ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Університету менеджменту освіти

 

  1. Загальні положення

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – відкритих освітніх систем та ІКТ) є одним із основних навчально-наукових структурних підрозділів Університету менеджменту освіти (далі – Університету), здійснює навчальну, науково-дослідну, науково-методичну й організаційну роботу, а також прикладну діяльність в галузі освіти дорослих.

Кафедра створюється і ліквідується рішенням Вченої ради Університету. Її спеціалізація і склад визначаються потребами фахового рівня керівних та методичних кадрів освітньої галузі. Кафедра здійснює свою діяльність на основі Статуту університету, положення про кафедру вищого навчального закладу та даного Положення.

При кафедрі можуть створюватися проблемні, наукові й науково-методичні лабораторії, навчально-методичні кабінети.

 

  1. Завдання кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ:

Забезпечення високого наукового, теоретичного і практичного рівня педагогічних працівників науково-методичних установ, закладів України, спрямованих на підвищення професійної компетентності, розвиток педагогічної культури та особистісного зростання.

Проведення науково-дослідної роботи з проблем освіти дорослих, професійного зростання педагогічних працівників, організації змісту, форм, методів післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників науково-методичних установ та Інституту післядипломної педагогічної освіти.

Визначення, узагальнення, наукове обґрунтування та впровадження інноваційних технологій у галузі післядипломної педагогічної освіти.

Інтеграція і координація діяльності з іншими підрозділам Університету, кафедрами інших навчальних закладів та центрами системи післядипломної педагогічної освіти України.

Здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з науковими ступенями кандидата, доктора педагогічних наук.

Удосконалення педагогічної майстерності працівників кафедри через різні форми післядипломної педагогічної освіти.

 

  1. Штати кафедри.

Кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ створюється у складі не менше п’яти працівників, основним місцем роботи яких є кафедра, як правило, з науковими ступенями і вченими званнями, які мають стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах, науково-дослідних і методичних установах освітньої галузі.

До штатного складу кафедри входять завідувач кафедри, професори, доценти, старші викладачі, методисти і лаборант (старший лаборант).

Діяльністю кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ керує завідуючий, який має вчене звання професора (доцента) і науковий ступінь доктора (кандидата) педагогічних наук.

Завідуючий і працівники кафедри призначаються на контрактній основі або на умовах, передбачених для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а.

Навантаження працівників кафедри визначається завідуючим залежно від плану Університету, контингенту слухачів і планується в межах 6-годинного робочого дня при 6-денному робочому тижні, включаючи навчальну (до 50% загального обсягу), науково-дослідну, науково-методичну, організаційну роботу. Співвідношення між вказаними видами робіт визначається завідуючим кафедри з урахуванням плану роботи, норм навчального навантаження і науково-педагогічної кваліфікації працівників.

Працівники кафедри не рідше одного разу на п’ять років підвищують свою кваліфікацію шляхом короткотермінового (за необхідністю) навчання на курсах і семінарах, стажування в науково-дослідних установах, організаціях та вищих навчальних закладах ІІІ-ІV р.а. тривалістю до одного місяця. Форма підвищення кваліфікації визначається кафедрою.

  1. Зміст роботи кафедри

Кафедра здійснює навчальну, науково-дослідну, науково-методичну й організаційну роботу, а також прикладну діяльність.

4.1. Навчальна робота кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ передбачає:

– якісне і своєчасне виконання навчально-тематичних планів і програм;

– проведення різних форм занять (відповідно до норм часу) зі слухачами курсів підвищення кваліфікації;

– керівництва навчальною та виробничою практикою керівників методичної служби в системі освіти;

– керівництва підготовкою слухачами курсів підвищення кваліфікації випускних робіт, проектів, виконання завдань навчальної практики тощо.

4.2. Науково-дослідна діяльністькафедри є підґрунтям науково обґрунтованої побудови навчального процесу, запровадження досягнень сучасної психолого-педагогічної науки в навчальний процес у системі післядипломної педагогічної освіти; розвиток вітчизняної науки про освіту дорослих тощо. Це передбачає:

– проведення експериментальних наукових досліджень в галузі освіти дорослих, особливостей навчання дорослих;

– визначення науково обґрунтованого змісту навчального процесу та навчально-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти;

– урахування та інтерпретацію результатів сучасних наукових психолого-педагогічних досліджень та забезпечення їхнього адекватного відображення в програмах, навчальних планах підвищення кваліфікації методичних працівників освіти.

 

4.3. Науково-методична роботаспрямована на науково-методичне забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог і передбачає:

-  вивчення і узагальнення досягнень вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної науки і практики в галузі освіти дорослих і післядипломної педагогічної освіти, використання сучасних наукових результатів і практичних технологій у професійній діяльності;

-  розробку змісту програм, планів, навчального процесу відповідно до сучасних вимог і запитів післядипломної педагогічної освіти;

-  визначення психолого-педагогічних умов організації ефективного навчання різних видів у системі післядипломної педагогічної освіти;

-  надання науково-методичної допомоги закладам післядипломної педагогічної освіти щодо підвищення психолого-педагогічної компетентності керівних та педагогічних кадрів освіти;

-  постійне залучення викладачів кафедри до науково-методичної роботи, результатом якої має бути створення методичних посібників та методичних розробок, запровадження сучасних технологій навчання в процес підвищення кваліфікації освітян;

-  методичне забезпечення психологічного компоненту підвищення кваліфікації керівних та методичних кадрів освіти, (розробка програм курсів, планів занять з методичними рекомендаціями, методичними рекомендаціями з виконання індивідуальних творчих робіт, підготовки випускних робіт, проходження навчальної і виробничої практики тощо).

 

4.4. Організаційна робота

4.4.1. Діяльність кафедри здійснюється на основі рішень та завдань, визначених планом роботи Університету.

4.4.2. Кафедра розробляє плани на рік, які затверджуються керівництвом Університету. Індивідуальні плани викладачів після обговорення на кафедрі затверджуються завідувачем кафедри.

4.4.3. Засідання кафедри проводять за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

4.4.4. Звіти про результати роботи кафедра подає керівництву Університету. Звіт про науково-дослідну роботу затверджується вченою радою Університету.

4.4.5. Кафедра підтримує зв’язки й обмінюється інформацією з іншими підрозділами Університету, з кафедрами інших ІППО, ВНЗ, лабораторіями науково-дослідних інститутів, творчими асоціаціями педагогічних працівників

4.4.6. Документація кафедри:

- план роботи на рік з графіком підвищення кваліфікації працівників;

- звіти про роботу кафедри за рік;

- індивідуальні плани роботи викладачів;

- навчальні, навчально тематичні плані і програми курсової підготовки, що здійснюються кафедрою;

- навчально-методична документація;

- протоколи засідань кафедри;

- журнал обліку виконання навчального навантаження;

- розклад занять;

- графік відпусток;

- журнал обліку роботи працівників кафедри.

 

  1. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Кафедра взаємодіє з іншими структурними підрозділами Університету з питань:

  • отримання необхідних матеріалів для проведення спільної роботи та складання планів відповідних заходів;
  • надання матеріалів діяльності кафедри (навчально-тематичних планів, програм та ін.) відповідно до плану роботи Університету.

 

  1. Права

6.1. Кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ має право:

6.1.1. Вимагати від підрозділів Університету подання матеріалів, необхідних для виконання функцій, покладених на кафедру.

6.1.2. Залучати у встановленому порядку фахівців для проведення навчальних занять.

6.1.3. Проводити наради працівників Університету для обговорення питань, що входять у компетенцію кафедри.

6.1.4. Здійснювати зв’язок з іншими організаціями та установами з питань діяльності кафедри.

6.2. Конкретні права завідувача та працівників кафедри встановлюються посадовими інструкціями.

 

  1. Відповідальність

Кафедра несе колективну відповідальність за:

- якість і своєчасне виконання завдань і функцій, покладених на підрозділ, а також за повну реалізацію прав, наданих їй;

- дотримання вимог, поданих у нормативно-правових документах;

- правильність, повноту і якість проведення заходів щодо реалізації політики Університету в галузі організації праці, післядипломної педагогічної освіти загалом.

Завідуючий кафедри несе персональну відповідальність за:

- дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва підрозділом;

- своєчасне виконання наказів керівництва.

Персональна відповідальність інших працівників підрозділу встановлюється відповідними посадовими інструкціями.