Гладуш Віктор Антонович

Гладуш Віктор Антонович

Професор кафедри
Доктор педагогічних наук. Професор

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-1460-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1721-5767

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=c2MDTY0AAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Ел. Бібл. НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4041

Додаткові відомості

Освіта – вища, викладач педагогіки та психології

Досвід роботи – 40 років

Тема дисертації: «Теорія і практика післядипломної педагогічної освіти дефектологів в Україні (друга пол. ХХ – початок ХХІ ст.)»

Громадська діяльність – член асоціації корекційних педагогів України

Наукова діяльність

 1. Тема кафедри педагогіки, управління та адміністрування«Підготовка конкурентноспроможних фахівців в умовах освітніх змін»(0117U002378 (2017-2021) Керівник проф. Рябова З.В.).
 2. Тема НАПН України«Психокорекційна педагогіка в персоналіях»(Керівник акад. Бондар В.І., Синьов В.М.).

Перелік продукції

Монографії

1. Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу особистості [моногр.] В.А. Гладуш, З.П. Бондаренко, Н.В. Зимівець та ін. – Д.: ЛІРА, 2019. – 318 с.

Посібники 

1.    Кафедра педагогіки в персоналіях: історія та сучасність [посібник] / В. А. Гладуш, З. П. Бондаренко, Л. М. Ніколенко / та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – 286 с. ISBN 978-966-981-152-3

2.    Гладуш В.А. Задериголова Михайло Іванович (19.09.1898 - ?) / В. А. Гладуш // Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: бібліографічний довідник / голова редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М.В. Поляков та ін. – 3-тє вид. перероб. і доп. – Дніпро: ЛІРА, 2018. – С. 118-119. ISBN 978-966-981-081-6

3.    Гладуш В.А. Левінсон Ілля Мусійович (19.09.1898 - ?) / В. А. Гладуш // Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: бібліографічний довідник / голова редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков та ін. – 3-тє вид. перероб. і доп. – Дніпро: ЛІРА, 2018. – С. 180-181. ISBN 978-966-981-081-6

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Гладуш В.А., Бондар В.І. Лікарсько-педагогічна діяльність професора Іллі Мусійовича Левінсона / В. А. Гладуш, В. І. Бондар // Народна освіта. Електронне фахове видання. – Біла Церква, 2018, №3. Спосіб доступу: ttps://www.narodnaosvita.kiev.ua/? page_id=5449/ISBN 966-8358-22-8

2. Бондар В.І., Гладуш В.А., Науково-методична діяльність Миколи Опанасовича Козленка / В. А. Гладуш, В. І. Бондар // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) збірник наукових праць, 2018, №10. http://aqce.com.ua /vipusk-n10-2018/ IndexCopernicus ISSN 2413-2578 ICV 2016: 53.06

3. Шеремет М.К., Гладуш В.А., Життєвий шлях та науково-методична діяльність Ірини Йосипівни Дьоміної / В. А. Гладуш, М. К. Шеремет // Логопедія. Науково-методичний журнал. 2018. № 13, − с. 77-87. IndexCopernicus ISSN 2413-9130

4. KleinV., SilonovaV., HladushV. Actual problems of inclusion, integration of social and health dis advantaged pupils in the Slovak Republic // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. – с. 48-60. IndexCopernicus ISSN 2413-2578, DOI10.32626 / 2413-2578.2019-13.

5. Гладуш В.А. Тенденції розвитку форм післядипломної педагогічної освіти в Україні // Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (Педагогічні науки). Київ, 2019. – № 9 (38). – с. 10-31. Index GoogleScholar. ISSN 2218-7650

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1.    Шилонова В., Кляйн В., Гладуш В. Шкільний спеціальний педагог в середовищі дошкільного закладу Словацької Республіки // Науково-практичний журнал «Україна. Здоров'я нації». – Kiyv, 2019. № 2 (55). – p.130-135. Index Google Scholar. ISSN 2077-6594

2.    Гладуш В., Шилонова В., Кляйн В. Формування діагностико-прогностичної компетентності випускника магістратури спеціальної освіти // Науково-практичний журнал «Україна. Здоров'я нації». – Kiyv, 2019. № 2 (55). – p.26-33. Index Google Scholar. ISSN 2077-6594

Інші праці  

1. Viktor Hladush. Inklusive Education in Ukraine – successes, problems, prospects Podpora inkluzie v predminarnom a Opimarnom Vzdelovani / Zbornik Vedechych ctudiy. – Ruzomberok, 2018. - Str. 155-175. ISBN 978-80-561-0608-2 

2. Victor Hladush. On the issue of teacher training for inclusive educational system / Inkluzivne pristupy v edukacii dete a ziakov //. – Ruzomberok, 2018. – Str. 75-83. ISBN 978-80-561-0598-6 

3. Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог: біобібліографічний покажчик : наук.-інформ. вид. / О.М. Отич В.А. Гладуш; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ : ЮСТОН, 2019. – 240 с. ISBN 978- 617- 7361-70-0

 

4. Кляйн В., Шилонова В., Гладуш В.А. Технологія раннього втручання в інклюзивному дошкільному закладі освіти Словаччини: досвід, перспективи / Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі. – Суми, 2019. – с.181-185.

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Міжнародна наукова конференція «Inclusive Approaches in Educating Children and Students» (12.09.2018 Словенська республіка, Левоча).
 2. ХІІ Міжнародна наукова конференція «Miedzy wolnoscia a konformizmem – 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym panstwie» (21-22.09.2018 Польська республіка,Ченстохово).
 3. Міжнародний науково-методологічний семінар «Positioning of the educational institution in the market of educational services by traditional and recent media resources» (31.10.2018 Україна, Київ).
 4. Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентноспроможних фахівців: виклики сьогодення» (20.02.2019 Україна, Київ).
 5. International Cource in Organizational Psichology «Organizational well-being / disease, its causes, consequences and variables» (4-5.03.2019 Україна, Київ).
 6. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: супровід без обмежень» (18-19.04.2019 Україна, Кам'янець-Подільський).
 7. VІІ international seminar «Political and economic self-constitution: media, citizenship activity and political polarization» (10.06.2019 Italy-Padua, Ukraine-Kiyv).
 8. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань» (1-2.10.2019 Україна, Київ).
 9. V Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «Діти з особливими потребами в освітньому просторі» (10-11.10.2019 Україна, Чернігів).
 10. І науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців фізичної терапії та ерготерапії» (17-18.10.2019 Україна, Ужгород).
 11. V Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (20.11.2019 Україна, Суми).=

Науково-організаційна діяльність

1)    Заступник Головного редактора наукового журналу «ScienceRise: PedagogicalEducation»ISSN 2313-8416 (Online); ISSN 2313-6286 (Print) (м. Харків). (http://sr.org.ua/; http://journals.uran.ua/sciencerise). (Фахове видання, Категорія С)

2)    Заступник Головного редактора збірника наукових праць "Вісник післядипломної освіти" Серія «Педагогічні науки» ISSN 2218-7650http://umo.edu.ua/redakcijna-koleghija-pedagog (м. Київ)  (Фахове видання, Категорія В).

3)    Головний редактор Electronic scientific and practical journal "SCIENTIFIC HERALD UEM. SERIES. PEDAGOGY". (м. Київ) http://umo.edu.ua/elektronne-naukovo-praktichne-vidannja-naukovij-visnik-umo

4)    Член редакційної колегії збірника наукових праць «ACTUAL PROBLEMS OF THE CORRECTIONAL EDUCATION (pedagogical sciences)» Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University, National Pedagogical Drahomanov University ISSN 2413-2578 (м. Кам'янець-Подільський) http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1718 (Фахове видання, Категорія С)

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 1. Лисенко Галина Іванівна, тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Становлення і розвиток підготовки викладачів вищих технічних закладів освіти до педагогічної діяльності (20-ті рр. ХХ - 2015) », за спеціальністю 015 – професійна освіта (здобувач).
 2. Нетьосов Сергій Іванович, тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теоретико-методичні основи інформаційно-комунікаційного забезпечення інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (здобувач).
 3. Шинкаренко В'ячеслав В'ячеславович, тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Теорія і практика патріотичного виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів», 13.00.07 – теорія виховання (здобувач).

Опонування дисертацій

 1. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – спеціальна педагогіка за темою: «Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища» автор Малишевська І.А. 9.11.2018 Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
 2. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – спеціальна педагогіка за темою: «Теорія і практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі» автор Мартинчук О.В. 18. 06.2019 Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.
 3. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – спеціальна педагогіка за темою: «Формування соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку із дитячим церебральним паралічем» автор Роменська Т.Г. 9.11.2018 Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Відгук на автореферат дисертації

 1. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – спеціальна педагогіка за темою: «Дидактико-практична підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи в умовах освітнього інклюзивного простору» (автор Берегова М.І.). захист відбувся 23.10.2019 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Рецензування наукових праць

 1. Рецензія на навчально-методичний посібник «Технології корекційно-виховного процесу», Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського (авторський колектив: Н.В. Савінова, І.В. Середа, Д.М. Борулько). – Миколаїв, 2018. – 172 с. ISBN 978-617-534-456-9
 2. Рецензія на монографію «Управління освітнім процесом на основі кейс-менеджменту: теорія і практика», Університет менеджменту освіти (авторМаріола Міровська). – Київ, 2018. – 326 с. ISBN 978-617-7685-32-5

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

 1. Науково-дослідний проект VEGA № 1/0522/19 «Створення інклюзивного середовища в дитячому садку та інклюзивних підходів у діагностуванні та стимулюванні розвитку дітей з обмеженими можливостями» (2019-2023, Словаччина).

Виконавці:
Владімір Кляйн, Вієра Шилонова, Віктор Гладуш

Результати роботи у 2019 р. висвітлено на 4-х Міжнародних науково-практичних конференціях:

 1. Міжнародна наукова конференція «Inclusive Approaches in Educating Children and Students» (12.09.2018 Словенська республіка, Левоча).
 2. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: супровід без обмежень» (18-19.04.2019 Україна, Кам'янець-Подільський).
 3. І науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до формування професійних компетентностей фахівців фізичної терапії та ерготерапії» (17-18.10.2019 Україна, Ужгород).
 4. V Міжнародна науково-практична конференція «Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі» (20.11.2019 Україна, Суми).

За 2019 рік за результатами дослідження підготовлено та опубліковано наукові статті:

1.    KleinV., SilonovaV., HladushV. Actual problems of inclusion, integration of social and health dis advantaged pupils in the Slovak Republic // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. – с. 48-60. IndexCopernicusISSN 2413-2578, DOI10.32626 / 2413-2578.2019-13.

2.    Шилонова В., Кляйн В., Гладуш В. Шкільний спеціальний педагог в середовищі дошкільного закладу Словацької Республіки // Науково-практичний журнал «Україна. Здоров'я нації». – Kiyv, 2019. № 2 (55). – p.130-135. Index GoogleScholar. ISSN 2077-6594

3.    Кляйн В., Шилонова В., Гладуш В.А. Технологія раннього втручання в інклюзивному дошкільному закладі освіти Словаччини: досвід, перспективи / Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі. – Суми, 2019. – с.181-185

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (назва організації, назва проекту, період реалізації, координатор проекту, роль учасника)

Професійний розвиток

 

Документа

Заклад вищої освіти

Термін навчання

Категорія кваліфікації

Навчальний час / кредити ЄКТС

Свідоцтво СП 35830447/ 3527-18

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

(м. Київ)

21.05.2018 – 21.12.2019

Науково-педагогічні працівники з проблеми впровадження інформаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес університетів, академій, інститутів

210 год / 7 кредитів

Свідоцтва про реєстрацію авторського права (найменування документу, дата, реєстраційний номер, примітки)

 1. Свідоцтво про реєстрацію права на твір № 65334. Навчальний посібник «Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія». Автор Гладуш Віктор Антонович, Лисенко Галина Іванівна. Дата реєстрації 16.05.2016