Основи психології та педагогіки вищої школи

Основною тенденцією розвитку і трансформації сучасної освіти України є її модернізація відповідно до європейських норм і стандартів культурно-освітньої і науково-технічної інтеграції країн-учасниць Болонського процесу. Це висуває  нові, єдині вимоги до створення умов для розпитку індивідуальної і творчої самореалізації кожного студента, магістранта, викладача, а також до змісту освіти та організації навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів (ВНЗ). Перехід до динамічної ступеневої підготовки фахівців, підвищення якості професійної освіти і забезпечення мобільності випускників ВНЗ на міжнародному ринку праці передбачають високий рівень підготовки магістрів як еліти професорсько-викладацького складу сучасного ВНЗ.

Дисципліна "Основи психології та педагогіки вищої школи" спрямована на розвиток професійно-особистісного потенціалу і підвищення психолого-педагогічної компетентності майбутніх конкурентно-спроможних фахівців управлінської діяльності та викладачів-науковців ВНЗ міжнародного ґатунку. Основу елементів бази знань даної дисципліни складають категорії та поняття, що розкривають психологічну сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку психічних властивостей особистості, основи взаємодії й спілкування та процес і механізми управління життєдіяльністю особистості в процесі освіти та навчання у вищій школі.

Предметом вивченнядисципліни "Основи психології та педагогіки вищої школи" є основні принципи і психолого-педагогічні механізми та закономірності управління процесами навчання та виховання у вищій школі, а також психологічні умови розвитку та творчої самореалізації індивідуальних можливостей студентів і викладачів ВНЗ.

Метою курсує формування у магістрантів психолого-педагогічної компетентності у вирішенні теоретичних та методично-практичних проблем педагогічної діяльності як різновиду управлінської діяльності з розвитку, навчання та виховання студентів як ділових партнерів.

Завданнями дисципліни"Основи психології та педагогіки вищої школи" є:

  • інтеграція і систематизація набутих у процесі професійного навчання знань про психолого-педагогічні передумови підвищення якості вищої освіти;
  • сприяння розвитку психолого-педагогічного мислення магістрантів для   оптимального   вирішення   проблем   професійної   викладацької діяльності;
  • формування професійного мислення магістрантів, набуття ними досвіду творчого використання психолого-педагогічних знань для вирішення конкрет­них завдань навчально-професійної та майбутньої науково-педагогіч­ної діяльності;
  • формування психолого-педагогічних знань та вмінь, необхідних для підвищення компетентності фахівців у психолого-педагогічному спілкуванні;
  • опанування знань про психологічні особливості студентського періоду життя людини та усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання майбутніх фахівців;
  • сприяння професійному самовизначенню, спонукання магістрантів до саморозвитку індивідуальних здібностей та творчої самореалізації.