Матеріали діяльності кафедри

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну працює над реалізацією наукової роботи за темою «Педагогічне прогнозування». За I етапом наукового дослідження «Теоретико-методологічні засади педагогічного  прогнозування» було зроблено наступне: побудовано загальний план наукового дослідження; проведено розподіл обов’язків між виконавцями наукової теми; здійснено розробку констатувального етапу експерименту; вивчено стан проблеми педагогічного прогнозування (в соціології, психолого-педагогічній теорії та практиці); виявлено сутність педагогічного прогнозування, типологію та класифікацію методів педагогічного прогнозування; розроблено загальну стратегію виявлення майбутніх фактів та явищ дидактичної реальності.

Кафедра має достатній кадровий потенціал і перспективи його розвитку для забезпечення кваліфікованого проведення занять та організації з наукової роботи зі слухачами та студентами (бакалаврами і магістрами); для наукового керівництва їх технологічною, виробничою та педагогічною практикою. 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Кафедра реалізує програму підвищення кваліфікації для таких категорій слухачів: викладачі професійно-теоретичної підготовки, педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, старші майстри професійно-технічних навчальних закладів, майстри виробничого навчання,  персонал, що залучається до навчання в умовах виробництва. Підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними модулями:

  • «Соціально-гуманітарна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ»;
  • «Охорона праці та безпека життєдіяльності»;
  • «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

Особлива увага науковцями кафедри приділяється забезпеченню професіоналізації змісту навчальних модулів. Розроблені сучасні електронні науково-методичні комплекси за фаховою спеціалізацією слухачів, що сприяє ефективності підвищення кваліфікації.

Методологічною основою навальної діяльності викладачів кафедри є особистісно-орієнтований підхід. 

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на впровадження сучасних технологій у цілісний навчально-виховний процес Інституту та впровадження у навчально-виховний процес особистісно-діяльнісної парадигми освіти.

Значна частина навчального навантаження виконується викладачами за межами Інституту. При проведенні занять з підвищення кваліфікації слухачам ми пропонуємо слухачам наступні модулі: «Економіко-правові питання діяльності педагогічних працівників ПТНЗ», «Нормативно-правове забезпечення діяльності навчального закладу», «Відкрита освіта і дистанційне навчання», «Загальні питання охорони праці та  БЖД»,  «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті»,  «Захист інформації та інтелектуальна власність», «Відкрита освіта та дистанційне навчання» та інші.

Напрями методичної роботи кафедри: розробка та вдосконалення навчальних модулів для очної, заочної, очно-дистанційної форм з  підвищення кваліфікації всіх категорій слухачів; вдосконалення структури навчального процесу шляхом комп’ютеризації та впровадження інформаційних технологій; вдосконалення методичного забезпечення навчальних модулів та дисциплін для підготовки і перепідготовки фахівців; участь у науково-практичних семінарах та конференціях; виконання науково-дослідної роботи «Педагогічне прогнозування».