Зоопсихологія та порівняльна психологія

У пропонованому курсі розкриваються проблеми розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі, а також питання, пов’язані з біологічними передумовами антропогенезу. Метою курсу є формування знань для наукового…

Психологія спілкування

Завданнями даного курсу є: ознайомлення студентів із системою знань про психологічні механізми спілкування, його моральні норми і правила; навчити аналізувати існуючі ситуації спілкування; сприяти оволодінню студентами…

Методологія тренінгової діяльності

Тренінг є одним з основних видів роботи психолога у будь-якій галузі. Розвинена тренерська компетентність психолога-випускника вишу, що передбачає оволодіння сукупністю знань, умінь, навичок щодо тренерської діяльності…

Загальна психологія

Метою даного курсу є вивчення основних понять та структури особистості в різних теоретичних моделях, визначення факторів функціонування та розвитку психіки, психічних явищ (процесів, станів та властивостей) особистості.…

Основи психотерапії

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з основними сучасними напрямками психотерапії: основними поняттями, принципами, видами і задачами психотерапії; особливостями консультативного та психотерапевтичного процесу і…

Психологія девіантної поведінки

Мета даного курсу полягає у формуванні знань щодо змісту, видів, психологічних чинників і психологічних особливостей корекції девіантної поведінки особистості, а також сприяння розвитку відповідних умінь і навичок.…

Профорієнтація та профдобір

Метою даного курсу є ознайомлення студентів з актуальними проблемами профорієнтації, профдобору й профконсультування, що складають той об’єм знань, оволодіння яким забезпечить практичному психологу професійну…

Психологія

Метою даного курсу є вивчення механізмів, принципів і закономірностей функціонування психічної діяльності людини, а також розуміння закономірностей формування і розвитку особистості і особливостей поведінки людини в…

Практикум з загальної психології

Метою даного курсу є підвищення рівня професійної підготовки щодо теорії та практики використання сучасних методів експериментального дослідження та розпізнавання індивідуально-психологічних особливостей людей.…

Психологія праці

Метою даного курсу є забезпечення студентів системою психологічних знань, яка містить фундаментальні теорії та концепції, відомості про закономірності виникнення й розвитку психічних явищ у процесі трудової діяльності,…

Соціальна психологія

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є ознайомлення студентів з соціально-психологічними явищами, процесами, їхніми закономірностями і наслідками, історією становлення…

Психологія сімї

В системі психологічних знань феномен сім’ї вивчається в рамках соціальної психології та психології особистості, вікової та педагогічної психології, психології емоцій та сексуальності а також патопсихології та…

Психологічна допомоги сімї

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань щодо закономірностей функціонування сімейної системи та моделей надання психологічної допомоги сім’ї. Програма навчальної дисципліни складається з наступних…

Психологія організацій

Програма дисципліни «Психологія організацій» передбачає засвоєння студентами спеціальних знань та оволодіння навичками для подальшої професійної діяльності в сфері організації. Лекційні та практичні заняття…

Психологія управління

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управління» є ознайомлення студентів з психологічними особливостями процесу управління, закономірностями соціальної взаємодії в умовах організації, та…

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із психологічною експертизою, технологією її підготовки та проведення а також процедурою визначення методів експертного дослідження в різних галузях…

Фізична культура та психофізіологічний тренінг

Мета вивчення курсу «Фізична культура та психофізіологічний тренінг»  полягає в озброєнні студентів системою сучасних знань, що містить фундаментальні теорії і концепції оздоровчої фізичної культури,…