Іванилова Оксана Анатоліївна

Іванилова Оксана Анатоліївна

Доцент кафедри

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-2693-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3711-6117

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-KM4nvcAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Харківський державний економічний університет, спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері».

Досвід роботи

 • Розроблення та викладання навчальних курсів: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Соціальне страхування», «Адміністративний менеджмент» для спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент» за програмами освітнього рівня «бакалавр» та «магістр». Володіння навичками використання у навчальному процесі ігрових форм навчання.  
 • Загальний стаж – 34 роки;
 • Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 18 років.

Тема кандидатської дисертації

«Формування економічних взаємовідносин в зерновому підкомплексі», 08.07.02 –Економіка сільського господарства і АПК.

Громадська активність

 • Заступник завідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту.
 • Участь в роботі науково-дослідної теми кафедри на громадських засадах.
 • Кураторська діяльність на громадських засадах.
 • Організація та проведення першого міжвузівського логістично-економічного батлу.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Учасник науково-дослідної теми кафедри ««Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.), підтема «Банківський інжиніринг як складова підвищення конкурентоспроможності комерційних банків в наданні послуг».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 • Іванилова О. А. Обґрунтування системи кінцевих орієнтирів процесу банківського інжинірингу / О. А. Іванилова // Вісник Східно-європейського університету економіки і менеджменту: наук. журн. — Черкаси, 2017. — Вип. № 1 (22). – 0,42 друк. арк. – (Серія: «Економіка і менеджмент»).

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ.
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ.
 3. V Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки» – м. Одеса – м. Черкаси, 26-28 квітня 2016 р. Тема доповіді: Іванилова О. А. Застосування CRM-систем в комерційному банку при впровадженні новітніх технологій обслуговування клієнтів / О. А. Іванилова // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса – м. Черкаси, 26–28 квітня 2016 р.). — Черкаси : Брама-Україна, 2016. — С. 91–94. – 0,15 друк. арк.  
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ –м. Суми, 26-28 квітня 2017 р. Тема доповіді: Іванилова О. А. Системний підхід при розробці мотиваційного комплексу банківського службовця / О. А. Іванилова // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 – 0,15 друк. арк.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», м. Київ,  26 травня 2017 р.
 6. VIІ Всеукраїнський семінар  «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ  на засадах клієнтоорієнтованого підходу», 30 травня 2017 р., м. Київ.
 7. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Моніторинг, моделювання  та менеджмент емерджентної економіки», м. Одеса – м. Черкаси, 24-26 травня 2017 р. Тема доповіді: Іванилова О. А. Ризики досягнення кінцевих орієнтирів процесу банківського інжинірингу / О. А. Іванилова // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: матеріали VІ Міжнар. наук-практ. конф.: зб. наук. пр. (м. Одеса – Черкаси, 24–26 трав. 2017 р.); редкол. В. М. Соловйов [та ін.]. — Черкаси : Видавець Ольга Вовчак, 2017. — С. 178–179. – 0,14 друк. арк.
 8. Круглий стіл «Етика в бізнесі» 16.10.2017 р., ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ.
 9. Круглий стіл щодо впровадження інноваційного проекту «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти», м. Київ, НАПН України, відділення вищої освіти, 25.10.2017 р.
 10. Семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 02.11.2017 р.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виставки «Освіта та кар’єра – День Студента 2017» та  «Освіта за кордоном», м. Київ, 16-18 листопада 2017 року. Круглий стіл: «Презентація магістерських програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» .

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації 

«Викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів післядипломної педагогічної освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2788-16, 16 грудня 2016 р ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».