Ляхоцька Лариса Леонідівна

Ляхоцька Лариса Леонідівна

Професор кафедри
кандидат педагогічних наук, доцент

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/R-1641-2018

ORCID iD   
https://orcid.org/0000-0002-9690-8376

Профіль вченого у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f39KRk8AAAAJ&hl=ru

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707570

Додаткові відомості

Освіта: вища, Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, закінчила з відзнакою у 1983 р., кваліфікація за спеціальністю – Філолог. Викладач російської мови та літератури.

Досвід роботи: 40 років

Тема дисертації: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Виховний потенціал рідної мови в творчий спадщині Івана Огієнка». Спеціальність: 13.00.01. – Історія педагогіки та теорія педагогіки.

Офіційний опонент наукового дослідження Линника Ю. М. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми « Розвиток професійної компетентності вчителів природничо-наукових предметів засобами дистанційного навчання у післядипломній освіті» /Ю. М. Линник. Розвиток професійної компетентності вчителів природничо-наукових предметів засобами дистанційного навчання у післядипломній освіті [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Линник Юрій Миколайович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с. [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Линник Юрій Миколайович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.

Офіційний експерт наукового дослідження Самойленка О. О. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук з теми «Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання» / Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Самойленко Олексій Олександрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2015. – 20 с.

Громадська активність: завідувач лабораторії систем відкритої освіти у складі Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнської громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти», дійсний член Академії вищої освіти України, голова Секретаріату Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги

Наукова діяльність

 1. Брала участь у трьох наукових держбюджетних темах: «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (2003-2006); «Організація кредитно-модульної системи навчання за дистанційною формою підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти» (2007-2010), «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій» (2011-2014). Науковий керівник держбюджетної науково-дослідної теми (2015) «Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти» (РК № 0115U002062). Основі результати даної теми: Положення про дистанційне навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти (2,0 др.арк.), Концептуальна модель проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти (1,0 др.арк.). Відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641 підготовлені заходи, які спрямовані на розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015 р. – керівник та учасник  експериментального масового відкритого онлайн уроку «З Україною в серці!» http://openclassua.blogspot.com/, в якому взяли участь науковці лабораторії систем відкритої освіти Науково-дослідного інституту ДВНЗ «УМО», вчителі, учні сільських та міських загальноосвітніх навчальних закладів трьох областей України, студенти КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».
 2. Науковий керівник науково-дослідної роботи творчого колективу науково-педагогічних працівників кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО з теми «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» РК №0117U002382 (2017-2019 рр.).
 3. Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи (педагогічний експеримент локального регіонального рівня) з теми «Впровадження технологій змішаного  навчання в систему відкритої післядипломної освіти»  (2017-2018 рр.). Один із авторів Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання в Університеті менеджменту освіти (2016 р.), Положення про дистанційне навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти (2015 р.). Вперше в ЦІППО застосувала комплексне використання сервісів Office 365 в освітньому процесі підвищення кваліфікації груп слухачів, до складу яких ввійшли керівники, вчителі, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, методична служба смт Борзна та Борзнянського району Чернігівської області, усього – 56 осіб. Розробила і впровадила в освітню діяльність слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦІППО електронний кейс слухача, персональний сайт викладача: https://lyahotska2018.wixsite.com/mysite

Перелік продукції (за останні два роки)

Монографії

 1. Цифрова освіта і наука – запорука національної безпеки України / Л.Л.Ляхоцька, В.П. Ляхоцький //Національна безпека України у викликах новітньої історії: кол.монографія. - Ч.ІІ «Гуманітарні проблеми національної безпеки України». – ДП «Експрес-об’ява».- К., 2019. – С.277-289
 2. Ляхоцька Л. Електронна кафедра: технології та інструменти розвитку / С. Касьян, Л. Ляхоцька, C. Антощук // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. – Київ : Вид-во Ін-ту Обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с. [С. 312-323].

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Liakhotska L. L. The role of a lecturer as a tutor of a postgraduate educational institution in managing an educational process / Management of higher education guality: problems and prospects [collection of scientific papers; edited Victor Oliynyk]. ISBN 978-1911354-23-9 – London, LASHE, 2017. – 122 р. [Р.89 – 92].
 2. Використання хмарних технологій в науково-дослідній діяльності сучасного університету / Electronic journal “The theory and methods of educational management”, edition 2 (16) (2015)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Ляхоцька Л.Л. Масовий відкритий онлайн-урок як інноваційна форма навчання в загальноосвітніх навчальних закладах / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко //  Нова педагогічна думка, №1 (89), 2017 р. – C. 32-35.
 2. Ляхоцька Л.Л. Організація та проведення педагогічного експерименту: рефлексивно-оцінний аналіз ефективності впровадження технологій дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти Theory and methods of educational management № 2 (20), 2017 [Електронний ресурс] – URL: http://umo.edu.ua/katalogh-vidanj/electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-2-20-2017
 3. Ляхоцька Л. Л. Особливості науково-методичного забезпечення щодо використання цифрового контенту в закладах післядипломної педагогічної освіти / Л. Ляхоцька // Нова педагогічна думка. – №4 – 2018 р. С.60 – 62
 4. Ляхоцька Л. Л. Імперативи формування інформаційно-цифрового освітнього простору закладу післядипломної освіти / Л. Л. Ляхоцька // Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. / За ред. В.Г. Кременя, О.І. Ляшенка; укл. А.В. Яцишин, О.М. Соколюк. – К, 2019. – 361 с. [с.226-234]

Інші праці

 1. Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання: методичні рекомендації / за заг.ред. Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менеддж. освіти». – К., 2017. – 196 с.
 2. Цифрові технології в освітньому процесі / Л. Л. Ляхоцька // Science Review 3 (10), March 2018. – 80 с. [С.64-67].
 3. Liakhotska L. Research activities of postgraduate educational institutions in the era of the digital society Virtus №33, 2019, Видавництво: СPM «ASF» (Канада, Монреаль), 221 р. [112-116 р.]
 4. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: підручник /за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019 – 225 с.
 5. Ляхоцька Л. Дистанційна технологія навчання в післядипломній педагогічній освіті: навч. посібник / Л. Л. Ляхоцька; НАПН України, ДВНЗ «Ун-тет менедж. освіти», Міленіум – К., 2018. – 384 с.
 6. Ляхоцька Л. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / за заг. ред. С. П. Касьяна, В. В. Олійника, Л. Л. Ляхоцької; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2018. – 310 с.
 7. Ляхоцька Л. Науково-методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти: методичний посібник / Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко, Г. С. Юзбашева та інш. [за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької (гол. ред.), Л. В. Бондаренко, І. В. Герасименко]. – К., 2018. – 162 с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Ляхоцька Л. Гуманітарні проекти громадських організацій та науковців України для учителів діаспори  / Л. Л Ляхоцька //«Український вимір: міжнародний збірник освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число 14». – Чернігів, 2018. – 246 с. [85-87]
 2. Хмарні технології як засіб створення інформаційно-освітнього середовища закладу післядипломної освіти / Л.Л.Ляхоцька // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» 6 березня 2018 року, м. Переяслав-Хмельницький: зб. наук. праць ISSN 2523-4900  URL: https://humanitarica.webnode.com.ua/_files/200000146-142c81526f/Humanitarica%2016.pdf
 3. Ляхоцька Л.Л. Роль цифрових технологій в освітньому процесі закладу післядипломної освіти / Л. Л. Ляхоцька // П’ята міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» 14-15 березня 2018 року. м. Переяслав-Хмельницький. URL: https://naukconference2018.blogspot.comм. Переяслав-Хмельницький
 4. Ляхоцька Л.Л. Формування цифрової компетентності педагогічних працівників при підвищенні кваліфікації в закладі післядипломної освіти / Л. Л. Ляхоцька // Цифрова компетентність сучасного вчителя Нової Української школи: зб. матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут модернізації змісту освіти. URL: http://iitlt.gov.ua/working/zakhody/seminary-/
 5. Ляхоцька Л.Л. Цифрова освіта: виклики сьогодення / Л. Л. Ляхоцька // Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи: зб.матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару з оффлайн-трансляцією, 17 травня 2018 р., м. Київ. URL: https://sites.google.com/view/vosikt
 6. Ляхоцька Л.Л. Хмарні сервіси Офіс 365 в освіт і/ Л. Л. Ляхоцька // Теорія практика дистанційного навчання у професійній освіті: зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської веб-конференції,(28 лютого 2018 р., м. Київ / Інст-т проф.-тех. Освіти НАПН України / [Ред.кол.: Петренко Л.М. та ін.]. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА»,2018. 136 с. [С.71-75]
 7. Ляхоцька Л.Л. Кібертехнології як іновації в освіті / Л. Ляхоцька // Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ Всеукр. електронної наук.-практ. конф., 27 вересня 2018 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, М. Є. Андрос, Т.І. Сябрук]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2018. – 172 c. [ 81-85]
 8. Ляхоцька Л.Л. Технологія створення е-книги з використанням платформи OURBOOKS / Л. Ляхоцька // Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти: зб. матеріалів VІІ Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції / упоряд. Н. А. Басараба, А. А. Волосюк ; за ред. А. Л. Черній, І. В. Вєтрова. – Рівне : РОІППО, 2019. – 126 с. [С.49-53] [Електронний ресурс] URL: https://drive.google.com/drive/folders/1fb1FCo7hY0D6sW84rvgzdWM5HUm3OyBG

Науково-організаційна діяльність

 1. Науковий керівник науково-дослідної роботи з теми «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» РК №0117U002382 (2017-2019 рр.).
 2. Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи (педагогічний експеримент локального регіонального рівня) з теми «Впровадження технологій змішаного  навчання в систему відкритої післядипломної освіти»  (2017-2018 рр.).
 3. Член вченої ради Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу  вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
 4. Заступник завідувача кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України з науково-педагогічної роботи (на громадських засадах).
 5. Завідувач науково-дослідної лабораторії систем відкритої освіти Українського відкритого університету післядипломної освіти (на громадських засадах).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами 

 1. Науковий керівник дисертаційного дослідження Калачової Людмили Володимирівни   на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (диплом кандидата педагогічних наук, затверджено рішенням Атестаційної комісії від 25.02.2016 року).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних проектах 

 1. Учасник проекту ІПЕК (міжнародна Програма з використання експлуатації дітей) (2003)
 2. Спільний проект Міністерства освіти і науки України  та Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» EAQE – CQ – 3.1.1-4, консультант з організації та проведення дослідження «Планування політики та управління» щодо професійного розвитку керівників освіти районного (міського) рівня (2009-2010)

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією Викладачі (викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) закладів ППО (12 СПВ 142151 від 12 вересня 2015 р.) 108 год.
 2. Міжнародне стажування за темою: «Сучасні хмарні інформаційні сервіси для інноваційної діяльності в умовах Євроінтеграції та глобалізації» за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна), 5-20 січня 2018 р. Сертифікат, 30 год.