Матеріали діяльності кафедри

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Наукова діяльність реалізується по двох основних напрямках – психологічному і педагогічному, які, між тім, неможливо розглядати порізно, а лише в єдності та спільності цілей і завдань. 

Педагогічний напрямок дослідної роботи торкається проблем, спрямованих на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі, формування покоління молоді, здатного робити особистісний вибір, набувати вмінь, навичок продуктивної та творчої праці. 

Психологічний напрямок охоплює велику кількість проблем, які стосуються, перш за все, питань створення позитивного соціально-психологічного клімату. Необхідною умовою для досягнення поставленої мети є впровадження методів корекції соціальних стосунків, розвиток соціально-перцептивного інтелекту педагогічних працівників, навичок рефлексії та самоаналізу, загальної комунікативної культури, вміння саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання конфліктів серед педагогів і учнів ПТНЗ. 

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ПП та УНЗ спрямована на визначення психолого-педагогічних особливостей професійного вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ з урахуванням сучасних вимог до процесу навчання, виховання і розвитку особистості в закладах професійної освіти. Це й зумовило вибір теми науково-дослідної роботи кафедри «Психолого-педагогічні особливості професійного вдосконалення кадрового потенціалу ПТНЗ». 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Навчальна діяльність здійснюється в групах керівних кадрів, методистів, викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ, вихователів гуртожитків, та педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Це: 

На кафедрі ПП та УНЗ розроблено 12 змістовних модулів для всіх слухачів: 

 • Організаційно-педагогічна компетентність керівника ПТНЗ; 
 • Управлінська компетентність керівника ПТНЗ: психологічний аспект; 
 • Організаційно-педагогічна компетентність старших майстрів ПТНЗ; 
 • Соціально-психологічна компетентність старших майстрів ПТНЗ; 
 • Професійно-педагогічна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ; 
 • Соціально-психологічна компетентність педагогічних працівників ПТНЗ; 
 • Професійно-педагогічна компетентність методистів ПТНЗ; 
 • Соціально-психологічна компетентність методистів ПТНЗ; 
 • Професійно-педагогічна компетентність методистів ПТНЗ; 
 • Професійно-педагогічна компетентність вихователя гуртожитку ПТНЗ; 
 • Соціально-психологічна компетентність вихователя гуртожитку ПТНЗ; 
 • Вдосконалення психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ. 

Перебуваючи у відрядженнях у різних регіонах України, працівники кафедри вивчають передовий досвід роботи викладачів і майстрів ПТНЗ, узагальнюють його з метою розповсюдження новітніх ідей та форм навчально-виховного процесу. Також на місцях вони беруть участь у проведенні нетрадиційних виховних заходів, спрямованих на розвиток національної свідомості, духовних цінностей та культури поведінки учнів. 

В міжкурсовий період продовжується навчальна діяльність у вигляді науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, тренінгів з метою узагальнення передового педагогічного досвіду, популяризації інновацій, самоосвіти й, в цілому, розвитку творчої особистості педагогічного працівника системи ПТО. 

Методологічною основою навчальної діяльності викладачів кафедри є особистісно-орієнтований підхід. 

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 

Методична робота кафедри спрямована на організацію допомоги педагогічним працівникам у питаннях удосконалення організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах професійної освіти. Протягом останніх років опубліковано понад 100 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для працівників освіти. Постійно оновлюються дидактичні матеріали для підвищення якості навчального процесу. 

Щорічно співробітники кафедри готують до друку навчально-методичні та методичні посібники, рекомендації, які призначені допомогти слухачам курсів підвищення кваліфікації засвоювати передовий психолого-педагогічний досвід. 

З 2012 р. на кафедрі функціонує навчально-методичний інтернет-семінар на незалежної платформі за темою «Впровадження психолого-педагогічних технологій в навчально-виховний процес закладів системи ПТО», який  забезпечує обмін педагогічним досвідом між працівниками системи ПТО та викладачами кафедри. 

Щомісяця викладачі кафедри організують навчально-практичні конференції зі слухачами курсів підвищення кваліфікації за темами: «Стилі поведінки педагога в конфліктних ситуаціях», «Від творчості педагога до творчості учня» тощо. 

Традиційним стало проведення щорічних методологічних семінарів: «Активне соціально-психологічне навчання», «Регуляція емоційного стану в процесі міжособистісного конфлікту», «Комунікативна майстерність педагога», «Духовно-моральне виховання в сучасній освіті», «Психологічний супровід девіантних підлітків» тощо та регіонального навчально-методичного семінару «Впровадження психолого-педагогічних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ України» з участю педагогічних працівників ПТНЗ України Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Луганської, Полтавської, Одеської та інших областей. В рамках семінарів як правило проводяться майстер-класи, тренінги, круглі столи. 

Одним із перспективних напрямків методичної роботи кафедри є розробка і впровадження новітніх психолого-педагогічних технологій у контексті особистісно-орієнтованої парадигми освіти. Велика увага в роботі кафедри приділяється вдосконаленню педагогічної майстерності та культури педагогічних працівників ПТНЗ.