Євсюкова Оксана Володимирівна

Євсюкова Оксана Володимирівна

Професор кафедри
доктор наук з державного управління, доцент

ORCIDiD:
https://orcid.org/ 0000-0002-1299-69-55

Профіль вченого Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LEyEUqsAAAAJ&hl=ru

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність: політологія, кваліфікація: політолог, викладач суспільно-політичних та філософських дисциплін

Академія муніципального управління, спеціальність: правознавство, кваліфікація: магістр права

Досвід роботи

Адміністративний:

завідувач відділу міжнародних зв’язків,

Академія муніципального управління (м. Київ)

2003-2008 рр.

директор Україно-Польського Інституту управління, Варшавська Вища школа менеджменту (Республіка Польща)

2008-2015 рр.

завідувач кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права, Академія муніципального управління (м. Київ)

2015-2017 рр.

 Викладацький:

викладач кафедри політології, Академія муніципального управління (м. Київ)

1999-2002 рр.

старший викладач кафедри політології,

Академія муніципального управління (м. Київ)

2002-2012 рр.

старший викладач кафедри теорії та історії держави та права та конституційного права, Академія муніципального управління (м. Київ) 

2012-2014 рр.

доцент кафедри теорії та історії держави та права та конституційного права, Академія муніципального управління (м. Київ)

 

2014-2015 рр.

доцент кафедри загально-правових дисциплін,

Академія муніципального управління

(м. Київ)

 

2015-2016 рр.

докторант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

(м. Київ)

2016 2018 рр.

доцент кафедри публічного управління та

публічної служби, Національна академія державного управління при  Президентові України (м. Київ)

2018-2021 рр.

 

доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН УКРАЇНИ (м. Київ)

2021 рр.

 

Загальний стаж–32 роки;

Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 20 років

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідної теми кафедри: «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Євсюкова О. В. Методологічні основи моделювання нормативно-правових важелів надання публічних послуг в умовах розбудови сервісно-орієнтованої держави. Вісник Академії митної служби України. Серія “Державне управління”. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2017. № 2. С. 35 – 40.
 2. Євсюкова О. В. Аналіз передумов створення системи управління якістю публічних послуг у сервісно-орієнтованій державі. Публічне управління та адміністрування. Одеса, 2018. № 4. С. 52 – 57.
 3. Євсюкова О. В. Домінуючі засади процесу управління розвитком сервісно-орієнтованої держави в умовах трансформаційних змін. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.  Київ, 2018. № 2. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/17.pdf.
 4. Євсюкова О. В. Концепція сервісно-оріентованого розвитку держави на засадах формування механізмів управління процесами сервісного спрямування органів публічної влади. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2018. № 5. С. 46 – 52.
 5. Євсюкова О. В. Особливості формування системи моніторингу як елемента оцінювання механізмів сервісної діяльності органів публічної влади. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6182&i=17.
 6. Євсюкова О. В. Система публічного аудиту сервісизації діяльності органів публічної влади у межах суб’єктно-орієнтованого підходу за умов деліберативної демократії. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 92 – 97.
 7. Євсюкова О. В. Соціальні мережі та соціальний капітал як чинники розвитку сервісно-орієнтованої держави. Теорія та практика державного управління: Науковий вісник Харківського РІДУ при Президентові України, 2018. №1 (60), С. 1 – 8.
 8. Євсюкова О. В. Напрями адаптації досвіду функціонування канадської моделі системи надання публічних послуг у контексті побудови сервісно-орієнтованої держави в Україні. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. № 2. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.inua/journals/2019/2_2019/2_2019.pdf
 9. Євсюкова О.В. Особливості підготовки фахівців у сфері кібербезпеки: сучасні виклики та перспективи. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961
 10. Євсюкова О.В., Михайлова Т.В.Державна служба України: складнощі модернізаційного процесу. Державне управління: удосконалення і розвиток .2021.№4. 2DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.4.1.URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2041
 11. Євсюкова О.В.Цифрова спроможність громад в Україні: тенденції та проблеми. Державне управління: удосконалення і розвиток. 2021.№5. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156 2021.5.1.URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2051
 12. Євсюкова О.В.Генезис медичної реформи у Республіці Польша у контексті Євроінтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 12. С. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.12.62 URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7508&i=9
 13. Євсюкова О. В. Досвід реалізації форм безпосередньої демократії в європейських сервісно-орієнтованих державах. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i na Ukrainie w dobie narastających konfliktów. Warszawa, 2016. С. 163 – 171.
 14. Evsyukova О. Analysis of the prerequisites for creation of quality management systems for public services provided by a service-oriented state. Studia Spoleczne.W. 2019. № 1. S. 53 – 58.
 15. Evsyukova О.  Political digitalization for Ukrainian society –challenges for cyber security. Cybersecurity and law 2021/1 vol.5 URL:https://www.cybersecurityandlaw.pl/ ISSN: 2651493

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus

1. Evsyukova О. & Balashov I. Obushna N., Selivanov S., Teplov S. Talent management in the civil service today’s challenges and innovative HR practices– Studia Luridica Lublinensia  – Vol 33, № 4. (2021) URL: https://journals.umcs.pl/sil

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази данихWeb of Science:

1. Evsyukova О., Fyshchuk І. (2020). Effective Communication in Digital Transformation of Service State during Change Management Processes in Ukraine – Public Policy And Administration. – Vol 19. (2). 2020. 172-188. DOІ: https://doi.org/ 10.13165/VPA-20-19-02; URL: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5458.

2. Evsyukova О., Fyshchuk І., Smalskys V. The information and communication support of public authorities in the context of using knowledge management in human resources. – Public Policy And Administration. – Vol 20. (2). 2021. DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-2-09. URL: https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/6475.

Видані підручники, навчальні посібники або монографії:

1. Євсюкова О. В. Механізми управління розвитком сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія, практика: монографія / за заг. ред. О. В. Євсюкової. Київ : ТОВ “Август Трейд”, 2019. 336  с.

2. Євсюкова О. В. Когнітивна компонента як складова формування меритократичного простору державного управління. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: монографія / [Т. Е. Василевська, І. Г. Сурай, О. І. Васильєва та ін.] / за заг. ред. Т. Е. Василевської. Київ: НАДУ, 2018. 256 с.

3. Євсюкова О. В. Концептуальні засади побудови сервісно-орієнтованої держави. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика: монографія / за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О. І. Васильєвої. Київ: НАДУ, 2018. 303 с.

4. Євсюкова О. В. Надання адміністративних послуг як об’єкт контролю. Організація надання публічних послуг на місцевому рівні: навч. посіб. / [авт. кол.: Г. А. Борщ, Н. В. Васильєва, О. І. Васильєва та ін.]; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. К.: НАДУ, 2014. 444 с.

5. Євсюкова О. В. Організаційно-правові засади забезпечення функціонування сервісно-орієнтованої системи державного управління та місцевого самоврядування. Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг: навч. посіб. / [авт. кол.: О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва, О. С. Ігнатенко та ін.]; за заг. ред. О. І. Васильєвої, Н. В. Васильєвої, О. С. Ігнатенка. Київ: НАДУ, 2018. 253 с.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

2018 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища». 28 – 29 вересня 2018 р., м. Одеса., ОНУ імені І.І. Мечникова.

Науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку». 07-08 вересня 2018 р., м. Київ. НАДУ.

Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація та суспільний розвиток економіки держави та регіонів». 25-26 травня 2018 р., м. Київ. Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку».25 травня 2018 р., м. Київ. НАДУ.

2019 рік

 Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів». 24 травня 2019 р., м. Київ. НАДУ.

2020 рік

Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку» 25 травня 2020 р. м. Київ. НАДУ.

Міжнародна науково-практична конференція в онлайн-режимі «Місце публічного адміністрування у кіберпросторі». 21 червня 2020 р. м. Варшава. Варшавська Вища школа бізнесу та адміністрування (Республіка Польща).

2021 рік

Міжнародна науково-практична конференція в онлайн-режимі «Кібербеспека та право». 24 квітня 2021. м. Варшава, Варшавська Вища школа менеджменту (Республіка Польща).

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спільні міжнародні наукові слухання Академії муніципального управління (м. Київ, Україна), Варшавської Вищої школи менеджменту та Приватної Вищої школи економіки, інформаційних та медичних наук (м. Варшава, Республіка Польща) «Специфіка моделей національної безпеки в Польщі та Україні, 25-26 вересня 2016 р.

Міжнародна літня школа учасників університету м. Анкари (Турецька

Республіка) факультету публічного адміністрування та слухачів кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України «Публічне управління: сучасні виклики та методи їх вирішення. м. Київ, 30 червня – 5 серпня 2018  р.

Науково-методологічний семінар молодих учених «Прийняття управлінських рішень в індетермінованих умовах: проблеми, сучасні методи, технології забезпечення ефективності». м. Київ, 22 січня 2018.

Навчальна практика-стажуванні в органах публічної влади Республіки Польща, Краків-Варшава, 17-22 грудня 2018 р.

Міжнародна конференція психодрами «Ренесанс: психодрама і сучасність». м. Київ, 1-2 червня 2019 р.

Лінгвістичне стажування з італійської мови для сертифікації знання італійської мови для іноземних громадян в Інституті міжнародних відносин м. Кальярі (Італійська Республіка 25 липня – 3 вересня 2019 р. 

«Школа педагогічної майстерності» Національної академії державного управління при Президентові України. м. Київ, березень 2021 р.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

1. Участь у роботі наукового комітету у Вищій школі соціальних та інформаційних наук м. Варшава (Республіка Польща) по підготовці міжнародної науково-практичної конференції на тему: “Публічне адміністрування, безпека та економіка – спільна площина дослідження”. Тема виступу: “Концепція побудови сервісно-орієнтованої держави як запорука національної безпеки України”(25–27 травня 2019 р.). (Сертифікат N/2019).

2. Членство у експертній групі відділу соціальних наук та технологій Вищої школи соціальних та інформаційних наук м. Варшава (Республіка Польща) по підготовці НДР на тему “Правові та економічні аспекти забезпечення національної безпеки в Україні та Польщі” у період з жовтня 2018 р. по жовтень 2019 р. (Сертифікат S/349).

3. Участь у роботі організаційного комітету у Вищій школі соціальних та інформаційних наук м. Варшава (Республіка Польща) по підготовці міжнародної науково-практичної конференції на тему: “Національна безпека в Україні та Польщі – виклики для публічного управління”. Тема виступу: “Аналіз функціонування системи публічних послуг за умов розвитку сервісизації діяльності органів публічної влади як запорука безпеки держави ”(20 квітня 2019 р.). (Сертифікат OKN/2).

4. Членство у складі наукової ради та організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції “Загрози в кіберпросторі сучасного світу” (“Zagrożenia w cyberprzestrzeni we współczesnym świecie”) (м. Варшава, Республіка Польща), організаторами якої стали: Варшавський військовий університет, Академічний центр політики кібербезпеки, Інститут кібербезпеки Марібор (Словенія). Дата проведення 24.03.2021, формат конференції онлайн-режим.

5. Довгострокове підвищення кваліфікації (за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин) у Вищій школі менеджменту у м. Варшава (Республіка Польща) «Публічне управління в системі сучасних світових тенденцій ефективного багаторівневого управління», ECTS – 4 (120 год.), сертифікат №29/112/2018 від 19.12.2018 р.

6. Участь в онлайн-стажуванні «Сучасні аспекти просторового розвитку: європейські тренди у посткризовий період» з 18 січня по 1 лютого 2021 р.  ECTS – 4 (120 год.), сертифікат 01/B-WSM/21 від 01.02.2021. Вища школа менеджменту. м. Варшава (Республіка Польща)

7. Менеджер магістерської програми двох дипломів Національної академії державного управління при Президентові України та Університету Миколаса Ромеріса (Литовська Республіка), підстава (Меморандум про співпрацю від 05.10.2019.).