РОМАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

РОМАНОВА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор

ORCIDiD 

ORCID: 0000-0002-2388-6997

Профіль вченого у GoogleScholar: 

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=vgoKX-QAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

 

Освіта вища (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; (1994 р.), аспірантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1996 р.), докторантура ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1995-2014 р.).

 

Досвід роботи  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1995‒2014 рр.), Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (2013‒2020 рр.), ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (з лютого 2020 р.).

 

Теми дисертацій (захищених) 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми: «Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економічних університетів»» захистила в 2003  р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Вчене звання «доцент кафедри педагогіки та психології»  присвоєне у 2006 р.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми: «Теорія і практика підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій» захистила у 2012 р. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Вчене звання «професор кафедри педагогіки та психології» присвоєне у 2014 р.

Є автором понад 150 наукових праць.

 

Нагороди: 

Подяка і грошова премія ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2011),

Почесна грамота ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013),

знак Національної академії педагогічних наук «Ушинський К. Д.» (2016),

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2017).

 

Наукова діяльність

 1. Член Наукової ради Міністерства освіти і науки України (Секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»). Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 року N 859.
 2. Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Житомирському державному університеті імені Івана Франка.
 3. Виконання функцій голови спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.013 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шкури Г.А. на тему «Управління проєктною діяльністю закладу позашкільної освіти» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – Освіта / Педагогіка, за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1352 від 10. 12. 2021 р.).
 4. Виконання функцій голови спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.008 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Докторович В.М. на тему «Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти» на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (Наказ МОН України від 28.12.2022 р. № 1446  зі змінами відповідно до наказу МОН України № 102 від 03.02.2022 р. ).
 5. Участь у редакційних колегіях фахових збірників наукових праць «Професійна педагогіка», «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки»; наукового журналу «Цивільна безпека: Державне управління та кризовий менеджмент».
 6. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи Центрального інституту післядипломної освіти: «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти» (РК 0120U104637, 2020-2025 рр.).Відповідальний виконавець підтеми наукового дослідження кафедри: «Методична система трансформації професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти».

 

Перелік продукції (за останні 2 роки)

 

Підручники (одноосібні, колективні)

Сучасні технології кондитерського виробництва: підручник. / [Гайдук О. В., Герлянд Т. М., Дрозіч І. А., Кулалаєва Н. В., Романова Г. М.].– К.: ІПТО НАПН України, 2020.  –  440 с.

 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Kseniia V. Tsytsiura, Ganna M. Romanova Analysis of the Efficiency of China’s Distance Economic Education in Force Majeure Circumstances. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No. 9, pp. 175–195, September 2020 https://doi.org/10.26803/ijlter.19.9.10 (IJLTER is indexed in:Scopus, Scopus CiteScore: 0.25) (наукометрична база Scopus).
 2. Kulalaieva, N., Gerliand, T., Kalenskyi, A., Romanova, H., & Miroshnichenko, V. (2020). Monitoring and Usage of Project Technologies in Vocational (VocationalTechnical) Education Institutions. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 230–242. https://doi.org/10.18662/brain/11.2/86 (наукометрична база Web of Science).
 3. Sultanova, L., Hordiienko, V., Romanova, G., Tsytsiura, K. (2021). Development of soft skills of teachers of Physics and Mathematics. Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012038 (наукометрична база Scopus).
 4. Romanova, G., Petrenko, L., Romanov, L., Kupriyevych, V., & Antoniuk, L. (2022). Digital technologies as a driver of professional development of teachers of vocational education establishments, Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice Journal Vol. IV pp. 67–80. ISBN(ONLINE): 978-1-911634-60-7 (наукометрична база Scopus).

 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Бахтіярова Х., Романова Г.Дидактичне проектування як умова набуття педагогічного досвіду майбутніми інженерами-педагогами. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка. 2020. Вип. 2 (12). С.  6–8.
 2. Гао Ванчуен, Цицюра К.В., Романова Г.М. Цифровізація освіти як сучасна тенденція професійної підготовки бакалаврів із бізнес-економіки у Китайській народній республіці. Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. Видавничий дом «Гельветика». 2020. Вип. 21, Т.3. С. 201–204.
 3. Романова Г. Корпоративний університет у системі професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Професійна педагогіка. Том 1 №  24 (2022).  С. 111–118. URL: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/711/947

 

Інші праці

 1. Романова Ганна. Професійний розвиток викладачів психолого-педагогічних дисциплін галузевих університетів: виклики, досвід, перспективи: Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи: зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ-Ірпінь, 7 квітня 2020 р. / за наук. ред. Л.М. Петренко, О.А.  Пілевич.  Київ: Університет ДФС України, 2020. C. 251–253.
 2. Романова Г.М. Підготовка науково-педагогічних працівників ЗВО до управління проектною діяльністю студентів: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвяченій 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (29 травня 2020 р., м. Київ). Електронний ресурс. URL: https://docs.google.com/document/d/12USIws9gut8NmKVkNEjKOVMM1SdwiM5h/edit
 3. Романова Г.М. Управління змінами як основа корпоративного навчання викладачів ЗВО в системі післядипломної педагогічної освіти: Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2020 р. Глухів: Глухівський НПУ ім.  О. Довженка, 2020. С. 66–68.
 4. Розвиток soft-skills» фахівців інноваційного типу. Матеріали І Міжнародної науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ»(м. Київ, 17-18 листопада 2020 року): у 2 ч. Київ: НТУ, 2020. Ч.2. С. 127–131.
 5. Larysa Petrenko, Ganna Romanova, Ludmyla Puhovska, Leila Sultanova, Petro Oleshko. Models of continuous professional development of pedagogical and scientific-pedagogical specialists within the context of an open education. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О.  М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2021. С. 243–250.
 6. Романова Г.М. Інструменти продуктивного навчання студентів в умовах карантину, викликаного пандемією COVID 19. Підприємництво в умовах кризи COVID-19 – урок на майбутнє : Матеріали Міжнародної наукової конференції. Секція 4. Пандемія COVID-19: криза чи нові можливості розвитку (Електронне наукове видання), 19 березня 2021 р. Київ: НТУ, 2021. С. 120–123.
 7. Романова Г.М. Організація проєктної діяльності здобувачів освіти із застосуванням цифрових технологій.Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій : матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 37–39.
 8. Романова Г.М. Управління проєктним навчанням у закладах професійної освіти із застосуванням цифрових технологій. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Методичний вісник професійно-технічної освіти Чернівеччини. Випуск 3. червень, 2022. Чернівці. С. 23–30.
 9. Романова Г. М. Управління розвитком soft-skills фахівців інноваційного типу. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна, С. 228–230. URL: https://drive.google.com/file/d/1POA1BApRITNQANf08lG3JuOklxU3rXiW/view
 10. Романова Г.М., Романов Л.А. Майстер-клас як сучасний тренд практико-орієнтованої професійної підготовки  фахівців. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (4 листопада 2022 р.) / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Глухів, 2022. URL: https://drive.google.com/drive/folders/14kdutcXQ933g9KhwA1zieo6XSz4XvY7F
 11. Романова Г.М. Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти. Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах педагогічної логістики: стан, реалії, досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 17 листопада 2022 р.) / ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Чернівці. С. 196–200.

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні 2 роки)

 

Міжнародні та Всеукраїнські конференції, читання:

 • Макаренківські педагогічні читання (Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка) (м. Київ, 12 березня 2020 р.). Доповідь на тему: «Впровадження ідей А. С. Макаренка в управління закладом освіти».
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (м. Ірпінь, 7 квітня 2020 р.). Тема доповіді: «Професійний розвиток викладачів психолого-педагогічних дисциплін галузевих університетів: виклики, досвід, перспективи».
 •  Міжнародна науково-практичній конференція на тему: «Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність» (10 квітня 2020 року, м. Київ). Тема доповіді: «Дидактичне проектування як умова набуття педагогічного досвіду майбутніми інженерами-педагогами».
 •  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти» (м. Глухів, 14 травня 2020 р.). Тема доповіді: «Управління змінами як основа корпоративного навчання викладачів ЗВО в системі післядипломної педагогічної освіти».
 • Міжнародна науково-практична конференція з інтернет підтримкою «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві», присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (м. Київ, 29–30 травня 2020 р.). Тема доповіді: «Підготовка науково-педагогічних працівників ЗВО до управління проектною діяльністю студентів».
 • Міжнародна конференція з історії, теорії і методології навчання. ICHTML 2020: Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, Україна, 15–17 жовтня 2020 г. Тема спільної доповіді: «Розвиток soft skills викладачів фізико-математичних дисциплін» (співдоповідач).
 • Науково-практична конференція за міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (12.11.2020) (член програмного комітету). Тема спільної доповіді: Models of continuous professional development of pedagogical and scientific-pedagogical specialists within the context of an open education.
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ» (м. Київ, 17-18 листопада 2020 року). Тема доповіді: «Розвиток soft-skills» фахівців інноваційного типу».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (2 квітня 2021 р., онлайн). Доповідь на тему: «Моделі корпоративного навчання науково-педагогічних працівників університетів».
 • Макаренківські педагогічні читання до 133-ї річниці від Дня народження Антона Семеновича Макаренка 24 березня 2021 р., м. Київ.
 • XІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу. відновлення: виклики, підходи та інструменти» (онлайн, 8 листопада 2022).
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (м. Київ, 20 жовтня 2022 р.). Доповідь на тему: «Проактивне викладання: індивідуально-стильове проєктування освітнього процесу».
 • XXVІ Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій» (м. Житомир, 6–7 грудня 2022 р.). Доповідь на тему «Застосування технологій змішаного навчання у професійному розвитку педагогічних працівників ЗП(ПТ)О».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні» (м. Київ, 22 квітня 2022 р.). ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (м.  Київ, 13 травня 2022 р.). Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна (програма: https://drive.google.com/file/d/1z0JLsnSHihOUqzdkf_t5n90Dl8gFhUS9/view; сертифікат НВ 374: https://drive.google.com/drive/folders/1bfkDTGBnSvhklLS7sQGsGpYALsIeDzF)Доповідь на тему «Управління розвитком soft-skills фахівців інноваційного типу».
 • ІІІ Науково-практична конференціяз міжнародною участю «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (спільна доповідь на тему «Цифрові технології як драйвер професійного розвитку педагогів закладів професійної освіти» (Київ, 10–11 листопада 2022 р.). Спільна доповідь на тему: «Удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності керівника ЗП(ПТ)О в умовах відкритої освіти».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління розвитком ЗП(ПТ)О на засадах  педагогічної логістики: стан, реалії, досвід» (онлайн, 17 листопада 2022 р.). Доповідь на тему: «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти».
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток професійної культури майбутніх фахівців: виклики, досвід, стратегії, перспективи» (онлайн, 24–25 листопада 2022 р.). Доповідь на тему «Авторизованість як чинник професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти».
 • Макаренківські педагогічні читання «Феномен педагогіки Антона Макаренка» (м. Київ, 16 березня 2022 р.).

 

Круглі столи, конкурси:

 • Круглий стіл «Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування» 11.03.2021–12.03.2021 рр., Інженерно-педагогічна академія, м. Харків, Україна (в рамках Еразмус+ проєкту з «Розвитку потенціалу вищої освіти» PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP).
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної освіти» в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (20 квітня 2021 р., онлайн), доповідь на тему: «Чинники формування фахівців інноваційного типу в сучасних галузевих університетах».

 

Семінари, тренінги:

 • V Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (м. Глухів, 05 листопада 2020 року). Доповідь на тему: «Ключові проблеми забезпечення освітнього процесу у ЗП(ПТ)О в умовах карантину, викликаного пандемією COVID–19».
 • Методологічний семінарНАПН України «Науково-методичне забезпечення розвитку професійної освіти в умовах нових технологічних і економічних викликів» (змішаний формат, 17 листопада 2022 р.). Доповідь на тему «Сучасні технології реалізації практико орієнтованої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників».
 • ІV Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» (онлайн, 26.05.2022 р.).
 • Науково-практичний семінар «Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів» (онлайн, 31 жовтня 2022 р.). Доповідь на тему «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх докторів філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта».
 • VІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій» (м. Глухів, 04 листопада 2021 року). Доповідь на тему: Майстер-клас як сучасний тренд практико-орієнтованої професійної підготовки  фахівців.
 • Серії панорамних вебінарів (в рамках експериментальної роботи регіонального рівня «Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти»): «Джерело інновацій» (25.01.2022, 10.02.2022, 12.05.2022, 26.05.2022, 28.06.2022); «Маркетинг і логістика інновацій» (вересень-листопад 2022, 15.09.22, 20.09.2022, 22.09.2022, 29.09.2022, 06.10.2022, 20.10.2022, 27.10.2022).
 • Серії панорамних вебінарів (в рамках експериментальної роботи регіонального рівня «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти»): «Soft skills: практики формування в умовах воєнного стану» (13.04.2022, 12.05.2022, 02.06.2022); «Логістика формування навичок успішності» (вересень-грудень 2022, 29.09.2022, 06.10.2022, 20.10.2022, 27.10.2022).
 • Тренінг «Професіоналізація педагогів: підходи, структура та стандарти», організований Університетом Констанца в рамках Еразмус+ проєкту з «Розвитку потенціалу вищої освіти» PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-онлайн, 17.10.2022-19.10.2022 рр.)

 

Виставки:

 • ХІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (4–5 серпня 2020 року). Оцінювання якості трьох конкурсних робіт у тематичній номінації «Компетентнісний підхід – основа якості змісту освіти».
 • ХІІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» (20 квітня 2021 р.).

 

Інше:

 • Публічний діалог «Депортації, масові репресії, штучний голод: інструменти політики тоталітарних режимів ХХ та ХХІ століть» до 78 роковин геноциду кримськотатарського народу (17.05.2022) https://www.facebook.com/umo.edu.ua/photos/pcb.1092416085026271/1092415621692984/
 • Тиждень освіти дорослих. Діджитал-діалог «Освіта і наука: разом до перемоги» Діяльність Центрального інституту післядипломної освіти в умовах воєнного стану (онлайн, 15 вересня 2022 р.). Доповідь на тему: «Упровадження результатів наукових досліджень в умовах відкритого університету післядипломної освіти: досвід кафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
 • Всеукраїнський вернісаж-практикум для сучасних керівників закладів освіти, вчителів і викладачів «Профорієнтація і підприємливість в освітньому процесі й управлінні закладом освіти: сучасний стан, перспективи і виклики» (онлайн, 21 листопада 2022 р). Доповідь на тему «Розвиток суб’єктності педагогічних і науково-педагогічних працівників в індивідуально-стильовому проєктуванні навчальних технологій».

 

 

Науково-організаційна діяльність

Здійснювала наукове керівництво науково-дослідною роботою «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті»  (РК 0113U003045, 2013-2015 рр.); експериментальною роботою всеукраїнського рівня: «Технологія проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» (наказ Міністерства освіти і науки України № 113 від 12.02.2016 р.) на базі Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України  (січня 2016 р. – грудень 2018 р.). Є науковим керівником експериментального майданчика (Свалявський професійний будівельний ліцей) експерименту регіонального рівня «Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю у навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (жовтень 2021 р. – грудень 2024 р.) (наказ ДОНМС Закарпатської ОДА від 22.11.2022 № 601).

.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

Цицюра К.В. «Професійна підготовка майбутніх бакалаврів з бізнес-економіки в університетах Китайської народної республіки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в галузі освіти зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки (спеціалізація: теорія та методика професійної освіти).

 

Наукова школа / школи

За наукового керівництва професора Г.М. Романової захищено:

докторську дисертацію Дьоміним О.А. з теми «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки бакалаврів із агроінженерії» (13.00.04);

кандидатські дисертації:

– Миргородською Г.М з теми: «Формування культури здоров’я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки» (13.00.04);

– Мельник О.В. з теми: «Професійна підготовка викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах Німеччини»  (13.00.04).

– Ткачук Г.Е. з теми «Розвиток готовності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів до використання особистісно-розвивальних педагогічних технологій» (13.00.04).

– Шамралюк О.А. з теми «Розвиток технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю в науково-методичних центрах професійно-технічної освіти» (13.00.04).

 

 Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах (назва програми, номер проекту, організація грант-холдер, назва проекту, період реалізації, роль учасника)

Член проектних груп міжнародних проектів ЄС програми Еразмус +

«Упровадження практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» (2016-2018) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2017 рр. ).

«Нові механізми управління професійною підготовкою викладачів закладів професійної освіти на основі партнерства» (номер 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) (2020-2023 рр.).

Участь у якісному дослідженні «Ставлення до професійної освіти та її реформи в Україні» на замовлення Німецького товариства з міжнародної співпраці (GIZ) з метою планування та реалізації загальнодержавної кампанії МОН України реформи професійної освіти за підтримки програми EU4Skills. Аналітик проекту, член проектної групи (2020 р.).

 

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

1)  Стажування у Житомирському державному університеті імені Івана Франка за темою «Методичні засади реалізації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки науково-педагогічних працівників» в обсязі 108 год. (3,6 кредити ECTS), сертифікат про стажування ВО №0038, Наказ 227-К від 02.05.2019).

2)           Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за освітньо-професіною програмою «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів» (2020 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 210 год / 7 кр. (свідоцтво  державного зразка СП № 358360447/2324-20).

3)            Навчання на тренінгу в рамках Еразмус+ проєкту «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) (№609536-EPP-1-2019- 1-DE-EPPKA2-CBHE-SP) на тему: Шкільна практика та співпраця в професійній підготовці викладачів ПТО. Досвід Австрії. Організатор: Інститут економічної та бізнес освіти Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія) Дата проведення: 03 та 04 грудня 2020 року? cертифікат (8 акад. год).

4)           Підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за освітньо-професійною програмою «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО (2021 р.). Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 180 год / 6 кр. (свідоцтво державного зразка СП № 358360447/2362-21).

5)           Міжнародне стажування: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Краків, Польща). Захищено проєкт на тему «Тренерська школа «Аксіологія ІТ-освіти». Термін стажування: з 12.02 по 20.03 2022 року. Сертифікат SZFL-001831 Certificate issue date: March 20, 2022 (180 год.)

6)           Навчання на тренінгу «Професіоналізація педагогів: підходи, структура та стандарти», організованим Університетом Констанца в рамках Еразмус+ проєкту з «Розвитку потенціалу вищої освіти» PAGOSTE «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» № 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-Термін: 17.10.2022-19.10.2022, сертифікат (12 год.).