ДРАГУНОВА ВІРА ВАЛЕНТИНІВНА

ДРАГУНОВА ВІРА ВАЛЕНТИНІВНА

Заступник директора з навчально-виховної роботи
Кандидат педагогічних наук

ORCIDiD
https://orcid.org/0000-0002-5074-5583

Профіль ученого в GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=_PMes00AAAAJ&hl=uk

 

Додаткові відомості:

Освіта вища: 1. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» (Диплом ТМ № 35107834, 30.06.2008 рік)

2. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель. (27.11.2015 р. Центр державних замовлень. Сертифікат № 009322).

3. Житомирський державний університет імені Івана Франка, магістратура зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом», кваліфікація «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання) (Диплом М15 № 015533, 30.06.2015 рік)».

3. Посвідчення про атестацію щодо володіння державною мовою № 1272, 01.02. 2018 року.

4. Житомирський державний університет імені Івана Франка, аспірантура зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», (Диплом  ДК № 056484, 26.02.2020 рік).

5. Курс навчання освітніх експертів щодо проведення інституаційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. (22.06.-26.06.2020 р. Житомирський ОІППО. Сертифікат № 02139713/1498)

Досвід роботи:

- липень 2021 р. – по теперішній час – заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології.

- лютий-липень 2021 р.– директор науково-методичного центру ліцензування та акредитації  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

- 2020 р. – 2021 р. – головний спеціаліст сектору освіти Андрушівської районної державної адміністрації, вчитель історії та права Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

- 2015 р. – 2020 р. – головний спеціаліст відділу освіти Андрушівської районної державної адміністрації, 2018 р.- 2020 р. – вчитель історії та права Мостівської ЗОШ І-ІІ ст.

- 2015 р. – 2020 р. – головний спеціаліст відділу освіти Андрушівської районної державної адміністрації, 2015 р.- 2018 р. – вчитель історії та права Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 2017р.-2018р. – викладач історії України Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка.                                                                                               

- 2007 р. – 2015 р. – головний спеціаліст сектору контролю загального відділу Андрушівської районної державної адміністрації.

Тема дисертації: «Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти» за спеціальністю13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (захист відбувся у 2020 р.).

Перелік продукції

Монографії

1. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія / В.В.Драгунова та ін / / за наук. ред. М.О. Кириченка. – Київ: ДЗВО «УМО», 2021. – с.52-72.

Практичний порадник

В. В. Драгунова. Медіаграмотність вчителя як чинник формування медіакомпетентності учня на уроках історії. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР № 9 від 04.11.2020, 2020. – 38 с.

Статі у наукових фахових  виданнях, що затверджені МОН України

1. Драгунова В. В. Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти / В. Драгунова // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 18. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2016_18_18.

 2. Драгунова В. В. Модель педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти / В. В. Драгунова // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 77(1). - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_77%281%29__16

 3. Драгунова В. В. Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В. В. Драгунова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 2. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_2_12

4. Драгунова В. В. Компоненти, критерії та показники оцінювання реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В. Драгунова // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2018. - Вип. 19(1). - С. 155-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_19(1)__31

5. Драгунова В. В. Організація та процедура дослідження реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В.В.Драгунова // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітніх школах. – 2018. – Вип.61, т.1.– С. 53-55. - Режим доступу: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/61/part_1/13.pdf

6. Драгунова В. В. Технологія забезпечення реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти освіти / В.В.Драгунова // Збірник наукових праць. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. - 2019. - Том 24 – С. 116-124. Режим доступу: http://chelpanov.eeipsy.org/index.php/eeip/article/view/141

7. Драгунова В. В. Технологія забезпечення реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти освіти / В.В.Драгунова // Збірник наукових праць [Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова]. Педагогічні науки, реалії та перспективи. - 2018. - Вип. 60 (1). – С. 140-144. Режим доступу: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/60-2018/part_1/32.pdf

Інші праці

 1. Драгунова В.В. Особливості моделювання педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти/ В.В.Драгунова //  Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали ІХ міжнародної наук.-практ. конф. -  2017 - с. 92-95. - Режим доступу: http://man.gov.ua/upload/news/2017/11_12/Zbirnyk%20konferentsiyi%206-7%20hrudnya.pdf#page=92
 2. Драгунова В.В Інноваційний менеджмент у системі освіти як наукова новизна/ В.В. Драгунова// Теоретико-методичні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.  – 2017. - с. 133-138. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/20908/1/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
 3. Драгунова В.В. Інноваційний менеджмент в системі середньої освіти/ В.В. Драгунова // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» - 2019. Вип.6 (20). - Режим доступу: https://www.director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/268
 4. Драгунова В. В. Інноваційний менеджмент у системі освіти: сутнісні ознаки та умови функціонування [Електронний ресурс] / В. Драгунова // Андрогогічний вісник. - 2015. - Вип. 6. -  С.81-85 - Режим доступу: http://library.zu.edu.ua/doc/andragogic_visnyk/Andragogichniy_visnyk_6.pdf
 5. Драгунова В. В. Роль підвищення професійної компетентності керіника відділу освіти функціонування [Електронний ресурс] / В. Драгунова // збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції  - 2015. - С.36. -  Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf
 6. Драгунова В.В. Впровадження інноваційного менеджменту в систему освіти як засіб підвищення конкурентноздатності працівників відділу освіти на ринку праці/ В. Драгунова // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення у контексті подолання кризи ринку праці: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. - С.256-259. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/19852/1/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
 7.  Драгунова В. В. Модель педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти // Інноваційна педагогіка: наук.журнал / ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – Одеса, 2019. – №11. – С. 31-34. - Режим доступу:   http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_1/17-1_2019.pdf
 8.  Драгунова В. В. Технологія реалізації моделі впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – Київ, 2019. – №2, том І (24). - Режим доступу:  http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23480/1/Drahunova%20V.%20V..pdf
 9.  Драгунова В. В. Особливості моделювання в системі середньої освіти // Europian Humanities studies: State and Sosiety/ Europejskie studia humanistyczne: Panstwo i Spoleczenstwo, Issu 2. – Poland-Ukraine,2018. – p. 117-136. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/30433/1/dys_Dragunova.pdf
 10.  Драгунова В. В. Особливості педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти //Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології /Гуманітарнй вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди. – К.,2017. – Вип.37 (2). – С.34-41. - Режим доступу:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9671961:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB
 11. Формування готовності керівників закладів освіти до управлінської інноваційної діяльності / Theory  and  practice  of  modern  science: collection of  scientific  papers «SCIENTIA»  with  Proceedings  of  theI International   Scientific   and Theoretical Conference  (Vol. 2), 2021.-Kraków,  Republic  of Poland: European Scientific Platform. - р.104-106. - Режим доступу:  https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/23.04.2021/508
 1. Драгунова В.В. Особливості педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти / В.В. Драгунова// Проблеми емпіричних досліджень у психології та гуманітарних наук: матеріали ІХ Міжнародної науково-практична конференції. Краків, Польща. -  2017. - с. 34-41.
 2. Драгунова В.В. Інноваційний менеджмент у закладах освіти /В.В. Драгунова // Наукова еліта у розвитку держав: доп. міжнародної наук.-практ. конф. – К:2016.
 3.  Драгунова В.В. Сучасний стан упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти /В.В. Драгунова // Теоретичні та прикладні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук: матеріали міжнародної наук.-практ. конф.- Кельце, Республіка Польща- 2016. - с. 57-59.
 4. Драгунова В.В. Сутність педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти/В.В. Драгунова //Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. -  Харків. – 2017. - с. 31-34.
 5.  Драгунова В.В. Менеджмент інноваційної діяльності в системі середньої освіти/В.В. Драгунова // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: матеріали ІІІ між нар. наук.-практ. конф.  - Київ, 2017. - с. 197-199.
 6.  Драгунова В.В. Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти/В.В. Драгунова // Інноваційний менеджмент в закладах освіти: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. Житомир: 2017. - с. 174-180.
 7. Драгунова В. В. Роль інноваційного менеджменту у формуванні майстерності керівника навчального закладу / В.В. Драгунова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі: доп. міжнародної наук.-практ. конф. Полтава.- 2016- с.137-139.
 8.  Драгунова В.В. Формування професійної майстерності керівника навчального закладу до інноваційної діяльності/В.В. Драгунова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. - Полтава, 2017. - с.137-139.

Професійний розвиток

    Підвищення кваліфікації

 1. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель. (27.11.2015 р. Центр державних замовлень. Сертифікат № 009322).
 2. Курс перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування в рамках проведення ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». (01.06.2016 р. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації Житомирської ОДА. Посвідчення                              № 781/16.)
 3. Курс підвищення кваліфікації за програмою тематичного короткострокового семінару з питань новацій законодавства про державну службу, лідерства та ефективної комунікації у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». (КИЇВ,2016).
 4. Курс підвищення кваліфікації вчителів історії, правознавства, інтегрованого курсу «Людина і світ». (12.06.-07.07.2017 р. КЗ «ЖОІППО» Житомирської обласної ради. Свідоцтво ОФ №0213973/934-17).
 5. Курс перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування «Матеріально-технічне забезпечення закладів середньої освіти». (13.03.2019 р. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації Житомирської ОДА. Посвідчення № 449/19.)
 6. Курс із цифрової грамотності для державних службовців. (04.05.2020 р. Дія. Цифрова освіта.).
 7. Курс перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування «Формування професійної компетентності державних службовців». (10.06. – 23.06.2020 р. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації Житомирської ОДА. Посвідчення № 874-д/20.)
 8. Курс підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) історії, правознавства, громадянської освіти. (08.09.-11.09.2020 р. КЗ «ЖОІППО» Житомирської обласної ради. Свідоцтво №0213973/8513-20).
 9. Курс підвищення кваліфікації для педагогів та керівників шкіл «Про дистанційний та змішаний формати навчання». (15.11.2020 р. Сертифікат http://s3-eu-west-1.amazonavs.com/ed-era).
 10. Міжнародне стажуванні «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: досвід європейських країн» (Польща Україна). (24.04.-30.05.2021 р. Сертифікат SZFL-000044).