Матеріали діяльності кафедри

МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є

реалізація навчальної, науково-дослідної, методичної та організаційної роботи щодо вдосконалення науково-методичної компетентності педагогічних працівників  у процесі підвищення кваліфікації  в умовах євроінтеграції вітчизняної професійної освіти,співпраця із закладами освіти України та зарубіжжя.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 • підвищення ефективності навчального процесу за всіма формами підвищення кваліфікації (очною, очно-дистанційною та заочною) шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій;
 • підготовка сучасного дидактичного забезпечення та науково-методичного супроводу підвищення кваліфікації;
 • підготовка наукових видань із проблем методики професійного навчання та впровадження інноваційних технологій в освітній процес професійних навчальних закладів;
 • проведення наукових досліджень з проблем розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти;
 • розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи шляхом організації постійно діючих професійно-спрямованих Веб-конференцій, Веб-семінарів, науково-практичних семінарів;
 • розширення співробітництва з закладами професійної (професійно-технічної) освіти, ліцеями, коледжами, кафедрами вищих навчальних закладів України з питань інноваційної освітньої діяльності при професійній підготовці фахівців;
 • здійснення міжнародної співпраці з професійними та вищими освітніми закладами.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра реалізує програму підвищення кваліфікації для таких категорій слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки, старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти, педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, персонал, що залучається до навчання в умовах виробництва. Підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними модулями:

 • «Науково-методичні засади професійної підготовки»;
 • «Інструктивно-методична діяльність у професійно-практичній підготовці»;
 • «Інструктивно-методична діяльність у професійній підготовці»;
 • «Науково-методичні засади теоретичної підготовки фахівців»;
 • «Науково-методичні засади професійної підготовки в умовах виробництва».

Особлива увага науковцями кафедри приділяється забезпеченню професіоналізації змісту навчальних модулів. Для цього створено й постійно поповнюється електронний ресурс новітніх технологій галузей виробництва і сфери послуг, що сприяє підвищенню ефективності навчання та дозволяє слухачам курсів використовувати отриману інформацію в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблені сучасні електронні науково-методичні комплекси за фаховою спеціалізацією слухачів, що сприяє ефективності підвищення кваліфікації.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Науково-дослідна робота кафедри є підґрунтям для:

 • науково-обґрунтованого відбору змістового та процесуального компонентів процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розробки інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на взаємодії традиційних і сучасних форм базової та післядипломної освіти та враховують специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної школи;
 • розробки сучасного науково-методичного забезпечення навчального процесу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;
 • впровадження інноваційних форм та засобів комунікації у міжкурсовий період.

Дослідження проблем неперервної освіти педагогів професійної школи проводяться науковцями кафедри з 1986 року.

Позитивні результати попередніх досліджень дають підстави для пошуку шляхів подальшого підвищення ефективності системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Співробітники кафедри методики професійного освіти у 2008-2010 роках провели наукові дослідження щодо визначення концептуальної моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. За результатами досліджень розроблено прогностичну модель інноваційної діяльності педагогів та структуру їх науково-методичної компетентності.

Кафедрою виконано наукове дослідження «Реалізація диференційованого підходу до розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи у системі підвищення кваліфі­кації» (2011-2015 роки). Актуальність дослідження було обумовлено наявністю протиріччя між існуванням спектру рівнів розвиненості науково-методичної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації і недостатнім врахуванням цього факту у традиційній моделі підвищення кваліфікації.

За результатами науково-дослідної роботи видані монографія «Концептуальна модель розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи в системі неперервної післядипломної освіти» (автори: Ситніков О. П., Сілаєва І. Є., Загорний М. П., Шевчук С. С.), 6 збірників матеріалів відкритих міжнародних методологічних Веб-семінарів, практичних семінарів та Веб-конференцій та більше 60 наукових публікацій.

З 01.01.2017 р. на кафедрі виконується науково-дослідницька робота «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти» (термін виконання 01.01.2017 р. – 31.12.2021 р.). Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка ефективності інноваційних моделей розвитку науково-методичної компетентності як складової професійно-педагогічної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Проектування цільового, змістового та процесуального компонентів системи розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи на засадах інноваційного підходу дозволить створити освітнє середовище для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до задоволення професійних потреб педагогів, створення можливостей для розвитку їх творчого потенціалу, мотивації до інноваційної діяльності, диференціації та індивідуалізації процесу навчання. Згідно календарного плану досліджень проведено теоретико-методологічний аналіз сучасних літературних джерел.

Основні наукові результати за 2017 р.:

 1. сформовано понятійний апарат та методологічну базу науково-дослідної роботи;
 2. обгрунтувано теоретичну значущість та наукову новизну дослідження, що полягає у наступному:
 • розробка інноваційних моделей розвитку науково-методичної компетентності педагогів, що  базуються на засадах андрогогічного та акмеологічного підходах;
 • розробка теоретичних засад, методики і системи комплексного діагностування рівня науково-методичної компетентності педагогів професійної школи;
 • виконання теоретичного обґрунтування, розробка та експериментальна апробація варіативних організаційних форм підвищення кваліфікації відповідно до наявного рівня науково-методичної компетентності педагогів у курсовий та міжкурсовий періоди;
 • розробка, обґрунтування та експериментальна апробація науково-інформаційного забезпечення процесу розвитку науково-методичної компетентності педагога професійної школи.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри у 2017 році видано 14 статей, серед яких 4 – у фахових, 8 - у закордонних виданнях, 2 – у вітчизняних періодичних виданнях.

Основні напрями і результати роботи дослідження апробовано шляхом участі виконавців науково-дослідної роботи у наукових конференціях, Міжнародних науково-практичних інтернет-семінарах професійної спрямованості, круглих столах, матеріали яких розміщено на сайті кафедри http://methodica.inf.ua/index.htm

Наукові проблеми кафедри на перспективу: удосконалення сучасних моделей післядипломної педагогічної освіти у контексті євроінтеграції  для забезпечення парадигми неперервної професійної освіти впродовж  життя

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Провідними напрямами науково-методичної діяльності кафедри є:

 • Розробка, апробація і неперервне вдосконалення комплексного науково-методичного супроводу курсового та міжкурсового періодів підвищення кваліфікації педагогів професійної школи  шляхом запровадження інформаційно-комунікаційних  та хмарних технологій.
 • Розробка і підготовка до друку науково-методичних видань для системи післядипломної освіти педагогів професійної школи.

У відповідності до концептуальної моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників до кожного навчального модуля кафедри розроблені електронні науково-методичні комплекси підвищення кваліфікації за очною, очно-дистанційною та заочною формами.

Для забезпечення фахової спрямованості навчальних модулів кафедрою створено і постійно поповнюється електронний ресурс, який містить:

 • інформацію про впровадження інноваційних технологій навчання у освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • інформацію про новітні виробничі технології у галузях виробництва;
 • матеріали галузевих науково-практичних семінарів.

Науково-педагогічними працівниками кафедри постійно працюють над створенням сучасного науково-методичного забезпечення. На сьогодні ними  розроблено понад 70 видів науково-методичної літератури, у тому числі: 20 навчальних підручників із грифом МОН України (автор – Заславська С. І.), понад 20 навчально-методичних посібників та більше 50 методичних рекомендацій. Дана науково-методична література охоплює всю тематику навчальних модулів кафедри для всіх категорій слухачів. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням, доповненням та розробкою сучасного науково-методичного супроводу процесу підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий періоди.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Провідними напрямами науково-організаційної діяльності кафедри є:

 • проведення галузевих науково-методичних, у тому числі і відкритих  Веб-семінарів з питань реалізації інноваційних технологій при навчанні професій;
 • проведення науково-практичних семінарів з питань методики професійного навчання та реалізації новітніх технологій виробництва у навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів;
 • участь у міжнародних виставках у форматі «Освіта України»;
 • укладання договорів про співпрацю із провідними професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами України.

Зв’язки кафедри МПО та СГД із закладами системи професійно-технічної освіти різних регіонів України представлені сумісними договорами про співпрацю з такими професійними закладами:

 • Державним навчальним закладом «Одеське вище професійне училище автомобільного транспорту»;
 • Державний навчальним закладом «Кам’янське вище професійне училище» (Дніпропетровська область);
 • Ізмаїльське вище професійне училище Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Одеська область);
 • Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»;
 • Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» (Дніпропетровська область);
 • Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпропетровський центр професійної освіти»;
 • Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище»;
 • Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства»;
 • Державний навчальний заклад «Ізюмський професійний ліцей» (Харківська область);
 • Державний навчальний заклад «Краматорське вище професійне училище» (Донецька область);
 • Вище професійне училище № 7 м. Кременчука (Полтавська обл.).

Колектив кафедри МПО та СГД є ініціатором проведення галузевих науково-методичних семінарів та конференцій. За 2014-2017 рр. проведено більш 10 Міжнародних, Всеукраїнських та Регіональних заходів для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Міжнародна співпраця  кафедри (МПО та СГД) представлена сумісним договором про співпрацю із закладом освіти «Мінський державний професійно-технічний коледж кулінарії» (м. Мінськ, Республіка Білорусь) та реалізується шляхом проведення сумісних науково-практичних заходів.

У 2017 році усі науково-педагогічні кафедри пройшли міжнародне стажуванняпри Академії ім. Яна Длугоша у Ченстохові (Польща) за  тематичним напрямом «Інноваційні технології в науці та освіті: європейський досвід».

Науковці кафедри приймали участь у таких Міжнародних освітніх заходах:

 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Teoretyczne i practyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki» Czestochowa (Poland) (30.03.2017-31.03.2017). Участь – Соболєва С. В.
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д.О.Тхоржевського «Трудове навчання та технології»: сучасні реалії та перспектива розвитку» (3 березня 2017 року, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ (Україна)). Участь - Кулішов В.С.
 • ІІ Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки» (06 – 07 квітня 2017 року, Академія Полонійна у Ченстохові (Польща)). Участь - Кулішов В.С.
 • Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. East European Conference» (29.06.2017-30.06.2017). Участь – Ситніков О. П., Сілаєва І. Є.
 • Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej" Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (29.11.2017 - 30.11.2017). Участь – Сілаєва І. Є., Соболєва С. В., Кулішов В. С., Шевчук С. С.

Науковцями кафедри було організовано і проведено  4 Міжнародних науково-практичних заходів, участь у яких прийняли освітяни Німеччини,  Республіки Казахстан, Республіки Білорусь та Республіки Молдова:

 • Міжнародний науково-практичний Інтернет семінар «Інноваційні технології при підготовці фахівців автотранспортної галузі» (листопад 2015 рік);
 • Міжнародний науково-практичний Інтернет семінар «Інноваційні технології при підготовці фахівців ресторанного господарства» (квітень 2016 рік);
 • Міжнародний науково-практичний Інтернет семінар «Освітні інновації у навчально-методичній роботі закладів професійної освіти» (квітень 2017 року);
 • Міжнародний науково-практичний Інтернет семінар «Інноваційні технології при підготовці кваліфікованих робітників зварювального виробництва» (листопад 2017 року). Даний захід проведено сумісно з Департаментом професійної (професійно-технічної) освіти Міністерства освіти та науки України, Міжгалузевим учбово-атестаційним центром Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України.

Ці заходи є постійно діючими, що надає можливість педагогам закладів професійної (професійно-технічної) освіти обмінюватися педагогічним досвідом та спілкуватися у форумі  на сайті кафедри http://methodica.inf.ua/index.htm .

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інноваційна діяльність здійснюється кафедрою у напрямку впровадження інноваційних заходів щодо вдосконалення та розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників у курсовий та міжкурсовий періоди, розробки електронного науково-методичного супроводу навчальних модулів та хмарно орієнтованого середовища освітньо-професійної діяльності педагогів,підготовки авторських курсів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної школи.

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

Науковці кафедри  Матвєєв Г. П. к. т. н, доцент; Микуляк О. П., к. т. н., доцент, Заславська С. І., к. т. н, доцент є засновниками концепції модульного професійного навчання, яка базується на системі науково-обгрунтованих принципів проектування модульної системи і технології професійного навчання. Розроблено методологію формування змісту модульного професійного навчання і інтегрування програм предметів професійної підготовки, які втілюються в інтегрованих курсах професійної підготовки учнів закладів професійної освіти. Введено у науковий обіг термін «інтегративно-модульна система і технологія професійного навчання».

За науковою редакцією к.т.н., доцента Заславської С. І. підготовлено близько 20 підручників з грифом МОН України (інтегровані курси модульного навчання) для учнів закладів професійної освіти будівельного профілю, серед яких: «Кам’яні роботи» (3 томи), «Штукатурні роботи» (3 томи), «Малярні роботи» (3 томи), «Монтаж каркасно-обшивних конструкцій» (3 томи), «Облицювальні роботи» (3 томи), «Деревообробник» (4 томи) тощо.