ЛУШИН ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЛУШИН ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Завідувач кафедри
Доктор психологічних наук, професор
Телефон
Моб. (067)520-11-64

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-6247-2019

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-9549-1759

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7Qe1MnoAAAAJ&hl=uk&authuser=2

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
https://oai.org.ua/index.php/user

 

Додаткові відомості

Освіта:
вища, Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, 1978 р.

Досвід роботи: 40 років.

Теми захищених дисертацій:

 • кандидатської – «Психологічні особливості міжмовної інтерференції при вивченні іноземної мови (на прикладі англійської мови)» (м. Київ,1983 р.);
 • докторської – «Психологія особистісного змінювання» (м. Київ, 2003 р.).

Громадська активність:
голова ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги» (м. Київ).

Наукова діяльність

 1. Голова наукового колективу кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, тема НДР «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377, 2017–2021 рр.)
 2. Голова експериментальної групи з дослідження та впровадження інноваційної психологічної та педагогічної практики надання психологічної допомоги «Екофасилітація» на базі ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги» 

Перелік продукції (за останні два роки):

Монографії:

 1. Лушин П. В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию [Текст] : Монография / П. В. Лушин. – Киев, 2017. – 144 с. (Серия «Живая книга» ; Т. 4).
 2. Лушин П. В. Екологічна допомога особистості в перехідний період: екофасилітація [Текст] : Монографія / Лушин П. В. - Київ, 2013. – 296 с. – (Серія «Жива книга»; Т.2).
 3. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / П. В. Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.
 4. Лушин П. В. Два измерения принципа «не навреди» и кодекс экологичности / П. В. Лушин // Практична психологія в системі вищої школи : монографія / за ред. Т. В. Бушуєвої, С. О. Ставицької // Авт. кол. кафедри практичної психології та психотерапії. – К. : КНПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 38-53. 

Посібники:

 1. Экофасилитация: самоучитель для взрослых [Текст] / [Гусев А. И., Догадов Я. А., Зернова Н. В., Олифира С. А., Шевченко С. В., Хилько С. А. и др.] : под ред. П. В. Лушина, Я. В. Сухенко. – Киев, 2013. – 220 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 3).
 2. Живая книга. Личные алгоритмы экофасилитации [Текст]. Т. 1 / [Антонова Е. В., Болычева Е. В., Бричник В. А. и др.] ; под ред. П. В. Лушина, Я. В. Сухенко. – Киев, 2012. – 204 с.
 3. Лушин П. В. О психологии человека в переходный период (Как выживать, когда все рушится) / Лушин П. В. – Киев : «Науковий світ», 2007. – 207 с.
 4. Особистісно-орієнтована підготовка майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : посібник / П. В. Лушин, Н. Ю. Волянюк, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв, Я. Л. Катюк, В. І. Карамушка, Л. А. Інжиєвська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2014. – 369 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8318/ – Назва з екрану.
 5. Навчально-методичне забезпечення особистісно орієнтованої підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти : метод. реком. / П. В. Лушин, О. В. Брюховецька, А. І. Гусєв [та ін.]; за наук. ред. П. В. Лушина. – К., 2014. – 250 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/8360/ – Назва з екрану.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Lushyn, P. The Problem of Pedagogical Transfer of Critical Thinking Curriculum within Global and Ecopsychological Perspectives // Children Philoso-phize Worldwide : Theoretical and Practical Concepts. – Eds. Eva Marshal / Takara Dobashi / Barabar Weber. – Berlin : Peter Lang. – 2009. – P. 179-184.
 2. Lushyn, P., Kennedy, D. Ambiguous control // Analytic teaching. – 2003. – Vol. 23. – №2. – Р. 103-110.
 3. Lushyn, P. Some Reflection on the Ecology of Pedagogical Space// Thinking.  – 2003. – Vol.16 (3). – P. 4-11.
 4. Lushyn, P. The paradoxical nature of ecofacilitation in the community of inquiry // Thinking. – 2002. – № 16 (1). – Р. 8-17.
 5. Lushyn, P.A few psychological projections into the Philosophy for Children // Analytical Teaching. – 2001. – Р. 39-44.
 6. Lushyn, P. and Kennedy, D. The psychodynamics of community of inquiry and educational reform: A cross-cultural perspective // Thinking. – 2000. – Vol. 15. –P. 9-16.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

 1. Лушин П. В. Невизначеність і типи ставлення до неї: ситуація психологічної допомоги / П. В. Лушин // Теоретичні та методологічні проблеми психологічного консультування та психотерапії. – Том 1. – № 5. – 2016. – С. 33-40.
 2. Лушин П. В. До проблеми проектування підручника для дорослих / П. В. Лушин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Серія № 12. Психологічні науки : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 43 (67). – С. 32-37.
 3. Лушин П. В. Толерирование неопределенности как способ экологичного управления / П. В. Лушин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 20-23.
 4. Лушин П. В. Об экологичности психологического воздействия: экофасилитативная логика / П. В. Лушин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 6. – С. 7-9.
 5. Лушин П. В. Экологичность влияния: проблема и пути ее решения в экопсихологической перспективе / П. В. Лушин // Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – Т. ІІ (15) . – № 3. – 2009. – С. 199-205.

Інші праці:

 1. Лушин П. В. Экофасилитация в психотерапевтическом и образовательном контекстах: «Буферная зона развития», коллективно генерируемый инсайд и неопределенность / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. – 2016. – Том 3. – № 12. – С. 28–33.
 2. Лушин П. В. Неопределенность, которую не толерируют / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. –2016. – Том 3. – № 5. – 2016. – С. 2-6.
 3. Лушин П. В. Экология травмы и условия ее недефицитарного сопровождения / П. В. Лушин // Теория и практика психотерапии. – 2016. – Т. 3. – № 4. – С. 2–10.
 4. Лушин П. В. 100 запитань для оцінювання та проектування індивідуальних траєкторій психолога-консультанта в його навчальній та професійній діяльності: екофасилітативні картки [Карткове видання] / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко. – К. ; 2017. – 108 с.
 5. Лушин П. В. Гибридная помощь в переходом периоде: когда психолог не эксперт : [текст] / П. В. Лушин. – Киев, 2016. – 32 с.
 6. Лушин П. В. Гибридная жизнь: как выживать, когда все рушится? : [текст] / П. В. Лушин. –2-е изд., дораб. и дополн.– Киев, 2015. – 28 с.
 7. Лушин П. В. Гибридная жизнь: как выживать, когда все рушится? : [текст] / П. В. Лушин. – Киев, 2014. – 20 с.
 8. Lushyn, P., & Borrelli, S. [2003] Rediscovery of EMDR: In search of a rationale. // The EMDR Practitioner. – Retrieved from : http://www.emdr-practitioner.net. 12/27/2008.

Участь у науково-практичних заходах (2017 р.)

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», м. Львів, 22-23.12.2017 р.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», м. Київ, 01.11.2017 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференції «Псі-фактор», КДУ ім Т. Г. Шевченко, м. Київ,  27-29.10.2017 р., майстер-клас: «Екофасилітація: короткострокова глибинна психологічна допомога».
 4. Інтерактивна відкрита зустріч «Екофасилітація в питаннях і відповідях», м. Київ, 29.06.2017 р.
 5. Конференція «Психологія грошей та влади», Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ, 27.05.2017 р.
 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», м. Київ, 26.05.2017 р.
 7. VI Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея», м. Київ, 20-21.05.2017 р.
 8. Серія вебінарів з громадською організацію «Combined Arms», Техас, Х'юстон з приводу створення Інтернет платформи для соціально психологічної допомоги в Україні для ветеранів та населення, Київ – Х'юстон, 10.05.2017 р., 16.05.2017 р., 31.05.2017 р.
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19.05.2017 р.
 10. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», Київ-Суми, 26-28.04.2017 р.
 11. ХХХІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017» та виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном», м. Київ,6-8.04.2017 р.
 12. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», м. Київ, 28.04.2017 р.
 13. Конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми», Інститут Г. С. Костюка НАПНУ, м. Київ. 17.03.2017 р.
 14. Восьма Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та П’ята Міжнародна виставка освіти за кордоном «WorldEdu», м. Київ, 16-18.03.2017 р.
 15. Круглий стіл «Проблеми психосоціальної підтримки та психологічного супроводу ветеранів війни та цивільних, які постраждали через Збройний Конфлікт», м. Київ, 23.02.2017 р.
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи», м. Київ, 10-11.02.2017 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. Член експертної ради з психології ВАК МОН України
 2. Член вченої ради ДВНЗ «УМО» НАПНУ
 3. Член вченої ради ННІМП ДВНЗ «УМО» НАПНУ
 4. Завідуючий кафедрою психології та особистісного розвитку.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво (захищені кандидатські дисертації):

 1. Давидова Оксана Володимирівна, тема «Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя», спеціальність 19.00.07, 2017 р.
 2. Інжиєвська Леся Анатоліївна, тема «Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти», спеціальність 19.00.07, 2017 р.
 3. Боличева Олена Вікторівна «Персоніфікація професійних знань як чинник розвитку особистості студента-психолога», спеціальність 19.00.07, захищено у 2015 р.
 4. Лук'янчук Наталія Вадимівна, тема «Фасилітативний супровід розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці», спеціальність 19.00.07, 2015 р.
 5. Божко Катерина Валеріївна, тема «Психологічні особливості професійного вигорання юристів», спеціальність 19.00.07, 2014 р.
 6. Кідалова Марина Миколаївна, «Психологічні особливості емоційних бар'єрів у підлітковому віці», спеціальність 19.00.01, 2013 р.
 7. Шевякова Наталія Леонідівна, тема «Особливості емоційно-вольової регуляції особистості в перехідний період від підліткового до юнацького віку», спеціальність 19.00.07, 2013 р.
 8. Сухенко Яна Валеріївна, тема «Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції», спеціальність 19.00.07, 2012 р.
 9. Перегончук Наталія Василівна, тема «Професійне вигорання» як фактор розвитку особистості педагога», спеціальність 19.00.07, 2011 р.
 10. Гельбак Анжела Миколаївна «Розвиток комунікативних навичок підлітків засобами фасилітаційного впливу», спеціальність 19.00.01, 2010 р.
 11. Гусєв Андрій Ігоревич, тема «Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості», спеціальність 19.00.01, 2009 р.
 12. Варбан Евген Олександрович, тема «Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці», спеціальність 19.00.07, 2009 р.
 13. Ржевська-Штефан Злата Олександрівна, тема «Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки», спеціальність 19.00.01, 2007 р.

Наукове керівництво докторантами (здобувачами):

 1. Перегончук Наталія Василівна, тема: «Теория и практика формування професійної компеиенції майбутніх психологів», спеціальність 19.00.07
 2. Сухенко Яна Валеріївна, тема «Психологія супроводу індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника у післядипломній освіті», спеціальність 19.00.07.

Наукове керівництво аспірантами (здобувачами):

 1. Журавльова Вікторія Володимирівна, тема «Психологічні особливості ціннісних орієнтацій керівників підприємств як фактор особистісного розвитку», спеціальність 19.00.07
 2. Решетник Ольга Анатоліївна, тема «Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник розвитку життєстійкості в юнацькому віці», спеціальність 19.00.07
 3. Кравець Ганна Володимирівна, тема «Психологічні особливості формування резільєнтності в умовах життєвої кризи», спеціальність 19.00.07
 4. Кримлова Юлія Михайлівна, тема «Психологічна готовність юнаків до кризових ситуацій життя», спеціальність 19.00.07
 5. Кошель Наталія Анатоліївна, тема «Психологічні особливості смислоутворення у дорослому віці», спеціальність 19.00.07
 6. Хілько Світлана Олександрівна, тема «Психологічні умови формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів», спеціальність 19.00.07

Наукові школи

 1. Науково-практична школа екофасилітації як інноваційного наукового напрямку психологічної та педагогічної допомоги.
 2. Школа підготовки фахівців «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах».
 3. Наукове керівництво інноваційним напрямом підготовки християнських психологів в умовах формальної та неформальної освіти.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах:

 1. Член редколегій журналів «Thinking» (США) i «Chilhood and Philosophy» (Бразилія), 2000-2008рр.
 2. Член Північноамериканської асоціації «Спільнота дослідників» (2002-тепрш. час)
 3. Редактор українського видання та член редколегії канадського наукового журналу «Теория и практика психотерапии» (з 2016 р.)
 4. Співпраця з міжнародною організацією «DVV International Ukraine», що спеціалізується в галузі освіти дорослих, в якості наукового консультанта з психології, представника ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПНУ (2012-2015 рр.)
 5. Член міжнародного американо-українського проекту з реабілітації ветеранів бойових дій спільно із «Combined Arms», США(з2017 р.)

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

 1. Наукове стажування в Уейнському державному університеті, штат Мічиган, США, 1996 р., запрошений професор, дослідник.
 2. Науково практичне стажування в EMDR інституті, Каліфорнія, США, під керівництвом Ф. Шапіро, 1996 р., запрошений професор, дослідник.
 3. Спільний проект з Монтклерським державним університетом, штат Нью-Джерсі США під керівництвом М. Ліпмана, 2000-2002 рр., співробітник спільного дослідницького проекту.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації:

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІППО УМО НАПНУ, «Державне управління» «Гібридні процеси в управлінні освітою» (12СПВ 111973, 2014 р.)
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦІППО УМО НАПНУ, «Викладачі-тьютори», «Краудсорсинг-інтернет платформа: перспективи розвитку» (СП 3583044/2793-16, 2016 р.)

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50541 «Экологичная помощь личности в переходный период: экофасилитация» Автор: Лушин Павло Володимирович. Дата реєстрації 02.08.2013. Голова Державної служби інтелектуальної власності України М. В. Ковіня.