Дубініна Оксана Володимирівна

Дубініна Оксана Володимирівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи
Інформація

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=tF5nTGoAAAAJ&hl=uk

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/G-6564-2019

Додаткові відомості

Освіта:
вищавчений ступінь

Досвід роботи:

 • З 2000 по 2004 рр. працювала вчителем фізики у професійно-технічному училищі № 11 м. Суми, який згодом був перейменований на ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту». З 2006 - 2007 рр. працювала вихователем та вчителем фізики за сумісництвом у Косівщинській спеціальній школі-інтернат Сумського району.
 • З 2007 - 2008 рр. працювала на посаді молодшого науково співробітника в Інституту ПТО НАПН України. З 2009 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Інституту ПТО НАПН України за результатами навчання в аспірантурі захистила дисертаційне дослідження у 2013 р. з теми «Формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти». За часи навчання в аспірантурі розробила та апробувала електронний навчальний комплект з фізики для професійно-технічних навчальних закладів.
 • Після закінчення аспірантури (2011р.) працювала на посаді методиста вищої категорії центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з 2012 р. була переведена начальником відділу інформаційного супроводу закладів ППО центру координації закладів ППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». З лютого 2014 р. працювала на посаді доцента відділу науково-організаційної роботи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. З вересня 2016 р. доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Перелік продукції (за останні два роки)

Навчально-методичний комплекс

 1. Вища математика: Навчально-методичний комплекс для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»  спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / Дубініна О. В., Махиня Т. А. – Київ.: Педагогічна думка, 2016. – 204 с.

Методичні рекомендації

 1. Дубініна О. В. Методика застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу: методичні рекомендації / О. В. Дубініна. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 86 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Дубініна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). С. 282–289
 2. Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2016. – № 1 (17). – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016 – Назва з екрана.

Наукові статті та тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

 1. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Дубініна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). С. 282–289
 2. Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2016. – № 1 (17). – Режим доступу : http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-17-2016– Назва з екрана.
 3. Дубініна О. В. Методика застосування інформаційних систем та технологій у діяльності педагога навчального закладу: методичні рекомендації / О. В. Дубініна. – К. : Педагогічна думка, 2016. – 86 с.
 4. Дубініна, О. В. Значення інформаційних систем та технологій у процесі підготовки фахівця нового профілю – проект- менеджера (керівника проектів та програм [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 1(19) 2017. – Режим доступу :  http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-119-2017 – Назва з екрана
 5. Дубініна, О. В. Γотовності вчителів закладу освіти до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Дубініна // Теорія і методика управління освітою. – 2017. – № 2(20) 2017. – Режим доступу :  http:http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju – Назва з екрана
 6. Дубініна О.В. Критерії та показники визначення готовності вчителів закладу освіти до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності / О. В. Дубініна // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — Київ : АТОПОЛ  ГРУП, 2017. — Вип. 5(34). — 148 с. — С. 26–35. — (Серія «Педагогічні науки»).

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Дубініна О. В. Методологічне обґрунтування побудови моделі розвитку інформаційної культури субєктів професійно орієнтованого середовища навчального закладу / О. В. Дубинина // Збірник матеріалів круглого столу щодо розроблення та використання електронних навчальних ресурсів інформаційно-освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу / упоряд. Л. Є. Висоцька, М. Л. Ростока; за наук. ред. В. О. Радкевич, М. В. Артюшиної. — Київ-Одеса: Ін-т ПТО НАПН України, ДНЗ «Одеське ВПУ торгівлі та технологій харчування» – 2016. – С.47-50
 2. Дубініна О. В. Застосування інформаційних технологій у діяльності майбутніх менеджерів – Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми 16-17 листопада 2016р.). – Суми: ФОП Цема С.П.; 2016 р. – С.170-174
 3. Дубініна, О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів у вищому навчальному закладі: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017 – 2 електрон. опт. диск [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp
 4. Dubinina, O.V. Use of information systems and technology in teacher work: Материалы IV Международного научного семинара «Формирование экономики знаний как базиса информационного общества» 29.04–08.05 2017 г. (г. Афины, Греция) – К. National Academy of Management, 2017 – С.176-178 

Науково-педагогічна діяльність

Близнюк В.В., аспірант 1-го року навчання, дисертація на тему «Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення загальновійськових дисциплін», галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Наукова школа / школи

Науково-методична студія «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху», яка започаткована у 2016 році кафедрою управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Керівник студії О. В. Дубініна, кандидат педагогічних наук, доцента кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін.

Мета: сприяти мотивації педагогічних працівників до самовдосконалення, в різноматиних сферах життя, формування професійних компетентностей педагога для здійснення постійного професійного розвитку, сприяти самопізнанню себе як особистості, визначенню власних пріоритетів; стимулювання бажання на підвищення свого професійного рівня; сприяння формуванню комунікативних умінь та навичок методичної діяльності; опанування сучасними інструментами роботи з ІКТ, а саме створення навчальних відеоматеріалів за допомогою Camtasia Studio.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах  

 1. Україно - польська зустріч з міжнародними партнерами щодо реалізації Програми викладацько-студентських обмінів та впровадження методу «Кейс-менеджменту» в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: Академія імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), (10 – 17 грудня 2016 року м. Київ)
 2. Тренінг №1 Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (7-9 лютого 2017 р., м. Київ). Розробка та впровадження тренінгових технологій в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 3. Тренінг №2 Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (15-17 червня 2017 р., м. Одеса) Розробка та впровадження тренінгових технологій в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 4. Тренінг №3 Україно-Австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл України», Проектне бюро Культур-Контакт-Австрія (07-09 листопада 2017 р., м. Київ) Розробка та впровадження тренінгових технологій в освітній простір ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 • Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів, свідоцтво про підвищення кваліфікації СН 35830447/1823-17 від 08.09.2017 р.