Харагірло Віра Єгорівна

Харагірло Віра Єгорівна

голова профспілки
Інформація

ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0001-9510-1127

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=HEzbwGUAAAAJ

Сторінка у Електронній бібліотеці НАПН України
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4144

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта Вища

2011-2012 р.р. – Магістратура «Педагогіка вищої школи» Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти 

2014-2018 рр. – аспірантура ДВНЗ УМО, 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

Досвід роботи:

1990 – 2013 рр.. – завідувач відділу педагогічних технологій  Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти  (м. Донецьк), старший викладач кафедри ПППО (за сумісництвом)

З 2014 – 2016 рр.. – ст. викладач кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

2017 р. - по теперішній час в.о. зав. кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор 38 наукових праць, 11 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій . 

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (ЗА 2015 - 2017 РОКИ)

Навчально-методичні посібники 

1. Харагірло В.Є. Інноваційна діяльність педагогів професійних навчальних закладів : Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:БІНПО, 2015. – 142 с.

2.  Харагірло В.Є. Превентивне виховання учнів ПНЗ  в  контекстi сучасної іноватики: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква –: БІНПО, 2016. – 93 с.

3. Харагірло В.Є. Психолого- педагогічні аспекти корекційної роботи з  підлітками девіантної поведінки:Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:БІНПО, 2017. – 193 с.

Фахові видання 

 1. Харагірло В.Є. Умови розвитку професійної готовності педагогів ПТНЗ до інноваційної діяльності / Віра Харагірло // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – № 133, 2016.– C.241-245.

Всеукраїнські конференції 

 1. Харагірло В.Є. Шляхи розвитку професійної готовності педагогів ПТНЗ до інноваційної діяльності / В.Є. Харагірло // Матеріали VI Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (16 березня – 13 квітня 2015 року). – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2015. – С.110-112.
 2. Харагірло В.Є. Педагогічний досвід як складова інноваційної діяльності професійного навчального закладу / Віра Харагірло / Матеріали VІI Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (28 березня – 21 квітня 2016 року). – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2016. – С. 161 – 163.
 3.  Харагірло В.Є. Актуальні питання громадянського виховання учнів на сучасному етапі / Віра Єгорівна Харагірло // Матеріали VІII Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційна професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення» (28 березня – 21 квітня 2017 року). – Біла Церква: БІНПО ДВНЗ УМО, 2017. – т. 2. – С. 89 – 93.

Міжнародні науково-практичні конференції 

 1. Харагірло В.Є. Педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності педагогів ПТНЗ в контексті неперервної освіти / Віра Харагірло / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (22 жовтня 2015 року). – Біла Церква: БІНПО. – C.162-166
 2. Харагирло В.Е. Оценивание уровня инновационного потенциала педагогического коллектива ПТуЗ / Віра Харагірло // Матеріали Міжнародної науково-практичної on-line конференції «Современные формы и методы оценивания учебных достижений учащихся: опыт и перспективы» (29 жовтня 2015, Республика Казахстан, г.Тараз, филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области) . – Т1. -  С.46-48. ISBN 978-601-7825-15-7.
 3. Харагірло В.Є. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога / Віра Харагірло // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (6-7 листопада 2015 року). – К: Київська наукова організація педагогіки та психології. – С. 66-70
 4. Харагірло В.Є. Інноваційна спрямованість навчальної діяльності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів в умовах євроінтеграції / Віра Харагірло // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2016 р.). – Біла Церква : БІНПО, 2016. – С. 61-63
 5. Харагирло В.Е. Развитие системного мышления педагога профессиональной школы в контексте его инновационной деятельности // В.Е. Харагирло / Системное мышление: педагогические условия, технологии формирования, методы развития : Сборник материалов международной on-line конференции (10 октября  2017 года, Республика Казахстан, г.Тараз, филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области, 2017. – С. 183 – 186.
 6. Kharahirlo V.Y., DEVELOPMENT OF READINESS of the teacher of VOCATIONAL SCHOOL FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN terms OF EUROpean INTEGRATION // Vira Yehorivna Kharahirlo / Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Nowoczesnetechniki, innowacje i doświadczeniepraktyczne w dziedziniepsychologii i pedagogiki» Lublin, Polska 20–21października, 2017. – С. 90-93
 7. Харагірло В.Є. Інноваційна діяльність педагога професійної школи як складова психолого-педагогічної компетентності // Віра Єгорівна Харагірло / Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 104 – 106.
 8.  Харагірло В.Є. Інноваційна складова моделі професійної діяльності сучасного педагога професійно-технічної освіти / Віра Харагірло // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 листопада 2017 р.). – Біла Церква : БІНПО, 2017. – С.152-157 

Участь у науково-практичних заходах (за 2015-2017 роки) 

 1. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Фестиваль педагогічних технологій» 23-24квітня 2015 року
 2. Науково-практичний семінар «Інноваційна діяльність педагогів профтехосвіти» на базі ПТНЗ «ВПУ-17» м. Дніпропетровськ 10 – 11 червня 2015 р. (науковий керівник) тема доповіді «Застосування інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес ПТНЗ»
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти». 22 жовтня 2015 року (член оргкомітету)
 4. Регіональний науково-практичний семінар «Впровадження інноваційних педагогічних технологій, як умова фахового зростання педагогів» на базі Криворізького кабінету НМЦ ПТО Дніпропетровської області 15 квітня 2016 р. Науковий керівник семінару. Тема доповіді: «Розвиток готовності педагогів ПТНЗ до інноваційної діяльності»
 5. Регіональний науково-практичний семінар «Педагогічний досвід в контексті освітніх інновацій» на базі Криворізького кабінету НМЦ ПТО Дніпропетровської області 19 травня 2016 р. Науковий керівник семінару.Тема доповіді «Педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності педагогів ПТНЗ»
 6. Всеукраїнський науково-практичний інтернет-семінар «Інноваційна діяльність педагога професійної школи» на базі НМЦ ПТО у  Волинській області.27.04.2017 . Керівник семінару. Тема доповіді «Моделювання інноваційної діяльності педагогів ПТНЗ»
 7. Регіональний науково-практичний семінар «Реалізація освітніх інноваційних технологій у професійному  навчанні» на базі НМЦ ПТО у  Полтавській області, 20 квітня 2017 року Тема доповіді: «Впровадження педагогічного досвіду у навчально-виховний процес ПТНЗ»
 8. Регіональний науково-практичний семінар «Компетентнісний підхід у професійній підготовці кваліфікованих робітників у контексті сучасних інновацій» НМЦ ПТО Закарпатська область.  26.10.2017. Тема доповіді: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів ПТНЗ в системі післядипломної освіти»

Професійний розвиток 

 1. 2014-2018 рр. – навчання в аспірантурі Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
 2. Курси підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», як викладач ВНЗ III-IV рівнів акредитації, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 142958 від 06.11.2015 р.
 3. Наукове стажування на базі Польської Академії наук та Варшавського університету (4-8 лютого 2017 р.., м. Варшава, Польща), 108 год. (Сертифікат № 02-17-45 від 08.02.2017)