наук. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2019.  С. 80–127.
 4. Романова Ганна. Професійний розвиток викладачів психолого-педагогічних дисциплін галузевих університетів: виклики, досвід, перспективи: Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Ірпінь, 7 квітня 2020 р. / за наук. ред. Л.М. Петренко, О.А.  Пілевич.  Київ: Університет ДФС України, 2020. C. 251-253.
 5. Романова Г.М. Підготовка науково-педагогічних працівників ЗВО до управління проектною діяльністю студентів: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвяченій 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (29 травня 2020 р., м. Київ). Електронний ресурс. Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/12USIws9gut8NmKVkNEjKOVMM1SdwiM5h/edit
 6. Романова Г.М. Управління змінами як основа корпоративного навчання викладачів ЗВО в системі післядипломної педагогічної освіти: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім.  О. Довженка, 2020. С. 66.-68.
 7. Розвиток soft-skills» фахівців інноваційного типу. Матеріали І Міжнародної науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці» (м. Київ, 17-18 листопада 2020 року): у 2 ч. Київ: НТУ, 2020. Ч.2. С. 127-131.
 8. Larysa Petrenko, Ganna Romanova, Ludmyla Puhovska, Leila Sultanova, Petro Oleshko. Models of continuous professional development of pedagogical and scientific-pedagogical specialists within the context of an open education. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О.  М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 243-250.
 9. Романова Г.М. Інструменти продуктивного навчання студентів в умовах карантину, викликаного пандемією COVID 19. Підприємництво в умовах кризи COVID-19 – урок на майбутнє : Матеріали Міжнародної наукової конференції. Секція 4. Пандемія COVID-19: криза чи нові можливості розвитку (Електронне наукове видання), 19 березня 2021 р. Київ: НТУ, 2021. С. 120-123.

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

Міжнародні та Всеукраїнські конференції, читання:

 • ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (м. Київ, 18-28 березня 2019 року). У рамках конференції проведено вебінар «Впровадження проектних технологій у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників» (м. Київ, 25 березня 2019 року).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку» (м. Київ,8 квітня 2019 р.). Індивідуальна доповідь «Методичні аспекти застосування інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахових молодших бакалаврів».
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи» (Київ-Ірпінь, 23 травня 2019 р.). Індивідуальна доповідь «Інноваційні технології розвитку професійної культури майбутніх фахівців».
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір» (м. Ізмаїл, 2019 р.). Індивідуальна доповідь «Продуктивний підхід як основа сучасної професійної педагогіки».
 • Науково-практична Internet-конференція «Сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників як засобу підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи професійно-технічної освіти» (12 червня 2019 р.). Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (7-8 листопада 2019 р., м. Хмельницький).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.). Тема доповіді: «Професійний розвиток викладачів психолого-педагогічних дисциплін галузевих університетів: виклики, досвід, перспективи».
 •  Міжнародна науково-практичній конференція на тему: «Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність» (10 квітня 2020 року, м. Київ). Тема доповіді: «Дидактичне проектування як умова набуття педагогічного досвіду майбутніми інженерами-педагогами».
 •  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). Тема доповіді: «Управління змінами як основа корпоративного навчання викладачів ЗВО в системі післядипломної педагогічної освіти».
 • Міжнародна науково-практична конференція з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29-30 травня 2020 р.). Тема доповіді: «Підготовка науково-педагогічних працівників ЗВО до управління проектною діяльністю студентів».
 • Міжнародна конференція з історії, теорії і методології навчання. ICHTML 2020: Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, Україна, 15-17 жовтня 2020 г. Тема спільної доповіді: «Розвиток soft skills викладачів фізико-математичних дисциплін» (співдоповідач).
 • Науково-практична конференція за міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (12.11.2020) (член програмного комітету). Тема спільної доповіді: Models of continuous professional development of pedagogical and scientific-pedagogical specialists within the context of an open education.
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці»(м. Київ, 17-18 листопада 2020 року). Тема доповіді: «Розвиток soft-skills» фахівців інноваційного типу».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (2 квітня 2021 р., онлайн). Доповідь на тему: «Моделі корпоративного навчання науково-педагогічних працівників університетів».

Круглі столи, конкурси:

 • Круглий стіл «Доброчесність а академічному середовищі: правові й технологічні аспекти». Отримано сертифікат учасника (3 квітня 2019 р., м. Київ).
 • Круглий стіл «Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону» (2 липня 2019 р., м. Ромни).
 • Урочистий круглий стіл, присвячений 55-річчю кафедри філософії та 75-річчю Національного транспортного університету (26 грудня 2019 р.).
 • Круглий стіл«Управління підготовкою викладачів для закладів професійної освіти; узгодження інтересів зацікавлених сторін» в рамках міжнародного проекту за програмою «Еразмус +» «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в україні»№ 609536-epp-1-2019-1-de-eppka2-cbhe-sp. Пропозиції та участь в обговоренні  дорожньої карти.
 • Круглий стіл «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» 11.03.2021-12.03.2021 рр., Інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна (в рамках Еразмус+ проєкту з «Розвитку потенціалу вищої освіти» PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної освіти» в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (20 квітня 2021 р., онлайн), доповідь на тему: «Чинники формування фахівців інноваційного типу в сучасних галузевих університетах».

Виставки:

 • Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» (м.  Київ, 14-16 березня 2019 року). У рамках виставки відбулася Експертна дискусія «Ефективне навчання через STEM освіту».
 • Одинадцята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті  – 2019» (м. Київ, 22-24 жовтня 2019 року,) – перемога у конкурсі «Національне визнання наукових досягнень» (номінація «Монографія» – за монографію «Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах» авторського колективу під науковим керівництвом Н.В. Кулалаєвої, завідувача лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата хімічних наук, доцента).
 • ХІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (4-5 серпня 2020 року). Оцінювання якості трьох конкурсних робіт у тематичній номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту освіти».
 • ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (20 квітня 2021 р.).

Науково-організаційна діяльність

Здійснювала наукове керівництво науково-дослідною роботою «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті»  (РК 0113U003045, 2013-2015 рр.); експериментальною роботою всеукраїнського рівня: «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» (наказ Міністерства освіти і науки України № 113 від 12.02.2016 р.) на базі Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України  (січня 2016 р. – грудень 2018 р.).

 

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

Цицюра К.В. «Професійна підготовка майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки в університетах Китайської народної республіки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).

Наукова школа / школи

За наукового керівництва професора Г.М. Романової захищено:

докторську дисертацію Дьоміним О.А. з теми «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки бакалаврів із агроінженерії» (13.00.04);

кандидатські дисертації:

– Миргородською Г.М з теми: «Формування культури здоров’я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки» (13.00.04);

– Мельник О.В. з теми: «Професійна підготовка викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах Німеччини»  (13.00.04).

– Ткачук Г.Е. з теми «Розвиток готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до використання особистісно-розвивальних педагогічних технологій» (13.00.04).

– Шамралюк О.А. з теми «Розвиток технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю в науково-методичних центрах професійно-технічної освіти» (13.00.04).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

Член проектних груп міжнародних проектів ЄС програми Еразмус +

«Упровадження практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» (2016-2018) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2017 рр. ).

«Нові механізми управління професійною підготовкою викладачів закладів професійної освіти на основі партнерства» (номер 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) (2020-2022 рр.).

Участь у якісному дослідженні «Ставлення до професійної освіти та її реформи в Україні» на замовлення Німецького товариства з міжнародної співпраці (GIZ) з метою планування та реалізації загальнодержавної кампанії МОН України реформи професійної освіти за підтримки програми EU4Skills. Аналітик проекту, член проектної групи (2020 р.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

1)  Стажування у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за темою «Методичні засади реалізації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки науково-педагогічних працівників» в обсязі 108 год. (3,6 кредити ECTS), сертифікат про стажування ВО №0038, Наказ 227-К від 02.05.2019).

2)  У межах проекту «Упровадження практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» (2016-2018)  пройшла навчання на семінарах-тренінгах, які проводили викладачі Університету м.  Костанц (Німеччина), Університету Валенсії (Іспанія), Університету економіки та бізнесу (Австрія).

3)  Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2020 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 210 год / 7 кр. (свідоцтво  державного зразка СП № 358360447/2324-20).

 Навчання на тренінгу в рамках Еразмус+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) (№609536-EPP-1-2019- 1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) на тему: Шкільна практика та співпраця в професійній підготовці викладачів ПТО. Досвід Австрії. Організатор: Інститут економічної та бізнес освіти Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія) Дата проведення: 03 та 04 грудня 2020 року (8 акад. го