АЛЕЙНІКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

АЛЕЙНІКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології
доктор наук з державного управління, професор
Інформація

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-4876-3563

Профіль вченого у Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=pGu9cPoAAAAJ&hl=ru&oi=ao

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/T-3392-2018

 

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

 • Класичний приватний університет, спеціальність: Бізнес-адміністрування, диплом магістра з відзнакою, 2010 р.
 • Докторантура зі спеціальності 25.00.02-механізми державного управління, 2009-2011 рр.
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність: Педагогіка вищої школи, диплом магістра з відзнакою, 2004 р.
 • Запорізький технічний університет, спеціальність: Фінанси, диплом з відзнакою, 2000 р.
 • вересень 1997 – лютий 1999 - аспірантка з відривом від виробництва
 • листопад 1991 – січень 1996 - аспірантка з відривом від виробництва
 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В. Я. Чубаря, спеціальність Електропривод та автоматизація промислових установок, диплом  з відзнакою, 1991 р.

Досвід роботи

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

 • грудень 2015 – по теперішній час - Директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
 • червень 2015 – грудень 2015 - т.в.о. директора Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
 • серпень 2014 –  грудень 2015 - завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін  Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

 • вересень 2013 –  липень 2014 - завідувач кафедри економічної теорії Навчально-наукового Інституту економіки, менеджменту та права
 • Заступник Голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.04  із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

 • вересень 2011 – серпень 2013 - завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та галузевого менеджменту, професор Інституту управління Класичного приватного університету
 • вересень 2008 – вересень 2011 - завідувач кафедри інвестиційного та аграрного менеджменту Інституту управління Класичного приватного університету

Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», м. Запоріжжя

 • листопад 2004 –  вересень 2008 - доцент кафедри економічної теорії, заступник завідувача кафедри
 • вересень 2003 – листопад 2004 – старший викладач  кафедри економічної теорії, заступник завідувача кафедри
 • січень 2003 – вересень 2003 – викладач-стажист  кафедри економічної теорії

Запорізький електротехнічний технікум-коледж

 • вересень 2000 – січень 2003 – викладач економічних дисциплін першої категорії

Запорізький державний технічний університет

 • січень 1996 – липень 1997 – асистент кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок

Досвід роботи: 19 років.

Розробка та викладання навчальних курсів: «Теорія фірми», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Планування проектної діяльності та дій», «Виконання проектних дій».

Теми дисертацій

 • Тема кандидатської дисертації: «Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах». Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія (Спеціалізована вчена рада Дніпропетровського державного аграрного університету).
 • Тема докторської дисертації: «Державне регулювання продовольчого забезпечення населення в системі розвитку аграрного сектору України». Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління (Спеціалізована вчена рада Чорноморського  державного університету ім. Петра Могили).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керівник науково-дослідної теми кафедри «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» Реєстраційний номер 0115U004183. Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017 рр. 

ПЕРЕЛІК ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Монографії:

 1. Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад [Текст]: Колективна монографія [Сазонець І.Л., Алейнікова О.І. та ін.] : За наук. ред. д-ра  екон. н., проф. Сазонця І.Л. – Рівне : Волин. обереги, 2017. – 216 с.
 2. Алейнікова О.В. Публічне адміністрування та влада // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Монографія] / за ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса, Й. Ваайнхардт, П. Андрюкайтене. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2017. – 602 с.
 3. Алейнікова О. В. Стратегія управління інноваційним розвитком проектно-орієнтованих структур і організацій  // Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід: [монографія] / Під ред.С. Чернова, В. Воронкової, А. Двігун, О. Сосніна, A. Chmieliauskas, E. Vaiginiene, A. Pilkaite, V. Viliunas. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015,  – С. 95–116.

Навчальні посібники:

 1. Алейнікова О. В. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / О. В. Алейнікова, Н. В. Притула // Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 620 с. (ІІІ місце, номінація: «Кращий електронний ресурс навчального призначення» Конкурс НАПН України на кращі наукові роботи, створені у 2016 році (Постанова Президії НАПН України від 26 січня 2017 року № 1-2/2-24)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Aleinikova O. Аnalysis the peculiarities of the project approach application in innovative development management of socio-economic self-organized systems // European Science. – Podhajska, 2017. – №2. – С.114 – 121 (міжнародне видання)
 2. Алейнікова, О. В. Гармонізація публічної політики та управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017 (міжнародне видання)
 3. Алейнікова, О. В. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу // Rocznik Polsko-Ukraiński. – Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie, 2016– С.361 – 371 (міжнародне видання)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Алейнікова О. В. Перспективи проектного управління інноваційним розвитком соціально-економічних самоорганізованих систем // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО, 2017. – №1 (17). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/ content/nashi_vydanya/metod_upr _osvit/v_19/pdf
 2. Алейнікова, О. В. Управління інтелектуальними активами у проектному менеджменті // Теорія і методика управління освітою. – К.: УМО. – 2016 – №2 (16). – Режим доступу:http://umo.edu.ua/images/ content/nashi_vydanya/metod_upr _osvit/v_18/pdf (фахове видання)
 3. Алейнікова, О. В. Державна підтримка стратегії розвитку конкурентоспроможності економіки країни // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України, Ун-т менедж. освіти; – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2016. – Вип. 2(31). – С.5–14. – (Серія «Управління та адміністрування»).

Матеріали конференцій

 1. Алейнікова О.В. Державна економічна політика: стратегія активізму: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 2. Інституційні та економічні інструменти розкриття внутрішнього потенціалу регіонів // «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції  викладачів і аспірантів, 30 березня 2016 року / За заг.ред. д.держ.упр.,проф. О. В. Алейнікової; УМО. – Київ:УМО, 2016. – С.14–18. –http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

2017 рік

 1. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ-Суми, 26-28 квітня 2017 р.
 3. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», Київ,  26 травня 2017 р.
 5. Семінар «Позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг засобами традиційних та новітніх медіа», м. Київ, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 02.11.2017 р.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», 23–24 листопада 2017 року, м. Запоріжжя 

2016 рік

 1. Перший триденний MIND-тренінг лідерів освіти із впровадження системи інноваційного мислення у навчальному закладі (15-17 березня 2016 року, м. Київ)
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток інформаційного суспільства в Україні та його інтеграція у глобальний інформаційний простір (присвячено 25-річчю незалежності України)» (20-21 квітня 2016 р. м. Запоріжжя);
 3. Робоча дводенна україно-австрійська зустріч з міжнародними партнерами: KulturKontaktAustria, Інститут керівництва освітою та розвитку якості, Педагогічний інститут Штірії, м. Грац, Австрія, (10 – 11 травня 2016 року, м. Київ).
 4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». 18 травня 2016 р., м. Київ.  
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», 27 травня 2016 року у м. Києві.  
 6. V Всеукраїнський форум вчених та практиків «Екопсихея – 2016» Україна – посттравматичний розвиток та зростання ( 21-22 травня 2016 р.)
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організації та адміністрування в умовах незалежності України (присвячено 25-річчю незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організації та управління проектами)» (23-24 вересня 2016 р. м. Запоріжжя).
 8. Публічне управління в сучасних умовах глобалізованого світу, XIІ Міжнародна наукова конференція «Освіта – історія та сьогодення»24–25 вересня 2016
 9. Робоча дводенна україно-австрійська зустріч з міжнародними партнерами: KulturKontaktAustria, Інститут керівництва освітою та розвитку якості, Педагогічний інститут Штірії, м. Грац, Австрія, (12 – 13 жовтня 2016 року, м. Київ). 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ( 30 березня 2016 року, м.  Київ),
 2. Школа «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» (м. Київ 20 – 23 вересня 2016 р.)
 3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», (26-28 квітня 2017 року, м.  Київ)
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», (19 травня 2017 р., м. Київ)
 5. Науковий семінар «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» (25 січня 2017 р., м. Київ)
 6. Методологічний семінар «Сучасні методи оволодіння іноземною мовою», 6 березня 2017 р., м. Київ
 7. Науковий семінар «Проектний менеджмент як складова інформаційно-освітнього середовища», 7 квітня 2017 р., м. Київ
 8. XXХI Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017» : науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій» (6-8 квітня 2017 р., м. Київ).
 9. Всеукраїнський круглий стіл: «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа» (11 квітня 2017 р., м. Київ)
 10. ІІ Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» (29 червня - 02 липня 2017 р., с. Рибаківка, Березанський район, Миколаївська область.
 11. Семінар «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху» 30 жовтня 2017 р. (м. Київ) на базі НВК школа-ліцей № 38 ім. В. М. Молчанова
 12. Науково-практичний семінар «Розвиток управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій» XXХIІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017». (16-18 листопада 2017 р., м. Київ), Завдання і напрямки управління проектами та програмами в контексті євроінтеграції 
 13. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», (8-9 березня 2018 року, Україна-Республіка Словаччина).

 

Робота у редакційніх колегіях та радах наукових фахових видань: Rocznik Polsko-Ukraińskiej (m. Częstochowa, Polska), «Післядипломна освіта в Україні», «Теорія і методика управління освітою», наукове фахове видання: «Стратегія і тактика державного управління», електронний науково-практичний журнал «Науковий вісник УМО. Серія. Економіка і управління, (2017).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Україно-польська зустріч з міжнародними партнерами щодо реалізації Програми викладацько-студентських обмінів та впровадження методу «Кейс-менеджменту» в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), (10 – 17 грудня 2016 року м. Київ)
 • 2015−2016 років - участь у реалізації австрійсько-українського проекту КультурКонтакт (Австрія) «Формування компетенцій з проектного менеджменту щодо інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України».

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Керівництво аспірантами, докторантами

Національний університет водного господарства та природокористування

 • Вайсман Едуард Якович (01 жовтня 2013 р. по 31 серпня 2017 р.)
 • Камінсьий  Анатолій  ( 05 вересня 2013 р. по 31 серпня 2017 р.)
 • Маланчук Лариса Олексіївна (03 грудня 2013 р. по 31 серпня 2017 р.)
 • Таргонський Григорій Миколайович (01 вересня 2013 р.. по 31 серпня 2017 р.)
 • Тімкина  Оксана  Леонідівна (14 жовтня 2013 р.. по 31 серпня 2017 р.)

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

 • Сандрачук Ярослав Володимирович (2017–2021)
 • Дьячковський Геннадій Леонідович (2017–2021)
 • Спірідонова Євгенія (2017–2021)
 • Супрун Костянтин Васильович (2017–2021)
 • Лопата Микола Петрович (2017–2021)