ВИСОЦЬКА АЛЛА МИХАЙЛІВНА

ВИСОЦЬКА АЛЛА МИХАЙЛІВНА

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук, ст.наук.співробітник

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/E-9803-2019

ORCID ID
 http://orcid.org/0000-0002-4716-1552

Профіль вченого у GoogleScholar 
https://scholar.google.com/sitations?view_op=list_works&hl=ru&user=khu-mIAAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4525

 

Додаткові відомості

Освіта: вища

Досвід роботи: загальний стаж - 40 років, науковий стаж – 21 рік, науково-педагогічний стаж – 5  років.

Тема кандидатської дисертації: «Підвищення ефективності виробничої адаптації випускників допоміжної школи в процесі професійно-трудового навчання», 1994 р. (спеціальність 13.00.03 – спеціальна педагогіка).

Перелік продукції (за останні роки)

Підручники

  1. Висоцька А.М. Українська мова (2 клас): підруч. Для спец. загальноосвіт.навч.закл. для розумово відсталих дітей / А.М.Висоцька, Г.О.Блеч. – К.: Либідь, 2016.– 160 с.: іл.
  2. Висоцька А.М. Українська мова (3 клас): підруч. для учнів спец. загальноосвіт.навч.закл. (F 70) / А.М.Висоцька. – К.: Либідь, 2017.– 192 с.: іл.

Посібники

Висоцька А.М., Гладченко І.В., Супрун М.О. Соціалізація дитини з обмеженими розумовими можливостями в сучасному освітньому вимірі. Навчально-методичний посібник / А.М.Висоцька, І.В.Гладченко, М.О.Супрун – К.: Інститут спеціальної педагогіки, 2014. – 214 с.

Навчальні програми

  1. Висоцька А.М. Українська мова (підготовчий, 1-4 класи): Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.іitzo.mon.gov.ua.– 2015.
  2. Висоцька А.М. Українська мова (5 клас): Навчальні програми для 5 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.іitzo.mon.gov.ua.– 2015.
  3. Висоцька А.М. Українська література (5 клас): Навчальні програми для 5 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей // [Електронний ресурс]. – режим доступу: http: // www.іitzo.mon.gov.ua

Статті у фахових виданнях

  1. Висоцька А.М. Освітня галузь ”Мови і літератури”/ Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: Навчально-методичний посібник / Н.Б. Адамюк, Л.Є. Андрусишина, О.О. Базилевська та ред. – НАПН України, Ін-т спец. педагогіки; За ред. В.В.Засенка, А.А. Колупаєвої, Н.О. Макарчук, В.І. Шинкаренко. – Київ: , 2014.
  2. Висоцька А.М. Виховання самостійності школярів із порушеннями розумового розвитку як умова їх успішної соціалізації (за матеріалами досліджень Г.М.Мерсіянової) / Галина Мерсіянова: Життєві віхи. Науковий шлях: Науково-методичний посібник / Г.О.Блеч, І.В.Бобренко, Л.С.Вавіна та ін.; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки; За ред.В.В.Засенка – К.: Фенікс, 2014. – 350 с.
  3. Висоцька А.М. Реалізація компетентнісного підходу у вихованні дітей з розумовою відсталістю різних вікових груп./ Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методологічного семінару 3 квітня 2014 м.Київ [у 2 ч.]. Ч.1 / Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В.Г.Кремень (голова), В.І.Луговий (заст.голови), О.І.Ляшен-ко (заст.голови) та ін.] – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014 – 370 с.
  4. Висоцька А.М. Розроблення та впровадження оновленого змісту освітньої галузі «мови та літератури» у навчанні дітей з розумовою відсталістю / За матеріалами науково-практичної on-line конференції: Реалізація інноваційних підходів у змісті Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами: Зб.наукових праць: Вип.7 /За ред.В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої – К., 2014.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

1. Дискусійна панель «Доступність освітнього простору закладу професійної освіти для учнів з особливими потребами» за програмою Х міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та УШ міжнародної виставки «WORLD EDU» (м.Київ, 23 жовтня 2018 р.)

2. Міжкафедральний науково-методологічний семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа» (м.Київ, 31 жовтня 2018).

3. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта в суспільстві знань» (м.Київ, 1-2 жовтня 2019 р.)

4. Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту» (м.Бориспіль, 17 жовтня 2019 р.)

5. ІУ-а Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (Київ, 16 жовтня 2019 р.)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-педагогічні працівники   університетів, академій, інститутів» Свідоцтво СП 35830447/2652-19 від 25 жовтня 2019 р.