Психологія саморегуляції

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Мета курсу:створення у студентів мотивації до самодослідження, самоаналізу і надання психологічної допомоги самим…

Екзистенціальна психологія

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Мета курсу:практичне знайомство студентів з комплексом філософських і психологічних знань щодо діяльності психолога…

Психологія впливу

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Мета курсу:формування базових засад загального наукового розуміння психологічних закономірностей впливу,…

Психологія аномального розвитку

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Мета курсу:розкрити особливості вивчення аномальних дітей, дефект яких зумовлений дифузним ураженням кори головного…

Психологія залежної поведінки

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Мета курсу:розкрити психологічні механізми та закономірності залежної адиктивної поведінки людини; сприяти…

Індивідуальне консультування

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Мета курсу:полягає у висвітленні сутності напрямків роботи і особливостей діяльності психолога,оволодіння сучасними…

Психологічна допомога особистості

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Мета курсу:ознайомити майбутніх психологів з основними поняттями даної дисципліни, структурою й історією її…

Психологія особистості у перехідний період

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання. Мета курсу: розкрити психологію особистості в перехідний період. Завдання курсу.Ознайомлення студентів з…

Психологія розвитку

Метою курсу є ознайомлення з основними теоретичними поглядами вітчизняних та зарубіжних вчених щодо закономірностей психічного розвитку в онтогенезі, сучасними уявленнями про індивідуальні, типологічні та групові…

Сучасні психологічні теорії

Мета навчального курсу полягає у висвітленні психологічного змісту, маханізмів та умов становлення і розвитку особистості, засвоєнні теоретичних знань і практичних навиків, що необхідні для підготовки і практичної…

Актуальні проблеми педагогічної психології

Вивчення дисципліни має за мету інтегрувати надбання сучасної вітчизняної та зарубіжної психологічної науки в сфері освіти та навчання. В навчальному курсі висвітлюються актуальні психологічні питання педагогічної…

Психологія професійної кар’єри

Мета курсу надати майбутньому практичному психологу базові теоретичні і практичні знання, що стосуються професійної кар’єри,  формування, розвитку і управління кар’єрою особистості. Засвоєння курсу…

Основи медіа грамотності

Мета вивчення дисципліни - формування системи знань про медіа грамотність, психологічні особливості соціальних комунікацій в інформаційному суспільстві і перехідний період, принципи і психотехнології рефлексивного…

Сучасні проблеми входження у спеціальність

Психологія, по за сумнівом, є особливою наукою, яка стоїть, в якомусь сенсі, окремо від інших. Це не зовсім звичайна наука. За думкою цілого ряду фахівців, це зовсім не наука, це – особливе мистецтво, від ступені…

Методика викладання у вищій школі

Навчальна дисципліна «Методика викладання у вищій школі» призначена для студентів-магістрів, що навчаються по напряму «Психологія». Вона формує узагальнені, теоретичні психолого-педагогические…

Основи психології та педагогіки вищої школи

Основною тенденцією розвитку і трансформації сучасної освіти України є її модернізація відповідно до європейських норм і стандартів культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції країн-учасниць Болонського процесу.…

Соціальні та політичні конфлікти

Навчальна дисципліна «Соціальні та політичні конфлікти» забезпечує формування системи знань і практичних основ конфліктології про природу конфліктів, набуття практичних навичок у їх розв’язанні,…

Психологія конфлікту

Навчальна дисципліна «Психологія конфлікту» розкриває не тільки сутність конфлікту, але й доводить, що поява конфлікту  пов’язана з психологічними особливостями особистості, інтересами та його…

Філософія психології

Навчальна дисципліна «Філософія психології» дозволяє зрозуміти важливість знання філософських коренів наукових знань, для адекватного осмислення системи ідей та категорій, що утворюють сучасний план…

Проблеми мотивації та діяльності людини

Навчальна дисципліна «Проблеми мотивації та діяльності людини» спрямована на забезпечення студентів системою психологічних знань, яка містить фундаментальні теорії та концепції, відомості в області в області…

Історико – філософські засади психології

Навчальна дисципліна «Історико – філософські засади психології»  спрямована  на засвоєння студентами закономірностей і хронології ставлення психологічних знань в контексті знання філософських…

Психологічні теорії особистості

У навчальній дисципліні «Психологічні теорії особистості» розкривається зміст основних психологічних теорій особистості, а також підходів і теоретичних концепцій, щодо сутності і структури особистості.…

Конфліктологія

Навчальна дисципліна « Конфліктологія»  розкриває сутність  конфлікту, його функції та основні типи конфліктів в організаціях, аналізує причини виникнення конфліктів, їх структуру та динаміку,…

Історія психології

Навчальна дисципліна «Історія психології»  передбачає засвоєння студентами загальної логіки, закономірностей і хронології становлення, розвитку психологічних знань у контексті загальної історії науки;…

Психологічна допомога: Індивідуальна та групова психотерапія в сучасних умовах

Мета вивчення модулю полягає в ознайомленні з різними напрямками психотерапії, удосконаленні теоретичних знань та практичних навичок з питань: діагностики, диференційної діагностики, формулювання психологічного…

Психологічна допомога: Методологічні та прикладні аспекти психокорекції

Метою вивчення модулюєнабуття професійної компетентності у сфері індивідуальної і групової психокорекційної роботи. Засвоєння теоретичних засад психокорекції. Опанування методиками групового  та індивідуального…

Методика та організація наукових досліджень

Метою даного навчального курсу є висвітлення теоретичних основ, пи­тань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрун­тя для ефективного…

Теоретико-методологічні проблеми психології

Метакурсу полягає у створенні умов для забезпечення теоретичної грамотності та теоретичної рефлексії психолога магістра, що відображається у розумінні ним специфіки сучасного стану та тенденцій розвитку психологічної…

Експериментальна психологія

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями, а також набуття вмінь і навичок експериментального дослідження психіки. Центральну увагу при цьому приділено складанню програми експерименту, насамперед, плануванню і…

Математичні методи в психології

Мета дисципліни полягає у розкритті особливостей використання статистико-математичних процедур в опрацюванні та інтерпретації емпіричних даних психологічного дослідження. Основну увагу приділено формуванню знань про…