ПОПОВА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

ПОПОВА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА

Старший викладач кафедри
Інформація

Освіта

Національний педагогічний університетімені М.П.Драгоманова,спеціальність: українська мова та література,зарубіжна література ,практичний психолог у закладах освіти.

Досвід роботи

 • 2017 р. – призначена на посаду старшого викладача кафедри ЗФД ННІМП. На цій посаді працюю по теперішній час.
 • 2007-2017р. – старший викладач української мови ПВНЗ «Європейський університет».
 • 2008р.- вступила до аспірантури зі спеціальності 10.02.01- українська мова. Тема « Семантико-синтаксичні сфери порівняльних сполучників в українській мові».
 • 2002-2007 – навчання в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.
 • 2006-2007р. – вчитель української мови і літератури спеціалізованої школи №260 м. Києва.

Загальний стаж – 16 років
Науково-педагогічний стаж – 12  роки

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ  (за останні два роки)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Попова В.Ю., Шабалова Д.А., Насер Загиян та ін. Українсько-російсько-персидський словник.Київ,Європейський університет,2008.
 2. Попова В.Ю.Робоча програма курсу «Українська мова для іноземних слухачів підготовчого відділення». Європейський університет - 2009р.
 3. Попова В.Ю. Робоча програма дисципліни « Українська мова(факультатив) для іноземних студентів за напрямками підготовки: інженерно-технічний,медико-біологічний,гуманітарний,економічний.» Європейський університет - 2010р.
 4. Попова В.Ю.Навчальна програма курсу «Українська мова і зарубіжна література для іноземних студентів підготовчого відділення». Європейський університет - 2016р.

 (за останні два роки)

Програми спецкурсів:

 1. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 49 с
 2. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 36 с.
 3. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017. – 38 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Bondarchuk O. Subjective well-being of university teachers as a psychological factor of quality of higher education / O. Bondarchuk // Management of higher education quality: problems and prospects : collection of scientific papers; ed. Victor Oliynyk. – London, LASHE, 2017. – 122 p. – P. 86–89.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Бондарчук О. І. Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їх суб’єктивного благополуччя / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип.. 2(31). – 152 с. – С. 18–28. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»)
 2. Бондарчук О. І. Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти зб. наук. праць; за ред. В. В. Олійника. – 2016. – Вип. 1(30). – С. 6–14. – Серія «Соціальні та поведінкові науки».
 3. Бондарчук О. І. Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2016. – Т. 9, Ч. 37. – С. 66–76.
 4. Bondarchuk O. Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services / О. Bondarchuk // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип.. 3(32). – 141 с. – С. 34–46. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).

Статі в інших виданнях:

 1. Olena Bondarczuk. Психологічна готовність керівників українських освітніх організацій до професійної діяльності в умовах діалогу культур: структура та підходи до розвитку / Olena Bondarczuk // Rocznik polsko-ukraiński prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; red. nauk.. : Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – 2016. – Т. ХVІІІ – Częstochowa – Kijów – Lwów 2016. – С. 371–382
 2. Бондарчук О. І. Імідж і саморегуляція або як здійснюється психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / о. І. Бондарчук // Освіта: всеукр. Громадсько-політичний тижневик – 2016. – № 3–4. – с. 3–4.
 3. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: організаційно-методичний аспект / О. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 59–64.
 4.  Бондарчук О. І. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з довкіллям як показник їх особистісного розвитку / о. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 69–73.

Матеріали та тези конференції

 1. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні проблеми готовності практичних психологів до надання психологічної допомоги особам, які беруть участь в АТО, та членам їх сімей / О. І. Бондарчук // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. Кол. : В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна та ін.]– ч. 1. – к. : Нац. Акад.. Внутр. Справ, 2016. – С. 11–14.
 2. Бондарчук О. І. Behavioral strategies of ukrainian educational organizations’ managers and their improvement in terms of postgraduate education / о. І. Бондарчук // тези і міжнародної науково-практичної конференції  викладачів і аспірантів «соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ, 30 березня 2016 р.) – С. 320-323. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03.
 3. Бондарчук О. І. Підготовка практичних психологів до надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції / О І. Бондарчук //Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: матеріали міжвідом. Наук.-практ. Конф. (м. Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, національний університет оборони України імені івана черняхівського. – К. : НУОУ, 2016. – С. 48–51.
 4. Бондарчук О. І. Модель особистісного зростання майбутніх фахівців / О. І. Бондарчук // Тези І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, 22 квітня 2016 р.) – С. 9–12.
 5. Бондарчук О. І. Автопсихологічна компетентність керівників як чинник ефективної діяльності освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 9–11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari.
 6. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: зміст і критерії оцінювання / О. І. Бондарчук // тези Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» 24 листопада 2016 року на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» [Електронний ресурс].
 7. Бондарчук О. І. Психологія управління персоналом: виклики сьогодення // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) / О. І. Бондарчук – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 15–17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.).
 8. Бондарчук О. І. Особливості суб’єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їх ціннісних орієнтацій / О. І. Бондарчук // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 308–310.
 9. Бондарчук О. І. Безпечне освітнє середовище як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). [Електронний ресурс].
 10. Бондарчук О. І. Суб'єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник розвитку професіоналізму / О. І. Бондарчук // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року, м. Рівне / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 29–32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/ (0,1 др. арк.).
 11. Бондарчук О. І. Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. – С. 11–13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji
 12. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як індикатор психологічної безпеки освітнього середовища / О. І. Бондарчук // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 65–66.
 13. Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища як чинник інновацій в освіті / О. І. Бондарчук // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р.). – Чернівці‑Сєвєродонецьк / Укладачі: М. Ф. Бирка, І. Б. Черкез. – Чернівці : ІППОЧО, 2017. – 112 с. – С. 10–12.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 • Участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян» (Київ, 20-21 квітня 2017р) – Київ: НАУ.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету зі спеціальності 10.02.01.- українська мова.( Наказ №2101 від 03.11.2008р).