Матеріали діяльності кафедри

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Науково-дослідна робота кафедри є підґрунтям для:

- науково-обґрунтованого відбору змістового та про­це­су­аль­но­го компонентів процесу підвищення кваліфікації педагогічних пра­ців­ни­ків;

- розробки інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на вза­ємодії традиційних і сучасних форм базової та післядипломної освіти та враховують специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної шко­ли;

- розробки сучасного науково-методичного забезпечення навчального про­цесу із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;

- впровадження інноваційних форм та засобів комунікації у міжкурсовий пе­ріод.

Дослідження проблем безперервної освіти педагогів професійної школи про­водяться науковцями кафедри з 1986 року. Позитивні результати попередніх досліджень дають підстави для пошуку шляхів подальшого підвищення ефективності системи підвищення ква­лі­фі­кації педагогічних працівників.

Науковцями кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітраних дисциплін проведено дослідження щодо виз­начення концептуальної моделі розвитку науково-методичної ком­пе­тент­нос­ті педагогічних працівників ПТНЗ. За результатами досліджень роз­роб­ле­но прогностичну модель інноваційної діяльності педагогів та структуру їх на­уково-методичної компетентності.

З 2011 року кафедрою виконується наукове дослідження «Реалізація ди­фе­ренційованого підходу до розвитку науково-методичної компетентності пе­дагогічних працівників професійної школи у системі підвищення ква­лі­фі­ка­ції». Актуальність дослідження обумовлена наявністю про­тиріччя між існуванням спектру рівнів розвиненості науково-методичної ком­петентності слухачів курсів підвищення кваліфікації і недостатнім врахуван­ням цього факту у традиційній моделі підвищення кваліфікації.

За результатами науково-дослідної роботи видані: монографія «Концептуальна модель розвитку науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи в системі неперервної післядипломної освіти» (автори: Ситніков О.П., Сілаєва І.Є., Загорний М.П., Шевчук С.С.); 6 збірників матеріалів відкритих міжнародних методологічних Веб-семінарів, практичних семінарів та Веб-конференцій , більше 30 наукових публікацій.

Провідними напрямами науково-організаційної діяльності кафедри є:

- проведення галузевих науково-методичних, у тому числі і відкритих,   Веб-семінарів з питань реалізації інноваційних технологій при навчанні професій;

- проведення науково-практичних семінарів з питань методики професійного навчання та реалізації новітніх технологій виробництва у навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів. За 2012 – 2014 рр. проведено 11 таких заходів для педагогічних працівників ПТНЗ;

- укладання договорів про співпрацю із провідними професійно-технічними навчальними закладами та вищими навчальними закладами України.

 

 НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра реалізує програму підвищення кваліфікації для таких категорій слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки, старші майстри професійно-технічних навчальних закладів, педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, персонал, що залучається до навчання в умовах виробництва. Підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними модулями:

«Організаційно-методичні засади теоретичної підготовки фахівців»;

«Організаційно-методичні засади професійного навчання у ПТНЗ»;

«Інструктивно-методична діяльність керівника ПТНЗ»;

«Організаційно-методичні засади професійної підготовки в умовах виробництва».

Особлива увага науковцями кафедри приділяється забезпеченню професіоналізації змісту навчальних модулів. Для цього створено й постійно поповнюється електронний ресурс новітніх технологій галузей виробництва і сфери послуг, що сприяє підвищенню ефективності навчання та дозволяє слухачам курсів використовувати отриману інформацію у навчально-виробничому процесі ПТНЗ. Розроблені сучасні електронні науково-методичні комплекси за фаховою спеціалізацією слухачів, що сприяє ефективності підвищення кваліфікації.

 

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Провідними напрямами методичної діяльності кафедри є:

Розробка, апробація і неперервне вдосконалення комплексного науково-методичного супроводу курсового та міжкурсового періодів підвищення кваліфікації пе­да­гогів професійної школи.

Розробка і підготовка до друку науково-методичних видань для системи післядипломної освіти педагогів професійної школи.

У відповідності до концептуальної моделі розвитку науково-методичної ком­петентності педагогічних працівників до кожного навчального модуля ка­фед­ри розроблені електронні науково-методичні комплекси підвищення кваліфікації за оч­ною, очно-дистанційною та заочною формами.

Для забезпечення фахової спрямованості навчальних модулів кафедрою створено і постійно поповнюється електронний ресурс, який містить:

- інформацію про впровадження інноваційних технологій навчання у нав­чально-виробничий процес ПТНЗ;

- інформацію про новітні виробничі технології у галузях виробництва;

- матеріали галузевих науково-методичних семінарів.

Розроблено електронний науково-методичний комплекс для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ПТНЗ (фахова спеціалізація – Електрогазозварник).

З метою розв’язання проблем науково-методичного характеру кафедрою створено від­к­ри­тий кон­су­ль­та­цій­ний фо­рум для пе­да­го­гів про­фе­сій­ної шко­ли. Ме­тою заходу є ство­рен­ня вір­ту­а­ль­но­го ко­му­ні­ка­цій­но­го се­ре­до­ви­ща, у яко­му пе­­да­­го­­ги про­фе­сій­ної шко­ли мог­ли б от­ри­ма­ти ком­пе­тен­т­ні від­по­ві­ді на ак­ту­а­ль­ні за­пи­тан­ня що­до ме­то­ди­ки про­фе­сійної під­го­товки май­бут­ніх ква­лі­фі­ко­ва­них робіт­ни­ків та на ін­ші зна­чу­щі за­пи­тан­ня, які сто­су­ю­ть­ся їх про­фесій­но-пе­да­го­гіч­ної ді­я­ль­нос­ті. Ад­ре­са заходу:  hegelnet.narod.ru/study.

За період з 2010 року науково-педагогічними працівниками кафедри розроблено понад 60 видів науково-методичної літератури, у тому числі: 20 навчальних підручників із грифом МОН України понад 10 методичних посібників та більше 40 методичних рекомендацій. Дана науково-методична література охоплює всю тематику навчальних модулів кафедри для всіх категорій слухачів. Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням, доповненням та розробкою нового науково-методичного супроводу процесу підвищення кваліфікації у курсовий та між курсовий періоди.