БОНДАРЧУК Олена Іванівна

БОНДАРЧУК Олена Іванівна

Професор кафедри
доктор психологічних наук, професор, член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/W-1254-2018

ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0003-3920-242X

Профіль у Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=1rI3RZMAAAAJ&hl=uk

Сторінка в Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/671da3a8d3542470481dd29da9a5a771/  

 

Додаткові відомості

Освіта:  вища

Досвід роботи: 35 років

Теми дисертацій:

1. Психологічні особливості використання комп’ютерних ігор у позакласній роботі з молодшими школярами (1990 р., кандидат психологічних наук наук; спец.:19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

2. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності (2008 р., доктор психологічних наук; спец.:19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи)

Наукова діяльність

1.Керівництво НДР кафедри психології управління «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій» (2017-20121 рр., державний реєстраційний номер 0117U006772).

2.Керівництво на громадських засадах НДР спільної лабораторії психології професіоналізму (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) на тему: «Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти» (2016-2019 рр., експеримент регіонального рівня, Наказ № 375 від 08.07.2016 р. Управління освіти і науки рівненської ОДА).

Перелік друкованої продукції (за останні два роки)

Програми спецкурсів:

 1. Психологічна підготовка педагогічних працівників до роботи з суб’єктами навчально-виховного процесу, які постраждали внаслідок соціально-політичних подій та зовнішньої агресії : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, І. В. Євтушенко, А. С. Москальова, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 49 с
 2. Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації / О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. О. Нежинська. – К. : Університет менеджменту освіти НАПН України, 2016. – 36 с.
 3. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, О. О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017. – 38 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Bondarchuk O. Subjective well-being of university teachers as a psychological factor of quality of higher education / O. Bondarchuk // Management of higher education quality: problems and prospects : collection of scientific papers; ed. Victor Oliynyk. – London, LASHE, 2017. – 122 p. – P. 86–89.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Бондарчук О. І. Кар’єрні орієнтації керівників освітніх організацій як чинник їх суб’єктивного благополуччя / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип.. 2(31). – 152 с. – С. 18–28. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»)
 2. Бондарчук О. І. Professional deformations of heads of educational organizations: content and ways of their prevention / О. І. Бондарчук // Вісник післядипломної освіти зб. наук. праць; за ред. В. В. Олійника. – 2016. – Вип. 1(30). – С. 6–14. – Серія «Соціальні та поведінкові науки».
 3. Бондарчук О. І. Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів / О. І. Бондарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2016. – Т. 9, Ч. 37. – С. 66–76.
 4. Bondarchuk O. Socio-psychological problems and mechanisms of brand communication in the sphere of educational services / О. Bondarchuk // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.] – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – Вип.. 3(32). – 141 с. – С. 34–46. – (Серія «Соціальні та поведінкові науки»).

Статі в інших виданнях:

 1. Olena Bondarczuk. Психологічна готовність керівників українських освітніх організацій до професійної діяльності в умовах діалогу культур: структура та підходи до розвитку / Olena Bondarczuk // Rocznik polsko-ukraiński prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; red. nauk.. : Kazimierz Rędziński, Dmitro Herciuk. – 2016. – Т. ХVІІІ – Częstochowa – Kijów – Lwów 2016. – С. 371–382
 2. Бондарчук О. І. Імідж і саморегуляція або як здійснюється психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін / о. І. Бондарчук // Освіта: всеукр. Громадсько-політичний тижневик – 2016. – № 3–4. – с. 3–4.
 3. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: організаційно-методичний аспект / О. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 59–64.
 4.  Бондарчук О. І. Когнітивне забезпечення взаємодії керівників освітніх організацій з довкіллям як показник їх особистісного розвитку / о. І. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 2. – С. 69–73.

Матеріали та тези конференції

 1. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні проблеми готовності практичних психологів до надання психологічної допомоги особам, які беруть участь в АТО, та членам їх сімей / О. І. Бондарчук // Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції: матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 березня 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. Кол. : В. В. Черней, М. В. Костецький, О. І. Кудерміна та ін.]– ч. 1. – к. : Нац. Акад.. Внутр. Справ, 2016. – С. 11–14.
 2. Бондарчук О. І. Behavioral strategies of ukrainian educational organizations’ managers and their improvement in terms of postgraduate education / о. І. Бондарчук // тези і міжнародної науково-практичної конференції  викладачів і аспірантів «соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ, 30 березня 2016 р.) – С. 320-323. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03.
 3. Бондарчук О. І. Підготовка практичних психологів до надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції / О І. Бондарчук //Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: матеріали міжвідом. Наук.-практ. Конф. (м. Київ, 26 травня 2016 р.) / Міністерство оборони України, національний університет оборони України імені івана черняхівського. – К. : НУОУ, 2016. – С. 48–51.
 4. Бондарчук О. І. Модель особистісного зростання майбутніх фахівців / О. І. Бондарчук // Тези І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, 22 квітня 2016 р.) – С. 9–12.
 5. Бондарчук О. І. Автопсихологічна компетентність керівників як чинник ефективної діяльності освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: тези всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 травня 2016 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С. 9–11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari.
 6. Бондарчук О. І. Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: зміст і критерії оцінювання / О. І. Бондарчук // тези Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» 24 листопада 2016 року на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» [Електронний ресурс].
 7. Бондарчук О. І. Психологія управління персоналом: виклики сьогодення // Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 грудня 2016 р.) / О. І. Бондарчук – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 93 с. – С. 15–17. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji/i-mizhnarodnanaukovo-praktichna-konferencija-z-temi-konkurentologhija-ta-rinok-pracipsikhologhichni-aspekti (не ввійшли до звіту 2016 р.).
 8. Бондарчук О. І. Особливості суб’єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їх ціннісних орієнтацій / О. І. Бондарчук // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р., м. Київ «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» ; редкол. : В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник, Я. Л. Катюк. – К. : ЦІППО, 2017. – 450 с. – С. 308–310.
 9. Бондарчук О. І. Безпечне освітнє середовище як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). [Електронний ресурс].
 10. Бондарчук О. І. Суб'єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник розвитку професіоналізму / О. І. Бондарчук // Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 року, м. Рівне / РОІППО; упоряд.: Л. В. Антонюк, А. А. Волосюк; заг. ред. Черній А.Л. – Рівне: РОІППО, 2017. – 241 с. – С. 29–32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/847/ (0,1 др. арк.).
 11. Бондарчук О. І. Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій / О. І. Бондарчук // Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. – 144 с. – С. 11–13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji
 12. Бондарчук О. І. Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як індикатор психологічної безпеки освітнього середовища / О. І. Бондарчук // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології (1-3 червня, 2017 р., м. Харків). –  К.‑Х. : Гуманітарний центр, 2017. – 112 с. – С. 65–66.
 13. Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища як чинник інновацій в освіті / О. І. Бондарчук // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р.). – Чернівці‑Сєвєродонецьк / Укладачі: М. Ф. Бирка, І. Б. Черкез. – Чернівці : ІППОЧО, 2017. – 112 с. – С. 10–12.

 

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. ХІ міжнародна науково-практична конференція «соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні аспекти (м. Київ, 18 березня 2016 р.). Тема виступу:технологія психологічної підготовки керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: сутність та особливості впровадження в умовах післядипломної освіти.
 2. Науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції» у межах сьомої міжнародної спеціалізованої виставки «сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ, 17-19 березня 2016 р.) Тема виступу: Психологічні проблеми післядипломної освіти в умовах євроінтеграції
 3. Міжвідомча науково-практична конференція «психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції» (м. Київ, 30 березня 2016 р.). Тема виступу:Соціально-психологічні проблеми готовності практичних психологів до надання психологічної допомоги особам, які беруть участь в ато, та членам їх сімей.
 4. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (м. Київ, 30 березня 2016 р.). Тема виступу:Поведінкові стратегії керівників українських освітніх організацій та їх вдосконалення в умовах післядипломної освіти.
 5. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, 22 квітня 2016 р.) Тема виступу:Модель особистісного зростання майбутніх фахівців
 6. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 27 квітня 2016 р.). Тема виступу:вплив професійної діяльності на особистісний розвиток керівників освітніх організацій
 7. Х Міжнародна науково-практична конференція «Духовність у становленні та розвитку особистості» (м. Нова Каховка, 12-13 травня 2016 р.). Тема виступу:Духовність у структурі ціннісних орієнтацій керівників навчальних закладів
 8. VІ Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» (м. Київ, 26 травня 2016 р.) Тема виступу: Підготовка практичних психологів до надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація» (м. Черкаси, 26-27 травня 2016 р.) Тема виступу:Психологічна підготовка керівників ПТНЗ до професійної діяльності в умовах змін
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», (м. Київ, 27 травня 2016 р.) Тема виступу: Автопсихологічна компетентність керівників освітніх організацій: сутність та умови розвитку
 11. Всеукраїнський Інтернет-форум «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної освіти в контексті закону України «про освіту» (м. Київ, 15 червня 2016 р.) Тема виступу: Розвиток особистісної готовності керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: технологічний аспект.
 12. Літня школа молодого науковця (м. Лазурне, Херсонська обл., 2016 р). Тема виступу: Комп’ютерна програма SPSS як засіб опрацювання результатів експериментального дослідження.
 13. ХІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «психологія посттравматичного оновлення» (м. Київ, 30 червня – 1 липня 2016 р.). Тема виступу: Соціально-психологічні особливості розвитку особистісної готовності практичних психологів до надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операціїта членам їх сімей.
 14. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність» (Мелітополь, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу:Психологічні чинники конкурентоздатності науково-педагогічних працівників в умовах соціальних трансформацій.
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція, що присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія (м. Вінниця, 16-17 вересня 2016 р.). Тема виступу:Соціально-психологічні чинники збереження здоров’я педагогічних працівників
 16. Тренінг у рамках ІІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», який проводився Національним агентством України з питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (м. Київ, 11 жовтня 2016 р.). Тема тренінгу: Лідерство. Проективний менеджмент та особистісний лідерський потенціал.
 17. ХІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної педагогічної освіти України», присвячена 70-й річниці заснування Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, (м. Ужгород, 10-11 листопада 2016 р.) Тема виступу:Психологічний супровід розвитку автопсихологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти
 18. Науково-методичний семінар «Психологічна підтримка суб’єктів освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій та військового конфлікту»» у межах виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016».
 19. Школа молодого науковця (м. Івано-Франківськ-Лімниця, 23-25 листопада 2016 р.). Теми виступів: «Лідерський потенціал сучасного науковця», «Авторська методика: процедура стандартизації та валідізації».
 20. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» (м. Харків, 24 листопада 2016 р.) Тема виступу: Особистісний розвиток керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти: зміст і критерії оцінювання
 21. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генеза буття особистості» (м. Київ, 20 грудня 2016 р.). Тема виступу: Психологічні критерії та показники розвитку професіоналізму педагогічних працівників
 22. XІІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Educacja – historia i terazniejszosc» (м. Ченстохова, Польща, 24-25 вересня 2016 р.) Тема виступу:Психологічна готовність керівників українських освітніх організацій до професійної діяльності в умовах діалогу культур: структура та підходи до розвитку
 23. Перший міжнародний освітній форум «Сучасна реформа освіти в Україні  – головні напрямки, проблеми, завдання.» (м. Харків, 2-4 березня 2017 р.). 
 24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток особистості людини як суб’єкта власного життя: акмеологічний підхід» у межах Восьмої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017»)(м. Київ,17 березня 2017 р.). Тема виступу:Акмеологічні детермінанти суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій
 25. Дванадцята міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (м. Київ,17 березня 2017 р.). Тема виступу:Психологічні особливості суб'єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій
 26. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти  (м. Київ – Рівне, 30-31 березня 2017 р.). Тема виступу:Суб'єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник розвитку професіоналізму
 27. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (м. Харків, 6 квітня 2017 р.). Тема виступу:Безпечне освітнє середовище як чинник суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій
 28. IІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). Тема виступу: Особливості суб’єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їх ціннісних орієнтацій
 29. ІІВсеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава,17 травня 2017 р.). Тема виступу:Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій
 30. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (м. Київ, 26 травня 2017 р.) Тема виступу:Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: основні концептуальні підходи
 31. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології «Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку» (м. Харків, 1-3 червня 2017 р.). Тема виступу: Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як індикатор психологічної безпеки освітнього середовища
 32. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика» (м. Херсон, 22-23 вересня 2017 р.). Тема виступу:Психологічна безпека освітнього середовища як чинник попередження девіантної поведінки суб’єктів освітнього процесу
 33. Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю вищої освіти: проблеми та перспективи» (м. Київ, 29 вересня 2017 р.). Тема виступу:Суб'єктивне благополуччя університетських викладачів як чинник якості вищої освіти
 34. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті» (м. Чернівці, 20 жовтня 2017 р. Тема виступу:Безпечне освітнє середовище як психологічна умова інноваційної діяльності закладу освіти
 35. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (м. Київ, 01 листопада 2017 р.). Тема виступу:Психологічна безпека освітнього середовища як чинник інновацій в освіті
 36. Восьмі Сіверянські соціально-психологічні читання (м. Чернігів, 06 листопада 2017 р.). Тема виступу:Суб'єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій як чинник ефективності професійної діяльності
 37. 15th European congress of psychology «Psychology addressing society’s greatest challenges», (Amsterdam, 11-14 July 2017). Тема виступу: Subjective Well-Being of Heads of Ukrainian Educational Organizations In Terms Of Social Transformations

Науково-організаційна діяльність

Організація та проведення масових заходів:

 1. І Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентологія та ринок праці: психолого-педагогічні аспекти», 08-09 грудня 2016 р., спільно з республікою Білорусь, Білоруський держаний університет
 2. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» спільно з кафедрою практичної та загальної психології НН ІМП ДВНЗ «УМО» спільно з кафедрою загальної та практичної психології УМО лабораторією організаційної та соціальної психології інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ, 27 травня 2016 р.).
 3. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО», лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ, 26 травня 2017 р.).
 4. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» спільно з кафедрою психології та особистісного розвитку НН ІМП ДВНЗ «УМО», лабораторією соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ, 01 листопада 2017 р.).
 5. Науково-методичний семінар «Психологічна підтримка суб’єктів освітнього процесу, які постраждали внаслідок складних суспільно-політичних подій та військового конфлікту»» у межах виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2016» (м. Київ, 17 листопада 2016 р.)

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

1. Тягур Л. М. «Психологічна безпека освітнього середовища як чинник самоактуалізації викладачів педагогічного коледжу» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (11.2017 – 11.2021).

2. Левшенюк Н. А «Розвиток особистісної готовності викладачів закладів післядипломної освіти до педагогічної діяльності в умовах змін» (11.2013 – 11.2017, 2014-2016 - академічна відпустка).

3. Дубова О. Ю. «Психологічні чинники автентичності самопрезентації керівників загальноосвітніх навчальних закладів» (2015 – 11.2018).

4. Казакова С. В. «Психологічні умови розвитку психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг» спец. : 9.00.07 – педагогічна та вікова психологія (11.2015 – 11.2018).

5. Павлюк О. Д. (11.2016 – 11.2020) «Психологічні умови розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ» на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія», спеціалізація 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Наукова школа

«Психологічні засади вдосконалення управління освітніми організаціями»

Основна мета – розроблення психологічної моделі та технології особистісного й професійного розвитку керівних, педагогічних кадрів та інших фахівців як важливого чинника їх професійного вдосконалення та ефективності професійної діяльності.

Під науковим керівництвом О. І Бондарчук творчий колектив працював над науково-дослідними темами:

 • Психологічні засади стимулювання особистісного розвитку управлінських кадрів (в умовах системи післядипломної педагогічної освіти)(державний реєстраційний номер0106U002456, 2006-2008 рр.), у результаті було теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено психологічні механізми та умови стимулювання особистісного розвитку керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти.
 • Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти» (державний реєстраційний номер 0109U003632, 2009-2011 рр.), за результатами дослідження якої розроблено модель (зміст і складові) психологічної компетентності керівників закладів освіти, розроблено та апробовано методику дослідження психологічної компетентностікерівників закладів освіти обґрунтовано та експериментально перевірено основні умови формування психологічної компетентності керівників у системі післядипломної педагогічної освіти.
 • Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін», (державний реєстраційний номер 0112U000700 (2012–2014 рр.), у результаті дослідження якої визначено сутність і складові психологічної підготовки керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти, обґрунтовано та експериментально перевірено технологію такої підготовки.

Окремий напрям роботи наукової школи, присвячений дослідженню проблеми психологічного забезпечення управління освітніми організаціями на засадах гендерної рівності., реалізується в рамках діяльності кафедри гендерних студій, започаткованої в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» внаслідок перемоги в конкурсі Програми розвитку ООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» на відкриття ґендерних освітніх центрів та кафедр ґендерних студій при Університетах ІІІ-ІV рівня акредитації (2009 р.).

Список дисертацій, захищених під керівництвом О. І.Бондарчук

Докторських:

 1. Максименко О. Г. Психологія самодепривації особистісного розвитку суб'єкта, 2017,. 19.00.01.

Кандидатських:

 1. Я. І. Шкурко. Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності. – 2000, 19.00.05.
 2. В. І. Худякова. Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої загальноосвітньої школи. – 2003, 19.00.05.
 3. В. І. Фадєєв. Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності молодших школярів. – 2006, 19.00.07.
 4. Т. М. Вакуліч. Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків. – 2006, 19.00.07.
 5. Р. М. Ткач. Психологічна допомога підлітками, схильним до бродяжництва. – 2007, 19.00.07.
 6. О. П. Ткачишина. Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій. – 2008, 19.00.05.
 7. М. В. Фадєєва. Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації – 2010,19.00.07.
 8. С. А. Медвєдєва. Розвиток асертивності майбутніх практичних психологів у процесі їхнього професійного становлення – 2010,19.00.07.
 9. О. М. Кажарська. Психологічна підготовка молодого вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. – 2010,19.00.07.
 10. І. М. Овдієнко. Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою. – 2011, 19.00.07.
 11. Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 2011, 19.00.07.
 12. Довгань H. О. Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми, 2013, 19.00.07.
 13. Печерська Г. О. Діагностика та корекція професійних ціннісних орієнтацій учителів у закладах післядипломної педагогічної освіти, 2013, 19.00.07.
 14. Радченко К. В. Психологічні особливості створення гендерних стереотипів засобами масової інформації, 2014, 19.00.05.
 15. Лимар Л. В. Соціально-психологічні основи розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами, 2014, 19.00.05.
 16. Папакиця О. К. Психологічні особливості розвитку інформаційної готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності, 2014, 19.00.07.
 17. Чеботарьова А. І. Когнітивно-стильові особливості розуміння студентами навчального тексту, 2014, 19.00.07.
 18. Пастух Л. В. Сензитивність як чинник ефективності діяльності практичного психолога системи освіти, 2016, 19.00.07.
 19. Пустовалов І. В. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери особистості підлітків в сім’ях повторного шлюбу, 2017, 19.00.07.
 20. Бантишева О. О. Психологічні чинники емоційного інтелекту осіб юнацького віку, схильних до віктимної поведінки, 2017, 19.00.07.
 21. Кот В. Г. Психологічні умови професійної самореалізації працівників рекламної сфери, 2017, 19.00.07.

Міжнародна діяльність

1. Ухвалено робочу програму науково-освітнього співробітництва між факультетом філософії та соціальних наук Білоруського державного університету (республіка Білорусь) та Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (Україна) (2016-2021 рр.).

2. Учасник Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН (2010-2011 рр.).

3. Членство у міжнародних наукових об’єднаннях (академіях, асоціаціях, товариствах тощо):

4. Міжнародна асоціація прикладної психології (International Association of Applied Psychology  (IAAP) Division 1 (Work and Organizational Psychology)

5. Українська асоціація організаційних психологів і психологів праці (Президент) як член-засновник Європейської Асоціації психології праці та організаційної психології (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»:

1. Науково-педагогічні працівники (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК № 538584, видане 24 квітня 2010 р.).

2. Науково-педагогічні працівники закладів післядипломної педагогічної освіти (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 817847, видане 14 квітня 2012 р.).

3. Викладачі (викладачі тьютори, куратори-тьютори груп) закладів ППО (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ№ 142138, видане 12 вересня 2015 р.).

Міжнародні навчальні візити

4. International seminar «Education for Democratic Citizenship: European & Global Dimension in Education» Ukraine – Slovakia) Bratislava, Slovakia, 4-8 July 2012.

5. Міжнародний навчальний візит «Освіта для демократичного громадянства: українсько-польські освітні ініціативи» (м. Варшава, Польща, 19-23 березня 2013 р.).