Савчук Людмила Миколаївна

Савчук Людмила Миколаївна

доцент кафедри
кандидат економічних наук
E-mail
savchukussr@yandex.ua
Інформація

Researcher ID:
http://www.researcherid.com/rid/ F-7280-2019

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0002-5346-9457

Профіль вченого у GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=JnZN-ZEAAAAJ&hl=uk

 

Додаткові відомості

Освіта: Національний економічний університет, спеціальність: планування промисловості, кваліфікація: економіст

Досвід роботи:

Загальний стаж– 38 років,

Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 10 років.

Тема дисертації: Матеріальне стимулювання продуктивності праці робітників легкої промисловості

Громадська активність: 

 1. Підготовка матеріалів щодо ліцензування спеціальностей, акредитації освітніх програм;
 2. Профорієнтаційна робота серед молоді
 3. Член редакційної колегії електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління»

Наукова діяльність

 1. Виконавець науково-дослідної теми кафедри на громадських засадах: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.), підтема: «Конкурентоспроможність персоналу як розвиток формування економічної компетентності»;
 2. Керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовки:наукової статті, доповіді на конференції, “тез”;
 3. Учасник науково-практичних масових заходів.

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії:

1. Культура цільового управління в національній системі освіті: гуманістичний контекст: кол. монографія // О. Л. Ануфрієва, Г. А. Дмитренко, Л. М. Савчук [та ін.]; за заг. ред. Г. А. Дмитренка, В. В. Олійника. – Луцьк: Вид-во «Вежа-Друк». – 2017. – 412 с.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

1. Савчук Л. М. Функції соціального партнерства / Л. М. Савчук // Миколаївський національний університет ім. В О. Сухомлинського; Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Миколаїв, 2016. –  Вип. 14. –  С. 726–729. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-14-2016. – 0,5 друк. арк.

2. Савчук Л. М. Соціальне партнерство як фактор забезпечення ефективності роботи підприємств / Л. М. Савчук // Науковий вісник УМО: Електронне видання. — Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. — Випуск 1. Частина 1. — 344 с. — Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://umo.edu.ua – 0,5 друк. арк.

Інші праці:

1. Савчук Л. М. Система управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств / Л. М. Савчук // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні орієнтири формування соціально-економічної та фінансової політики в умовах євроінтеграції» (м. Київ, 3 лютого 2016 р.) — Київ, 2016. — С. 52–53. – 0,1 друк. арк.

2. Савчук Л. М. Компетенції персоналу в умовах економіки знань / Л. М. Савчук // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ–Суми, 2017. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 – 0,21 друк. арк.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

 1. І міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р., м. Київ.
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ.  
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року, м. Київ.
 4. Он-лайн конференції: «Фінансові технології для агро-бізнесу, або Чому в Європі немає черги по кредити під 6 % річних» 24  лютого 2016 р. Платформа «Приват Банку»;
 5. Тренінг «Різноманіття та рівність: прийоми і методи виховання толерантності», м. Харків, 11-12.03.2017 р.;
 6. ІІ Міжнародний освітній форум-практикум, м. Київ, 18 березня 2017 р.;
 7. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.;
 8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ-Суми, 26-28 квітня 2017 р.;
 9. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.;
 10. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти». Організатори: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститути ППО України, 26 травня 2017 р.;
 11. VIІ-й Всеукраїнський семінар «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ  на засадах клієнтоорієнтованого підходу»,  30 травня 2017 р., м. Київ.;
 12. Міжнародний семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу», 1 червня 2017 р., м. Київ.;
 13. Круглий стіл «Етика в бізнесі» 16.10.2017 р. ДВНЗ УМО НАПН України, м. Київ.;
 14. Круглий стіл щодо впровадження інноваційного проекту «Нова модель економічної діяльності у сфері вищої освіти», м. Київ, НАПН України, відділення вищої освіти, 25.10.2017 р.

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення наукових і науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо:

 1. Міжнародна виставка «Освіта і кар’єра – 2017», 6-8 квітня 2017 року м. Київ.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» 26-28 квітня 2017 р., м. Київ – м. Суми.
 3. Круглий стіл:  «Презентація магістерських програм: «Якість, стандартизація та сертифікація персоналу» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в рамках виставок «Освіта та кар’єра – День Студента 2017» та  «Освіта за кордоном», м. Київ, 16-18 листопада 2017 року.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації: 

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 142179, за категорією «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації», 12.09.2015 р.