Наукова школа Отич Олени Миколаївни

Естетичні та етичні засади 
розвитку педагогічної майстерності фахівців освітньої галузі

Наукова школа професора О.М. Отич є похідною від наукової школи педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна.

Наукова проблематика: естетика та етика педагогічної дії; педагогічна естетика і педагогічна етика; гуманізація освіти засобами мистецтва; актуалізація і реалізація педагогічного потенціалу мистецтва; взаємозв’язок педагогічного мистецтва, мистецької педагогіки, педагогіки мистецтва та артистичної педагогіки; історичний досвід та методологічні засади використання мистецтва у загальному і професійному розвитку особистості; теорія, методика і технологія розвитку педагогічної майстерності та творчої індивідуальності фахівців освітньої галузі засобами мистецтва.

Провідні ідеї наукової школи:

Педагогічна майстерність, як Краса і Добротворність педагогічної дії, ґрунтується на естетичних та етичних засадах, серед яких філософія серця, філософія педагогічної дії, педагогіка добра, педагогіка мистецтва.

Педагогіка мистецтва – це: сфера наукової діяльності з вироблення й теоретичної систематизації науково-педагогічних знань про використання педагогічних (навчального, виховного, розвивального) та творчих (людинотворчого, культуротворчого, художньо-творчого, життєтворчого, творчо-розвивального) потенціалів мистецтва у формуванні особистості і розвитку її індивідуальності; субдисципліна педагогіки, що розробляє естетичні, етичні, культурологічні, акмеологічні та аксіологічні засади художньо-естетичного, загального, професійного й творчого розвитку особистості засобамимистецтва і визначає особливості та умови реалізації ним своєї педагогічної функції.

У контексті педагогіки мистецтва само воно розглядається як чинник гуманізації освіти й забезпечення її творчої та індивідуально-особистісної спрямованості; компонент змісту загальної і професійної освіти; елемент соціокультурного та естетико-розвивального середовища закладу освіти; засіб розвитку педагогічної майстерності педагога, найвищим виявом якої є творча індивідуальність – сутнісна системна якість, що інтегрує в собі визначальні риси педагога як людини та як професіонала і виявляється в його індивідуальному стилі педагогічної діяльності, творчій лабораторії.

Процес професійної підготовки та подальшого професійного розвитку педагогів, організований на засадах педагогіки мистецтва, стає процесом самодетермінації, вільної самореалізації та неперервного саморозвитку їхньої педагогічної майстерності.

Механізмом, що забезпечує успішність такого саморозвитку, є перенесення педагогами досвіду художньо-творчої діяльності у сферу професійно-педагогічних відносин. Це зумовлює доцільність упровадження мистецького компонента до змісту професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Ефективність цього процесу залежить від усвідомлення ними: сутності творчої індивідуальності як критерію їх педагогічної майстерності; змісту, рушійних сил та механізмів розвитку і саморозвитку цієї сутнісної системної інтегративної якості; соціокультурної місії й творчо-розвивального потенціалу педагогіки мистецтва.

Основні результати діяльності наукової школи:

- обґрунтовано методологічні, теоретичні та методичні засади педагогіки мистецтва як субдисципліни педагогіки;

- розроблено: концепцію впровадження мистецтва до змісту професійної підготовки майбутніх педагогів з метою розвитку їх педагогічної майстерності та творчої індивідуальності, організаційно-методичну систему розвитку педагогічної майстерності в студентів педагогічних і мистецьких спеціальностей, креативні мистецько-педагогічні технології формування та розвитку складових педагогічної майстерності в майбутніх і працюючих педагогів;

- доведено значення творчої індивідуальності як критерію професійно-педагогічної майстерності педагогів; визначено типологію, критерії, показники та рівні розвитку їхньої творчої індивідуальності;

- підготовлено майже 600 наукових праць, серед яких 25 монографій, 28 посібників, 1 підручник, 1 навчально-методичний комплекс (у 3-х частинах), 17 методичних рекомендацій.

Під керівництвом О.М. Отич захищено 1 докторську дисертацію (Сотська Г.І. Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2014) і 14 кандидатських дисертацій: Москальова Л.Ю. Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва (2004), Сотська Г.І. Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання (2008), Шпортун О.М. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народнопісенної творчості (2009), Котляревська Н.В. Формування художньо-творчих умінь майбутніх фахівців сфери послуг у позанавчальній діяльності вищого професійного училища (2010), Плуток О.В. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до проектно-художньої творчості учнів основної школи (2010), Шевченко О.М. Культурологічний підхід у професійній підготовці студентів музичних училищ (2011), Грищенко Ю.В. Розвиток професійної вокальної освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011), Білозерська Г.О. Формування розвивального середовища професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2011), Кутова О.М. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи (2012), Овсієнко Я.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців з виготовлення художніх керамічних виробів у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах художньо-естетичного профілю (2013), Ружицький В.А. Розвиток професійних умінь учителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти (2014), Ткаченко О.М. Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (ХVІІІ – початок ХІХ століття) (2015), Гомелі Н.С. Особистісний підхід у психолого-педагогічній підготовці майбутнього педагога професійного навчання (2015), Квасецька Я.А. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ століття) (2016).

Інформацію про наукову школу професора Отич Олени Миколаївни О.М. Отич «Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної майстерності фахівців освітньої галузі» було схвалено на засіданні вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» від 20.04.2016 р., протокол № 4, питання «Про діяльність наукових шкіл УМО».