Сучасні проблеми входження у спеціальність

Психологія, по за сумнівом, є особливою наукою, яка стоїть, в якомусь сенсі, окремо від інших. Це не зовсім звичайна наука. За думкою цілого ряду фахівців, це зовсім не наука, це – особливе мистецтво, від ступені оволодіння яким залежить життєвий успіх будь-якої сучасної людини, що вважає себе культурною та освіченою. Сучасне суспільство все більше звертає увагу на людину і все повніше враховує її зростаючу роль у всіх сферах життєдіяльності. Серед вчених, економістів, керівників підприємств з кожним роком збільшується кількість тих, хто вважає, що в ХХІ ст. головуюче місце серед всіх наук посяде психологія. Тому особливого значення набуває вивчення психології, основних методологічних категорій і методів психології, ознайомлення з основними аспектами діяльності професійного психолога (як суб’єкта практичної та наукової діяльності), етичними нормами та принципами в діяльності практичного психолога.

Дисципліна «Сучасні проблеми входження у спеціальність» –  перша на шляху професійного становлення студента, який вибрав психологію сферою своєї майбутньої діяльності.

Дисципліна «Сучасні проблеми входження у спеціальність»  є складовою підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Метою її освоєння служить пробудження і закріплення інтересу до обраної професії, розвиток ціннісний-смислової сфери майбутніх професіоналів, формування уявлень про базу професійних знань і умінь, необхідних для успішного здійснення діяльності, підтримка в усвідомленні зробленого професійного вибору. Сприяти формуванню психологічної культури особистості фахівця як системної якості, що містить знання та уміння в сфері психології, забезпечує професійну адаптацію майбутніх психологів на основі вивчення ними предмета, завдань, основних напрямків, підходів, галузей психології, основних методів та категорій психології. Вона повинна максимально сприяти саморозкриттю і самопізнанню першокурсників, збудити інтерес, сформувати професійну мотивацію, показати структуру професійних знань і умінь, підвести до усвідомлення етичних принципів і професійної відповідальності. Визначати обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технології оцінювання знань студентів.

Метою викладання дисципліни є:

 • засвоєння понятійно-термінологічного апарату і формування вмінь усно або письмово відтворити призначення термінів і понять;
 • формування навичок свідомо використовувати цей апарат при подальшому вивченні психології;
 • вивчення предмета, завдань, основних напрямків, підходів, галузей психології, основних методів та категорій психології;
 • здобуття умінь застосовувати набуті знання на практиці, у власному житті та майбутній професійній діяльності:
 • застосування основних етичних норм та принципів в професійній діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • Обговорення ролі психології і психологічної культури в сучасному суспільстві.
 • Ознайомлення недавніх абітурієнтів із специфікою професійної діяльності психолога, допомога в усвідомленні мотивації вибору майбутньої професії.
 • Виявлення специфіки житейського і наукового психологічного знання, відмінностей між академічною, практичною і нетрадиційною психологією.
 • Ознайомлення з видами діяльності професійного психолога.
 • Ознайомлення з психологією як наукою, її сучасними галузями і методами дослідження і практичного додатку.
 • Розкриття сутності основних понять, напрямків, підходів і галузей психології.
 • Вивчення основних методів та категорій психології.
 • Вивчення етичного кодексу психолога.
 • Отримання уявлень про міжнародні аспекти розвитку сучасної психології, ознайомлення з зарубіжними професійними психологічними співтовариствами.
 • Професійна адаптація майбутніх психологів.