Шевченко Світлана Вікторівна

Шевченко Світлана Вікторівна

Доцент кафедри
кандидат психологічних наук
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-2643-2019

ORCID iD:  
https://orcid.org/0000-0002-7940-6593

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ulPoyv0AAAAJ&hl=ru 

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/1621

  

Додаткові відомості

Освіта:

 1. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, аспірантура (2013-2017)
 2. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», повна вища освіта за спеціальністю «Психологія», кваліфікація магістр психології, викладач вищого навчального закладу (ВНЗ) (2008-2012).

Досвід роботи:

 • з 2012 – старший викладач кафедри психології та особистісного розвитку, ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
 • 2010-2012  – методист кафедри загальної та практичної психології.

Основні наукові інтереси: психологічне консультування, психокорекція, вікова психологія, конфліктологія, екофасилітативний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх психологів, психологічна допомога особистості в кризових ситуаціях. 

Спеціалізація в психологічній консультативній практиці: екофасилітативний підхід.

Викладання навчальних дисциплін: основи психологічного консультування та психокорекції, основи психологічного консультування, основи психокорекції, практикум з групової психокорекції.

Громадська активність: Всеукраїнська асоціація екологічної психологічної допомоги (член правління); Українська Асоціація організаційних психологів і психологів праці (УАОППП); 

Наукова діяльність:

 1. Учасник науково-дослідної роботи «Особистісно-орієнтовані засади психологічної підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти» 2012-2014 рр. (№ держреєстрації  0112U002317).
 2. Учасник науково-дослідної теми кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах», загальний напрям дослідження: «Особливості формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів».
 3. Навчання в аспірантурі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (2013‑2017 рр.). Тема дисертації «Психологічні особливості розвитку довіри до себе у майбутніх психологів».

Публікації:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Шевченко С .В. Индивидуальные ресурсы как психологические предикторы доверия к себе у будущих психологов / С. В. Шевченко // The European Journal of Education and Applied Psychology, Premier Publishing s.r.o. Vienna. № 4 , 2017. – P. 69-73.
 2. Ложкін Г.В., Шевченко С. В. Дослідження природи взаємозвязку професійної ідентичності та довіри до себе у майбутніх психологів / Г. В Ложкін, С. В. Шевченко // Наука і освіта : зб. наук. пр. Південноукраїнського нац. педаг. Ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – 2018. – № (1) – С.---

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

 1. Шевченко С.В. Сучасні уявлення про феномен довіри до себе Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 15(28) / Психологія / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – С. – 264-275.
 2. Шевченко С. В. Теоретична модель розвитку довіри до себе у майбутніх психологів / С. В. Шевченко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 45 / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України  C. – 150 -156  
 3. Шевченко С.В. Психологічні студії розвитку довіри до себе в контексті ідентифікаційного позиціонування майбутнього психолога / С. В. Шевченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Психологічні науки». Херсон.: Херсонський державний університет, 2017. – Вип. (5). Том 2 – С. –136-141.
 4. Шевченко С.В. Методики для дослідження психологічних особливостей розвитку довіри до себе у майбутніх психологів / С.В.Шевченко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол.: О. Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. (---) Психологія // голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2017. – C.---

Інші праці:

 1. Живая книга. Личные алгоритмы экофасилитации. [Текст] Т. 1 / [авторский коллектив Антонова Е.В., Болычева Е.В., Бричник В.А., Шевченко С.В. и др.]: по ред. П.В. Лушина, Я.В. Сухенко. – Киев, 2012. – 204 с. (Серия «Живая книга»).– С. 183-187.
 2.  Экофасилитация: самоучитель для взрослых [Текст] Т. 3 / [Гусев А.И., Догадов Я.А., Зернова Н.В., Крымлова Ю.М., Олифира С.А., Хилько С.А., Шевченко С.В. и др.]: по ред. П.В. Лушина, Я.В. Сухенко. – Киев, 2013. – 224 с. – (Серия «Живая книга).
 3. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи: для студ. освітньо-кваліфікац. рівнів «Бакалавр» напряму підготовки 6.030102 «Психологія», 6.030103 «Практична психологія», «Магістр», за спеціальністю «Психологія» / уклад.: О. І. Бондарчук, О. В. Брюховецька, С. О. Хілько, С. В. Шевченко; НАПН України, Ун-т менеджменту освіти. – Вид. 2-е, виправ. та допов. – К., 2015. ‑60 с. 

Участь у науково-практичних заходах: 

 1. Участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – БІНПО. Тема доповіді: Взаємозв’язок довіри до себе та професійного самоусвідомлення у майбутніх психологів на етапі навчання. (Біла Церква, 10 листопада 2016 р.)
 2. Участь у науковій конференції «Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах». Тема доповіді: «Особливості розвитку складових довіри до себе у майбутніх психологів в контекстному навчанні» (26 січня, 2017 р., м. Київ, Києво-Могилянська академія).
 3. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-методичні основи професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти». Тема доповіді: «Психологічні умови розвитку довіри до себе майбутніх психологів, які отримують другу вищу освіту» (30-31 березня 2017 р., м. Київ   м. Рівне).
 4. Участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції  «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи». Тема доповіді: «Довіра до себе майбутніх психологів як показник успішності їх професійного становлення» (6 квітня 2017 р., м. Харків).
 5. Участь у ІІ-й Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: Історія, теорія, технології». Тема доповіді: «Вплив довіри до себе на формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх психологів» (28 квітня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України). 
 6. Участь у ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій». Тема доповіді: «Розвиток довіри до себе в контексті навчально- професійної діяльності майбутніх психологів» (26 28 квітня 2017 р., м. Київ – м. Суми).
 7. Участь у ІІ-й Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти». Тема доповіді: «Довіра до себе як внутрішньо-особистісне утворення майбутніх психологів» (26 травня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України).
 8. Участь у VI Всеукраїнському форумі вчених і практиків «Екопсихея» «Психологія нелінійного життя». Проведення майстер-класу: «Екологічна робота з психотравмою» ( 20-21 травня 2017 р., м. Київ).
 9. Участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки». Тема доповіді: «Використання проективного малюнка в програмі розвитку довіри до себе у майбутніх психологів. (м. Бердянськ (29-30 листопада 2017 року).

Міжнародна діяльність:

Стажування за кордоном:

 1. Участь у програмі: «Підготовка фахівців та навчання за місцем роботи для підвищення професійної кваліфікації на кафедрі громадського здоров'я Інституту психології в Любліні від 30 січня 2017 року по 12 лютого 2017 року, в рамках програми, що проводиться в Католицькому університеті Фонду розвитку Любліна».

Професійний розвиток: 

 1. Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі університетів, академій, інститутів». Свідотство про підвищення кваліфікації СП 35830447/2540-17 від 3 листопада 2017 р. Реєстраційний номер 2525/17ц.
 2.  Підвищення кваліфікації за категорією «Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни». Сертифікат про підвищення кваліфікації № А-ЕЕ-812-60 від 12.12.2017 р.