Гущина Наталія Іванівна

Гущина Наталія Іванівна

Доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

PUBLONS
https://publons.com/researcher/4979380/

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0864-4188

Профіль вченої у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=G-9aQngAAAAJ

Сторінка авторки у Електронній бібліотеці НАПН України
https://lib.iitta.gov.ua/id/user/4449

Сайт
https://sites.google.com/view/eduset

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, аспірантура, наукова спеціальність: теорія та методика професійної освіти;
 • Київський технологічний інститут легкої промисловості, спеціальність: технологія швейного виробництва, кваліфікація: інженер-технолог

Досвід роботи:

 • доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2019 р.– по цей час);
 • старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2017–2019 рр.);
 • начальник відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (2015–2016 рр.);
 • начальник відділу інноваційних і інформаційних технологій відділення стратегії розвитку освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіті і науки України (2013–2014 рр.).

Тема дисертації:

«Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2019 р.)

Нагороди,  відзнаки:

 • подяка Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок у розвиток цифрової трансформації освіти України та активну участь у створенні типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з розвитку цифрової компетентності (2021);
 • грамота ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2021);
 • подяка ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2018);
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України за активну і плідну участь у реалізації Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективного використання ІКТ та перепідготовку педагогічних працівників за програмою Intel «Навчання для майбутнього» (2008 р.).

Наукова діяльність

 1. Відповідальний виконавець наукової теми кафедри «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.).
 2. Виконавець наукової теми ЦІПО «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637) у частині підтема кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (2020-2025 рр.).
 3. Відповідальний виконавець НДР «Цифрова хмаро орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук» (державний реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0122U000768) (2022 р.).
 4. Науковий  керівник  інноваційного  освітнього  проєкту всеукраїнського рівня  «Я –дослідник 2.0 (дидактична система природничо-математичної початкової освіти)» на вересень 2021 - листопад 2024 роки (наказ МОН № 999 від 20.09.2021р.).

Перелік продукції (за останні три роки)

Посібники (одноосібні, колективні)

 1. Гущина Н.І. Технології організації змішаного навчання / Н. І. Гущина, В. В. Дивак, А. В. Нєлєпова, Л. В. Бондаренко. // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти : підручник / за заг. ред С. П. Касьяна, Л. Л. Ляхоцької, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 196 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/718812/
 2. Гущина Н. І. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3–4 класах закладів загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Н. І. Гущина. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. — 112 с. – Режим доступу : https://lib.imzo.gov.ua/navchalno-metodichn-posbniki/dlya-pedagogchnikh-pratsvnikv/navchalno-metodichniy-posbnik-nova-ukranska-shkola-vikoristannya-nformatsyno-komunkatsynikh-tekhnology-u-3-4-klasakh-zakladv-zagalno-seredno-osvti/
 3. Гущина Н. І., Орлова Т. Г., Кондратова Л. Г. Нова українська школа: організація позаурочної діяльності в початковій школі на засадах партнерської взаємодії учасників освітнього процесу : навч.-метод. посіб. Київ : Видавничий дім «Освіта», 2021. 208 с. 
 4. Гущина Н. І. Організація науково-методичної роботи на основі хмарних технологій: практикум, Ляхоцька Л.Л., Муранова Н.П., Бондаренко Л.В., Гущина Н.І., Кондратова, Л.Г., Київ «Міленіум», 2021– Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/725894/

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Gushchina N. I., Kasian S.P., Oliynyk V. V., Kondratova L. G. Development of digital competence of pedagogical staff in distance learning based on cloud services / S.P. Kasian, V. V. Oliynyk, N. I. Gushchina, L. G. Kondratova/ Information Technologies and Learning Tools, 2021, 86(6), 268–288. https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4722

Інші праці

 1. Збірник матеріалів зимової дистанційної сесії «STEM-школа – 2020» / укладачі: І. П. Василашко, Н. І. Гущина, О. В. Коршунова, О. О. Патрикеєва — К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. — 100 с. – Режим доступу : http://yakistosviti.com.ua/userfiles/file/2020_Zbirnyk_STEM-school_zim.pdf.
 2. Робоча навчальна програма спецкурсу «STEM-школа» / Н.І. Гущина, І.П. Василашко, О.В Коршунова  – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – 21 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724989.
 3. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «STEM – світ інноваційних можливостей. Реалізація програми інноваційного освітнього проєкту «Я – дослідник» / укладачі: І. П. Василашко, Н. І. Гущина, О. В. Коршунова, О. О. Патрикеєва— К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. — 426 с.  – Режим доступу : http://yakistosviti.com.ua/userfiles/file/stem-svit_mozlyvostey.pdf.
 4. Збірник матеріалів «STEM-школа – 2021» / уклад.: Н. І. Гущина, І. П. Василашко, О. О. Патрикєева, О. В. Коршунова, Л. Г. Булавська — К. : Видавничий дім «Освіта», 2021. — 155 с. – Режим доступу : http://yakistosviti.com.ua/userfiles/image/2021_Zbirnyk_STEMschool_1.pdf.
 5. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів) з проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного навчання в освітній процес» / С.П. Касьян, С.В. Антощук, Н.І. Гущина. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 27 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724989.
 6. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)» за тематичним курсом «Сервіси Google в освітньому процесі» / С.П. Касьян, С.В. Антощук, Н.І. Гущина. – ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. – 33 с. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725094 .
 7. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Персональні Веб-ресурси педагога: створення, супровід та використання» / С.В. Антощук, Н.І. Гущина, С.П. Касьян. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2021. 28 с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Міжнародна конференція ISTE-2017, 24-27 червня 2017 р., м.Сан-Антоніо, Техас.
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція: Виклик сьогодення – потреба в новітньому навчальному забезпеченні НУШ, Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 3 березня 2020 р. (сертифікат).
 3. VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Регіональні культури, мистецькі та освітні практики», 19-21 березня 2020 р. (сертифікат).
 4. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», 28-29 травня 2020 (тези, доповідь, програма, сертифікат).
 5. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», онлайн 12-18 травня 2020 року, проведення онлайн семінару «Шляхи покращення природничо-математичної освіти в умовах Нової української школи», (програма, доповідь, сертифікат).
 6. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», напрями «Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення якості освітнього процесу», «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта»    28-29 травня 2020 (тези, доповідь, сертифікат).
 7. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній ЗСО – доуніверситетська підготовка – ЗВО», м. Київ, 9 червня 2020 р. (сертифікат)
 8. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю партнерів із Канади та Франції «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти», м. Київ, 5-6 травня 2020 р., (програма, ключова доповідь, модератор секції, член оргкомітету, тези доповіді, сертифікат).
 9.  I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», онлайн, Київ, 16 червня 2020 р.  (сертифікат).
 10. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди” (Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Тrends – PDSDig – 2020), 12-13 листопада 2020 р. (програма, тези).
 11. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати», 11 лютого 2021 р., м. Київ (сертифікат);
 12. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Цифрова компетентність вчителя нової української школи - 2021», 02 березня 2021 р., м. Київ (сертифікат);
 13. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», 27 квітня 2021 р., м. Київ;
 14. Всеукраїнський освітній форсайт «Зміст освіти та освітні практики Нової української школи», 28 квітня 2021 р.  
 15. ІІІ Всеукраїнська очно-дистанційна літня школа з міжнародною участю «Впевнений старт до НУШ: досвід реалізації початкової та перехід до середньої школи» (Лист ІМЗО 28.05.2021 № 22.1/10-1236), " 03.07 - 08.07.2021, Волинська область, Шацький район, с. Світязь, сертифікат (30 год., 1 ЕСТS).
 16. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (IІ Conference on Professional Development in the Digitized Society: Current Trends (PDDig–2021)), 11-12 листопада 2021 р.

Науково-організаційна діяльність

Участь в організації та проведенні:

 1. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», ДЗВО «УМО», 12-13 листопада 2020 р.;
 2. зимової веб-сесії всеукраїнської «STEM-школи – 2021» на платформі Українського проєкту «Якість освіти», лютий 2021 р., тези, стаття, доповідь, сертифікат спікера, сертифікат учасника;
 3. всеукраїнського вебінара «Інноваційний освітній проєкт «Я – дослідник»: результати та перспективи», 17.червня 2021р., м. Київ, доповідь;
 4. літній веб-сесії всеукраїнської «STEM-школи – 2020» на платформі Українського проєкту «Якість освіти 17–19 серпня 2020 р., доповідь, сертифікат спікера №09/2021 – 2, сертифікат учасника № 09/2021 – 80

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах

Учасниця Міжнародного українсько-австрійського проєкту «Цифровізація викладання», започаткований МОН України та OeAD (Австрійською службою міжнародної співпраці в галузі освіти і досліджень) (2021-2023 рр.)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації

 1. Міжнародна конференція ISTE-2017, 24-27 червня 2017, м. Сан-Антоніо, Техас, напрям цифрова грамотність, сертифікат №14222901 (32 год.).
 2. Навчальна програма з підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти, сертифікат (156 год., 2016-2017 рр.).
 3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією: Завідувачі (викладачі та методисти) кафедр та структурних підрозділів (центрів, лабораторій), куратори-тьютори навчальних груп та викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО, Свідоцтво про ПК СП 35830447/ 2672-19, видане 25 жовтня 2019 р.  (210 год. / 7 кредитів).
 4. Програма курсу для тренерів «Додатки Google в освітній діяльності», березень 2019 р. (сертифікат № 9, 10 годин).
 5. Дистанційний курс: Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії, 28.10-05.11.2020 р., Сертифікат №БС-00373 (15 годин / 0,5 кредитів).
 6. Міжнародне науково-педагогічне стажування за програмою міжнародного освітнього проєкту: The innovative Methods and Tehnologies of Teaching: The Newest in European Educational Practice.Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, онлайн, 28 жовтня 2020 р. – 28 січня 2021 р., сертифікат (180 год.).
 7.  Достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, польська мова, рівень В2, свідоцтво KJ-P № 01/21/42 від 28 січня 2021 р.