РОМАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

РОМАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ORCIDiD 
0000-0002-2388-6997

Профіль вченого у GoogleScholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vgoKX-QAAAAJ&hl=ru

  

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта вища (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; (1994 р.), аспірантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1996 р.), докторантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1995-2014 р.). 

Досвід роботи  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1995-2014 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (2013-2020рр.), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з лютого 2020 р.). 

Теми дисертацій

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів»» захистила в 2003  р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Вчене звання «доцент кафедри педагогіки та психології»  присвоєне у 2006 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми: «Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій» захистила у 2012 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Вчене звання «професор кафедри педагогіки та психології» присвоєне у 2014 р.

Є автором понад 130 наукових праць. 

Нагороди:  знак Національної академії педагогічних наук «Ушинський  К.  Д.» (2016).

Наукова діяльність

 1. Член Наукової ради Міністерства освіти і науки України (Секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»). Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 року N 859.
 2. Участь у редакційних колегіях: збірника наукових праць «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка», науково-методичного журналу «Професійна освіта».

Перелік продукції (за останні 2 роки) 

Монографії

 1. Романова Г.М. Розроблення та застосування проектних технологій у професійно-технічних навчальних закладах. Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах: колективна монографія: / М. В. Артюшина, Н. В. Кулалаєва, Г.М. Романова та ін.; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої, Житомир : Полісся. – С. 95-106.
 2. Романова Г.М. Розвиток готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення і застосування проектних технологій професійного навчання. Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах: колективна монографія: / М. В. Артюшина, Н. В.  Кулалаєва, Г.М. Романова та ін.; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої, Житомир : Полісся, 2019. ­ С. 116-126.

Посібники

 1. Романова Г.М. Планування проектного навчання. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг курс : навч.-метод. посібник / [Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський та ін.] ; за заг. ред. Г. М. Романової. – Київ : ІПТО НАПН України, 2019. – С. 6-29.
 2. Романова Г.М. Мотивація до проектного навчання. Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до розроблення та застосування проектних технологій професійного навчання: тренінг курс : навч.-метод. посібник / [Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова, М. М. Шимановський та ін.] ; за заг. ред. Г. М. Романової. – Київ : ІПТО НАПН України, 2019 – С. 30-48.
 3. Кулалаєва Н.В., Романова Г.М. Особливості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання. Організація дуальної форми навчання у закладах професійної  (професійно-технічної) освіти : практ. посіб. / І. А. Дрозіч, Н. В. Кулалаєва, Г. М. Романова та ін; за заг. ред. Н. В. Кулалаєвої. – Житомир: Полісся, 2019. – С. 53-93.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Романова Г.М. Концептуальні основи практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання / В.О. Радкевич, Г.М.  Романова, О.В. Бородієнко // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : збірник наук. праць. – Вип. 16., 2018. – С.  5-13.  

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 Романова Г.М. Ефективність професійної підготовки викладачів економічних дисциплін у Німеччині / Г.М. Романова, О.В. Мельник // Теорія і методика професійної освіти : фахове електронне видання. – № 13, 2017. – С. 159-172. – Режим доступу до журналу : https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/3/issue/view/48/TMPO13

Інші праці

 1. Valentyna Radkevych, Ganna Romanova, Maryna Artiushyna, Oleksandra Borodiyenko. Vocational education and training and vocational teacher education system in Ukraine: A path towards economic development and social cohesion. In: Improving Teacher Education for AppliedLearning in the Field of VET. Waxmann, 2018. – Р. 127-156.
 2. Кулалаєва Н.В., Романова Г.М. Веб-квести у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти / Н.В. Кулалаєва, Г.М. Романова // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей . – К.: Знання України, 2018. – С.  256-264.
 3. Романова Г.М.  Науково-методичний супровід розроблення та застосування проектних технологій педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти / Г.М. Романова // Педагог постіндустріального суспільства: професіоналізм, компетентність, культура. Матеріали науково-практичного семінару  – К. : НТУ, 2018. – С.  50-52 (0,2 д.а.).
 4. Романова Г.М. Підготовка викладачів закладів професійної (професійно-технічної освіти до застосування інноваційних методів проектування / Г.М. Романова // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) (м. Київ, 5 – 19 березня 2018 р.) – К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С.  180-182.
 5. Ганна Романова Розвиток готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування проектних технологій / Ганна Романова // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІI звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 18–28 березня 2019 р.).– Київ : ІПТО НАПН України, 2019. – С. 229–232.
 6. Кулалаєва Наталя, Романова Ганна, Романов Леонід Організаційні засади дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 7-8 листоп. 2019 р.). Хмельницький : ХНУ, 2019. С. 147-148.
 7. Кулалаєва Н.В., Романова Г.М., Романов Л.А. та ін. Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей // Професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта : інформаційно-аналітичні матеріали / За наук. ред. В. О. Радкевич. – Київ : ІПТО НАПН України, 2019. – С. 80–127.

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки) 

Міжнародні та Всеукраїнські конференції, читання:

 • ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (звітна) «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (м. Київ, ІПТО, 5 – 9 березня 2018 р.) – доповідь на тему «Новітні методи проектування у підготовці викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
  технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 22-23 травня 2018 року).
 • ІІ Міжнародна науково-практичної конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (м. Київ, , 8 листопада 2018 р.)  – модератор панельної дискусії «Професійний розвиток педагога постіндустріального суспільства».
 • Всеукраїнська науково-практична веб-конференція «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» (м. Київ, 13 грудня 2018 р.) – доповідь на тему «Роль Інтернет-проектів в розвитку готовності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти автотранспортної галузі до розроблення та застосування проектних технологій».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти (м. Київ, 13 грудня 2018 р.).
 • ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (м. Київ, 18-28 березня 2019 року). У рамках конференції проведено вебінар «Впровадження проектних технологій у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників» (м. Київ, 25 березня 2019 року). Модератор панельної дискусії«Компетентнісно орієнтовані зміст і технології професійної та фахової передвищої освіти»; індивідуальна доповідь «Розвиток готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування проектних технологій».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку» (м. Київ,8 квітня 2019 р.). Індивідуальна доповідь «Методичні аспекти застосування інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахових молодших бакалаврів».
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії і перспективи» (Київ-Ірпінь, 23 травня 2019 р.). Індивідуальна доповідь «Інноваційні технології розвитку професійної культури майбутніх фахівців».
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір» (м. Ізмаїл, 2019 р.). Індивідуальна доповідь «Продуктивний підхід як основа сучасної професійної педагогіки».
 • Науково-практична Internet-конференція «Сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників як засобу підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи професійно-технічної освіти» (12 червня 2019 р.). Індивідуальна доповідь«Сучасний науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти».
 • Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» (7-8 листопада 2019 р., м. Хмельницький). Індивідуальна доповідь «Упровадження елементів дуальної освіти у підготовку кваліфікованих робітників на засадах продуктивної діяльності».

Круглі столи, конкурси:

 • Круглий стіл за програмою Еразмус + «Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної освіти і навчання» (м. Київ, 6 червня 2018 р.) – доповідь на тему «Стан і перспективи практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання».
 • Круглий стіл «Доброчесність а академічному середовищі: правові й технологічні аспекти». Отримано сертифікат учасника (3 квітня 2019 р., м.  Київ).
 • Круглий стіл «Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону» (2 липня 2019 р., м. Ромни).
 • Урочистий круглий стіл, присвячений 55-річчю кафедри філософії та 75-річчю Національного транспортного університету (26 грудня 2019 р.).

Семінари, тренінги:

 • Семінар-нарада по проекту «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» за програмо Еразмус + (м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 16 лютого 2018 р.), доповідь на тему «Модель практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання: бачення ІПТО».
 • Науково-практичний семінар «Педагог постіндустріального суспільства: професіоналізм, компетентність, культура (м. Київ, 15 лютого 2018 р.) – доповідь на тему «Науково-методичний супровід розроблення та застосування проектних технологій педагогічними працівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти».
 • Семінар за програмою Еразмус + «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (м. Івано-Франківськ, 6-7 берзня 2018 р.).
 • Семінар «Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти (м. Київ, 18 березня 2018 р.).
 • Тренінг «Використання технології «Веб-квест» у підготовці кваліфікованих робітників» в рамках експерименту Всеукраїнського рівня «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» (м. Київ, 24 травня 2018 р.) – участь проведенні тренінгу.
 • Семінар за програмою Еразмус + «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (м. Львів, 11-14 червня 2018 р.).
 • Вебінар «Інновації в розвитку систем професійної освіти і навчання: зарубіжний та вітчизняний довід». (м. Київ, 21 червня 2018 р.) – відкриття веб-семінару.
 • Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи (м. Київ, 15 листопада 2018 р.). Доповідь на засіданні Секції 3 «Педагогічний персонал закладів формальної і неформальної освіти» на тему «Веб-квести у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих фахівців» (18 квітня 2019 р.). Індивідуальна доповідь на тему «Розвиток готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розроблення та застосування проектних технологій».

Виставки:

 • ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2018» (м.Київ, 15-17 березня 2018 р.).
 • Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» (м.  Київ, 14-16 березня 2019 року). У рамках виставки відбулася Експертна дискусія «Ефективне навчання через STEM освіту».
 • Одинадцята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті  – 2019» (м. Київ, 22-24 жовтня 2019 року,) – перемога у конкурсі «Національне визнання наукових досягнень» (номінація «Монографія» – за монографію «Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах» авторського колективу під науковим керівництвом Н.В. Кулалаєвої, завідувача лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата хімічних наук, доцента).

Інше:

 • Участь в телевізійній програмі «Ефір» на телеканалі  «Київ» (тема обговорення «Київська профтехосвіта: чим живе і що пропонує?») (м.Київ, 02.08.2018 р.).
 • Відкрита коуч-студія закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Концептуальні засади реформування професійної освіти» на базі ДНЗ «Професійний ліцей м.  Українки» (м. Українка Київської обл., 25 серпня 2018 р.) – модератор коуч-студії.
 • Відкрите заняття «З Україною в серці» з нагоди Дня знань для учнів Васильківського професійного ліцею. (М. Васильків Київської обл., 02.09.2019 р.).Ведуча.

Науково-організаційна діяльність

Здійснювала наукове керівництво науково-дослідною роботою «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті»  (РК 0113U003045, 2013-2015 рр.); експериментальною роботою всеукраїнського рівня: «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» (наказ Міністерства освіти і науки України № 113 від 12.02.2016 р.) на базі Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України  (січня 2016 р. – грудень 2018 р.).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Дьомін О.А. «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки бакалаврів із агроінженерії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності  015 – Професійна освіта.
 2. Цицюра К.В. «Професійна підготовка майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки в університетах Китайської народної республіки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти);
 3. Ткачук Г.Е. «Розвиток готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до використання особистісно-розвивальних педагогічних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 13. 00. 04  – Теорія і методика професійної освіти.
 4. Шамралюк О.А. «Розвиток технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю в науково-методичних центрах професійно-технічної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 13. 00. 04   – Теорія і методика професійної освіти.

Наукова школа / школи

За наукового керівництва професора Г.М. Романової захищено кандидатські дисертації:

— Миргородською Г.М з теми: «Формування культури здоров’я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки» (13.00.04);

— Мельник О.В. з теми: «Професійна підготовка викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах Німеччини»  (13.00.04).

 Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

Член проектних груп міжнародних проектів ЄС програми Еразмус +

«Упровадження практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» (2016-2018) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2017 рр. ).

«Нові механізми управління професійною підготовкою викладачів закладів професійної освіти на основі партнерства» (номер 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) (2020-2022).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

1)  Стажування у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за темою «Методичні засади реалізації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки науково-педагогічних працівників» в обсязі 108 год. (3,6 кредити ECTS), сертифікат про стажування ВО №0038, Наказ 227-К від 02.05.2019).

2) У межах проекту «Упровадження практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» (2016-2018)  пройшла навчання на семінарах-тренінгах, які проводили викладачі Університету м.  Костанц (Німеччина), Університету Валенсії (Іспанія), Університету економіки та бізнесу (Австрія).