НАУКОВА ТЕМА КАФЕДРИ: «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (2017-2019) ДР №0117U002380

Упродовж І-го етапу - діагностично-пошукового  (01.01.2017-31.12.2017) – було:

  • обґрунтовано концепцію комплексного дослідження;
  • розроблено програму дослідження;
  • визначено основні напрями (підтеми) дослідження;
  • здійснюється написання планів-проспектів індивідуальних досліджень;
  • запропоновано авторське визначення базового поняття дослідження (професійний розвиток ПП  як набуття професіоналізму – системи практично-орієнтований форм інтелекту («real-world» intelligence): емоційного (Emotional Intelligence – EQ), культурного (Cultural Intelligence – CQ), практичного (Practical Intelligence – PQ), соціального (Social Intelligence – SQ); як форми педагогічного акмепрофесіогенезу упродовж всіх етапів міжкурсового періоду.

З наукової теми дослідження розроблено і видано науково-методичні посібники

науково-методичні посібники