Наукова школа Г.А. Дмитренка

Стратегія розвитку освіти в контексті формування громадянського суспільства в Україні

 

Дмитренко Геннадій Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління персоналом ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Г.А. Дмитренко 1940 р. народження. Закінчив Український інститут водного господарства в 1962 році, Київський інститут народного господарства у 1969 р. Розпочав свою трудову діяльність у системі народного господарства з 1962 р. Згодом перейшов на посаду старшого наукового співробітника НДУ будівельного виробництва. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію з економіки. Упродовж 1987–1995 рр. працював у системі Мінводгоспу та Міносвіти України. У 1992 р. захистив докторську дисертацію з економіки і управління народного господарства. З 1998 по 2001рр. – завідувач кафедри управління персоналом МАУП. З 2003р. – завідувач кафедри економіки та управління персоналом ДВНЗ «УМО» НАПН України.

Напрями наукової роботи: розроблення методики підвищення якості життя громадян засобами людиноцентричної освіти; обґрунтування технологій формування цінного кінцевого продукту діяльності навчальних закладів в інтересах особистості і суспільства.

Основні праці:

1. Дмитренко Г.А. Формування соціального (громадянського) суспільства в Україні на основі антропосоціального підходу. – К.: МАУП, – 2002.

2. Дмитренко Г.А. Контури нового управлінського курсу трансформації України / А.О. Гошко, Г.А. Дмитренко, В.М. Князев // монографія – К.: УАДУ при президентові України, 2004.

3. Дмитренко Г.А. Стратегічний кадровий менеджмент / В.М. Колпаков, Г.А. Дмитренко // Уч. посіб.– К.: МАУП, 2005.

4. Дмитренко Г.А. Управління людськими ресурсами: навч. посіб. / Г.А. Дмитренко. –  Київ– Херсон: Олді Плюс,2006.

5. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организации: учеб. пособ. 3–изд. испр. и дополн. / Г.А. Дмитренко. – К.: МАУП, 2006.

6. Дмитренко Г.А. Людиноцентрична освіта як імператив підвищення якості життя населення/ Г.А. Дмитренко // Економіка і держава. 2009. – №2. –С. 39–42.

7. Дмитренко Г. А. Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників: монографія / Г. А. Дмитренко, В.В. Медведь, С.В.Мудра. – К.-Севастополь: «Мисте», 2013. – 336 с.

8. Дмитренко Г.А. Еколюдиноцентрична стратегія розвитку» // Педагогічна газета №4 (224), квітень 2013, с.7.

9. Дмитренко Г.А. Еколюдиноцентричний підхід до управління розвитком національної стратегії освіти //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції – 16 квітня 2013р. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, с.10-15.

10. Дмитренко Г.А. Соціальний капітал як підґрунтя модернізації України. // Демографія і соціальна економіка, №2, 2013, с.17-22.

11. Дмитренко Г.А. Стратегія розвитку національної системи освіти в контексті реалізації ідеології людиноцентризму // Економіка і Держава, № 11., 2013, С. 56-64.

12. Дмитренко Г.А., Мудра С.В. Increasing of competitivity of graduate of uniwersitings on the basic of realization of competence attritude //  Problemy edukacji zawodowej w Europie Środkowej i Wschodniej. – Warszawa 2013, С.135-145.

Список захищених дисертацій під керівництвом науковця:

1. Гошко А.О. Оцінка кінцевих результатів діяльності органів місцевого самоврядування (1998 р.).

2. Кірьян В.А. Людський фактор підвищення інноваційного потенціалу промислових підприємств (2006 р.).

3. Пономаренко В.І. Мотивація персоналу в медичних установах (2006 р.).

4. Баула В.В. Конкурентоспроможність працівників в умовах реструктуризації підприємств (2007р.).

5. Сєрова А.А. Підбір кадрів на основі сучасних оціночних технологій (2007 р.).

6. Пшибил Я. Інтегративна модель ефективного управління персоналом торговельних організацій (2010 р.)

7. Стахів  О.В. Оцінка мотиваційного потенціалу промислових підприємств (2010 р.).

8. Череднік В.Н. Механізм системного управління персоналом організації з використанням методів синергізму (2011 р.).

9. Мудра С. В. Управління якістю підготовки майбутніх менеджерів організацій у ВНЗ III-IV рівнів акредитації (2014р)