КАРТАШОВ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ

КАРТАШОВ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ

Завідувач кафедри
доктор наук з державного управління, кандидат філософських наук

Researcher ID:
http://www.researcherid.com/rid/F-6083-2019    

ORCIDiD:
0000-0001-6522-5508

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Oi2yfEQAAAAJ&hl=ru

  

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Запорізький машинобудівний інститут ім. В. Я. Чубаря, спеціальність: «Автомобілі і трактори», кваліфікація: інженер-механік.

Кандидат філософських наук (диплом ФС № 005616  від 21.12.1983 р.); доктор наук з державного управління (диплом ДД 005465 від 21.12.1983 р.).

Отримав вчене звання доцента кафедри публічного управління і проектного менеджменту у  2020 році (атестат АД004067 від 26.02.2020 р.) та наукове звання професора кафедри публічного управління і проектного менеджменту у 2021 р. (атестат АП002898 від 29.02.2021 р.)

Тема докторської дисертації

«Формування та розвиток механізмів держаного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем», спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.

Досвід роботи

з 12.12.2016 р. по теперішній час – завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

з 01.09.2014 р. - 30.06.2015 р. - професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління за сумісництвом

з 01.02.2014 р. – 30.06.2014 р. - професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління за сумісництвом.

депутат Верховної Ради 2012–2014 рр.

мер м. Запоріжжя в 2003–2010 рр.

надзвичайний та Повноважний Посол України в Казахстані у 2000–2001 рр.

з січня 1999 року - голова Запорізької облдержадміністрації.

з вересня 1992 року - директор зовнішньоторгової фірми, потім - заступник генерального директора комбінату «Запоріжсталь».

1991 р. - заступник голови Запорізького облвиконкому з гуманітарних питань.

Загальний стаж–61 рік;

Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 10 років

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керівник науково-дослідної теми кафедри:

Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави (2020-2023 рр.)

Учасник науково-дослідних тем кафедри:

1. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні (2015-2017 рр.).

2. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проектами (2019-2021 рр.).

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних України

1. Карташов Є. Г. Механізми реалізації екологічного оподаткування та страхування. Публічне урядування: збірник. № 4(9). вереснь 2017.  К. : ПрАТ «ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом». URL: http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/09/Публічне-урядування-4-9_укр-2.pdf

2. Карташов Є.Г. Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 87 – 90.

3. Карташов Є.Г. Розвиток міжнародних стандартів в системі природокористування та охорони навколишнього середовища. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2017. № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1074

4. Карташов Є. Г. Особливості впровадження моделей управління проектами у державному секторі.  Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. 2019. Вип. 8. С. 10-21.

Статті у виданнях, що включені до наукометричної бази даних Scopus

1. Kurulo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y. The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance. Investment Management and Financial Innovations.  Volume 14, Issue 1, May 2017. pp. 211-216. URL: https://www.businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-249/the-development-of-the-insurance-market-of-ukraine-amid-the-global-trends-in-insurance

2. Andriushchenko, K., Tepliuk, M., Sahaidak, M.,  Kartashov, E.,  Pivovarov, K., Kutashev, I., Voronina, Y., Domina, O., Kuchai, O. Management of the mental resources of the enterprise. International Journal of Management (IJM). Vol. 11, Issue 6, June 2020, pp. 52–64.  ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI (www.jifactor.com)

3. Andriushchenko K., Rozhko O., Tepliuk M., Semenyshyna I., Kartashov E., Liezina A. Digital Literacy Development Trends in the Professional Environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Vol. 19, № 7, July 2020, pp. 55-79. DOI: https://doi.org/102 6803/ijUer.19JA

Статті у наукових фахових виданнях

1. Карташов Є.Г. Механізми розвитку регіональної екологічної демократії. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_4_3

2. Карташов Є.Г. Європейська практика реалізації стратегії охорони довкілля. Економіка та держава. 2016. №5. С. 17 - 19.

3. Карташов Є. Г. Сутність та індикатори реалізації державної політики екологічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 9.  С. 72 - 75.

4. Карташов Є.Г. Реалізація державних та громадських заходів у сфері забезпечення екологічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 46 - 49.

5. Карташов Є.Г. Інструментарій підвищення ефективності природокористування. Економіка та держава. 2017. № С. 10 - 12.

6. Карташов Є.Г. Децентралізація влади, освіти та перспективи розвитку регіональних стратегій (на прикладі Київської області, України, та Мазовецького воєводства, Польща). Теорія і методика управління освітою. 2017. № 1(19). URL : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_17/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2.PDF

7. Карташов Є.Г. Обмежена децентралізація у Хорватії: здобутки та прорахунки. Гілея: науковий вісник. Вип.130 (березень 2018 р.). С. 396-398.

Інші публікації

1. Карташов Є.Г. Правове регулювання управління міськими агломераціями в Україні. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості : збірник тез доповідей. К.: 2019. С. 155-158.

Видані підручники, навчальній посібники та монографії

1. Карташов Є.Г. Децентралізаційна реформа в Україні у контексті європейської інтеграції: монографія. Київ : Освіта України, 2018. 250 с.

2. Карташов Є.Г. Проектний підхід в публічному управлінні : навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2018. 302 с.

3. Державне та регіональне управління : підручник / Є. Г. Карташов, В. В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2019. 248 с.

4. Основи публічного управління та антикорупційна діяльність: навчальний посібник / Карташов Є. Г., Миколаєць А. П., Антонов А. В., Драган І. О., Дацій Н. В. та ін. Київ : Освіта України, 2020. 308 с.

5. Управління державним сектором економіки : навчальний посібник / Є Г. Карташов, І.О. Драган, Н В. Дацій, О В. Чумак, А.В. Антонов, І І. Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. Карташова. Київ : Освіта України, 2021. 330 с.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ

2019 рік

Інформаційно-просвітницький захід «Історико-культурна та науково-освітня платформа «Від історичної слави – до успішного майбутнього», 31 травня 2019 р., Запорізький Національний Університет, Запорізька обласна державна адміністрація, м. Запоріжжя.

Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», 1-2 жовтня 2019 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології», 1 листопада 2019 р., Національна академія при Президентові України, м. Київ.

Третя Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості», 06 грудня 2019 р., м. Київ. 

2020 рік

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 14 травня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ

Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості», 23 жовтня 2020 року, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ. 

2021 рік

Міжкафедральний науковий семінар «Психолого-педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 12 лютого 2021 р. ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 16 квітня 2021 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ.

І Форум обдарованих учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області, 19 травня 2021 р.

Круглий стіл в онлайн форматі «Інтернаціоналізація вищої освіти:  виклики, досягнення, перспективи» в межах роботи ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021», 20 жовтня 2021 р., м. Київ.

V науково-практична конференція «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості», 10 грудня, 2021 р., м. Київ.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Школа «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» (м. Київ 2016., 2017, 2018, 2019, 2020 рр. ), м. Київ.

Науковий семінар «Проектний менеджмент як складова інформаційно-освітнього середовища», 7 квітня 2017 р., м. Київ

Круглий стіл «Україна-Схід - діалог цивілізацій та міжнародні відносини», Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет, 17 грудня 2019 р., м. Київ.

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 14 травня 2020 р., ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Україно-польська зустріч з міжнародними партнерами щодо реалізації Програми викладацько-студентських обмінів та впровадження методу «Кейс-менеджменту» в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), (10 – 17 грудня 2016 року, м. Київ)

Міжнародний проект в рамках міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), 22 березня 2017 р.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

Дудка О.І., тема «Механізми державного регулювання аграрного сектору України» спеціальність, 25.00.02 «Механізми державного управління», 2017 р.

Константинов О. О., тема «Механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону», 25.00.02 «Механізми державного управління», 2017 р.

Участь в атестації наукових кадрів

1. Рецензент в спеціалізованій вченій раді ДФ26.455.001 для присудження ступеня доктора філософії галузі знань «Публічне управління та адміністрування», спеціальність «Публічне управління та адміністрування» із захисту Марусіної Л.М. (наказ  МОНУ №72 від 20.01.2021 р.)

2. Рецензент в спеціалізованій вченій раді ДФ26.455.002 для присудження ступеня доктора філософії галузі знань «Публічне управління та адміністрування», спеціальність «Публічне управління та адміністрування» із захисту Цигана В.В. (наказ  МОНУ №72 від 20.01.2021 р.)

3. Рецензент в спеціалізованій вченій раді ДФ26.455.009 для присудження ступеня доктора філософії галузі знань «Публічне управління та адміністрування», спеціальність «Публічне управління та адміністрування» із захисту Сандрачука Я.В. (наказ  МОНУ №1214 від 10.11.2021 р.)

Член редакційної колегії

Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти», Серія «Управління та адміністрування» (категорія «Б» за спеціальністю 281, м. Київ, Україна), Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р., ISSN 2522-9958; ID 48028.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації за тематикою: планування проектної діяльності та дій; прийняття проектних рішень; виконання проектних дій; управління соціальними проектами; бізнес планування проектно орієнтованих організацій; управління міжнародними проектами та програмами. Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, (м. Кельце, Республіка Польша). Сертифікат №15/43, (180 год), 29.05.2016 р.

Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою у 2018 році (сертифікат РО№ 001128 від 27 грудня 2018 р.).

У 2020 р. працював у складі проєктної групи з розроблення освітньо–наукової та освітньо-професійної програм за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Відзначений сертифікатом Академії педагогічних наук України за участь у Дванадцятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2021» за проведення майстер-класу «Управління проектами від SMART до PMP: інструменти для життя та кар’єри»; дипломом Академії педагогічних наук України за активну участь у заходах і упровадження педагогічних інновацій в освітній процес в рамках міжнародної виставки «Освіта та кар’єра-2021».

РІЗНЕ

Державний службовець першого рангу (1999).

Кавалер трьох ступенів ордена «За заслуги (Україна)» (2000, 2002, 2009). Нагороджений Орденом «За заслуги» третього ступеня у 2000-му році Леонідом Кучмою за «Значний особистий внесок у справі зміцнення міжнародного авторитету України», Орденом «За заслуги» другого ступеня нагороджений в 2002-му році Леонідом Кучмою за «Значний особистий внесок у справі державного будівництва, соціально-економічного розвитку Запорізької області», Орденом «За заслуги» першого ступеня нагороджений в 2009-му році Віктором Ющенком за «Значний особистий внесок у справі соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області, значні досягнення у праці та з нагоди 70-ї річниці створення Запорізької області».

Нагороджений медаллю «За трудову доблесть», срібною медаллю «10 років незалежності України» ІІ ступеня, медаллю «Успіння Пресвятої Богородиці». За внесок в покращення міжконфесійних відносин в Республіці Казахстан Євген Карташов був нагороджений медаллю Центрально-азіатського форуму «Діалог конфесій - Алма-Атинська декларація». Нагороджений дипломом «Народний посол України», Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2004), Почесною грамотою Центральної виборчої комісії (2006).

Володар премії «Прометей-Престиж» в номінації «Регіональний лідер року» (2002), лауреат звання «Людина честі і обов'язку» всеукраїнської акції «Лідер народної довіри», переможець національної програми «Людина року-2005» в номінації «Кращий міський голова». Почесний громадянин міста Запоріжжя (2008).

Здійснює наукове консультування на громадських засадах:

ГО «Асоціація міст України» (м. Київ)

Запорізька міська рада (м. Запоріжжя)

Дійсний член Транспортної академії України.

Почесний президент спортивного клубу «Запоріжжя»