ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА

ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА

Професор кафедри
доктор наук з державного управління, професор, кандидат філософських наук

Профіль у Google Scholar:
https: scholar.google.com.ua › citati.

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-7365-9370

 

Освіта:

у 1980 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «історик, викладач історії та суспільствознавства»,

у 2000 р. -  аспірантуру Донецької державної академії управління за спеціальністю 09.00.03 - «соціальна філософія і філософія історії»,

у 2007 р. - Вищу школу філософії в Інституті філософії НАН України.

Досвід роботи:

1980–1987 рр. - працювала викладачем;

1987 - 2003  рік - працювала в органах державної влади;

2003–2014 рр. - працювала в Донецькому державному університеті управління на посадах завідувача кафедри філософії і психології, у 2007-2013 рр. – декана факультету менеджменту, у 2013-2014 рр. - декана факультету державного управління;

2014-2017 рр. – професор кафедри менеджменту освіти, економіки і маркетингу, з 2015 р. по 2017 р. - – завідувач кафедри державної служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

З 2020 р. по теперішній час – професор кафедри управління охорони здоров’я Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Наукова діяльність:

у 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему  «Взаємодія управління, влади і держави як предмет філософського аналізу», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії», здобула ступінь кандидата філософських наук. У 2004 р. здобула вчене звання доцента кафедри філософії;

у 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему  «Теоретико-методологічні засади розробки та функціонування механізмів державного управління в системі соціального партнерства», спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління, здобула ступінь доктора наук з державного управління. У 2010 р. здобула вчене звання професора кафедри філософії і психології.

Підготувала 8 кандидатів наук, 3 доктори філософії у галузі публічного управління та адміністрування.

Участь у спеціалізованих вчених радах, виданнях:

2014-2015 рр. - заступник голови спеціалізованої вченої ради з державного управління К.11.128.06 у Донецькому державному університеті управління;

 2010- 2017 рр. - член  спеціалізованої вченої ради з державного управління Д 11.07.01 у Донецькому державному університеті управління

2017-2021 рр. - член  спеціалізованої вченої ради з державного управління Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Член експертної ради МОН з перевірки дисертаційних досліджень з державного управління

Член редколегії наукового журналу «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління» та збірника наукових праць ДонДУУ (серії «Державне управління»), збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, наукового фахового журналу «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік,оподаткування» Університету фіскальної служби України (категорія Б).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор понад 270 друкованих праць, серед яких 18 монографій, 1 енциклопедія, 18 навчальних та навчально-методичних посібників, зокрема 2 навчально-методичних посібники для підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з грифом Міністерства освіти і науки України.

Учасник науково-дослідної теми кафедри: «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави».

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Монографії

1. Діденко Н.Г Публічне управління та адміністрування як професійна діяльність державних службовців. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини  Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене;  Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С. 90-109.

2. Діденко Н.Г. Інноваційні підходи до освіти фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, технології, прогнози: колективна монографія / За заг. редакцією А. Василюк, А. Стоговського. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. С. 225-242.

3. Діденко Н.Г. Зарубіжний досвід державної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні : монографія / Донец. держ. ун-т упр. Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016 .Т. 1 / Аракелова І. О. та ін. ; за заг. ред. О. В. Балуєвої] 2016. 216 с. 

4. Діденко Н.Г. Розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами європейського союзу: сучасний стан та перспективи взаємодії. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: колективна монографія / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В. Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017. С. 106-129.

5. Діденко Н.Г. Пріоритетні напрями державної політики щодо вирішення гуманітарних проблем внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні: монографія / за заг. ред. О.В. Балуєвої: Донецький державний університет управління. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2017. Т.2. С. 202-235, С. 242-259

6.  Діденко Н.Г. Європейські стандарти публічного управління у сфері зайнятості. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. К. : ІПК ДСЗУ, 2018. С. 349-363.

7. Діденко Н.Г. Державно-управлiнськi аспекти пiдтримки внутрiшньо перемiщених осiб у вимiрi соцiальної безпеки. Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні: монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої; Донецький державний університет управління. Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2018. Т. 3. С. 7-29.

8. Діденко Н.Г. Вплив глобалізаційних процесів на становлення належного врядування в Україні. Публічне управління в умовах інституційних змін: колективна монографія / За наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони. Київ, 2018. С. 37-60.

9. Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління: колективна монографія / за заг. ред. Н.Г.Діденко. Маріуполь: ДонДУУ, 2019. 179 с. Розділи 1,6,7.

10. Діденко Н.Г. Державне регулювання водопостачання Донецької області під час збройного конфлікту на Сході України. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспект : монографія / за заг. ред. О. В. Балуєвої ; Донецький державний університет управління. Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. С. 119- 134.

11. Діденко Н.Г. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с. Розділ ІІІ. Європейська практика стимулювання зайнятості населення 3.1. Структура та практика реалізації політики зайнятості в ЄС. С. 151-176. 3.3. Реформування ринку праці та стимулювання зайнятості у країнах Європи С. 188-212

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus та Web of Science Core Collection

1. Nina Didenko, Alina Pomaza-Ponomarenko, Stanislav Poroka, Oleksiy Verbitski Ways of development of institutional system of public administration of social security of Ukrainian regions. Scientific and practical international conference: Public Administration in the 21st Century: Problems and Development Prospects. 20 November 2020. DOI:  http://doi.org/10.5281/zenodo.4274598

 2. Чернецький С., Чечель А., Діденко Н., Грицишин Д., Малишев К. Фінансування проектів електронного урядування у країнах Європейського союзу та Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 4. № 39 (2021). С. 68-76.  DOI: https://doi.org/10.18371/.v4i39.238799

Зарубіжні видання;

1. Діденко Н.Г. Європейський досвід забезпечення якості вищої освіти: проблеми та можливості адаптації в Україні. Management of higher education quality: problems and prospects [collection of scientific papers: edited of Victor Oliynyk]. London: IASHE, 2017. P.82-83

2. Діденко Н., Діденко В.  Державна політика забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами за участі місцевих громад. Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: колективна монографія / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В., Шлезак Міхал. Маріуполь-Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2020. С. 297-328.

3. Диденко Н.Г., Циган В.В. Правовые аспекты государственно-частного партнерства в сфере профессионально-технического образования. LEGEA ŞI VIAŢA SUMAR Publicaţie ştiinţifico-practică. №. 4-5 (340-341). 2020. PР. 52-56.

Фахові видання України;

1. Діденко Н.Г. Формування ефективної системи освітніх послуг як складова реформи місцевого самоврядування. Вісник післядипломної педагогічної освіти. Збірник наукових праць.Серія «Управління та адміністрування». №  (32).  2017. С. 21-29.

2. Діденко Н.Г. Системний та андрагогічний підходи в системі професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Вісник Донецького державного університету управління.  Серія «Державне управління». №3 (76). 2017. С.70-76.

3. Діденко Н.Г. Європейська підтримка внутрішньо переміщених осіб в Україні. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін: зб. наук. праць Донецького державного університету управління.  Серія «Державне управління». Маріуполь, ДонДУУ, 2017. Т. ХVIІІ, Вип. 302. С. 150-167.

4. Діденко Н.Г. Концептуальні засади публічної політики зайнятості в Україні в контексті євроінтеграції та реалізації Угоди про асоціацію. Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2018. № 5. С. 75-79.

5. Діденко Н.Г., Зелинська Н.Є. Управління людськими ресурсами в органах державної влади в сучасному науковому дискурсі. Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2018. № 7. С. 38-43.

6. Діденко Н.Г. Управлінські аспекти соціального захисту українських мігрантів, що працюють в країнах ЄС. Економіка і держава (серія «Державне управління»). 2019. № 1 (9). С. 16-23.

7. Діденко Н.Г., Сандрачук Я.В. Актуальні проблеми захисту прав, свобод та інтересів громадян  у публічно-правовій сфері. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Маріуполь, ДонДУУ, 2019. Т. ХX. Вип. 312. C. 68-81.

8. Діденко Н.Г., Адаманова А.В. Проблеми міграційного процесу в країнах ЄС. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія: "Державне управління". Маріуполь, ДонДУУ, 2019. Т. ХX. Вип. 310. C. 27-39.

9. Діденко Н.Г. Європейський досвід державної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва в контексті глобальних змін. Державно-управлінські студії. 2019. № 4.  URL: www: ipk.edu.ua.

10. Діденко Н. Г.  Формування державної освітньої політики щодо змісту діяльності викладачів у контексті модернізації вищої освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць.  Серія «Соціальні та поведінкові науки»: Публічне управління. 2020. Вип. 11(40). С. 165–178.

11. Діденко Н.Г. Вплив сучасної парадигми публічного управління на вироблення та прийняття управлінських рішень. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць, Серія «Соціальні та поведінкові науки»: Публічне управління. 2020. Вип. 13(22). С. 139–152.

12. Діденко Н.Г., Глагович М.В. Повноваження Кабінету міністрів України, функції та відповідальність. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 7. С. 91- 97.

13. Потапенко А.Г., Діденко Н.Г. Вплив державного управління на кадрову політику дипломатичної служби. Інвестиції: практика та досвід. 2021. Вип. 20. С. 109-115.

Інші видання;

1. Діденко Н.Г. Розвиток малого та середнього підприємництва в умовах децентралізації. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: зб. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернет-конференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. С.111-113.

2. Діденко Н.Г. Європейська політика підтримки зайнятості населення в умовах пандемії COVID-19. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали доповідей та тез круглого столу, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. С.19-24.

3. Діденко Н.Г. Забезпечення якості вищої освіти на засадах державно-приватного партнерства. Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н.П. Муранова. К. : НАУ, 2020. С. 154.

4. Діденко Н.Г. Реалізація антикорупційної ініціативи ЄС в Україні як складова євроінтеграційного процесу. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання) м. Маріуполь, 9 жовтня 2020 р. Маріуполь. 2020. С.254-257

5. Діденко Н.Г. Формування нової генерації державно-приватних партнерств People First Ppps  у досягненні цілей сталого розвитку. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: збірник тез Міжнародного податкового конгресу (м. Ірпінь, 3 грудня 2020 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2020. 1421 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні»; т. 163). PDF-формат; мережеве видання; інституційний депозитарій. С.712-717

6. Діденко Н.Г. Фінансові інструменти ЄС для розумного і сталого зростання Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізацій них процесах: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 березня 2021 р.). Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. С. 305-311.

7. Діденко Н.Г. Фінансові інструменти EUROPEAN GREEN DEAL як орієнтири для «зеленого курсу» України. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 25-26 березня 2021 р.). Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2021. С.181-184.

Навчальні посібники:

1. Діденко Н.Г. Прояви корупції в системі освіти: запобігання та протидія: навч.-мет. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / К.А. Бабенко, Н.Г. Діденко, М.В. Кондрашова, С.Ж. Лазааренко, О.Г. Хремлі, Н.І. Яковець. К.:МП «Леся», 2016. 236 с.

2. Діденко Н.Г. Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / за наук. ред. д. н. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони. К., 2018. 474 с.

3. Діденко Н.Г. Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень: навчальний посібник. Київ, 2019. 134 с.

Міжнародна діяльність:

2007 – учасник програми TEMPUS проекту SCM NO 15 BO5-2005 Workshop for Introducing Practical Approaches in Transforming Higher Education in Ukrainе

2009-2012 рр. – академічний координатор міжнародного проекту 15312-LLP-1-2009-UA-AJM-MO  по вивченню та викладанню навчального модулю «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства» в рамках Jean Monnet Programme

2011-2014 – член Exellent Centre Jean Monnet, Донецький державний університет управління

2013 –  експерт Research Project «European  Union:  Past,  Present  and  Future  Challenges» (International Research Group for Conflict, Borderlands and Minorities)

2014-2017 –  Jean Monnet Chair, голова Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та governance в Україні», грант програми ЄС Еразмус + Jean Monnet Chair

2017-2021 -  Eastern Partnership