Карташова Любов Андріївна

Карташова Любов Андріївна

Заступник директора ЦІПО з дистанційного навчання

ORCID ІD
https://orcid.org/0000-0002-1270-4158

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MRrSnoYAAAAJ&hl=ua

 

Додаткові відомості

Освіта

 • Київський інститут інженерів цивільної авіації (1976-1981 рр.), навчання на факультеті «Електронні обчислювальні машини», присвоєно кваліфікацію інженера-системотехніка.

Досвід роботи

 • інженер-програміст в Київському авіаційному виробничому об'єднанні ім. 50-річчя Жовтня;
 • інженер відділу в Інституті електрозварювання АН УРСР;
 • провідний інженер лабораторії інформаційних технологій та комп'ютерного навчання в Київському національному лінгвістичному університеті;
 • викладач кафедри інформатики та технологій навчання (там же);
 • старший викладач кафедри інформатики та технологій навчання (там же);
 • доцент кафедри інформатики та комп'ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету;
 • професор кафедри інформатики та комп'ютерних технологій (там же);
 • завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Пройшла курс навчання:

 • «Українські лідери європейської та євроатлантичної освіти» в Центрі удосконалення вчителів Польщі (Poland, Warsaw), сертифікат «Teacher Trainer Course «Ukrainian Leaders of European Education», Nr/PU-Sz/33/07 (2007 р.).

Теми дисертацій:

 • «Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (2004 р.).
 • «Система навчання інформаційних технологій студентів гуманітарних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) (2012 р.).

Наукова діяльність

 • Автор понад 200 друкованих праць, серед яких: 6 монографій, 35 навчальних посібників (з них 7 з грифом МОНУ); підготувала 2 кандидати наук та 2 доктори наук (роботи захищені), 3 здобувачі продовжують наукові дослідження у напрямі «Цифровізація освіти: сучасні методи та форми оновлення освітнього середовища, цифрові компетентності учасників освітнього процесу».
 • 3 авторські свідоцтва винаходів і відкриттів.
 • Науковий керівник НДР:
 1. «Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер: 0111U002506),  (2014-2015 рр.).
 2. «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» (Державний реєстраційний номер теми: 0115U002085), (2015-2016рр.).
 • Виконавець наукових тем кафедри інформатики та комп'ютерних технологій Київського національного лінгвістичного університету (1997-2012р.р.); Інституту вищої освіти НАПН України (2014р.); Інституту педагогіки НАПН України (2008-2014рр.).
 • Член редколегії збірника наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Рецензування авторефератів дисертацій.

Виступила офіційним опонентом на захисті більше 30 дисертаційних робіт.

Громадська робота: публікації та виступи на радіо та телебаченні

 1. Українська освіта на дистанції зі світом: несподівані феномени, які породила війна. УКРІНФОРМ, URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2434094-ukrainska-osvita-na-distancii-zi-svitom-nespodivani-fenomeni-aki-porodila-vijna.html
 2. Навчальна література – виклики сучасності. Карташова Л. А.:  Газета «Освіта України», №43. – 26.10.15. – С.6.
 3. Віртуальна школа, електронні навчальні класи – не фантастика, а українська реальність. URL: http://knk.media/stati/1991-virtualna-shkola-elektronni-navchalni-klasi-ne-fantastika-a-ukrajinska-realnist.html
 4. Радіо Голос Донбасу.  Вільна тема. З якими труднощами при навчанні стикаються діти, що живуть у «сірій зоні» або на тимчасово окупованих територіях? Про електронну платформу, що дозволяє отримати освіту дистанційно. URL: http://drive.google.com/file/d/1y2r20s2sq9DQ8wWKkKKPnPi8w96FWdkb/view
 5. Восточный репортер «В Украине изобрели уникальный сервис для домашнего обучения детей» URL: http://v-reporter.com.ua/v-ukraine-izobreli-unikalnyj-servis-dlya-domashnego-obucheniya-detej.htm.
 6. Карташова Любов «Сьогодні якісна освіта стає доступна кожному». – Всеукраїнський центр допомоги незахищеним верствам населення. «Соціальний меридіан». УКМЦ, 27.12.2016 URL: https://www.youtube.com/watch?v=L_Vsjrg4nW0.
 7. Громадське радіо. Любов Карташова: Діти з непідконтрольного Донбасу повинні розуміти, що Україна турбується про них. 11 січня 2017 – 18:19. URL: https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/kartashova-dity-z-nepidkontrolnogo-donbasu-povynni-rozumity-shcho-ukrayina-turbuyetsya-pro-nyh.
 8. Донецкие новости. Любов Карташова: «Акцент» – программа удаленного украинского школьного образования для «серой зоны» и неподконтрольного Донбасса URL: http://dnews.dn.ua/news/555937.

Перелік продукції (за останні два роки):

Монографії, посібники:

 1. Хмарні технології в навчальних закладах : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2018. – 375 c.
 2. Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів: посібник / Карташова Л. А., Юрженко, В. В., Гуралюк А. Г., Липська Л. В., Гуменна Л. С., Зуєва А. Б., Шупік І. М., Ростока М. Л., Шевченко В. Л. За наук. ред. Лузана П. Г. – Київ: ІПТО НАПН, 2017. – 124 с.

Публікації (за останні два роки):

 1. Карташова Л.А. Створення персонального навчального середовища: застосування відкритого й загальнодоступного web-інструментарію/ Чхало О. М. – Комп'ютер у школі та сім'ї: науково-методичний журнал/ Інститут педагогіки НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України,  2017, № 5, с.4-8.
 2. Карташова Л. Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля. Л. Карташова, В. Любарець: Вища освіта України. – 2019. – № 2. – С. 57–62.
 3. Kartashova L. Cloud-Based Environment of Primary School Teachers Pedagogical Preparation: Project Conceptual Basis / N. Bakhmat – Наука и образование : сб. тр. XI Междунар. науч. конференции, 4–13 января 2018 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2018. – 133 с.
 4. Карташова Л.А. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Н.В. Бахмат, І.В. Пліш. – Інформаційні технології і засоби навчання, 2018, Том 68, №6. http://lib.iitta.gov.ua/713236/
 5. Kartashova L. Principles of development and use by future teachers technology electrical educational resources and their classification / I. Smyrnova. – Modern achievements of science and education. XІІ International Conference, September 17–24, 2017, Netanya, Israel
 6. Kartashova L. Professional and pedagogical education of the primary school teachers: the European Union countries experience / N. Bakhmat–   Modern achievements of science and education. XІІ International Conference, September 17–24, 2017, Netanya, Israel
 7. Kartashova L. Reality of today's school: open electronic textbook / A. Gurzhii, I. Plish – Modern achievements of science and education. XІІ International Conference, September 17–24, 2017, Netanya, Israel
 8. Kartashova L., Liubarets V. The need for an innovative educational environment for the professional training of future specialists in hotel business / L. Kartashova, V. Liubarets: Современные достижения в науке и образовании: сб. трудов ХІІ междунар. науч. конф., 17–24 сентября 2017 г., Нетания (Израиль). C. 132–136.
 9. Карташова Л.А. Відкритий електронний підручник: не далека перспектива, а сьогоднішня реальність Науковий вісник Мукачівського державного університету: серія «Педагогіка та психологія»: зб. наук. пр. – Мукачево, 2017. – Вип. 2. – С. 85-90.
 10. Карташова Л.А. Інновації в освітньому просторі України: відкритий електронний освітній ресурс – перспектива впровадження А. М. Гуржій, І.В. Пліш. – Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Збірник наукових праць. Випуск 5. / За ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2017. с. 27-33.
 11. Карташова Л.А. Інформатизація загальної середньої освіти в Україні. Гуржій А. М., Лапінський В. В.: Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XІІІ Междунар. науч. конф., 6–13 сент. 2018 г., г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий: 2018. – 247 с.
 12. Карташова Л.А. Інформаційно-освітнє середовище: принципи проектування та функціонування / Пліш І. В., Шалда Т. В. – Modern achievements of science and education. XІІ International Conference, September 17–24, 2017, Netanya, Israel
 13. Карташова Л.А. Неперервний доступ до якісної освіти: інноваційні рішення проблеми. Карташов А.М., Бойченко О.А. – Наука и образование : сб. тр. XI Междунар. науч. конференции, 4–13 января 2018 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2018. – 133 с.
 14. Карташова Л.А. Нова українська школа: цифрові ресурси як необхідний чинник підтримки неперервності освіти / Гуржій А. М., Лапінський В. В. – Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XІІІ Междунар. науч. конф., 6–13 сент. 2018 г., г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий : 2018. – 247 с.
 15. Карташова Л.А. Персональне навчальне середовище: інноваційні можливості для користувачів / Чхало О. М. – Наука и образование : сб. тр. XI Междунар. науч. конференции, 4–13 января 2018 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2018. – 133 с.
 16. Карташова Л.А. Формування вимог до електронного середовища освітнього округу / Гуржій А. М., Лапінський В. В. – Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XІІІ Междунар. науч. конф., 6–13 сент. 2018 г., г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий : 2018. – 247 с.
 17. Карташова Л.А. Формування цифрової компетентності педагога: досвід навчального закладу / Пліш І.В., Шалда Т.І. – Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XІІІ Междунар. науч. конф., 6–13 сент. 2018 г., г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий : 2018. – 247 с.
 18. Карташова Л.А. Формування цифрової компетентності педагогів як чинника забезпечення наступностінавчання в умовах модернізації освіти: Карташова Л.А., Пліш І.В., Бойченко О.А., Карташов А.М. / Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб. тез доповідей учасників всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 28 лютого 2018 р.) / за заг. ред. О.Е Коневщинської, О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2018 – 61 с. (С.25-29).
 19. Карташова Л.А. Шляхи та засоби забезпечення якісної освіти для всіх і кожного [Текст] / Гуржій А. М., Лапінський В. В. – Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : КУЕП ПДАА, 2018. с. 11-17.
 20. Kartashova L. Ynergy of digital technologies and Public Relations: skills improvement / Kartashova L.А., Gurzhii A. M., Sheremet T.І., Plish I.V. / Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XIV Міжнар. Наук. Конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 250 с. (укр., рос., анг.). (с.141 – 144).
 21. Internet «Slang» as a component of content of the Education Process / Kartashova L.А., Gurzhii A. M., Sheremet T.І., Plish I.V. / Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XIV Міжнар. Наук. Конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 250 с. (укр., рос., анг.). (С. 144-146).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки): 

 1. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка», КУЕП ПДАА, лютий, 2018 р., Полтава (Україна).
 2. XІІІ Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании», 6–13 сент. 2018 г., г. Нетания (Израиль).
 3. XI Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании», 4–13 января 2018 г., Хайдусобосло (Венгрия).
 4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи», 28 лютого 2018 р., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ (Україна).
 5. XІІ International Conference «Modern achievements of science and education», September 17–24, 2017, Netanya (Israel).
 6. Всеукраїнська ІІ електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». – Університет менеджменту освіти НАПНУ, 30 листопада 2017 р., Київ (Україна).
 7. Міжнародна наукова конференція «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики та перспективи» 23-24 листопада 2017 р. Київ (Україна).
 8. V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», 19-20 жовтня 2017 р. м. Львів (Україна).
 9. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення у науці та освіті», 3 жовтня 2019 р., Нетанія (Ізраїль).
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», 16-17 листопада 2019 р., Київ (Україна).
 11. XІV International Conference «Modern achievements of science and education», September 26 – October 03, 2019, Netanya (Israel).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами:

 • Мозолюк Т. М. Тема «Методика навчання автоматизованих систем обробки інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів» (2012 р.). дисертація к.п.н., спеціальність: 13.00.02 / Нац. Педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.
 • Липська Л. В. Тема «Підготовка майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності» (2014 р.); дисертація к.п.н., спеціальність: 13.00.04 / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.
 • Бахмат Н. В. Тема «Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу» (2017 р.); дисертація д-ра п.н., спеціальність: 13.00.04 / Нац. педагогічнийун-т ім. М. П. Драгоманова.
 • Любарець В.В. Тема «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища» (2019 р.); дисертація д-ра п.н., спеціальність: 13.00.04 / Нац. Педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Наукова школа

 • Цифровізація освіти. Формування цифрових компетентностей учасників освітнього процесу. Організація та створення цифрового освітнього середовища. Розвиток дистанційного навчання в Україні.

Професійний розвиток

 • 2007 р. – лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (організатор – Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України за підтримки компанії Microsoft Ukraine та за сприяння Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України).
 • 2008р. – лауреат VI Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор» (організатор – Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України за підтримки компанії Microsoft Ukraine та за сприяння Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України).

Міжнародні сертифікати

 • Certificate of participation in the IX International Conference on Modern Achievements of Science and Education held on September 22-29, 2014, Netanya (Israel).
 • Certificate of participation in the X International Scientific Conference on Modern Achievements of Science and Education held on September 9-16, 2015, Netanya (Israel).
 • Certificate of participation in the XІ International Scientific Conference on Modern Achievements of Science and Education held on September 29 – October 6, 2016, Jerusalem (Israel).
 • Certificate of participation in the IX International Conference on Modern Achievements of Science and Education held on September 22-29, 2014 Netanya, (Israel).
 • Certificate of participation in the in the XІV International Conference «Modern achievements of science and education», September 03–13, 2018, Netanya (Israel).
 • Certificate of participation in the XІV International Conference «Modern achievements  of science and education», September 26 – October 03, 2019, Netanya (Israel).

Підвищення кваліфікації

 • Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка (2018 р., довідка № 146).
 • Ізраїльська незалежна академія розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל​), вересень 03–13, 2018, (Ізраїль) (сертифікат, 108 год.).
 • Ізраїльська незалежна академія розвитку науки (האקדמיה העצמאית לפיתוח מדע בישראל​), вересень 26 – жовтень 03, 2019, (Ізраїль) (сертифікат, 108 год.).