Проблеми мотивації та діяльності людини

Навчальна дисципліна «Проблеми мотивації та діяльності людини» спрямована на забезпечення студентів системою психологічних знань, яка містить фундаментальні теорії та концепції, відомості в області в області…

Історико – філософські засади психології

Навчальна дисципліна «Історико – філософські засади психології»  спрямована  на засвоєння студентами закономірностей і хронології ставлення психологічних знань в контексті знання філософських…

Психологічні теорії особистості

У навчальній дисципліні «Психологічні теорії особистості» розкривається зміст основних психологічних теорій особистості, а також підходів і теоретичних концепцій, щодо сутності і структури особистості.…

Конфліктологія

Навчальна дисципліна « Конфліктологія»  розкриває сутність  конфлікту, його функції та основні типи конфліктів в організаціях, аналізує причини виникнення конфліктів, їх структуру та динаміку,…

Історія психології

Навчальна дисципліна «Історія психології»  передбачає засвоєння студентами загальної логіки, закономірностей і хронології становлення, розвитку психологічних знань у контексті загальної історії науки;…

Психологічна допомога: Індивідуальна та групова психотерапія в сучасних умовах

Мета вивчення модулю полягає в ознайомленні з різними напрямками психотерапії, удосконаленні теоретичних знань та практичних навичок з питань: діагностики, диференційної діагностики, формулювання психологічного…

Психологічна допомога: Методологічні та прикладні аспекти психокорекції

Метою вивчення модулюєнабуття професійної компетентності у сфері індивідуальної і групової психокорекційної роботи. Засвоєння теоретичних засад психокорекції. Опанування методиками групового  та індивідуального…

Методика та організація наукових досліджень

Метою даного навчального курсу є висвітлення теоретичних основ, пи­тань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрун­тя для ефективного…

Теоретико-методологічні проблеми психології

Метакурсу полягає у створенні умов для забезпечення теоретичної грамотності та теоретичної рефлексії психолога магістра, що відображається у розумінні ним специфіки сучасного стану та тенденцій розвитку психологічної…

Експериментальна психологія

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями, а також набуття вмінь і навичок експериментального дослідження психіки. Центральну увагу при цьому приділено складанню програми експерименту, насамперед, плануванню і…

Математичні методи в психології

Мета дисципліни полягає у розкритті особливостей використання статистико-математичних процедур в опрацюванні та інтерпретації емпіричних даних психологічного дослідження. Основну увагу приділено формуванню знань про…

Актуальні проблеми експериментальної психології: Експериментальна психологія

Метою вивчення дисципліни є поглиблення знань, умінь і навичок експериментального дослідження психіки. Центральну увагу при цьому приділено аналізу актуальних проблем експериментальної психології, що пов’язані з…

Актуальні проблеми експериментальної психології: Сучасні математичні методи в психології

Метою вивчення дисципліни є поглиблення знань, умінь і навичок статистико-математичного аналізу результатів та їх інтерпретації, опанування сучасних способів статистико-математичного опрацювання результатів виміру…

Антропологія

Мета курсу полягає у  формуванні в студентів теоретичних знань з основ сучасної антропології, включаючи перш за все такі її напрями як педагогічна антропологія, екологія людини, філософська антропологія. …

Арт - терапевтичний тренінг

Мета дисципліни «Арт-терапевтичний тренінг» полягає в оволодіннісучасними і перспективними напрямами розробок і досліджень в галузі арт-терапії. Навчальна програма «Арт-терапевтичний…

Арт – терапія

Метою викладання навчальної дисципліни “Арт - терапії” є сформувати у студентів цілісне уявлення про арт-терапію як метод психодіагностики і психокорекції для подальшого використання в науково-практичній…

Вікова фізіологія та валеологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та валеологія» є розкрити зміст та сформувати у студентів глибоке розуміння необхідності підтримки здорового способу життя, допомогти здобути глибокі…

Психологія самосвідомості

Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія самосвідомості” є розкрити зміст та особливості психології самосвідомості особистості, забезпечити професійну компетентність психологів з психологічної…

Психологія сексуальності

Предметною областю психології сексуальності, як інтеграційної дисципліни, є феноменологія проявів індивідуальних, особових, субкультурних і культурних особливостей сексуальності. У даному курсі основна увага приділена…

Психологія творчості

«Психологія творчості» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки…

Психологія творчості та обдарованості

Мета полягає в ознайомленні студентів з системою психологічних знань, що містить фундаментальні теорії і концепції творчості, відомості про закономірності становлення та розвитку творчої особистості, методичні прийоми…

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Основною метою курсу “Анатомія та еволюція нервової системи людини” є знайомство студентів з філогенетичним розвитком, будовою і загальними принципами роботи нервової системи, фізіологічними особливостями…

Гендерна психологія

Дисципліна «Гендерна психологія »– це галузь психології, яка досліджує характеристики гендерної ідентичності особистості, що детермінують соціальну поведінку людей в залежності від їх статевої…

Психофізіологія

Мета навчальної науки«Психофізіологія»: формування системи наукових уявлень про фізіологічні механізми, принципи і закономірності психічної діяльності і поведінки людини та умінь застосовувати ці знання у…

Порівняльна психологія

У пропонованому курсі розкриваються проблеми розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі, а також питання, пов’язані з біологічними передумовами антропогенезу. Метою курсу є формування знань для наукового…

Психологія спорту

Мета курсу  полягає у створенні умов для засвоєння слухачами науково-методологічних та прикладних проблем галузі, психологічної характеристики спортивної діяльності, засобів психологічного супроводу…

Фізіологія та психологія праці

Курс вивчає особливості фізіології трудової діяльності людини та психології праці – науки, що  вивчає психологічні закономірності формування конкретних форм трудової діяльності, їх вплив на організм і…

Психологія ділового спілкування та іміджологія

Мета курсу: формування у студентів уявлень про імідж як цілеспрямовано або стихійно створений образ суб’єкта з метою здійснення соціально – психологічного, емоційно – психологічного впливу на цільову…

Психологія реклами

Курс знайомить студентів з поняттям реклами як різновиду маркетингової комунікації, сприяє формуванню теоретичних та практичних навичок в галузі психології реклами, знайомить з основними методами діяльності фахівців з…