Биков Валерій Юхимович

Биков Валерій Юхимович

Професор кафедри
доктор технічних наук, професор, академік НАПН України

PUBLONS
https://publons.com/researcher/3273001/valerii-bykov

Researcher ID
http://www.researcherid.com/rid/AAH-2872-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-5890-6783

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MmNPAwYAAAAJ&hl=uk  

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • Київський політехнічний інститут, факультет автоматики і електроприладобудування (1969 р.) за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальна техніка», кваліфікація – інженер електрик

Досвід роботи:

 • старший викладач кафедри вищої математики (1974)
 • директор головного обчислювального центру Міністерства освіти (1976)
 • директор інституту системних досліджень освіти України (1992)
 • завідувач кафедри інформаційних технологій (1994)
 • директор інформаційно-обчислювального центру (1997)
 • директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання (1999)
 • завідувач кафедри інформаційних технологій (за сумісництвом, 1997-2008)
 • професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційні технології (за сумісництвом, 2016 по цей час)

Теми дисертацій (захищених):

 • кандидат технічних наук (1974), дисертація «Дослідження і розробка вимірювачів комплексних коефіцієнтів передавання в області низьких і інфранизьких частот»;
 • доктор технічних наук (1989), дисертація «Методи і системи управління освітою на рівні союзної республіки»

Нагороди,  відзнаки:

 • почесний знак «Відмінник народної освіти України» (1985),
 • почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2002),
 • відзнака Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2005), Срібна медаль (2005) та медаль «За наукові досягнення» (2010) Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова,
 • Почесні грамоти Верховної Ради України (2005), ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР та ВЦРПС, Міністерства освіти СРСР, Міністерства народної освіти України, Президії АПН України,
 • звання «Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки» (2009),
 • звання «Почесний доктор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського» (2014),
 • золота медаль імені Григорія Сковороди (2014),
 • орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2014) та «За заслуги» II ступеня (2020),
 • численні відзнаки міжнародних організацій та зарубіжних компаній.

Наукова діяльність

 • дослідження проблемстворення засобів і технологій інформаційно-вимірювальних систем, автоматизованих систем управління освітою і закладами освіти, інформатизація освіти, моделювання систем освіти, педагогічних і методичних систем, комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища, комп’ютерно-орієнтованих програмно-методичних комплексів, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику освіти, менеджмент освітніх проектів.
 • науковий керівник науково-дослідних та науково-технічних робіт:
  ДР № 0112U000279 «Методологія проектування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів» ІІТЗН НАПН України (2012-2014); ДР № 0115U002232 «Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж» ІІТЗН НАПН України (2015-2017);
  ДР № 0118U003160 «Система комп’ютерного моделювання пізнавальних завдань для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів» ІІТЗН НАПН України (2018-2020).

Членство у редакційних колегіях або редакціях наукових видань:

 • головний редактор електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання»;
 • заступник головного редактора журналу «Вісник Академії дистанційної освіти»;
 • член редакційної колегії науково-методичного журналу «Комп'ютер у школі та сім’ї»;
 • член редакційної колегії журналу «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія»;
 • член редакційної колегії журналу «Післядипломна освіта в Україні»;
 •  «Педагогіка і психологія», «Інформаційні технології в освіті»;
 • член редакційної колегії журналу «Енциклопедія освіти України»;
 • член редакційної колегії «Біла книга розвитку освіти України».

Перелік продукції (за останні три роки)

Монографії (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Биков В.Ю., Буров О.Ю., Гуржій А.М., Жалдак М.І., Лещенко М.П., Литвинова С.Г., Луговий В.І., Олійник В.В., Спірін О.М., Шишкіна М.П. Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України(2019) Монографія. Компринт, м. Київ, Україна. URL : https://lib.iitta.gov.ua/718652

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (назва, рік)

 1. Биков В.Ю., Буров О.Ю., Дементієвська Н.П. Кібербезпека в цифровому навчальному середовищі // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2019. Том 70 № 2, с. 313-331.
 2. Биков В.Ю., Кучанський О.Ю., Білощицький А.О., Андрашко Ю.В., Діхтяренко О.В., Буднік С.В. Розробка інформаційної технології комплексного оцінювання діяльності закладів вищої освіти // Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання ISSN Online: 2076-8184 – 2019. Том 73 № 5, с. 293-306.
 3. Биков, В.Ю., Пінчук, О.П., & Лупаренко, Л.А. Представленість наукового контенту енциклопедичної тематики у наукометричних і реферативних базах даних. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021.  №5 (85). С.360-383. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4750.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік)

 1. Биков В.Ю., Литвинова С.Г., Тукало С.М. Концептуальні підходи до проєктування цифрового портфоліо наукових і науково-педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми . 2021. № 60. C.9–16.  https://lib.iitta.gov.ua/728525/

Інші праці (назва, рік)

 1. Биков, В.Ю. Формування компетентностей учасників освітнього процесу на основі хмаро орієнтованих інформаційно-освітніх систем.  Вісник НАПН України. 2021. 1 (3). https://lib.iitta.gov.ua/724573/
 2. Bykov V. Yu., Pinchuk O. P. Digital competence as a necessary condition for digital transformation of educational and scientific activities. VII International Scientific Conference «Digital Education at Environmental Universities: proceedings, Dnipro: Serednyak TK, 2021, P. 9. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u214/zbirnik_deeu_2021_0.pdf
 3. Биков В. Ю., Пінчук О. П., Лупаренко Л. А. Проблема формування й актуалізації поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і психології у цифрову епоху. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ІІТЗН НАПН України, м. Київ, 11 лютого 2021 р. Київ, 2021. С. 8–11

Збірники наукових праць й  матеріалів за співавторством й  заг.ред.

 1. Шкільна освіта для демократичного громадянства: український та європейський досвід : наук.-аналіт. матеріали / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ; В. Ю. Биков, М. П. Лещенко, О. В. Овчарук ; [за участю О.О. Гриценчук, І. В. Іванюк (пер. з англ. додатків)]. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021.  75 с. ISBN 978-617-95182-4-9 (PDF)
 2. Вєтров І. В., Овчарук О. В., Іванюк І. В., Басараба Н. А. Результати регіонального моніторингу стану впровадження та рівня матеріальнотехнічного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій у закладах загальної середньої освіти, використання цифрових засобів та ІКТ педагогічними працівниками в умовах карантину: збірник матеріалів / заг. ред. Биков В.Ю., Черній А.Л. – Рівне. РОІППО, 2021. 84 с.
 3. Адаптивні технології управління навчанням: збірник матеріалів сьомої міжнародної конференції. Одеса-Київ, 28–30 вересня 2021 р. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2021. 114 с https://lib.iitta.gov.ua/728508/
 4. «Імерсивні технології в освіті»: збірник матеріалів І Науковопрактичної конференції з міжнародною участю. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. 169 с. https://lib.iitta.gov.ua/727353/
 5. Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». №60 https://lib.iitta.gov.ua/727713/1/Z_60_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf
 6. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. 117 с. https://lib.iitta.gov.ua/724632/
 7. Сучасні цифрові технології та інструменти підтримки освітнього процесу: світові тенденції та українські перспективи. Збірник матеріалів / заг. ред. Биков В.Ю., Овчарук О.В. Київ, ІІТЗН НАПН України 2021. 67 с.
 8. Імерсивні технології в освіті: збірник матеріалів І Науковопрактичної конференції з міжнародною участю. / заг. ред. Биков В.Ю., упоряд.: Н.В. Сороко, О.П. Пінчук, С.Г. Литвинова. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. 169 с.
 9. Звітна науково-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України : збірник матеріалів, 11 лютого 2021 р., м. Київ / заг. ред. Биков В.Ю., упоряд.: О.П. Пінчук, Н.В. Яськова. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. 163 с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. XV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 14-15 січня 2021 року, Київ-Вінниця
 2. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 11 лютого 2021 р., м. Київ
 3. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19)», 2 березня 2021 р. ,  м. Київ.
 4. ХІ1 Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційно-комп’ютерні технології – 2021, 01-03 квітня 2021 р., м. Житомир.
 5. VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», 08 квітня 2021 р. на базі кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 6. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова освіта в природничих університетах», 15-16 квітня 2021 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 7. VІІ міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів», 25 – 26 травня 2021 року, м. Харків.
 8. XVІІ(XXVІІ) міжнародна науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», 25 червня 2021 року, м. Кропивницький.
 9. І Науково-практична конференція з міжнародною участю «Імерсивні технології в освіті», 22 вересня 2021 року
 10. Сьома міжнародна конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL-2021, 28 – 30 вересня 2021 р., м. Одеса.
 11. Всеукраїнська інтерактивна науково-практична інтернет-конференція «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», 28вересня – 27 жовтня 2021ІІТЗН НАПН України, Рівненьський ОІППО
 12. Х Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», 27 жовтня 2021 року.
 13. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, 18-19 листопада 2021 р., м. Житомир.
 14. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Системи навчання й освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі», щоквартально протягом 2021 року.

Науково-педагогічна діяльність

Доктори наук

 1. Петухова Л. Є. Теоретико-методичні засади формування інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Петухова Любов Євгенівна ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович ; Херсон. держ. ун-т]. – Одеса : [б. в.], 2009. – 41 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–37.
 2. Піндера М. Теоретичні та методичні засади підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів середньої ланки для металургійної промисловості : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Проф. педагогіка» / Михайло Піндера ; [наук. консультанти: Биков Валерій Юхимович, Горішовський Володимир ; Центр інформатики та екон. дослідж. в металургії (м. Катовіце, Польща), Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ]. – Київ : [б. в.], 1997. – 61 с. – Бібліогр.: с. 46–60.
 3. Шишкіна М. П. Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Шишкіна Марія Павлівна ; [наук. консультант Биков Валерій Юхимович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ, 2016. - 40 с. URL : https://lib.iitta.gov.ua/166264

Кандидати наук

 1. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Дивак Володимир Валерійович ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України]. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17.
 2. Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» / Кривонос Олександр Миколайович ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович ; Інт інформ технологій і засобів навчання] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17.
 3. Сороко Н. В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 «Інформ.-комунікац. технології в освіті» / Сороко Наталія Володимирівна ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович] ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18.
 4. Терент’єва А. В. Розвиток автоматизованого управління матеріально-технічним забезпеченням формувань державної служби медицини катастроф України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 «Механізми держ. управління» / Терент’єва Анна Валеріївна ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович] ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17.
 5. Ткаченко І. А. Методичні основи застосування системи засобів навчання з астрономії у підготовці майбутніх учителів фізики і астрономії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія і методика навчання фізики» / Ткаченко Ігор Анатолійович ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19.
 6. Цегольник, П. А. Формування професійної моделі фахівця в сфері управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 «Організація та упрaвління в держ. установах» / Цегольник Петро Анатолійович ; [наук. керівники: Бідняк Михайло Нестерович, Биков Валерій Юхимович ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 1997. – 17 с. – Бібліогр.: с. 16.
 7. Дем'яненко В. Б. Методика організації фізико-математичної дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України з використанням мережних електронних майданчиків: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / Дем'яненко Валентина Борисівна ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович], Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 22 с.
 8. Журавльов А. В. Методика визначення ефективності дистанційного навчання при підвищенні кваліфікації державних службовців. автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 – державна служба / Журавльов Андрій Володимирович ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2016. – 20 с.
 9. Петренко С. В. Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики початкової школи у навчанні візуального програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 «Інформ.-комунікац. технології в освіті» / Петренко Сергій Вікторович ; [наук. керівник Биков Валерій Юхимович] ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ : [б. в.], 2016. – 22 с.

Підготовлені до захисту дисертації:

 • Верхоланцев Г. О. Педагогічні умови організації комп’ютерно орієнтованого навчального середовища в системі військової гуманітарної освіти.
 • Горох В. П. Теоретико-методичні засади формування дослідницьких умінь учнів основної школи у процесі вивчення геометрії з використанням інформаційнокомунікаційних технологій.
 • Довгопола Ю. В. Інформаційно-аналітичні системи підтримки прийняття рішень в системі державного управління.
 • Іваницький І. П. Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики та спеціальних дисциплін при підготовці молодших спеціалістів.
 • Молодих Г. С. Методика комбінації організаційних форм роботи студентів в дистанційному курсі “Технології веб-дизайну”.
 • Сереветний В. А. Організація дистанційного навчання державних службовців у регіональних центрах підвищення кваліфікації державних службовців.
 • Білоус О. В. Стандартизація майбутніх інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів основної школи у країнах Європейського союзу.
 • Іванькова Н. А. Теоретичні та методичні основи проектування хмаро орієнтованого середовища навчання медичної інформатики майбутніх лікарів.

Наукова школа / школи

Осередок унікальної наукової школи розробників і дослідників інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці, яка охоплює кілька напрямів.

Основні напрями наукової школи В. Ю. Бикова спрямовані на дослідження теоретичних та методичних засад розроблення і використання інформаційнокомунікаційних технологій у відкритій освіті: хмарних технологій, мультимедійних, телекомунікаційних технологій, технологій віртуального і розподіленого навчання, технологій дистанційного навчання, електронних освітніх ресурсів; теоретико-методичних засад створення і розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, електронного науково-освітнього інформаційного простору для комп’ютерної підтримки освіти, навчання та тренування в умовах розвитку інформаційного суспільства і переходу до суспільства знань; психолого-педагогічних та організаційно-педагогічних засад автоматизації процесів управління в освіті: автоматизованих систем організації і планування навчально-виховного процесу, електронного документообігу, управління навчальним закладом і системою освіти. Серед теоретико-методологічних проблем особлива увага також приділяється питанням створення індустрії сучасних засобів навчання, розв’язанню комплексу наукових проблем, пов'язаних з розвитком традиційних, комп’ютерно орієнтованих та інформаційних засобів, визначенню їх навчально-виховних властивостей, методик комплексного використання ІКТ у навчальному процесі тощо.

В.Ю.Биковим сформовано наукову школу дослідників інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Він та його учні працюють над теоретичними та методичними засадами розроблення й використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних освітніх ресурсів у відкритій освіті – хмарних, мультимедійних, телекомунікаційних, віртуального і розподіленого навчання, дистанційного навчання; розробленням теоретико-методологічних засад створення і розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища; розвитком психолого-педагогічних і організаційних засад автоматизації процесів управління в освіті, зокрема, автоматизованих систем організації і планування освітнього процесу, електронного документообігу, управління закладом освіти і системою освіти в цілому.

Професійний розвиток

Навчання і стажування з питань освіти, сучасної ринкової економіки та управління за програмами міжнародних організацій та закладів освіти різних країн: «Ринкова економіка» «САБІТ» (Чикаго, США, 1993), «Ринкова економіка» Міжнародної Академії бізнесу (Кіпр, 1994), «Політика у галузі науки і техніки» Корейської агенції міжнародного співробітництва (Сеул, Республіка Корея, 1994), «Управління проектами» Інституту Економічного розвитку Світового банку (Київ– Вашингтон, США, 1994-1995), «Підприємницька освіта» Бізнес-школи Даремського університету (Дарем, Великобританія, 1996), «Професійна освіта і ринок праці» TASIS (Нідерланди, Бельгія, Німеччина, 1997), «Управління проектами» Міжнародної асоціації проектного менеджменту (Київ – Мюнхен, ФРН, 1998), «Реформування освіти: роль політики і досліджень» Центральноєвропейського університету (Будапешт, Угорщина, 1999), «Створення систем дистанційного навчання» Меморіал-університету (Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада, 2001), Геттінгенський університет, «Створення і застосування в навчальному процесі засобів навчання з фізики, хімії і біології» фірми «Phywe» (Геттінген, ФРН, 2004).

Навчання і стажування з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій: на базі Токійського і Цукубського університетів (Токіо, Цукуба, Японія, 1984), Сорбонського університету (Франція, 1984), Кембриджського університету за програмою Британської ради (Великобританія, 1985), Європейського фонду освіти (Турин, Італія, 1997), Національної ради освіти Фінляндії (Гельсінкі, Фінляндія, 1998), Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті за програмою «Політика інтеграції інформаційних і комунікаційних технологій в освіту» (Москва, Росія, 2001).

 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права 

Авторські свідоцтва на винаходи у галузі радіо та електроприладобудування:

 1. Широкополосный квадратурный фазовращатель : а. с. 355732 СССР : М. Кл. Н03h7/18 / В. Г. Цывинский, В. Е. Быков. – № 1650029/26–9 ; заявл. 12.04.71 ; опубл. 16.10.72, Бюл. № 31. – 2 с. : рис.
 2. Фазочувствительный вольтметр инфранизкой частоты : а. с. 359602 СССР : М. Кл. G01r19/26 / В. Г. Цывинский, В. И. Зозуля, В. И. Корнейчук, В. Е. Быков. – № 1635519/18–10 ; заявл. 18.05.71 ; опубл. 21.11.72, Бюл. № 35. – 2 с. : рис.
 3. Способ измерения действительной и мнимой составляющих напряжения : а. с. 371523 СССР : М. Кл. G01r19/06 / В. Г. Цывинский, В. И. Зозуля, В. И. Корнейчук, В. Е. Быков. – № 1465981/18–10 ; заявл. 03.08.70 ; опубл. 22.02.73, Бюл. № 12. – 2 с. : рис.
 4. Аналоговый частотомер-периодомер гармонических сигналов инфранизких частот : а. с. 373649 СССР : М. Кл. G01r25/04 / В. Г. Цывинский, В. Е. Быков. – № 1701848/18–10 ; заявл. 16.09.71 ; опубл. 12.03.73, Бюл. № 14. – 2 с. : рис.
 5. Аналоговый измеритель комплексного коэффициента передачи четырехполюсников : а. с. 432427 СССР : М. Кл. G01r29/00 / В. Е. Быков, В. Г. Цывинский, А. М. Янко. – № 1745500/18–10 ; заявл. 10.02.72 ; опубл. 15.06.74, Бюл. № 22. – 4 с. : рис. 72
 6. Анализатор спектра радиочастот : а. с. 454498 СССР : М. Кл. G01r23/00 / В. Г. Цывинский, В. Е. Быков. – № 1857659/18–10 ; заявл. 14.12.72 ; опубл. 25.12.74, Бюл. № 47. – 2 с. : рис.
 7. Широкополосное управляемое фазосдвигающее устройство инфранизкочастотного диапазона : а. с. 425126 СССР : М. Кл. G01r25/04 / В. Е. Быков, В. Г. Цывинский. – № 1788009/18–10 ; заявл. 18.05.72 ; опубл. 25.04.74, Бюл. № 15. – 3 с. : рис.
 8. Устройство для измерения перепадов амплитуды переменного напряжения : а. с. 569958 СССР : М. Кл2. G01R19/10 / А. Н. Гуржий, В. Е. Быков. – № 2347045/21 ; заявл. 08.04.76 ; опубл. 25.08.77, Бюл. № 31. – 3 с. : рис.
 9. Устройство для измерения усилий : а. с. 572668 СССР : М. Кл2. G01L1/22 / А. Н. Гуржий, В. Е. Быков. – № 2348952/10 ; заявл. 15.04.76 ; опубл. 15.09.77, Бюл. № 34. – 3 с. : рис.
 10. Устройство для измерения усилий : а. с. 572669 СССР : М. Кл2. G01L1/22 / А. Н. Гуржий, В. Е. Быков. – № 2352473/10 ; заявл. 12.04.76 ; опубл. 15.09.77, Бюл. № 34. – 3 с. : рис.
 11. Устройство для моделирования механических колебаний : а. с. 590773 СССР : М. Кл2. G06G7/68 / А. Н. Гуржий, В. Е. Быков. – № 2359678/18–24 ; заявл. 10.05.76 ; опубл. 30.01.78, Бюл. № 4. – 3 с. : рис. 425. Фазочувствительный вольтметр инфранизкой частоты : а. с. 653572 СССР : М. Кл2G01R19/26 / В. Г. Цывинский, В. Е. Быков. – № 1752867/18–21 ; заявл. 28.02.72 ; опубл. 25.03.79, Бюл. № 11. – 3 с. : рис.
 12. Цифровой многоканальный измеритель комплексных коэффициентов передачи : а. с. 789840 СССР : М. Кл3. G01R19/26 / В. Е. Быков, В. Г. Цывинский. – № 2579429/18–21 ; заявл. 16.02.78 ; опубл. 23.12.80, Бюл. № 47. – 2 с.
 13. Широкополосное управляемое фазосдвигающее устройство : а. с. 736022 СССР : М. Кл2. G01R25/04 / В. Е. Быков, В. Г. Цывинский. – № 2549565/18–21 ; заявл. 05.12.77 ; опубл. 25.05.80, Бюл. № 19. – 4 с. : рис.
 14. Способ измерения средних значений переменных сигналов : а. с. 1064212 СССР : М. Кл. G01R19/00 / В. Г. Цывинский, В. Е. Быков. – № 2953872/18–21 ; заявл. 08.07.80 ; опубл. 30.12.83, Бюл. № 48. – 3 с. : рис. 6.2.

Патенти на корисні моделі засобів навчання:

 1. Карта учбова універсальна : пат. 1616 Україна : 7G09В29/00 / В. Ю. Биков, С. В. Сухомлинський, А. О. Стороженко. – № 2002043190 ; заявл. 18.04.02 ; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. – 2 с.
 2. Касетний учбовий посібник (варіанти) : пат. 1841 Україна : 7В42D15/00 / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, С. В. Сухомлинський, А. О. Стороженко. – № 2002043187 ; заявл. 18.04.02 ; опубл. 16.06.03, Бюл. № 6. – 3 с. : мал.
 3. Комбінований пристрій для демонстрації законів механіки : пат. 1617 Україна : 7G09В23/08 / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, С. В. Сухомлинський, А. О. Стороженко. – № 2002043191 ; заявл. 18.04.02 ; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. – 3 с. : мал.
 4. Модель магнітного поля землі : пат. 1615 Україна : 7G09В23/18 / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, С. В. Сухомлинський, А. О. Стороженко. – № 2002043189 ; заявл. 18.04.02 ; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. – 2 с. : мал. 73
 5. Стенд для вивчення властивостей електричних ланцюгів : пат. 1842 Україна : 7G09В23/18 / В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, С. В. Сухомлинський, А. О. Стороженко. – № 2002043188 ; заявл. 18.04.02 ; опубл. 16.06.03, Бюл. № 6. – 2 с.