Дубовський Сергій Олександрович

Дубовський Сергій Олександрович

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID iD
http://orcid.org/0000-0002-4062-8244

Профіль вченого у Google Scholar

 

Додаткові відомості

Освіта – вища (Слов’янський державний педагогічний інститут), викладач педагогіки та психології

Досвід роботи – 37 років

Тема дисертації: «Систематизація знань учнів допоміжної школи (на матеріалі географії)»

Громадська діяльність – член асоціації корекційних педагогів України

Наукова діяльність

Тема кафедри педагогіки, управління та адміністрування«Підготовка конкурентноспроможних фахівців в умовах освітніх змін»(Керівник проф. Рябова З.В.).

Перелік продукції

Монографії

  1. Дубовський С.О. Підтримка потенціалу здоров’я особистості в умовах інклюзивного освітнього середовища як педагогічна проблема / Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу особистості: [колект. моногр.] /В. А. Гладуш, Н. В. Зимівець, З. П. Бондаренко, Л. М. Ніколенко та ін. – Дніпро : ЛІРА, 2020. С. 330-338.

Посібники

1. Організація та проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»: навч.-метод. посіб. / В. А. Гладуш, А.М. Висоцька, С.О. Дубовський. –Київ : УМО, 2020. – 94 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Гладуш В.А., Висоцька А.М., Дубовський С.О. Корекція розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями засобами фізичного виховання //Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти" (Педагогічні науки). – Київ, 2020. - № 2. - с.10-31.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Дубовський С.О. "Роль математики в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами: у зб. "Наука и технологии: Шаг в будущее". – Прага, 2020. – С.  65-68

2. Дубовський С.О. "Гуманiзацiя спецiального навчання шляхом роботи над текстами-мiркуваннями" у зб. Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості. – Київ: ДЗВО «УМО». – С. 32-36.

Участь у науково-практичних заходах 

  1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Спеціальна освіта: стан та перспективи» Харків, 17-18 травня 2017 року) / Харківська гуманітарно-педагогічна академія – Харків, 2017.
  2. Науково-практичний форуму «Інклюзия у закладах освіти. Організація єдиного інклюзивного простору» (16 травня 2018 року, Київ).
  3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти» (25травня 2018 року, Київ).

Науково-педагогічна діяльність

Лекційні та практичні заняття зі здобувачами вищої школи за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» з навчальних дисциплін:

1)     Спеціальні методики навчання та виховання №2 (математика, історія, географія, соціально-побутова орієнтація) (нормативна, 5 кредитів)

2)     Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами (вибіркова, 6 кредитів)

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях:

1)     ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: супровід без обмежень» (18-19.04.2019 Україна, Кам’янець-Подільський).

2)     V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі» (10-11.10.2019 Україна, Чернігів).

3)     І науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців фізичної терапії та ерготерапії» (17-18.10.2019 Україна, Ужгород).

4)     V Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному тасвітовому вимірі» (20.11.2019 Україна, Суми).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

Пройшов стажування на кафедрі технологій спеціальної та інклюзивної освіти Донбаського державного педагогічного університету з 26.12.2019 по 26.02.2020 за модулем «Корекційна спрямованість процесу навчання осіб з особливими освітніми потребами» (6 кредитів, 180 годин),науковий консультант - кандидат пед. Наук, доцент технологій спеціальної та інклюзивної освіти, Одинченко Лариса Костянтинівна. Наказ № 169-с від 19.12.2019